חוק ארגון הפיקוח על העבודה - פרק שלישי: המוסד לבטיחות ולגיהות

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

לתחילת העמוד פרק שלישי: המוסד לבטיחות ולגיהות
לתחילת העמוד 26. המוסד לבטיחות ולגיהות
 • (א) מוקם בזה מוסד לבטיחות ולגיהות (להלן - המוסד), שמטרתו לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית.

  (ב) המוסד הוא גוף מואגד ורשאי להתקשר בחוזים, לרכוש, להחזיק ולהעביר נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן, בין משפטי ובין אחר.

לתחילת העמוד 27. פעולות המוסד
 • המוסד -

  1. ינהל פעולות הסברה;
  2. יערוך ויפרסם מחקרים;
  3. יסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, ידריכם ויעודדם בפעולתם, ולפי בקשת ועדת בטיחות או חלק מחבריה ישלח, במידת האפשר, נציג לישיבות הועדה;
  4. יסייע לשירות הפיקוח בפעולותיו;
  5. ייעץ לשר העבודה והרווחה בענינים כלליים הנוגעים לבטיחות ולגיהות;
  6. יהא רשאי להעניק תעודת הצטיינות למצטיינים בשטח הדאגה לבטיחות ולגיהות במפעל.
לתחילת העמוד 28. מועצת המוסד
 • (א) הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן - המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר העבודה והרווחה נוגעים בדבר.

  (ב) חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה והרווחה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את  המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.

  (ג) שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתה של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.

  (ד) הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 29. ועדות
 • המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ועדות קבועות או זמניות ולקבוע את תפקידיהן ולהעביר להן מסמכויותיה.

לתחילת העמוד 30. יושב ראש המועצה
 • שר העבודה והרווחה ובהעדרו - מי שנתמנה לכך על ידיו - יהיו יושב ראש המועצה.

 • המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 32. מינהלת המוסד
 • (א) המוסד יתנהל על ידי מינהלה שחבריה יהיו נציגי הממשלה במועצה, שיתמנו למינהלה על ידי שר העבודה והרווחה ונציגי העובדים ומעסיקים במועצה שווה בשווה, שמספרם ייקבע על ידי המועצה ושייבחרו למינהלה על ידי נציגי העובדים במועצה ועל ידי נציגי המעסיקים במועצה, כל סוג לחוד ובהצבעה נפרדת.

  (ב) לנציגי הממשלה במינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים פה אחד יהיה מספר קולות שקול כנגד קולות יתר חברי המינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים.

  (ג) המינהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 33. תקציב המוסד
 • (א) המינהלה תכין הצעת תקציב שנתי למוסד ותגישו למועצה בתאריך שתקבע המועצה.

  (ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעבירה, בצירוף הערותיה והמלצותיה, לאישור שר העבודה והרווחה.

  (ג) שר העבודה והרווחה רשאי לאשר את התקציב כפי שהוצע או בשינויים שימצא לנכון, לאחר בירור עם המינהלה.

לתחילת העמוד 34. הכנסות המוסד
 • תקציבו של המוסד יכוסה מהקצבת אוצר המדינה, ומהקצבת ארגוני עובדים ומעבידים שיש להם נציגים במועצה. כן רשאי המוסד לקבל תרומות והכנסות מארגון שוחריו ומפרסומים ומפעולות אחרות.

לתחילת העמוד 34א. משלוח מסמכים למוסד
 • לפי דרישת המוסד, מי שחייב לשלוח למפקח עבודה אזורי מסמך לפי סעיפים 15(ב), 21 או 23, ישלח העתק ממנו גם למוסד.