חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - פרק ד': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ד': הוראות שונות
לתחילת העמוד 19. פיקוח
 • (א) השר רשאי להסמיך מפקחים, מבין עובדי משרדו, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיף 10(א).

  (א1) השר רשאי להסמיך מפקחים, מבין עובדי משרד הפנים, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה לגבי מי שנותן שירותי כוח אדם של עובדים שאינם תושבי ישראל, ובכלל זה פיקוח על ביצוע הוראות לפי סעיף 10(א).

  (א2) על הסמכת מפקחים לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 5ב(ב) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, בשינויים המחויבים.

  (ב) קבלן כוח אדם ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל מידע, פרטים ומסמכים הקשורים בפעולותיו, תוך המועד שנקבע בדרישה או באופן תקופתי במועדים שצויינו בה.

  (ג) לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח -

  1. להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שבו מתנהל עסקו של קבלן כוח אדם, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של שופט;
  2. לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר ולהעתיק מהם;
  3. להיות מלווה על ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.

  (ד) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה, ובהתקיים חשד סביר לעבירה כאמור, יהיו למפקח סמכויות החקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), ובלבד שהנחקר לא חייב לתת תשובה שיש בה כדי להפלילו.

  (ה) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

  1. הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, והוא לובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורו לעניין זה השר ושר הפנים, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
  2. יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי השר או שר הפנים, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
לתחילת העמוד 20. עונשין
 • (א) אלה דינם כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, (להלן - חוק העונשין):

  1. העובר על הוראות סעיפים 9, 12(א) או (ב), 16 או 19(ב);
  2. קבלן כוח אדם שלא קיים חובותיו על פי סעיף 11.
  3. קבלן שירות העובר על הוראות סעיף 9, כפי שהוחל בסעיף 10א(א), דינו - מאסר שישה חודשים.

  (ב) העובר על הוראות סעיף 2(א) או 10(א) או (א1), דינו - מאסר שישה חודשים.

  (ג) מי שהפריע למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 19, דינו - מאסר שישה חודשים.

  (ד) מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות  מקבלן שירות שאין לו רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור.

לתחילת העמוד 21. חובת פיקוח
 • (א) נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיף 20 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל - ופקיד שתפקידו למנוע הפרת חוק זה.

  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 20 בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

לתחילת העמוד 21א. דין המדינה
 • לענין חוק זה דין המדינה ככדין כל אדם אחר וכשהיא המעסיק בפועל, כדין כל מעסיק בפועל.

לתחילת העמוד 22. שמירת דינים
 • חוק זה בא להוסיף על הוראות כל חיקוק ולא לגרוע ממנו.

לתחילת העמוד 23. סמכות בית הדין
 • לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענה שעילתה בהוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 24. תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 26
 • בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא: "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996".

לתחילת העמוד 25. ביצוע ותקנות
 • (א) השר הממונה על ביצוע הוראות חוק זה, למעט סעיף 10(א), והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

  (ב) שר הפנים ממונה על ביצוע הוראות סעיף 10(א) והוראות חוק זה החלות לעניין היתר לפי הסעיף האמור, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוען, לאחר התייעצות עם השר.

לתחילת העמוד 26. תחילה והוראת מעבר
 • תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

לתחילת העמוד 27. פרסום
 • חוק זה יפורסם ברשומות תוך 20 ימים מיום קבלתו בכנסת.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 12א(ה))

  1. ענף הבניין.

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (ההגדרה "קבלן שירות" שבסעיף 1, וסעיף 10א)

  1. שמירה ואבטחה.
  2. ניקיון.