חוק חופשה שנתית - תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ז-1957

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ז-1957
לתחילת העמוד 1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה
 • בפנקס החופשה ירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה, פרטים אלה:

  (1) השם, שם האב ושם המשפחה
  (2) מספר הזהות
  (3) תאריך התחלת העבודה
  (4) מועד החופשה שניתנה
  (5) דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום
  (6) תאריך בו חדל העובד לעבוד
  (7) פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום

לתחילת העמוד 2. תחולה
 • הוראות התקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס חופשה והמנהל כרטיסיה או רשום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח עבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1.

לתחילת העמוד 3. מקום החזקת הפנקס
 • פנקס חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1.