חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ"ו- 1996

לתחילת העמוד תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ"ו- 1996
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "ועדה מייעצת" - ועדה מייעצת שהוקמה לפי תקנה 5;

  "נכס פיננסי" - כל אחד מאלה:
  (1) איגרת חוב ממשלתית המוחזקת בבנק;
  (2) איגרת חוב בערבות המדינה המוחזקת בבנק;
  (3) פקדון בבנק שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד העבודה והרווחה;
  (4) פקדון כמשמעותו בסעיף 5(א)(4) לחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956, שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד העבודה והרווחה;
  (5) ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק עסקי ביטוח), בנוסח ובתנאים של ערבות בנקאית;
  (6) הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם לקרן מרכזית לפיצויים המייפה את כוחו של משרד העבודה והרווחה למשוך כספים של קבלן כוח האדם למטרת תשלום זכויות סוציאליות לעובדיו, ובלבד שהקרן האמורה התחייבה לבצע את הוראתו של קבלן כוח האדם ושנציב מס הכנסה נתן אישורו לכך; ערבות מתאימה אחרת לפי פסקה זו לא תעלה על 10 אחוזים מסכום הערובה הכולל שחייב קבלן כוח האדם להמציא לפי תקנות אלה;
  (7) תכנית ביטוח באישור המפקח על עסקי ביטוח כמשמעותו בחוק עסקי ביטוח, המבטחת את השכר והזכויות הסוציאליות של עובדי קבלן כוח האדם.

  "ערובה" - ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת;

  "ערובה מתאימה אחרת" - שעבוד של נכס פיננסי, באמצעות בנק ולטובת משרד העבודה והרווחה, בדרך ולפי נוסח שאישר השר;

  "ערבות בנקאית" - ערבות בנקאית לטובת משרד העבודה והרווחה, בתנאים ולפי נוסח שאישר השר, שניתנה על ידי כל אחד מאלה:

  (1) קבלן כוח אדם;
  (2) חברת האם של קבלן כוח אדם שהוא חברה בע"מ;
  (3) לקוח של קבלן כוח אדם, אשר הסב לטובת משרד העבודה והרווחה ערבות בנקאית שנתן לו אותו קבלן כוח אדם;

  "קבלן כוח אדם חדש" - מי שהגיש בקשה למתן רשיון לעיסוק כקבלן כוח אדם ולא עסק בפועל כקבלן כוח אדם בשנה שלפני הגשת הבקשה;

  "השר" - לרבות מי שהוא הסמיכו לעניין מתן רשיון לפי סעיף 2 לחוק לעיסוק כקבלן כוח אדם.

לתחילת העמוד 2. המצאת ערובה
 • (א) הערובה שימציא קבלן כוח אדם לשר להבטחת חובותיו כלפי עובדיו, תהיה בסכום האמור בתקנה 3 ותינתן -

  1. במועד הקבוע לכך בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו-1996;
  2. בטרם הגיע מועד חידוש הרשיון על פי סעיף 2 לחוק, אם סכום הערובה שהמציא קבלן כוח האדם שונה מן הסכום הדרוש על פי תקנה 3 ליום חידוש הרשיון; קבלן כוח אדם רשאי במקרה זה להמציא ערובה נוספת לזו שהמציא, שתהא בסכום ההפרש בין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא;
  3. בעת שנדרש לכך בהתאם לתקנה 4(ב);
  4. עקב חילוט לפי תקנה 6, לצורך השלמת הערובה שבידיו פג או עומד לפוג.

  (ב) המצאת ערובה מתאימה אחרת טעונה אישור מראש מאת השר.

  (ג) קבלן כוח אדם רשאי בכל עת, בכפוף לתקנת משנה (ב), להמיר ערבות בנקאית שהמציא לפי תקנות אלה, כולה או חלקה, בערובה מתאימה אחרת או להיפך, ובלבד שלא ישונה הסכום הכולל של הערובה.

לתחילת העמוד 3. סכום הערובה
 • (א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 150,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" - לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו ולהבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם -

  1. לגבי קבלן כוח אדם שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;
  2. לגבי קבלן כוח אדם חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רשיון.

  (ב) חישוב סכום הערובה ייעשה על בסיס דו"חות כספיים מלאים ומאושרים אחרונים של קבלן כוח האדם, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס.

  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם שעיסוקו מתנהל במסגרת תאגיד שבו מתנהל גם עסק של לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, ושמחזור העסקים הכולל של התאגיד כאמור עולה על 300,000 שקלים חדשים בממוצע חודשי ל-12 החודשים שקדמו להמצאת הערובה - ייקבע סכום הערובה לגביו לפי מחצית הוצאותיו בשל שכר עבודה, אף אם הסכום האמור נמוך מן הסכום הנקוב בתקנת משנה (א).

