חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו- 1996

לתחילת העמוד תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו- 1996
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "רשיון" - רשיון לפי סעיף 2 לחוק, לעיסוק כקבלן כוח אדם;

  "ערובה" - כמשמעותה בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם (ערובה), התשנ"ו-1996;

  "השר" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן רשיון לקבלן כוח אדם. 

לתחילת העמוד 2. הגשת הבקשה
 • (א) הבקשה לרשיון תושג לשר, בכתב, בשני עותקים, לפי טופס שניתן להשיגו במשרד העבודה והרווחה, ובצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן מתבססת הבקשה לרשיון.

  (ב) בקשה לרשיון תכלול, בין היתר, פרטים בדבר -

  (1) התנאים הפיסיים במשרדי קבלן כוח האדם, לרבות תנאים סניטריים הולמים, דרכי גישה חופשית לנכים ולמוגבלים, וכן קיום חדר נפרד לראיונות, המבטיח את פרטיותם של מועמדים לעבודה אצל קבלן כוח האדם; היה מבקש הרשיון קבלן כוח אדם שהחל בפעילותו טרם כניסת החוק לתוקף - פרטים בדבר תכניותיו להתאמת התנאים הפיסיים כאמור במהלך תקופת הרשיון; (2) הנתונים הדרושים לשם חישוב סכום הערובה.

  (ג) בקשה לרשיון רשאי להגיש -

  (1) בתאגיד - מנהל התאגיד; (2) בעסק שאינו תאגיד - בעל העסק.

  (ד) לבקשה לרשיון יצורפו מסמכים אלה:

  1. לגבי תאגיד - תעודה המעידה על רישומו כדין בצירוף מסמכי היסוד של התאגיד;
  2. לגבי עסק שאינו תאגיד - תעודה המעידה על רישום העסק לצורכי מס הכנסה או מס ערך מוסף;
  3. מסמך המעיד על מינוי מנהל התאגיד או המעיד על הבעלות בעסק, לפי העניין;
  4. הסכמה בכתב של מנהל התאגיד, בעל העסק וכל מי שממלא תפקיד בכיר בתאגיד או בעסק, לפי הענין, שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו החוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

  (ה) מי שבעת הגשת הבקשה לרשיון עדיין אינו קבלן כוח אדם, יגיש בקשה לרשיון בשינויים האלה:

  1. במקום המסמכים המנויים בתקנת משנה (ד)(1) עד (3), יגיש תיאור מפורט של התאגיד או העסק המתוכנן, לפי הענין, מבנהו וזהות מנהלו;
  2. הסכמה כאמור בתקנת משנה (ד)(4), יתן גם כל מי שידוע בעת הגשת הבקשה כי הוא עתיד למלא תפקיד בכיר בתאגיד או בעסק.
לתחילת העמוד 3. השלמת פרטים
 • השר רשאי לדרוש ממבקש הרשיון הבהרות, פרטים נוספים, מסמכים ותצהירים נוספים הנחוצים, לדעתו, לשם טיפול בבקשה.

לתחילת העמוד 4. החלטה בבקשה לרשיון
 • (א) השר יחליט בבקשה לרשיון תוך שלושה חודשים מיום הגשתה, תוך חודשיים מיום קבלת פרטים ומסמכים עקב דרישה לפי תקנה 3, או תוך שבועיים מיום השימוע לפי סעיף 5 לחוק אם לא באה בעקבותיו דרישה לפי תקנה 3, הכל לפי המאוחר.

  (ב) החליט השר ליתן את הרשיון, יודיע למבקש הרשיון על הכוונה לתתו לאחר שימציא ערובה.

  (ג) החליט השר על יסוד בקשה שהוגשה לפי תקנה 2(ה) כי נתקיימו במבקש הרשיון, לכאורה, התנאים למתן רשיון, יודיע לו על כוונה ליתן רשיון לאחר שישלים את המסמכים המנויים בתקנה 2(ד) ולאחר שימציא ערובה, ובלבד שלא יחול שינוי מהותי, לדעת השר, בפרטים ובמסמכים שעליהם הושתתה הבקשה.

  (ד) לא הומצאה לשר ערובה תוך שלושים ימים מיום הודעת השר כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, רשאי השר לבטל את הודעתו כאמור.

לתחילת העמוד 5. מתן רשיון
 • נתקיימו במבקש הרשיון התנאים לכך לפי החוק וקיים את המוטל עליו לפי תקנות אלה, יתן לו השר רשיון, ותוקפו מיום נתינתו.

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.