חוק ארגון הפיקוח על העבודה - פרק ראשון: שירות הפיקוח

 • תיקון מספר 1 (27 במרץ 1979) ס"ח 553: סעיף 7.
  תיקון מספר 2 (21 במאי 1982) ס"ח 1051: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 3 (24 באוקטובר 1985) ס"ח 1160: סעיף 8ג.
  תיקון מספר 4 (29 בספטמבר 1989) ס"ח 1286: סעיפים 8ד, 25(א).
  תיקון מספר 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 34ב, 44.
  תיקון מספר 6 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 44.
  תיקון מספר 7 (14 ליולי 2005) ס"ח 2013: סעיף 8ו.
  תיקון מס' 8 (15 ביולי 2014) ס"ח 2456: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מס' 9 (28 בינואר 2016) ס"ח 2525: סעיף 43א (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 אוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 6, טא (הוספה), 8.
  תיקון מס' 11 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2761: הוספת פרק שני1 ותוספת.

לתחילת העמוד פרק ראשון: שירות הפיקוח
לתחילת העמוד 1. הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו
 • יוקם שירות פיקוח על העבודה (להלן - השירות), שמתפקידו -

  1. לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה והרווחה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על קיומו;
  2. לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן - בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן - גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק או משלח יד, או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעבידים;
  3. למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו שר העבודה והרווחה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.
לתחילת העמוד 2. מנגנון השירות
 • (א) מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי עבודה שימונו על ידי שר העבודה והרווחה, דרך כלל או לענפי פעולה מסויימים או לתפקידים מסויימים.

  (ב) שר העבודה והרווחה ימנה מבין מפקחי העבודה מפקח עבודה ראשי (להלן - מפקח עבודה ראשי), סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים (להלן - מפקח עבודה אזורי), מפקח עבודה ראשי רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.

  (ג) הודעה על כל מינוי לפי סעיף קטן (א) ו-(ב) ועל מענם של מפקחי עבודה אזוריים תפורסם ברשומות; ורשאי השר לקבוע בהודעה את המרחב שיראוהו כתחום פעולותו של מפקח עבודה אזורי.

לתחילת העמוד 3. סמכויות מפקח עבודה
 • בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:

  1. להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועסקים בו, או נעשית בו עבודה לצרכי עסק או משלח יש (להלן - בפרק זה - מקום עבודה);

  2. לבדוק במקום עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

  3. לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה;

  4. לחקור - בין לבדו ובין בפני אדם אחר - בכל ענין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה, אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו; מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.

  5. לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם;

  6. ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;

  7. באישור מפקח עבודה אזורי, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח;

  8. להיות מלווה על ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.
לתחילת העמוד 4. העתק דינים וחשבונות
 • לא ימסור מפקח עבודה העתק של דין וחשבון שערך, או קטעים ממנו, אלא על דעת מפקח העבודה הראשי.

לתחילת העמוד 5. עזרת מומחים
 • היה מפקח עבודה סבור, כי שלומם או בריאותם של בני אדם העובדים במקום עבודה נתון בסכנה מחמת העבודה או תהליכה, מחמת מצב המכונות או המתקנים או הציוד, או מחמת דרך השימוש בהם, או מכל סיבה אחרת, רשאי הוא להביא מומחה מקצועי לאותו מקום על מנת שיעשה בפניו את הבדיקות שהוא עצמו רשאי לעשותן.

לתחילת העמוד 6. צווי בטיחות
 • (א) שוכנע מפקח עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים   שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:

  1. להורות על הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור על השימוש במכונה, בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו, או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה;
  2. לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.

  (ב) מקום שאין הסכנה תכופה לא יתן מפקח עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם נתן למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

  (ג) צו לפי סעיף זה ייחתם על ידי מפקח עבודה אזורי ויישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיותו של צו שנמסר או שהודבק כאמור.

  (ד) מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 6א. צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה
 • (א) בסעיף זה -

  "אתר בנייה שאינו מוסדר" - אתר בנייה שלא הוצג בו שלט כנדרש בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988;


  "מחזיק במקום העבודה" - כהגדרתו בסעיף 172 א לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;


  "פעילות באתר" - למעט עבודה שנעשתה בהתאם להיתר שנתן המפקח לפי סעיף קטן (ה);


  "צו הפסקת עבודה" - צו שניתן לפי סעיף קטן (ב);


  "שכר רגיל" - כהגדרתו בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.

   

  (ב) נודע למפקח עבודה על אירוע באתר בנייה שגרם למוות או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים ממשית וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, יורה המפקח בצו הפסקת עבודה על סגירת אתר הבנייה ויאסור את המשך הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה; צו הפסקת עבודה יימסר למחזיק במקום העבודה.


  (ג) נודע למחזיק במקום העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר על אירוע באתר בנייה שגרם למוות, יפסיק המחזיק במקום העבודה את הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה.


  (ד) ניתן צו הפסקת עבודה, יבדוק מפקח עבודה בתקופת תוקפו של הצו את הבטיחות במקום העבודה, ורשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו בשלושה ימים נוספים, וכן לתת צו לפי סעיף 6 או 8א לשם הבטחת הבטיחות.


