חוק חופשה שנתית - פרק רביעי: קרנות חופשה

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד פרק רביעי: קרנות חופשה
לתחילת העמוד 18. הקמה או הסמכה
 • (א) שר העבודה רשאי להקים קרן חופשה, וכן רשאי הוא להסמיך קרן חופשה בתנאים שימצא לנכון, אם נוכח כי יש בה ערובה מספקת לשימוש יעיל בתמורת החופשה לנופש ולהבראה.

  (ב) לא יקים ולא יסמיך שר העבודה יותר מקרן חופשה אחת לענף עבודה אחד.

  (ג) קרן החופשה תתנהל על-ידי העובדים כפי שייקבע בתקנות.

לתחילת העמוד 19. פיקוח
 • קרן חופשה תהיה נתונה לפיקוח שר העבודה, בהתאם לתקנות.

לתחילת העמוד 20. גוף מאוגד
 • קרן חופשה היא גוף מאוגד, ורשאית היא להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר.

לתחילת העמוד 21. התקנון
 • שר העבודה יקבע תקנון לדוגמה לקרנות חופשה ואותו תקנון, בשינויים שיאושרו על ידיו, יהיה לתקנון של קרן חופשה, והקרן תפעל לפיו; התקנון לדוגמה יפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 22. דרכי הפעולה
 • שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרך יסודה של קרן חופשה, דרך פעולתה, הנהלת חשבונותיה, הגשת דינים וחשבונותל ופרסומם, דרכי הפיקוח עליה, ואופן השקעת כספים והשימוש בעודפים לשם נופש והבראה, וכן בדבר הקמתן של ועדות בקורת, הרכבן ודרכי פעולתן.

לתחילת העמוד 23. ביטול הסמכה או פירוק
 • (א) שר העבודה רשאי לבטל את הסמכתה של קרן חופשה, או לפרק קרן חופשה שהוקמה על ידיו, בכל אחת משלושה אלה:

  1. אין הקרן מקיימת את התנאים שנקבעו להסמכתה;
  2. אין הקרן ממלאה אחרי תקנות שהותקנו לפי חוק זה;
  3. הביטול או הפירוק רצוי, לדעת שר העבודה, לטובת האנשים שלהם משתלמת תמורת חופשה.

  (ב) ביטל שר העבודה את הסמכתה של קרן חופשה, או פירק קרן חופשה, יודיע בצו, למי ובאיזה תנאים יעברו כספי הקרן. ניתן הצו, יוקנו כספי הקרן למי שהועברו אליו לפי הצו, ולאיש זולתו לא תהיה שליטה עליהם.

לתחילת העמוד 24. פרסום הודעות
 • הודעה על הקמת קרן חופשה או הסמכתה, וכן הודעה על פירוק קרן חופשה או על ביטול הסמכה, תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 25. רושם קרנות חופשה
 • (א) שר העבודה ימנה אדם להיות רושם קרנות חופשה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

  (ב) שר העבודה רשאי להעביר לרושם קרנות החופשה את הסמכויות הנתונות לו על פי פרק זה, חוץ מהסמכויות להתקין תקנות, לפרק קרן חופשה או לבטל את הסמכתה; הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.