חוק מס ערך מוסף - פרק א': הגדרות

לתחילת העמוד פרק א': הגדרות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו;


  "שטחי עזה ויריחו" - השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);


  "בית מלון" - לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים;


  "בית משפט מחוזי" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;


  "המנהל" - המנהל, כהגדרתו בסעיף 1 בפקודת מס הכנסה;


  "המס" - מס ערך מוסף, מס שכר או מס שכר וריווח;

   

  "הצהרת ייבוא" - כמשמעותה בסימן ה' לפרק רביעי לפקודת המכס;

   

  "הצהרת ייצוא" - כמשמעותה בסימן ב' בפרק שישי לפקודת המכס


  "חבר בני אדם" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה;


  "חייב במס" - עוסק, מלכ"ר, או מוסד כספי;


  "חשבונית" - חשבונית עסקה או חשבונית מס;


  "חשבונית מס" - חשבונית שהוצאה על-פי סעיף 47;


  "חשבונית עסקה" - חשבונית שחובה להוציאה לפי סעיף 45;


  "חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 (להלן - חוק חתימה אלקטרונית), ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם להוראות לפי סעיף 145(א1);


  "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;


  "טובין" - לרבות -

  (1) עצים, שתילים, פרחים, יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע;
  (2) זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר - ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם;


  "מבטח" - מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, למעט קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על-פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;


  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


  "מוסד כספי" -

  (1) חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על-מנת לשלם מהם לפי דרישה על-ידי שיק;
  (2) חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;
  (3) מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, אשר הוראות הנזילות מכוח החוק האמור חלות עליו;
  (4) מבטח;
  (5) סוג בני אדם ששר האוצר קבע;


  "מוסד ללא כוונת ריווח" או "מלכ"ר" -

  (1) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים;
  (2) חבר בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;
  (3) תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות;
  (4) קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על-פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;


  "מחזור עסקאות של עוסק" - סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של עסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר; ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, עסקאות - למעט מכירת ציוד;


  "מכר", לענין נכס - לרבות השכרתו, מקחו אגב שכירות, הקניית רשות לשימוש בו בתמורה, הקניית זכות בו, שימוש בו לצורך עצמי, ולרבות הפקעתו, חילוטו או החרמתו, בתמורה, וכן נתינתו במתנה לרבות מתנה לעובד, ולענין מקרקעין - גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, ורישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק אגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 8 לחוק האמור, אך למעט פעולה בנייר ערך הנסחר בבורסה;


  "מס תשומות" - מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;


  "מספר רישום" - מספר שבו נרשם חייב במס, לפי פרק י';


  "מקרקעין" - לרבות זכות במקרקעין ולרבות זכות באיגוד מקרקעין - כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;


  "ניירות ערך" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או על-פי חוק מיוחד, ולרבות מניות שלא הוצאו בסדרה;


  "נכס" - טובין או מקרקעין;


  "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי;


  "עוסק מורשה" - עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים;


  "עוסק פטור" - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;


  "עסקה" - כל אחת מאלה:

  (1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;
  (2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;
  (3) עסקת אקראי;


  "עסקת אקראי" -

  (1) מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;
  (2) מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי;

  (3) מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין; לעניין זה, "זכות מקרקעין" ו"קבוצת רכישה" - כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;


  "עסק" - לרבות מקצוע ומשלח-יד;


  "ציוד" - נכס ששימש, משמש או נועד לשמש, לעוסק בעסקיו, ואין מכירתו מעיסוק העוסק;


  "קונה" - לרבות מקבל שירות;


  "ריווח" - הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי המס על שכר על-פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין; לענין זה, "יחידה" - כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994;


  "שימוש לצורך עצמי" -

  (1) שימוש בנכס מנכסי עסק שלא לצרכי העסק, בידי אדם שיש לו חלק בבעלות על העסק או בהנהלתו או שהוא מועסק בו;
  (2) שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק מסוג ששר האוצר קבע ובתנאים שקבע;


  "שירות" - כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת שראי והפקדת כסף ובחבר-בני-אדם - גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו;


  "שכר" - הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת המעביד למי שהיה עובדו;


  "שנת מס" - כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות תקופת שומה מיוחדת לאותה שנת מס;


  "תושב חוץ" -

  (1) לגבי יחיד - יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל;
  (2) לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל;


  "תייר" - יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור, לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 2(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או מי שהוראות החוק האמור אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לאותו חוק, למעט מי ששוהה בישראל על פי אשרה לישיבת ביקור כדי לעבוד זמנית בשכר בישראל.

לתחילת העמוד 1א. פרשנות לגבי תחולת החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו
 • (א) לגבי מכירת טובין, העברת טובין ומתן שירותים -

  (1) לא יראו בהעברת טובין מישראל לאזור, מישראל לשטחי עזה ויריחו, מאזור לישראל ומשטחי עזר ויריחו לישרא משום יצוא ויבוא;
  (2) לא יראו במכירת נכס לתושב אזור ולתושב שטחי עזה ויריחו או למי שנוסע לאזור או לשטחי עזה ויריחו משו מכירה לתושב חוץ או למי שיוצא מישראל;
  (3) לא יראו מתן שירות לתושב אזור או לתושב שטחי עזה ויריחו כמתן שירות לתושב חוץ, ולא יראו נתינת שירות באזור או בשטחי עזה ויריחו כנתינתו בחוץ לארץ;
  (4) לא יראו תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו כתייר;
  (5) לא יראו נסיעה לאזור בכל מקום, או לשטחי עזה ויריחו כנסיעה לחוץ לארץ, ולא יראו בהובלת מטענים מישראל לאזור ומאזור לישראל או משטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא או יבוא;
  (6) לענין סעיף 60, לא יראו עסקים או פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו כעסקים או כפעילות מחוץ לישראל.


  (ב) חוק זה יחול גם על אלה:

  (1) עסקאות שעושה אזרח ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו;
  (2) פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו של מוסד כספי או של מלכ"ר שהוא אזרח ישראלי;


  לענין סעיף קטן זה -

  "אזרח ישראלי" - כל אחד מאלה:

  (1) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952
  (2) תושב ישראל;
  (3) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, והוא תושב אזור;
  (4) חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;


  "תושב ישראל" -

  (1) לגבי יחיד - יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדרי ארעי;
  (2) לגבי חבר-בני-אדם -

  (א) חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר עסקיו או פעילותו בישראל;
  (ב) חבר-בני-אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל;


  (ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על -

  1. עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;
  2. פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;