  (ה)

  (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ד), ניתן צו הפסקת עבודה, רשאי מפקח עבודה לתת היתר לבצע עבודות לתיקון ליקויי בטיחות באתר הבנייה בתקופת תוקפו של הצו, בתנאים שיורה.

  (2) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הופסקה העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר, רשאי מפקח עבודה לתת היתר כאמור בימי הפסקת הפעילות באתר, בתנאים שיורה.


  (ו) המחזיק במקום עבודה שלגביו ניתן צו הפסקת עבודה או הוארך תוקפו רשאי לטעון את טענותיו כלפי הצו בהזדמנות הראשונה לאחר הוצאתו; הוכיח המחזיק במקום העבודה כי עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות - יבוטל הצו; המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על החלטה שלא לבטל את הצו לפני בית דין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה.


  (ז) עובד באתר בנייה שנסגר בצו הפסקת עבודה, שנעדר מהעבודה בשל סגירת האתר, ישלם לו מעסיקו שכר רגיל בעד התקופה שבה אתר הבנייה היה סגור מכוח הצו.


  (ח) הודעה על מתן צו הפסקת עבודה תפורסם במקום בולט במקום העבודה וכן באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ואולם אין באי–פרסום הודעה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של הצו.


  (ט) נודע למפקח עבודה ראשי על אירוע שגרם למות אדם או לפציעתו הקשה באתר בנייה, יודיע על כך לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.


  (י) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לפי סעיפים 6 ו– 8א."

לתחילת העמוד 7. תוקף צו בטיחות
 • (א) צו לפי סעיף 6 יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק   במקום העבודה.

  (ב) נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד או בחומר עד שהורחק גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחון מפקח עבודה את המצב תוך שני ימים מאז נתקבלה ההודעה על ידי מפקח עבודה אזורי או על ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף  6(ד).

לתחילת העמוד 8. ביצוע צו בטיחות
 • (א) ניתן צו לפי סעיף 6 או 6א, רשאי מפקח עבודה, בעזרת המשטרה, להשתמש בכוח   במידה הדרושה לביצוע הצו.

  (ב) לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו - מאסר שנה אחת או קנס 2000 לירות או שני הענשים כאחד, וכן קנס נוסף של 50 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה.

  (ב1)

  (1) לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6א(ב) או לא הפסיק המחזיק במקום העבודה את העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר בניגוד להוראות סעיף 6א(ג), דין המחזיק במקום העבודה - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד, וכן הקנס הקבוע בסעיף 61 (ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה.

  (2) עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.


  (ג) מתן צו לפי סעיף 6 או 6א וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.

לתחילת העמוד 8א. צו שיפור
 • (א) נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לענין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקוימת הוראת חיקוק שענייניה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן - צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים; הוראות סעיף 6(ג) יחולו גם על צווי שיפור; היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך.

  (ב) המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח העבודה האזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצוע.

לתחילת העמוד 8ב. ערעור
 • המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על צו שיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו הצו באחת הדרכים המנויות בסעיף 6(ג), ומשערער כך רשאי הוא לבקש מבית הדין שיורה על דחיית ביצוע הצו, כולו או חלקו.

לתחילת העמוד 8ג. עונשין וקנס מינהלי

 • (א) מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו -

  1. מאסר ששה חדשים או קנס 50000 שקלים;
  2. קנס נוסף 5000 שקלים, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.

  (ב) בוטל.

  (ג) בוטל.

  (ד) בוטל.

  (ה) בוטל.


  (ו) בוטל.

  (ז) בוטל.

  (ח) הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של המחזיק במקום העבודה, לפי יתר הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר.

לתחילת העמוד 8ד. תכנית בטיחות
 • (א) המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, יכין תכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר בתקנות, ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה.

  (ב) תכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה ובנושאי בטיחות נוספים שייקבעו בתקנות:

  1. נוהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה, ונושאי התפקידים בו בתחומים אלה;
  2. נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.

  (ג) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין הכנת תכנית בטיחות, פרטיה, עדכון התכנית והבאתה לידיעת העובדים במקום העבודה; הוראות כאמור לגבי גיהות או בריאות תעסוקתית טעונות התייעצות עם שר הבריאות.

  (ד) המחזיק במקום עבודה ימסור למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו בכתב, העתק של תכנית הבטיחות המעודכנת, במועד שנקבע בדרישה.

  (ה) מצא מפקח עבודה אזורי ליקוי בתכנית בטיחות, רשאי הוא לדרוש הכנת תכנית בטיחות מתוקנת או חדשה, והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים.

  (ו) מי שלא קיים דרישה לפי סעיף קטן (ד) או (ה), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחוייבים.

  (ז) תקנות על פי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

  (ח) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר עיסוקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז (להלן - מפעל גז).

לתחילת העמוד 8ה. מידע והכשרה בטיחותית
 • שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים. 

לתחילת העמוד 8ו. תחולה של מעליות או דרגנועים שאינם במפעל
 • לענין סעיפים 3, 4 ו-6 עד 8ג, רואים חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית או בדרגנוע, כאילו היו מקום עבודה וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה, המחזיק במקום העבודה.