חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) התשנ"ו-1996

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. הודעת הממונה
 • הממונה יביא את ההסכם הכללי לידיעת אדם שעבר לעבוד אצל מעביד לאחר שפרש משירות קבע ואותה פרישה מהווה עילה לתשלום גימלה לפי החוק על השירות שממנו פרש (להלן - הפורש), באמצעות משלוח אליו של עותק מן ההסכם בדואר רשום.

לתחילת העמוד 2. בחירה בזכויות לפי החוק
 • פורש, אשר קיבל את ההסכם הכללי בהתאם לתקנה 1 ואשר זכאי לזכויות המוקנות בהסכם לפי התנאים הקבועים בו, רשאי להודיע לממונה, תוך 30 ימים ממועד קבלת ההסכם הכללי, בהודעה בדואר רשום, כי הוא בוחר בזכויותיו לפי החוק.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.