חוק מס ערך מוסף - פרק י"ז : הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק י"ז : הוראות שונות
לתחילת העמוד 125. סמכות לשנות סכומים
 • שר האוצר רשאי לשנות את הסכומים הקבועים בסעיפים 94 ו-95.

לתחילת העמוד 126. הצמדה
 • (א) הסכומים שנקבעו בסעיף 1, בהגדרה "עוסק פטור" ובסעיף 35 או לפיהם יותאמו ב-1 בינואר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן בסעיף זה - המדד) ליום ה-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המתואמים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.


  (ב) הסכום שנקבע בסעיף 47א יתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה-15 בחודש שקדם להם.


  (ב1) בוטל.


  (ג) השתמש שר האוצר בסמכותו לפי סעיף קטן (א) ששה חדשים שקדמו ל-1 בינואר של שנה פלונית, לא תיעשה התאמה כאמור בסעיף קטן (א) לאותה שנה.

   

  (ד) הסכום שנקבע בסעיף 67 (א 2) יותאם ב– 1 בספטמבר של כל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון) לעליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום המותאם יעוגל ל– 5,000 השקלים החדשים הקרובים."

לתחילת העמוד 127. ועדה לקבילות פנקסים
 • (א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, ימנה אנשים שמהם ירכיב המנהל ועדות לקבילות פנקסי חשבונות.


  (ב) כל ועדה כאמור תהיה של שלוה חברים: היושב ראש שלה יהיה איש ציבור מומחה בחשבונאות, ושני החברים האחרים יהיו רואי חשבון, ובלבד שלא יותר מאחד מהם יהיה עובד המדינה או עובד מוסד ממלכתי.


  (ג) הודעה על מינויים כאמור תפורסם ברשומות.


  (ד) בדונה בערר רשאית הודעה -

  1. לקבוע כי החייב במס אינו מנהל פנקסים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה והתקנות על פיו;
  2. לקבוע כי החייב במס מנהל פנקסים או כי הסטיה בהם אינה מהותית.


  (ה) החלטתה של הועדה בערר תהא סופית, אולם רשאית היא להביא אלה משפטית לחוות דעתו של בית המשפט המחוזי.


  (ו) הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכויותיה על פי חוק זה.


  (ז) הועדה רשאית לפסוק בדבר הוצאות הערר, לרבות שכר טרחה של נציג החייב במס, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.


  (ח) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר -

  1. נהלי זימון הועדות;
  2. סדרי הדין בועדה;
  3. האגרות שישולמו בשל ההליכים לפני הועדה;
  4. שכר חברי ועדה.
לתחילת העמוד 128. שותפות ועסקה משותפת
 • (א) עסקה שעשה שותף בשותפות רשומה, או שעשו מי שרואים אותם כשותפים לפי סעיף 56, במהלך עסקי השותפים - יראוה כאילו עשתה אותה השותפות, אם לא הוכח להנחת דעתו של המנהל היפוכו של דבר.


  (ב) עסקה שנעשתה בידי שותפות שאיננה רשומה, או בידי שותפות שהוקמה לביצוע עסקה פלונית, או נעשתה עסקה בידי כמה עוסקים במשותף, לא יראו אותה כעסקה של שותפות אלא כשל כל שותף או עוסק לחוד, לפי חלקו, זולת אם ביקשו השותפים להירשם כעוסק אחד. ביקשו כאמור, יראו אותם כאחראים, ביחד ולחוד, לכל חובה, חוב, מעשה או מחדל הקשורים באותו ענין.


  (ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר רישום, מתן דו"ח, החזר מס יתר, עודף מס תשומות ואחריות שותפים, ניכויים והוצאות חשבוניות בעסקאות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) אף בסטיה מהוראות חוק זה.


  (ד) לא קיבל המנהל ראיה שהוגשה לו לענין סעיף קטן (א) רשאי השותף או השותפות לערער לפני בית המשפט המחוזי.

לתחילת העמוד 129. תעודת משלוח
 • (א) טובין של אדם לשימוש בעסקו לא יובלו בכלי הובלה אלא אם כן יש עמם חשבונית או תעודת משלוח, או אם אותו אדם הופטר מקיום חובה זו בתקנות או על פי הוראות המנהל, בתנאים שקבע.


