חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - פרק ד': הוראות כלליות

לתחילת העמוד פרק ד': הוראות כלליות
לתחילת העמוד 19. סמכויות המנהל
  • (א) סמכויות המנהל לפי פרק שני לחלק ח' לפקודה, יהיו נתונות לו ככל שנדרש לצורך ביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

    (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף הוראות כל דין, רשאי המנהל לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי כל מידע מסוג שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו לפי חוק זה, והכל באופן ובמועד שקבע שר האוצר כאמור.

לתחילת העמוד 20. סמכויות חקירה וחיפוש
  • מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה יהיו נתונות לו הסמכויות כאמור באותו סעיף לשם מניעת עבירות לפי חוק זה או לשם גילוין.

לתחילת העמוד 21. רשות לייצג
  • סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עובד ועצמאי לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים.

לתחילת העמוד 22. המצאת הודעות
  •  על המצאת הודעות לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.

לתחילת העמוד 23. ביצוע ותקנות
  • שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.