חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - פרק א': הגדרות ופרשנות

לתחילת העמוד פרק א': הגדרות ופרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות ופרשנות
 • (א) בחוק זה, למעט בפרק ג'2ולמעט בפרק ג'3 -

  "בעל שליטה", ו"קרוב" - כהגדרתם בסעיף 32(9) לפקודה;

  "הכנסה חודשית ממוצעת" - סך כל הכנסת העבודה של עובד בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס, בתוספת סך כל הכנסתו מעסק או משלח יד באותה שנת מס כשהוא מחולק ב-12, ולגבי מי שפתח עסק או מי שהחל לעסוק במשלח יד במהלך שנת מס או שחדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו במהלך שנת מס, לגבי אותה שנת מס - כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל;

  "הכנסה מעסק או משלח יד" - הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ואולם במקרה שבו סכום ההכנסה כאמור נמוך מאפס יראו את סכום ההכנסה כאפס; לעניין זה, "ניכויים" - למעט ניכויים כמפורט להלן:

  (1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה;
  (2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה;

  (3) ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים
  בסרט בישראל), התש"ן-1990;

  (4) ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988;

  "הכנסה נוספת" - הכנסה שהיא אחת מאלה:
  (1) קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, למעט קצבה המשתלמת לעובד בשל נכותו, בשל אבדן כושר עבודתו או בשל מותו של בן זוגו;

  (2) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי, לפי סימן ד' לפרק ה'
  ולפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

  (3) תשלום או הכנסה אחרים שקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה
  והשירותים החברתיים ושר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של
  הכנסת;

  "הכנסה נוספת ממוצעת" - סך כל ההכנסות הנוספות בשנת מס כשהוא מחולק ב-12;


  "הכנסת עבודה" - כהגדרתה בפקודה, למעט הכנסת עבודה שניתן לראותה גם כהכנסה נוספת או כהכנסה כמפורט להלן:
  (1) קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת לעובד בשל נכותו או בשל אבדן כושר עבודתו;

  (2) קצבת אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" - כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1 לפקודה;

  (3) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי, שאינה מנויה בפסקה (2) להגדרה "הכנסה נוספת" למעט דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור;

  "חודש עבודה בפועל" - לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי;


  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995;


  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;


  "חשבון בנק" - לרבות חשבון סילוקים כמשמעותו בסעיף 88א(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, המתנהל בחברה הבת כהגדרתה בחוק האמור;


  "ילד" - מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע מענק לפי חוק זה;


  "מנהל" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, לרבות סגן המנהל ששר האוצר מינה אותו לעניין חוק זה, כולו או חלקו;


  "עובד" - יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהיתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס, למעט יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

  (1) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו;

  (2) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת חבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם
  בעלי שליטה בו;


  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

  "שנת המס העוקבת" - שנת המס שלאחר שנת המס שבשלה נתבע מענק לפי פרק זה

  "תושב ישראל" - כהגדרתו בפקודה, לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה, שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור.


  (ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן
  נאמר במפורש אחרת.