חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - פרק ה': הוראות שונות

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות שונות
לתחילת העמוד 68. עבירות
 • (א) אדם שמסר במזיד לאדם המחליט בענין זכויותיו לפי חוק זה ידיעה כוזבת באותו ענין, דינו - מאסר ששה חדשים.

  (ב) אדם אשר במרמה או ביודעין, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לענין, גרם למתן גימלה או להגדלתה, בין שהגיעה לידו ובין שהגיעה לידי אחר, דינו - מאסר שנתיים.

  (ג) הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חיקוק אחר.

לתחילת העמוד 69. ביצוע ותקנות
 • שר הבטחון ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה:

  (1) שיטת ההיוון של קיצבאות כשזה דרוש לצורך סעיף 64;

  (2) התנאים והשיטה שבהם יהיה מותר היוונה של כל קיצבה לרבות היוון קיצבה שאינה משתלמת עדיין למי שזכאי לה מכוח סעיף 54(ב), ובלבד שלא יותר היוון של למעלה מעשרים וחמישה אחוזים ממנה ושהיוון של קיצבת פרישה לא יביא בחישוב קיצבת שאיריו של הזכאי לפי סעיף 25 לידי הפחתת קיצבת השאירים;

  (3) הכללים והמבחנים לקביעת דרגת נכות בידי הועדה הרפואית;

  (4) דינים וחשבונות, הצהרת ותעודות שמבקש גימלה או מקבלה חייב להגיש לשם מניעת תשלומי יתר ותשלומי כפל;

  (5) סדרי הגשת בקשות לגימלאות;

  (6) מועדים לעשיית כל פעולה לפי חוק זה, לרבות הגשת בקשות על פיו, במידה שלא נקבעו בחוק זה.

לתחילת העמוד 70. תחולה
 • הוראות סעיף 8 לענין הבאת  תקופת שירות החובה בחשבון תקופת השירות של חייל ששירת בשירות קבע לפחות עשר שנים או שהוצא לקצבה מכוח סעיף 13, יחול גם על מי שפרש משירות הקבע לפני יום א׳ בניסן התשל״ו (1 באפריל 1976), ואולם לא יינתן מכוח סעיף זה כל תשלום בעד התקופה שקדמה ל-1 בחודש של אחר פרסומו של חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס׳ 11), התשנ״ט-1998.

 • (סעיפים 10(א)(4), 12(2), 13, 23א(ג); 33, 34(ה)(1))

  חלק א'

  (סעיפים 10(א)(4). 13)

   

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1964

  40

  אפריל עד אוגוסט 1964

  40 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1964 עד אפריל 1965

  40 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1965

  41

  ינואר עד אוגוסט 1966

  41 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1966 עד אפריל 1967

  41 ו-8 חודשים

  מאי 1967 ואילך

  42

   

   

  חלק ב'

  (סעיפים 12(2),33 34(ה)(1))

   

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1949

  55

  אפריל עד אוגוסט 1949

  55 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

  55 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1950

  56

  ינואר עד אוגוסט 1951

  56 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1951 עד אפריל 1952

  56 ו-8 חודשים

  מאי 1952 ואילך

  57

   

   

   

  חלק ג'

  (סעיפים 23א(ג), 33)

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1954

  50

  אפריל עד אוגוסט 1954

  50 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1954 עד אפריל 1955

  50 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1955

  51

  ינואר עד אוגוסט 1956

  51 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1956 עד אפריל 1957

  51 ו-8 חודשים

  מאי 1957 ואילך

  52