חוק ארגון הפיקוח על העבודה - פרק שלישי 1: פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

לתחילת העמוד פרק שלישי 1: פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה
לתחילת העמוד 34ב. פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה
 • (א) משרד העבודה והרווחה יבצע, באמצעות קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, או באמצעות גוף אחר, פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה (להלן - פעולות), הכל מסוגים, במקומות, במועדים, בדרכים ובהיקף שיקבע שר העבודה והרווחה, ובלבד שסך כל ההוצאה הכספית למימון הפעולות לא יעלה בשנת כספים פלונית, על סך של 32 מיליון שקלים חדשים שיוקצו בתקציב משרד העבודה והרווחה.

  (ב) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן בכל שנה לפי מדד השכר הממוצע,  המשמש לעדכון תקציב המדינה לענין תחום ביטוח לאומי, ותיווסף לו תוספת בסכום שיוקצה למטרה זו מדי שנה בתקציב משרד העבודה והרווחה.