  (ב) לענין סעיף זה, "חשבונית או תעודת משלוח" - כל אחד מאלה:

  1. חשבונית או תעודת משלוח שהוצאו כדין בידי עוסק הרשום לפי חוק זה;
  2. חשבונית שהוצאה כדין באזור או בשטחי עזה ויריחו בידי עוסק הרשום שם לפי הדין המקביל לחוק זה, ובלבד שהיא כוללת פרטים שקבע המנהל ולעניין טובין המובלים לאזור או לשטחי עזה ויריחו - חשבונית. שהוצאה כדין בידי עוסק הרשום לפי חוק זה, הכוללת פרטים שקבע המנהל.
לתחילת העמוד 129א. פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם מהאזור ומשטחי עזה ויריחו
 • לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון, להורות על מקומות שבהם תותר הכנסה של טובין לאזור ולשטחי עזה ויריחו והוצאתם מהם ועל הימים והשעות שבהם תותר הכנסה או הוצאה כאמור, וכן להורות כי יידרש אישור מאת המנהל, בדרך שיקבע, על כך שהטובין הוכנסו או הוצאו בהתאם להוראות כאמור; הוראה לפי סעיף זה יכול שתהא כללית או לסוגים של טובין.

לתחילת העמוד 130. סימני זיהוי
 • שר האוצר רשאי לקבוע חובה לסמן טובין מסוג מסויים בסימני זיהוי שיקבע ואת דרך השימוש בהם, ורשאי הוא לפטור עוסק מחובת סימון טובין במהלך עסקו.

לתחילת העמוד 131. הצגת המחיר הכלול הודעה על המס
 • עוסק המציג ברבים או מפרסם בכל דרך שהיא מחירו של נכס או שירות שחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אינו חל לגביו, יציין אם המחיר כולל מס ואם לאו.

לתחילת העמוד 132. ראיה
 • הטוען ששילם מס או שהגיש דו"ח, או שהמס נוכה על פי חשבונית מס - עליו הראיה.

לתחילת העמוד 133. חוקת מכירה
 • עוסק שמסר במהלך עסקו נכס של עסקו לאחר, למעט מסירה לשם מכירה במשגור יראוהו כאילו מכר אותו אם לא הוכח היפוכו של דבר. לענין זה, "מסירה" - כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, התשכ"ח-1968.

לתחילת העמוד 134. פטור מחתימה
 • הודעה, דרישה, קביעת מס, שומה או מסמך אחר המוצאים על פי חוק זה, כששמו או תארו של המוציא מצויינים בהם אינם טעונים חתימת ידו.

לתחילת העמוד 135. פגם בפעולה אינו פוסלה
 • כל פעולה שנעשתה לפי חוק זה לא ייגרע תקפה מחמת פגם בצורה, טעות או השמטה שחלו בה, אם אין בהם כדי לפגוע בעיקר או להטעות.

לתחילת העמוד 136. רישום בפנקסי המקרקעין
 • המנהל רשאי לדרוש כי מכירת מקרקעין הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין או סוג מכירות כאמור לא יירשמו אלא אם בידי הקונה חשבונית מס בשל אותה מכירה או אם הומצא אישור המנהל ששולם המס המגיע בשל אותה מכירה או שניתנה לו ערובה לתשלום המס במועדו.

לתחילת העמוד 137. הודעה על שינויים
 • חייב במס יודיע למנהל, בדרך ובמועד שנקבעו, על כל שינוי שחל בבעלות על העסק או המוסד, בעסקיו, בפעילותו ובכל פרט אחר שקבע השר.

לתחילת העמוד 137א. דין נכסי עסק לאחר הפסקת פעילות
 • (א) הוכח להנחת דעתו של המנהל כי עוסק הפסיק כליל את עסקיו או העביר את הבעלות על עסקו לאחר, ונשאר ברשותו נכס, יהא דינו של אותו נכס בתום שנתיים מיום ההפסקה או ההעברה כדין נכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי.


  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על נכסים עסקיים שמחירם הכולל פחות מן הסכום הקבוע לגבי עוסק פטור.


  (ג) נשאר ברשות עוסק כאמור בסעיף קטן (א) נכס שהוא מקרקעין, רשאי המנהל, לבקשת העוסק, על אף האמור באותו סעיף קטן, לדחות את מועד החיוב במס עד למועד העברתו של נכס המקרקעין לאחר או עד למועד אחר שיורה ובתנאים שיורה; דחה המנהל את מועד החיוב במס כאמור, ישולם המס אף אם העוסק כאמור לא יהיה חייב במס בעת המכירה.

