חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - פרק ג': מענק לעצמאי

לתחילת העמוד פרק ג': מענק לעצמאי
לתחילת העמוד 17. זכאות למענק לעצמאי
 • (א) בפרק זה -

  "עצמאי" - יחיד שהוא תושב ישראל, שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס;


  (ב) הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

  1. עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיפים 2 או 6ב(א), לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 6 ו-6ב(ב) ו-(ג), למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר;

  2. עצמאי כאמור יהיה זכאי למענק לפי הוראות סעיף זה בהתקיים כל אלה:

   (א) העצמאי הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק,עד יום 30 בנובמבר בשנת המס העוקבת, רשאי המנהל חהאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקת משנה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;
   (ב) העצמאי הגיש בשנת המס העוקבת דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו-133 לפקודה;

   (ג) היתה לעצמאי גם הכנסת עבודה - כל מעביד ששילם לו הכנסה כאמור הגיש למנהל דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העצמאי במשק ביתו הפרטי - המעביד דיווח על הכנסתו של העצמאי למוסד לביטוח לאומי, הכל לפי הוראות סעיף 7(א)(2);

  3. קבע המנהל את זכותו של עצמאי למענק כאמור בסעיף 9, יחולו לגבי תשלום המענק הוראות סעיף 12, בשינויים המחוייבים.  (ג) בטל

לתחילת העמוד 17א. סייגים לזכאות לגבי עצמאי
 • בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, כפי שהוחל בסעיף 17(ב)(1), הזכאות למענק לפי סעיף 17 לא תחול על עצמאי שמתקיים בו אחד מאלה:

  (1) הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס שבשלה נתבע המענק ולא ניהלם;

  (2) פנקסיו לשנת המס שבשלה נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

לתחילת העמוד 18. תקנות לעניין מענק לעצמאי
 • שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוען של הוראות פרק זה, לרבות לעניין -


  (1) דרכי הוכחה בדבר מועד פתיחת עסק, תחילת עיסוק במשלח יד, חדילה מעיסוק בעסק או במשלח יד, הכל לעניין ההגדרה "הכנסה חודשית ממוצעת";


  (2) בוטל


  (3) בוטל


  (4) הוראות ותיאומים נדרשים, לרבות תנאים נוספים לתחולת הוראות פרק זה, בנוגע לאופן קביעת הכנסתכם של המפורטים להלן, ובנוגע לדרכי הוכחתה, לרבות דוחות נוספים או מידע נוסף שיידרשו לגבי כל אחד מאלה:

  (א) עצמאי שהוא שותף בשותפות;

  (ב) עצמאי שהוא חבר קיבוץ או חבר אגודה שיתופית, אשר בחישוב הכנסתו חלות הוראות סעיפים 54 עד 62 לפקודה, לפי העניין;

  (ג) עצמאי שהוא חבר בחברת מעטים, כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה;

  (ד) עצמאי שהוא הנישום בחברה משפחתית; בפסקה זו, "נישום" ו"חברה משפחתית" - כמשמעותם בסעיף 64 לפקודה;

  (ה) עצמאי שהכנסת בן זוגו באה ממקור הכנסה המפורט בסעיף 66 (ד)(1) עד (3) לפקודה;

  (ו) עצמאי שעובד יחד עם בן זוגו במקום עיסוק קבוע, כהגדרתו בסעיף 66(ה)(1) לפקודה;

  (ז) עצמאי שהוא בעל שליטה בחברה נשלטת זרה; בפסקה זו "בעל שליטה" ו"חברה נשלטת זרה" - כמשמעותם בסעיף 75ב לפקודה.