  (ד) סכום הערובה האמור בתקנת משנה (א) יופחת ב-10 אחוזים ממנו -

  1. לקבלן כוח אדם שהוא צד להסכם קיבוצי כאמור בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;
  2. לקבלן כוח אדם שהחזיק כדין ברשיון לפי החוק במשך חמש שנים או יותר ברציפות. ואם היה קבלן כוח אדם זכאי להפחתה מכוח פסקאות (1) ו-(2) גם יחד, תחושב הפחתה שניה מסכום הערובה לאחר ההפחתה הראשונה;

  (ה) השר רשאי, על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), להגדיל את סכום הערובה עד לתקרה של כפל סכום הערובה לפי תקנת משנה (א), לגבי קבלן כוח אדם שחוות דעת של רואה חשבון מוסמך מצביעה על קשיים זמניים ביציבותו הכלכלית; סכום הערובה המוגדל ומשך ההגדלה ייקבעו בהתחשב עם חוות הדעת כאמור.

  (ו) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בספטמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי בשכר הממוצע, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, למן ה-1 בספטמבר של השנה שקדמה לה; השר יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום המעודכן כאמור.

לתחילת העמוד 3א. ערובה לקבלן כוח אדם הנותן שירותים בין-ארציים
 • קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם בין-ארציים לפי סעיף 10 לחוק ימציא ערובה לפי תקנות אלה בכפוף להוראות אלה:

  (1) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, למעט האמור בפסקה (6) להגדרת "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

  (2) סכום הערובה ייקבע לפי הוראות תקנה 3, ואולם יראו לענין זה כאילו בתקנה 3(א), במקום "מחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לעבודה אצל הזולת" נאמר "מלוא הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שאינם תושבי ישראל שהוא מעסיק אצל הזולת, ולא פחות ממכפלת שכר המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, במספר העובדים כאמור.

  (3) הוראות תקנה 3(ג) ו-(ד) לא יחולו לענין זה.

לתחילת העמוד 4. שינוי במהלך תקופת הרשיון
 • (א) חל בחודש מסוים במהלך תקופת הרשיון של קבלן כוח אדם, שינוי של 20 אחוזים או יותר בהוצאותיו בגין שכר עבודה כאמור בתקנה 3(א), בהשוואה להוצאות כאמור ששימשו לחישוב הערובה שהמציא, יודיע על כך קבלן כוח האדם לשר תוך חודש ממועד השינוי האמור.

  (ב) חל שינוי כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדרוש מקבלן כוח אדם המרת הערובה שהמציא בערובה בסכום הדרוש על פי תקנה 3 נכון למועד הדרישה, או המצאת ערובה נוספת לזו שהמציא, בסכום ההפרש שבין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא.

לתחילת העמוד 5. ועדה מייעצת
 • (א) השר ימנה ועדה מייעצת של 6 חברים כמפורט להלן:

  1. נציג השר, אשר ישמש יושב ראש;
  2. ממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה;
  3. רואה חשבון;
  4. נציג היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה;
  5. נציג עובדים לפי המלצת ארגון עובדים שהוא, לדעת השר, יציג ונוגע בדבר;
  6. נציג מעבידים לפי המלצת ארגון מעבידים שהוא, לדעת השר, יציג ונוגע בדבר.

  (ב) הועדה המייעצת תקיים את דיוניה אם בפתיחת הישיבה נכחו לפחות שלושה מחבריה ובהם היושב ראש.

  (ג) הועדה המייצעת תקבע את סדרי עבודתה באופן שייראה לה מועיל למילוי תפקידיה ובכפוף לתקנות אלה.

לתחילת העמוד 6. עילה לחילוט
 • ראה השר כי קבלן כוח אדם נמנע מלקיים חובה מהותית שלו כלפי עובדיו, כולם או חלקם, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לחלט את הערובה שהמציא קבלן כוח האדם, כולה או מקצתה.

לתחילת העמוד 7. הליך החילוט
 • (א) התקיימה עילה לחילוט לפי תקנה 6, יודיע יושב ראש הועדה המייעצת על כך לקבלן כוח האדם וייתן לו הזדמנות, תוך פרק זמן סביר בהתחשב בדחיפות הענין, להשמיע את טענותיו בפני הועדה.

  (ב) מצאה הועדה המייעצת כי קיימת עילה לחילוט וכי חילוט עשוי להועיל בנסיבות הענין, תמליץ לשר על החילוט, על גובה הסכום שיחולט ועל אופן השימוש בסכום האמור.

  (ג) השר רשאי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לדחות את חילוט הערובה, לשם מתן הזדמנות לקבלן כוח האדם למלא את חובותיו שבשל הפרתן נשלחה אליו הודעה לפי תקנת משנה (א); יושב ראש הועדה המייעצת יודיע על כך לקבלן כוח האדם והדחייה כאמור לא תעלה על שלושים ימים מיום שהודיע כאמור.

לתחילת העמוד 8. שימוש בכספי חילוט
 • השר יחליט, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, בדבר אופן השימוש בכספי החילוט לצורך קיום ההתחייבויות של קבלן כוח האדם כלפי עובדיו, שבשל הפרתן הוחלט על חילוט.

לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק (להלן - יום התחילה).

לתחילת העמוד 10. הוראות מעבר
 • קבלן כוח אדם שהמציא ערובה לפני תחילתן של תקנות אלה יהיה זכאי להמציא תחתיה ערובה חדשה לפי תקנות אלה על פי אחת מאפשרויות אלה, לפי בחירתו:

  (1) מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת הערובה החדשה ותקופת הרשיון תהיה שנה ממועד זה;

  (2) מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת הערובה המקורית ותקופת הרשיון לא תשתנה עקב המצאת הערובה החדשה.