חוק חופשה שנתית - פרק ראשון: מבוא

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד פרק ראשון: מבוא
לתחילת העמוד 1. פירושים
 • בחוק זה -

  "החופשה" פירושו - חופשה שנתית המגיעה לעובד על-פי חוק זה;

  "מפקח עבודה" פירושו - מפקח, כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה 1943;

  "עובד בשכר" פירושו - עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם שלא על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו;

  "קרן חופשה" פירושה - קרן חופשה ששר העבודה הקימה או הסמיכה על פי סעיף 18;

  "שנת עבודה" פירושו - פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה.