חוק מס ערך מוסף - פרק ט"ז : עונשין

לתחילת העמוד פרק ט"ז : עונשין
לתחילת העמוד 117. עבירות
 • (א) מי שהפר כמפורט להלן הוראה מהוראות חוק זה התקנות על פיו, דינו - מאסר שנה:

  (1) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן;

  (2) סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;

  (3) מסר ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמף אחר הכוללים ידיעה כאמור;

  (4) לא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו;

  (5) הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן;

  (6) לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על פי דרישת המנהל;

  (6א) לא פירט בדוח התקופתי פעולה שנקבעה לפי הוראות סעיף 67(ה) כפעולה החייבת בדיווח, בניגוד להוראות לפי אותו סעיף;

  {להלן נוסח פסקה (6ב) עד 31 בדצמבר 2014}

  (6ב) לא פירט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד למלכ"ר, מוסד כספי ועסק החייב בדיווח מפורט או בדוח שנתי מסכם פרט שהיה עליו לפרט לפי סעיפים 69א(א), (ב) או (ג), 70(ב) או 71א.

  {להלן נוסח פסקה (6ב) החל מ-1 בינואר 2015}

  (6ב) לא פירט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד או בדוח שנתי מסכם פרט שהיה עליו לפרט לפי סעיפים 69א(א), (ב) או (ג), 70(ב) או 71א.

  {להלן נוסח פסקה (6ב) החל מ-1 ביולי 2015 עד 31 בדצמבר 2016}

  (6ב) לא פירט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק החייב בדיווח מפורט או בדוח שנתי מסכם פרט שהיה עליו לפרט לפי סעיפים 69א(א), (ב) או (ג), 70(ב) או 71א.

  (7) לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 75 או 113 שניהלם בסטיה מהותית מן ההוראות; לענין זה, "קביעה סופית" - קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו - נדחו;

  (8) החזיק בסימני זיהוי שקיבל שלה מהמנהל או השתמש בהם לאחר שנאסר עליו להשתמש בהם;

  (9) בהיותו עוסק מסר שלא כדין לאדם אחר טובין שיבואם או מכירתם פטורים בתנאי שישמשו אותו בלבד;

  (10) הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129;

  (11) החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות כפי שנקבע או הכניס או הוציא טובין בניגוד להוראות לפי סעיף 129א;

  (12) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות;

  (13) לא הוציא חשבונית מס למרות שהיה חייב להוציאה;

  (14) הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה;

  (15) לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה;

  (16) הפריע לאדם לבצע את המוטל עליו מכוח חוק זה או מנע זאת ממנו

  (א1) לא נרשמה רכישה או לא נרשם תקבול כאמור בסעיף קטן (א)(11) או (12) בידי עובדו של העוסק או בידי שלוחו של העוסק שאיננו עובד, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם העוסק אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

  (א2) מי שלא הודיע על תכנון מדף, כהגדרתו בסעיף 67ג(א), בניגוד להוראות סעיף 67ב(ו), דינו - מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

  (ב) עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו - מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה- חוק העונשין).

  (1) מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

  (2) המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו;

  (3) הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה אוהתחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור;

  (4) הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן;

  (5) ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;

  (6) הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

  (7) זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור;

  (8) השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר, במטרה להתחמק או להשתמט ממס.

  (ב1) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו - מאסר 5 שנים.

  (ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בנסיבות מחמירות, דינו של העושה - מאסר 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" - אחת מאלה:

  (1) העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

  (2) נגד העבריין הוגשו למעלה מ-6 אישומים בשל עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בתקופה של שלוש שנים;

  (3) העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

  (ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ב) תוך שלוש שנים לאחר שנידון על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, לאסור עליו להמשיך בעיסוקו תקופה שיקבע.

לתחילת העמוד 117א. העברת נכסים בכוונה למנוע תשלום מס
 • (א) מי שהעביר את נכסיו לאחר בלא שהעביר את השליטה בהם, מתוך כוונה למנוע גביית מס שהיה חייב בו או שהוא עתיד להתחייב בו, ובמעביר שהוא חבר-בני-אדם - מי שהביא להעברה כאמור, דינו - מאסר שנתיים.

  (ב) חילק אדם מנכסי חברה בין חבריה מתוך כוונה למנוע גביית מס שהחברה חייבת בו או שהיא עתידה להתחייב בו, דינו - מאסר שנתיים, ובלבד שאם הוטל קנס, לא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.

לתחילת העמוד 118. עבירה שלא נקבע לא עונש
 • מי שהפר הוראה מהוראות חוק זה ולא נקבע להפרה עונש, או הפר הוראה בתקנות על פיו כשנאמר בתקנות שההפרה היא עבירה, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 7,000 ש"ח.

לתחילת העמוד 119. עבירה של חבר-בני-אדם
 • נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, יהיה אשם גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, מזכיר, נאמן, בא-כוח, שותף פעיל, חשב, מנהל חשבונות או כל פקיד אחראי אחר, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים כי להבטיח קיום הוראות החוק.

לתחילת העמוד 120. אחריות למעשי עובד
 • נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו במהלך עסקו או פעילותו של חייב במס בידי פקיד, פועל או שלוח, יואשם גם החייב במס, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק.

לתחילת העמוד 121. כופר כסף
 • (א) עבר אדם עבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו או נחשד בה, רשאי המנהל בהסכמת אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף בסכום שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שניתן להטיל בשל אותה עבירה, ומשעשה כן יופסק כל הליך משפטי לענין העבירה; אולם אם הוגש כתב אישום אין לקחת כופר כסף אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך.

  (ב) המנהל רשאי להתנות כופר כסף במתן התחייבות להימנע מעבירה תוך תקופה שיקבע ושלא תעלה על שלוש שנים; ההתחייבות תהיה ערובה שלא תעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל העבירה שכופרה ותהיה בערבות צד שלישי או בלי ערבות, כפי שיקבע המנהל.

  (ג) הורשע אדם בעבירה שהתחייב לפי סעיף קטן (ב) להימנע ממנה, תיגבה הערובה כחוב לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 122. קנס מינהלי
 • בטל

לתחילת העמוד 123. אין בהרשעה לפטור מחובות אחרות
 • הורשע אדם, או שילם כופר או קנס מנהלי, אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי חוק זה והתקנות לפיו.

לתחילת העמוד 124. חילוט נוסף על ענשים אחרים
 • חילוט על פי חוק זה אינו במקום עונש או קנס או כופר כי אם בנוסף עליהם.

  התפלגות סכומי קנסות עונשין

  סעיף 117(א)

  סעיף 117(ב)

  סעיף 118

  סעיף 142

  פורסם

  14,000
  ש"ח

  36,000 ש"ח

  7,000 ש"ח

  14,000 ש"ח

  תחילה - 15.4.93.  ק"ת 5506 מיום  4.3.93
  עמ' 486  צו העונשין(שינוי שיעורי קנסות).