חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - פרק א': פרשנות

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לרבות צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, והסדר קיבוצי בכתב;

  "מעסיק בפועל" - מי שאצלו מועסק עובד של קבלן כוח אדם, למעט יחיד שהעובד האמור מועסק אצלו במתן שירותי סיעוד; לענין זה, "שירותי סיעוד" - כהגדרתם בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

  "קבלן כוח אדם" - מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט- 1959, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם;

  "קבלן שירות" - מי שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה המפורטים בתוספת השניה, באמצעות עובדיו, אצל זולתו;

  "השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה.