חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

לתחילת העמוד תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
לתחילת העמוד 1. סוגי מידע
 • (א) המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:

  (1) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ד' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

  (2) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

  (3) רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד.

  (4) רשימת מקבלי דמי לידה המשתלמים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.


  (ב) מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את סכום הגמלה או ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום, הכל לפי העניין.


  (ג) מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ-72 שעות ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל, והכל באמצעות תקשורת בין מחשבים.


  (ד) בתקנה זו, "זכאי" - מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק.

לתחילת העמוד 2. מבוטל
לתחילת העמוד 3. מחיקת המידע
 • מידע לגבי זכאים שהועבר למוסד לביטוח לאומי מאת רשות המסים בישראל יימחק ממאגר הנתונים של המוסד בתום 30 ימים מיום העברת המידע האמור בתקנה 1, לרשות המסים.

לתחילת העמוד 4. מבוטל
לתחילת העמוד 5. הוראת שעה
 • בשנות המס 2008 ו-2009 יקראו את תקנה 1(א) כאילו בסופן של פסקאות משנה (1) עד (3) שבה נאמר "שכתובת מגוריהם, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

לתחילת העמוד תיקונים לתקנות
 • תקנות חדשות (30 ביולי 2008) ק"ת 6697.
  תיקון מס' 1 (3 באפריל 2012) ק"ת 7106, תקנה 4.
  תיקון מס' 2 (11 ביולי 2012) ק"ת 7141, תקנות 1, 2, 3, ו-4.