לתחילת העמוד 137ב. דין נכסי עסק כשרישומו של העוסק שונה למלכ"ר או למוסד כספי
 • נכס שנרכש בידי עוסק שניכה את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ורישומו של העוסק שונה לאחר מכן למלכ"ר או למוסד כספי והנכס נשאר ברשותם, יהא דינו כדין נכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי עם שינוי הרישום.

לתחילת העמוד 138. עסקה מלאכותית או בדויה
 • (א) המנהל רשאי להתעלם מעסקה או מפעולה אם הוא סבור שהיא מלאכותית או בדויה או שאחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות.


  (ב) על החלטת המנהל על פי סעיף קטן (א) ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי.

לתחילת העמוד 139. עיגול סכומים
 • כל סכום הנקוב בדו"ח לפי חוק זה יעוגל לשקל החדש הקרוב ביותר וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

לתחילת העמוד 140. טפסים
 • המנהל רשאי לקבוע טפסים הדרושים לביצוע חוק זה וצורתם של פנקסי החשבונות ורשומות אחרות שחייב במס חייב לנהלם, ורשאי הוא להורות על שימוש בטפסים, פנקסים או רשומות כאמור.

לתחילת העמוד 141. המצאת מסמכים
 • (א) בלי לגרוע מהוראת סעיף 80, מסמך לענין חוק זה יומצא בדרך שנקבעה בתקנות.


  (ב) נשלח מסמך בדואר, רואים אותו כאילו הומצא לנמען ביום החמישי לאחר שנשלח, אף אם סירב הנמען לקבלו.


  (ג) מסמך המיועד לשותפות, למעט שותפות כאמור בסעיף 128(ב), והומצא לאחד השותפים, רואים אותו כאילו הומצא לכל השותפים.

לתחילת העמוד 142. סודיות
 • (א) לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם -

  1. שר האוצר התיר לגלותה;
  2. נדרש לגלותה בתהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967.
  3. המידע הוא כמפורט בסעיף 348א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 או בתקנות לפי, ובלבד שמידע כאמור יימסר למוסד לביטוח לאומי ושמידע זה כנדרש לתכליות האמורות באותו סעיף, ובמידה שנדרש.


  (א1) לענין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מיד לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקים שיירשמו.


  (ב) הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה.


  (ג) גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו - מאסר שנה או קנס 14,000 ש"ח.

לתחילת העמוד 143א. רשות לייצג חייב במס
 • (א) מי שרשאי לייצג נישום כאמור בסעיף 236 לפקודת מס הכנסה, רשאי לייצג חייב במס על פי חוק זה, פרט לייצוג בקשר להוראות הכלולות בפרק ט"ז, למעט לענין הוראות סעיף 121;


  (ב) הוראות חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 יחולו לענין ייצוג של חייב במס.

לתחילת העמוד 144. תחולת הוראות מפקודת המכס
 • הוראות סעיפים 39(ב), 63, 64, 81 עד 89, 92, 93, 104, 122, 128, 140 עד 145, 149, 150, 152, 156, 162 עד 162ב, 170, 171, 198, 204 ו-231ג לפקודת המכס יחולו לענין המס על יבוא טובין והוראת סעיף 156 לפקודת המכס תחול לגבי יבוא טובין שיוצאו בידי מי שאיננו עוסק.

לתחילת העמוד 144א. החלת החוק באזור
 •  בטל.

לתחילת העמוד 144ב. דין המדינה
 • הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

לתחילת העמוד 145. ביצוע ותקנות
 • (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


  (א1) שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת, וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי החתימה האלקטרונית ואחריותו לשימוש בה; הוראות כאמור יובאו לפני הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה; לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי הממשלה בתום התקופה האמורה; תחילתן של הוראות כאמור תהא, לכל המוקדם, ביום פרסומן.


  (ב) שר האוצר רשאי לקבוע כי על גביית מס, לענין מוסדות כספיים ומלכ"רים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פקודת מס הכנסה לענין שומה, השגה, ערר, גביה, ריבית וקנסות או לחלק מן הענינים האלה.


  (ג) תקנות שר האוצר, למעט תקנות לפי סעיף קטן (א1) ולפי סעיפים 2, 4, 48, 49, 127, ו-142 טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת, ותקנות לפי סעיף 140 יבואו לידיעתה.

לתחילת העמוד 146. תקנות סדרי דין
 • שר המשפטים רשאי להתקין סדרי דין בהליכים לפי חוק זה וכן תקנות בדבר ראגרות, הוצאות ודמי בטלה לעדים בהליכים אלה.