חוק ארגון הפיקוח על העבודה - פרק שני1: עוזרי בטיחות

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

לתחילת העמוד פרק שני1: עוזרי בטיחות
לתחילת העמוד 25א. הגדרות
 • בפרק זה -
  "אתר בנייה" - כל אחד מאלה:
  (1) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים רבועים;
  (2) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה;

  "בנייה" ו"בנייה הנדסית" - כהגדרתן בפקודת הבטיחות בעבודה;

  "הוראות הבטיחות" - הוראות הדין המפורטות בתוספת;

  "מבצע בנייה" - כמשמעותו בתקנות 1 ו־ 6 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח 1988- 2;

  "מנהל עבודה" - מי שמבצע הבנייה מינה אותו למנהל עבודה לפי תקנה 2 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח 1988- ;

  "עוזר בטיחות" - כמשמעותו בסעיף 25 ב;

  "פנקס המפעל" - כמשמעותו בסעיף 198 לפקודת הבטיחות בעבודה;

  "פקודת הבטיחות בעבודה" - פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל 1970- 3.

לתחילת העמוד 25ב. מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו
 • (א) מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע לשם כך תפקידים אלה:

  (1) בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג;

  (2) דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה;

  (3) הודעה לעובד באתר הבנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.


  (ב) עוזר בטיחות רשאי לדווח למנהל העבודה על הפרות של חיקוקים אחרים בענייני בטיחות נוסף על הוראות הבטיחות.


  (ג) מינויו של עוזר בטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם - המינוי לא ייכנס לתוקף.

  (ד) לשם מילוי תפקידו, רשאי עוזר בטיחות לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלם, לקיימם או להגישם, לפי העניין, לפי חיקוק ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועו .


  (ה) מפקח עבודה ראשי יפרסם רשימת תיוג לעניין תפקיד עוזר הבטיחות לפי סעיף קטן (א)(1), ורשאי הוא לפרסם רשימות תיוג שונות לסוגים שונים של מבנים (בפרק זה - רשימת תיוג)

לתחילת העמוד 25ג. תנאי כשירות
 • לא ימונה עוזר בטיחות אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
  (1) הוא בגיר;

  (2) הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית;

  (3) בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה בהתאם לרשימת התיוג, לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי; ההכשרה תבוצע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מוסד לימודים שמפקח עבודה ראשי הכיר בו לביצוע תכנית ההכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, את יכולתו לבצע את ההכשרה ברמה נאותה; ההכשרה תהיה בהיקף שבין 45 ל־ 80 שעות, כפי שיורה מפקח עבודה ראשי; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו לשנות את היקף השעות האמור.

לתחילת העמוד 25ד. העסקת עוזר בטיחות באתר בנייה
 • (א) מבצע בנייה אחראי לכך שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית באתר בנייה יהיה נוכח באתר עוזר בטיחות.

  (ב) עוזר הבטיחות יועסק באתר הבנייה רק בתפקידים המנויים בסעיף 25ב(א) ו-(ב).

  (ג) מבצע בנייה יציג במקום בולט לעין באתר הבנייה שלט שבו יצוין שמו של עוזר הבטיחות שמונה ותפקידו.

לתחילת העמוד 25ה. חובות דיווח ותיקון הפרות של הוראות הבטיחות
 • (א) מנהל עבודה ינקוט אמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן, ככל שהחובה לקיים את הוראת הבטיחות מוטלת עליו לפי כל דין.

  (ב) מנהל עבודה ידווח למבצע הבנייה, אחת לשבוע, על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו לתיקונן; ואולם דיווח עוזר הבטיחות למנהל העבודה על הפרות כאמור שעלולות לדעת מנהל העבודה לסכן חיי אדם והן לא תוקנו, יודיע על כך מנהל העבודה למבצע הבנייה, בכתב ובעל פה, מיידית.

  (ג) מבצע בנייה ידאג לתיקון ההפרות של הוראות הבטיחות שמנהל העבודה דיווח לו עליהם כאמור בסעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד 25ו. הגנה על עוזר בטיחות
 • מבצע בנייה, מנהל עבודה או מעסיק לא יפגע בתנאי עבודתו של עוזר בטיחות ובמעמדו בעבודה, לא יפטרו או יגרום לפיטוריו בשל מילוי תפקידו כיאות בהתאם להוראות פרק זה, יעמיד לרשותו את האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו ויאפשר לו לבצע את עבודתו .

לתחילת העמוד 25ז. שמירת דינים ואחריות
 • אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או לגרוע מחובה או מאחריות המוטלת על מבצע בנייה או מנהל עבודה, בעניין הנוגע לבטיחות באתר הבנייה .

לתחילת העמוד 25ח. שינוי התוספת
 • שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

לתחילת העמוד 25ט. תוקף
 • הוראות פרק זה והתוספת יעמדו בתוקפן חמש שנים מיום תחילתו של חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט 2018- ; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו שיובא לידיעת ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בשנתיים נוספות."