חוק ארגון הפיקוח על העבודה - תוספת רביעית

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

לתחילת העמוד תוספת רביעית
 • (תקנה 6(א))
                                         (הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום)

  אל מפקח העבודה האזורי, אזור .....................


         הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות

  בהתאם לתקנה 6(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996, אני מודיע כי מיניתי את האדם ששמו ופרטיו רשומים להלן לממונה על הבטיחות:

  1. פרטים על המפעל:
     
     השם הרשום של המפעל .............
     שם תופש המפעל ..................
     מען המפעל: ישוב ............ רחוב ....................
     מספר בית ........... מיקוד ........ טלפון ............

  2. פרטי הממונה על הבטיחות: (יש לצרף תצלום הממונה)
     
     שם משפחה ................ שם פרטי .........................
     שם האב ........... הגיל ............. מס' הזהות ...........
     מען מגוריו ................................................
     מס' טלפון .......................
     השכלה ונסיון בעבודה של הממונה על הבטיחות:
     א. בית הספר הגבוה, או בית הספר הטכני שבו למד ומקומו ..............
     ב. שנת סיום הלימודים ...................
     ג. המקצוע שלגביו קיבל דיפלומה או תעודה (לצרף העתק תעודה) .........
     ד. ענף מקצועי מיוחד שלמד או שבו התמחה ............................
     ה. מספר שנות נסיון בעבודה במקצוע .................. לאחר שסיים את
         חוק לומידיו. (שם המקצוע)
     ו. פרטי הנסיון בעבודה בתעשיה (שנים, שמות מפעלים, מהותם ומקומם).
     ז. האם שימש בעבר כממונה על הבטיחות (תקופה, שם המפעל).
     ח. קורסים או השתלמויות בבטיחות וגיהות שבהם השתתף הממונה.
         אישור כשירות (יש לצרף העתק האישור החתום ביד מפקח העבודה הראשי).

  3. מינוי הממונה על הבטיחות:
     
     מילוי התפקיד החל ביום .........................
     א. סמן את הפסקה המתאימה בין הפסקאות שלהלן:
     ( ) (1) המתמנה שהוא עובד המפעל ויועסק כממונה על הבטיחות, אין לו
             כיום תפקידים נוספים במפעל;
     ( ) (2) המתמנה שהוא עובד המפעל, יועסק כממונה על הבטיחות במשרה חלקית
             תפקידיו האחרים במפעל ......................................
     ( ) (3) המתמנה אינו עובד המפעל ויועסק כממונה על הבטיחות לפי חוזה
             (יש לצרף העתק החוזה).
     ב. בעבודה כממונה על הבטיחות של המפעל יהיה כפוף ארגונית ל .........
         ................ ....................
             תאריך חתימת המעביד


  4. הצהרת הממונה על הבטיחות

     אני החתום מטה מקבל על עצמי את התפקיד הממונה על הבטיחות במפעל שצוין
     בהודעה לעיל, ומצהיר כי הפרטים כמפורט בסעיפים 2 ו-3 נכונים.
     אני מצהיר כי מצב בריאותי תקין ובאפשרותי למלא את התפקיד כנדרש בתקנות
     ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות), התשנ"ו-1996, וכי ידועות
     לי סמכויותי והחובות המוטלות עלי לפיהן וכי אפעל על פיהן.
         ................ ...........................
             תאריך חתימת הממונה על הבטיחות


  5. לשימוש מפקח עבודה אזורי

     אני מאפשר את מינויו של .................... לממונה על הבטיחות במפעל
     ...................................................................
     הערות .............................................................
         ................ ..........................
             תאריך חתימת מפקח עבודה אזורי