חוק מס ערך מוסף - פרק י"ג : מועד התשלום

לתחילת העמוד פרק י"ג : מועד התשלום
לתחילת העמוד 88. התשלום לפי דו"ח
 • (א) חייב במס ישלם את המס המגיע לתקופת הדו"ח, בין על פי הדו"ח התקופתי ובין על פי הדו"ח הארעי, עם הגשתם.


  (א1) בוטל.


  (א2) בוטל.


  (ב) היה סכום המס ששולם על פי דו"ח ארעי גבוה מסכום המס המתחייב מהדו"ח התקופתי שהוגש לאחר מכן, יוחזר העודף תוך 30 ימים הגשת הדו"ח התקופתי; ואולם אם הורה המנהל על בדיקת פנקסיו של חייב במס או הוחל בחקירה נגד החייב במס או הוגש נגדו כתב אישום - יחולו על העודף הוראות סעיף 39, לפי הענין, כאילו עודף המס היה עודף מס תשומות.

לתחילת העמוד 89. התשלום ביבוא
 • המס על יבוא טובין ישולם במועד תשלום המכס עליהם לפי הוראות סעיף 123ב לפקודת המכס.

לתחילת העמוד 90. התשלום בקביעה או בשומה
 • המס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן ישולם תוך חודש ימים מיום שהומצאה לחייב במס ההודעה עליהם; הוא הדין לגבי יתרת מס כתוצאה מהחלטה בהשגה או מפסק דין.

לתחילת העמוד 91. התשלום בהשגה וערעור
 • (א) הוגשו השגה או ערעור, רשאי המשיג או המערער שלא לשלם את המס השנוי במחלוקת והמנהל רשאי שלא להחזיר את עודף המס או את עודף מס התשומות השנוי במחלוקת, וכן לעכב כל סכום המגיע למשיג או למערער, לפי הענין, לפי הוראות חוק זה, כמפורט להלן:

  1. בהשגה שהוגשה - עד גובה מחצית הסכום השנוי במחלוקת;
  2. בערעור שהוגש - עד גובה הסכום השנוי במחלוקת, אלא אם כן הורה אחרת בית המשפט של הערעור.


  (ב) עיכוב כאמור בסעיף זה יחול עד שניתן לגבות את חוב המס לפי פקודת המסים (גביה), ואולם לענין עיכוב לפי סעיף קטן (א)(1), אם לא ניתנה החלטה בהשגה בתוך 90 ימים ממועד העיכוב - יבוטל העיכוב.

לתחילת העמוד 92. מקדמות
 • שר האוצר רשאי לקבוע חובת תשלום מקדמות על חשבון המס שחייב בו מוסד כספי בשל רווחיו.