חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל התשנ"ו-1996

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. תנאי הסכם
 • מותר להתקשר עם מעביד בהסכם מיוחד לפי סעיף 38 לחוק, אם נתקיים באדם, ששמו נקוב בהסכם ושהגיש בקשה לממונה או למי שהוא הסמיכו לכך, בדבר שמירת רציפות זכויותיו לגימלה, בנוסף להסמכתו להסכם, אחד מן התנאים האלה:

  (1) הוא שירת בשירות הקבע והתחייבותו לא הוארכה או הותרה ביוזמת הצבא או שהשתחרר מן השירות עקב צמצומים בצה"ל, ארגון מחדש, העברת היחידה למקום אחר, סיבות בריאות או אי השתלבות בתפקידו במסגרת היחידה בה שירת, או העתקת מקום מגוריו, לרגל נישואיו, לישוב אחר בישראל שבו גר בן זוגו;

  (2) הוא עובר מעבודה אצל מעביד לשירות הקבע והרמטכ"ל, או מי שהוא הסמיכו לכך, סבור כי שירותו של אותו אדם בשירות הקבע חיוני לצה"ל;

  (3) האדם עובר מעבודה אצל מעביד לשירות הקבע והממונה סבור כי קיימות נסיבות מיוחדות, המצדיקות התקשרות בהסכם מיוחד עם מעביד ביחס לאותו אדם.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.