חוק ארגון הפיקוח על העבודה - תוספת

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

 • (סעיף 25 א)
  הוראות הבטיחות

  1. סעיף 204 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

  2 . תקנות 2, 3, 6 ו־ 7 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט-1999.

  3 . תקנה 1 לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, לגבי פרט 15 בחלק הראשון לתוספת לתקנות האמורות.

  4 . תקנות 79, 80 ו־ 164 (א) עד (ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, וכן תקנות 9 עד 11 ו־ 81 , ככל שקיומן נדרש לשם מילוי הוראות תקנות 79 ו־ 80 לתקנות האמורות.

  5 . תקנה 2(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.

  6 . תקנה 5(1) ו–(2) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.