חוק חופשה שנתית - תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), התשכ"ד-1963

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), התשכ"ד-1963
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מקום עבודה מבוקר" - מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת), התשמ"א-1981.

  "קרינה מיננת" - קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין, בעברה דרך חומר.

לתחילת העמוד 2. זכות חופשה של 21 יום בשנה
 • אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 21 יום -

  (1) לעובדים שעבדו 150 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:

  (א) עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציוד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;

  (ב) התזת צבע בתא התזה;

  (ג) התזת חול על חפצים בתא התזה;

  (ד) יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבנית או ניקוי החפצים מחול התבניות;

  (ה) עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;

  (ו) עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (enclosed) משלושה צדדים לפחות;

  (ז) עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.;
  (2) לעובדים אלה:

  (א) אמודאים או צוללים המועבדים בעבודה זו בלבד;

  (ב) עובדי חדר דוודים באניות המועבדים בעבודה זו בלבד;

  (ג) מקשרים העובדים דרך קבע ארבע שעות ביום לפחות, במרכזיית טלפון בת 4 קווי חוץ ו-40 סניפים פנימיים לפחות.

לתחילת העמוד 3. זכות חופשה של 42 יום בשנה
 • אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 42 יום, לעובדים שעבדו 200 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות כרופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי נקיון בבתי חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי שחפת, וכן לעובדי נקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים, או עם חומרי הפרשה של חולים.

לתחילת העמוד 4. חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר
 • אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, לעובדים המועסקים במקום עבודה מבוקר, הוא 21 ימים.

לתחילת העמוד 5. איסור צבירה
 • החופשה לפי תקנות 1 עד 4 אינה ניתנת לצבירה.