חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - פרק ד'1: חייל חדש

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד פרק ד'1: חייל חדש
לתחילת העמוד 67א. הגדרות
 • בפרק זה -
  ״המועד הקובע״ - יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003;


  ״חוק שירות המדינה (גמלאות)״ - חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-1970;


  ״חייל חדש״ - חייל, כהגדרתו בסעיף ו לחוק השיפוט הצבאי, שהתחייב לשי ר ות קבע אחרי המועד הקובע, למעט חייל שהתחייב לשירות קבע לראשונה לפגי המועד הקובע, והמשרת ברציפות מהמועד הקובע וחייל שהתקי ים בו אחד התנאים המפורטים בפסקאות (ו) עד (4) בסעיף 67ז:

  ״קופת ביטוח״ - קופת גמל לקצבה, שהיא קופת ביטוח כהגדרתה בתקנות קופות הגמל;


  ״קופת גמל לקצבה״, ״קרן ותיקה״, ״קרן חדשה מקיפה״ ו״קרן חדשה כללית״ - כהגדרתן בתקנות קופות הגמל;


  ״קרן פנסיה״ - קופת ביטוח, קרן ותיקה, קרן חדשה מקיפה או קרן חדשה כללית;


  ״תקנות קופות הגמל״ - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-1964.

לתחילת העמוד 67ב. חייל חדש
 • הוראות חוק זה לא יחולו על חייל חדש, ואולם יחולו עליו הוראות פרק זה.

לתחילת העמוד 67ג. ביטוח לחייל חדש
 • חייל חדש יהיה מבוטח בקרן פנסיה בהתאם להוראות פרק זה.

לתחילת העמוד 67ד. הפרשות לקרן פנסיה
 • (א) בשל משכורתו של חייל חדש ישולמו, מדי חודש, החל בחודש ינואר 2004 , לקרן פנסיה כאמור בסעיף קטן (ב) סכומים כמפורט להלן:

  (1) מאוצר המדינה - סכום בשיעור מהמשכורת) המבוטחת של החייל החדש, השווה לשיעור שמשלמת המדינה לקופת גמל לקצבה מהמשכורת המבוטחת של עובד חדש באמור בסעיף 107א לחוק שירות המדינה (גמלאות) שלא חל עליו הסכם או חוזה;

  (2) ממשכורתו של החייל החדש - סכום בשיעור מהמשכורת המבוטחת של החייל החדש, השווה לשיעור שמנוכה מהמשכורת המבוטחת של עובד חדש כאמור בפסקה (ו), או שיעור גבוה יותר עד לתקרה הקבועה על פי דין, אם ביקש זאת החייל החדש.


  (ב) קרן הפנסיה שהסכומים האמורים בסעיף קטן (א) ישולמו לה, תהיה -

  (1) לגבי חייל חדש הרשאי להיות מבוטח בקרן ותיקה על פי דין - קרן ותיקה כאמור, אם ביקש זאת החייל החדש, ואם לא ביקש זאת - קרן פנסיה כאמור בפסקה (3);

  (2) לגבי חייל חדש שבסמוך למועד שבו התחייב לשירות קבע היה מבוטח בקופת ביטוח לתקופה של
  שלושה חודשים או יותר - קופת הביטוח האמורה, אם ביקש זאת החייל החדש, ואם לא ביקש זאת - קרן פנסיה כאמור בפסקה (3);

  (3) לגבי חייל חדש שפסקאות (1) ו־(2) אינן חלות עליו - קרן חדשה מקיפה כאמור בסעיף 67ה, עד לשיעור המרבי המותר על פי דין, ויתרת הסכומים ישו למו לקרן חדשה כללית, כאמור באותו סעיף.

   

  (ג) בסעיף זה -
  ״המשכורת המבוטחת״ - הרכיבים המשו למים לחייל חדש שהיו מובאים בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לחייל שחוק זה חל עליו, ובתוספת רכיבים שקבעו שר הביטחון ושר האוצר כאחד;


  ״המשכורת הקובעת״ - כהגדרתה בסעיף 5.

לתחילת העמוד 67ה. קביעת קרן הפנסיה של החייל החדש
 • (א) קרן הפנסיה באמור בסעיף 67ד(ב)(3) תיקבע בידי החייל החדש על פי שיקול דעתו הבלעדי.


  (ב) לא יאוחר משלושה חודשים לפני תחילת שירותו בשירות קבע, תימסר לחייל החדש הו דעה שתכלול את כל האמור להלן:

  (1) זכותו לבחור בקרן פנסיה לפי שיקול דעתו: 

  (2) פרטים על האפשרויות הפנסיוניות השונות העומדות לפניו, ובכלל זה פרטים על קרן הפנסיה שנבחרה באמור בסעיף קטן(ג):

  (3) ההוראות שיחולו עליו אם לא יבחר קרן פנסיה, כאמור בסעיף קטן(ג).


  (ג) משרד הביטחון, בהסכמת שר האוצר, יקבע קרן פנסיה שבה יהיו מבוטחים -

  (1) חייל חדש שבחר להיוח מבוטח בה;

  (2) חייל חדש שלא בחר בקרן אחרת עד למועד תחילת התשלומים בשל משכורתו כאמור בסעיף 67ד.