חוק מס ערך מוסף - פרק ד': מקום העסקה

לתחילת העמוד פרק ד': מקום העסקה
 • יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל, ובנכס בלתי מוחשי - אם המוכר הוא תושב ישראל.

לתחילת העמוד 15. במתן שירות ובניהול פעילות
 • (א) יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

  (1) נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לענין זה, כמי שעסקו בישראל;

  (2) הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה 

  (3) הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.


  (ב) יראו פעילות כמנוהלת בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

  (1) היא התנהלה כולה או מרביתה בישראל;

  (2) ניהל אותה מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל;

  (3) היא החלק שנוהל בישראל מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.


  (ג) שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לשירות או לפעילות מסויימים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) ובסעיף קטן (ב)(1) ו-(2) ורק החלק שניתן או התנהל בישראל ייחשב כאילו ניתן או התנהל בה.