חוק מס ערך מוסף - פרק ג': המחיר

לתחילת העמוד פרק ג': המחיר
לתחילת העמוד 7. בעסקה
 • מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה, לרבות -

  (1) כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על פי חוק זה, זולת אם הוטלו בדין על הקונה אך למעט מס על רווחי הון על פי פקודת מס הכנסה ומס על פי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963;

  (2) כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין, ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה, ולרבות מחירן של אריזות.

לתחילת העמוד 8. במכר ושרות יחד
 • בעסקה הכוללת נכס ושירות יהיה מחיר כולם יחד מחיר העסקה.

לתחילת העמוד 9. בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן
 • (א) מחירה של עסקה כאמור בסעיף 19(א) הוא העמלה או התמורה האחרת שקיבל נותן השירות ממי שסיפק לו את הנמכר.


  (ב) מחירן של עסקאות שרואים אותן על פי סעיף 19(ב) כמתן שירות הוא ההפרש בין סך כל מחיר הרכישה של ניירות הערך, המסמכים או מטבע החוץ נושאי העסקאות בתקופת דו"ח פלונית לבין סך כל מחיר מכירתם באותה תקופת דו"ח; לענין זה יראו את סכום הפרעון או הפדיון של מסמכים כמחיר מכירתם.

לתחילת העמוד 9א. בשירות שמשתלמת בשלו אגרה
 • מחירה של עסקת שירות שמשתלמת בשלו אגרה או תמורה אחרת על פי דין הוא האגרה או התמורה האחרת.

לתחילת העמוד 9ב. בעסקת רישום בבורסה
 • מחירה של עסקב שהיא רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין הוא השווי שנקבע לעסקה זו לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, ומועד התשלום הוא המועד לתשלום מס שבח לפי החוק האמור.

לתחילת העמוד 10. במקרים מיוחדים
 • עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף.

לתחילת העמוד 11. טובין ביבוא
 • (א) מחירם של טובין ביבוא למעט שחל עליהם סעיף קטן (ב) הוא ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א לפי הענין לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מס או היטל אחר החלים על היבוא.


  (ב) מחירם של טובין כאמור בסעיף 26(ב) הוא התמורה בשקלים חדשים של מטבע החוץ לפי שער הקניה שלו בעת רכישת המטבע בעד תשלום התמורה או בעת העברתו לחוץ לארץ לשם תשלום, לפי המוקדם; לר נרכש ולא הועבר מטבע חוץ כאמור - יהא מחיר הטובין המחיר כאמור בסעיף 7.


  (ג) טובין שיוצאו מישראל ובהיותם מחוץ לישראל תוקנו, או שופרו, חודשו או שופרו, והוחזרו לישראל, מחירם ביבוא הוא ערכו של התיקון, החידוש או השיפור בתוספת התשלומים כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 11א. במכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס
 • מחירה של עסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס, כשהצהרת הייבוא ערוכה על שמו של הקונה, הוא התמורה שהוסכם עליה בניכוי מחיר הטובין לענין המס על ייבואם.

לתחילת העמוד 12. דין תרומה, תמיכה וכדומה
 • (א) תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.


  (ב) שר האוצר רשאי לקבוע דינם של התקבולים לענין חשבוניות, ניכויים, רישום בספרי החשבונות של העוסק וכיוצא באלה.

לתחילת העמוד 13. כללים לחישוב המחיר
 • שר האוצר רשאי לקבוע כללים לענין -

  (1) חישוב המחיר על פי סעיף 10;

  (2) חישוב מחירן של אריזות;

  (3) הנסיבות והתנאים שבהם יראו סכום הניתן כפקדון או כערובה, כחלק ממחיר העסקה שבה ניתנו.