חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה

לתחילת העמוד פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה
לתחילת העמוד 26. פרק ב' - תחילה, תחולה, הוראות שעה ותקנות ראשונות

 • (א) תחילתו של פרק ב' ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או במועד כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 19(ב), לפי המאוחר, והוראות הפרק האמור הנוגעות לתשלום מענק יחולו בעד חודשי עבודה
  בפועל של עובד בשנת המס 2007 או בשנת המס הראשונה שבו חל מועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, לפי המאוחר, ואילך.

  (ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 19(ב) יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

  (ג) על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל אחת משנות המס 2008 עד 2011, ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה רק לעובד שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן-חוק המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה בפרק זה, "תושב אזור שילוב", מי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, באזורים שנקבעו לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה

  (ד) לגבי מענק המשולם לעובד בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס 2007, ייקראו סעיפים אלה כך:

  (1) בסעיף 7(א), בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" יבוא "31 בדצמבר",בפסקה (1), במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני" ובפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "דוח עצמאי מקוון" יבוא "דוח כאמור";
  (2) בסעיף 12, פסקה (1) - תימחק, בפסקה (2) במקום "עד יום 30 ביוני יבוא "עד יום 31 באוגוסט" ואחרי פסקה 3 יבוא: "(3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בתשלום אחד, ב-15 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת".
  (3) בסעיף 166 לפקודה, במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני".

  (ה) על אף הוראות סעיף קטן (ג), בכל אחת משנות המס 2010 ו-2011 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה (בסעיף קטן זה - שנת המס הקודמת), לפי הוראות פרק ב', גם לעובד שלא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

  (1) היה לו, בשנת המס הקודמת, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים;

  (2) התקיימו בו, בשנת המס הקודמת, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה.

לתחילת העמוד 27. פרק ג' - תחילה, תחולה, והוראות שעה

 • (א) תחילתו של פרק ג' ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראותיו יחולו בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנת המס 2008 ואילך.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי כל אחת משנות המס 2008 עד 2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לגבי כל אחת משנות המס 2009 ו-2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס בידי עצמאי, גם אם לא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

  (1) יש לו, באותה שנת מס, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים;

  (2) מתקיימים בו, באותה שנת מס, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג (3) לפקודה.

לתחילת העמוד 28. פרק ה' - תחילה, תחולה, והוראות שעה
 • (א) תחילתם של סעיפים 1, 166, 195ב עד 591ט ו-216 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24 (1), (4), (5) ו-(6) לחוק זה, ופרט 32(5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון שיש להגישם לגבי שנת המס 2007; ואולם, בשנת המס 2008, בסעיף 166(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 24 (4) לחוק זה, במקום "30 באפריל" יקראו "30 ביוני".

  (ב) תחילתם של סעיפים 131 ו-132 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24(2) ו-(3) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2008.