חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אימוץ בין–ארצי" - כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים;

  "הורה מאמץ" - כהגדרתו בסעיף 9ד לחוק;

  "חוק אימוץ ילדים" - חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

  "עמותה מוכרת" - כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק אימוץ ילדים.

לתחילת העמוד 2. הודעה על היעדרות מעבודה לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ
 • (א) הודעה של הורה מאמץ בדבר היעדרות מעבודתו לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי, לפי הוראות סעיף 9(ב)(3)(ג) לחוק, תימסר לידי מעבידו שבוע ימים לפחות, לפני מועד הנסיעה.


  (ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תוגש בכתב בטופס שבתוספת, בצירוף אישור בכתב מאת עמותה מוכרת, כי אותה נסיעה דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי.

 • (תקנה 2)


  הודעה על היעדרות מעבודה לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי
  לפי הוראות סעיף 9ד(ב)(3)(ג) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954


  אני החתום מטה ....................................................... .....................................
                                 שם פרטי ושם משפחה                                     מס' זהות

  מודיע בזה, כי לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי, איעדר מעבודתי,

  מיום ............................................ עד יום .........................................

  מצורף אישור מאת ...................................................................................... ,
                                            שם וכתובת העמותה המוכרת

  כי הנסיעה האמורה דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי, שבעניינו מסרתי הודעה על כוונה לאמץ, ביום ...........................................


  ..............................................    ......................................

           תאריך                                    חתימת העובד