חוק מס ערך מוסף - פרק י"ח : תחילה והוראות מעבר

לתחילת העמוד פרק י"ח : תחילה והוראות מעבר
לתחילת העמוד 147. תחילה
 • (א) תחילתו של חוק זה תהיה ביום שיקבע שר האוצר ורשאי הוא לקבוע מועדים שונים לסוגים שונים של חייבי מס שלא יהיו מאוחרים מתום שנה מיום פרסום חוק זה ברשומות; לחייבי מס שלגביהם לא קבע שר האוצר מועד לתחילת המס יהא המועד בתום שנה מיום פרסום חוק זה ברשומות.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ההוראות בדבר רישומם של חייב מס ונציגיהם תחילתן מיום פרסומו של החוק.

לתחילת העמוד 148. הוראות מעבר לגבי מכירת טובין
 • על מכירת טובין שהוסכם עליה לפני תחילתו של חוק זה יחולו הוראות אלה:

  (1) נמסרו הטובין לקונה לפני תחילת החוק - יהיו פטורים ממס;
  (2) לא נמסרו הטובין לקונה לפני תחילת החוק - יחולו חובת תשלום מס, חובת הוצאת חשבונית וכל החובות האחרות.

לתחילת העמוד 149. הוראות מעבר לגבי מכירת מקרקעין ומתן שירותים
 • (א) עסקת מקרקעין ומתן שירותים שהתחילו בהם וטרם נסתיימו לפני תחילתו של חוק זה, יחוייב במס כל חלק של תמורתם ששולם לאחר תחילת החוק, ובלבד שדירת מגורים תחוייב בשיעור אפס אם נתמלאו בה שתי אלה:

  1. הסכם המכר נחתם לפני כ"ב סיון התשל"ה (1 ביוני 1975) ובוייל כדין תוך שלושים יום לאחר חתימתו;
  2. שולמו בעדה לפני כ"ב בסיון התשל"ה (1 ביוני 1975) 15% לפחות מהמחיר שהיה נקוב בהסכם בעת חתימתו.


  (ב) לענין סעיף קטן (א), עסקת מקרקעין שהיא השכרה שנחתמה לפני תחילתו של חוק זה ותקופת השכירות נמשכת גם לאחריו - יראוה כעסקה שטרם נסתיימה.

לתחילת העמוד 150. הוראות מעבר לגבי יבוא
 • טובין שיובאו לפני תחילתו של חוק זה וטרם הותר לגביהם רשימון לצריכה בארץ, יחוייבו במס כאילו יובאו לאחר תחילתו של חוק זה.

לתחילת העמוד 151. תקנות לענין החזר מס קניה
 • הופחת או בוטל מס קניה בעקבות הנהגת מס ערך מוסף, כולו או מקצתו, רשאי שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות בדבר החזר מס קניה, כולו או מקצתו ששולם לפני תחילתו של חוק זה.