חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - פרק ג': סדרי תביעה והחלטה

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד פרק ג': סדרי תביעה והחלטה
לתחילת העמוד 43. ממונים על תשלום גימלאות
 • שר הבטחון ימנה אדם אחד או יותר לממונים על תשלום גימלאות; הודעה על מינוי ממונה ועל מענו תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 44. ועדות ערעור
 • (א) שר המשפטים ימנה ועדות ערעור לצורך חוק זה.

  (ב) ועדת ערעור תהיה של שלושה, שאחד מהם לפחות יהיה חייל.

  (ג) הודעה על מינוי ועדת ערעור ועל מענה תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 45. סמכויות עזר
 • לממונה ולועדת ערעור יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניקן לועדת חקירה לפי סעיפים 9 עד 11 וסעיף 27(ב) לחוק ועדות החקירה, התשכ"ט-1968.

לתחילת העמוד 46. סדרי דין ודיני ראיות
 • הממונה וועדת ערעור לא יהיו קשורים בסדרי הדין ובדיני הראיות, אלא יפעלו בדרך שיראוה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות להחלטתם.

לתחילת העמוד 47. תביעות
 • (א) התובע גימלה יגיש תביעה לממונה.

  (ב) הממונה יחליט על סמך התביעה אם תינתן הגימלה ובאיזו מידה תינתן, ישלח את החלטתו בדואר רשום לתובע, ויציין את נימוקיה ואת זכותו של התובע לפי סעיף 48.

לתחילת העמוד 48. ערעור
 • (א) תובע הרואה עצמו נפגע מהחלטה של הממונה, רשאי לערער עליה לפני ועדת ערעור (להלן - הועדה) תוך ששים ימים מיום שבו הגיעה אליו החלטת הממונה, אולם רשאית הועדה לתאריך לו את תקופת הערעור הארכה שלא תעלה על ששים ימים.

  (ב) הערעור יוגש לועדה בכתב בשני עותקים: הועדה תשלח עותק אחד לממונה.

   

  (ג) הועדה רשאית לאשר את החלטת הממונה או לשנותה, או להחליט החלטה אחרת במקומה.

  (ד) תובע שהגיש ערעור לועדה רשאי להתייצב לפניה, הוא או בא כוחו, כדי לטעון את טענותיו.

  (ה) הועדה תיתן נימוקים להחלטתה.

  (ו) יושב ראש הועדה ישלח בדואר רשום העתק החלטת הועדה לתובע ולממונה.

  (ז) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הגשת הערעור ובדבר סדרי הדין בו, במידה שלא נקבעו בחוק זה.

לתחילת העמוד 49. ערעור לבית המשפט
 • (א) התובע או הממונה רשאי, תוך שלושים ימים מיום שהגיעה אליו החלטת ועדת הערעור, לערער עליה בשאלה משפטית לבית המשפט המחוזי.

  (ב) בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה לועדה. או להחליט החלטה אחרת במקומה על סמך העובדות שקבעה הועדה.

  (ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הגשת ערעור וסדרי הדין בערעור לפי סעיף זה.

   

  (ד) פסק דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי חוק זה הוא סופי ואינו ניתן לערעור.

לתחילת העמוד 50. החלטות חדשות
 • הממונה רשאי להחליט החלטה חדשה בכל ענין אף אם כבר ניתנה בה החלטה סופית לפי סעיף 48 או 49, אם נוכח כי ההחלטה הושגה על ידי עבירה פלילית או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו לפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה החלטה בטעות יסודה; לענין ערעור יהיה דין ההחלטה כדין כל החלטה אחרת, אולם ההחלטה החדשה לא תבוצע אלא כתום התקופה להגשת ערעור עליה לפי סעיף 48, ואם הוגש ערעור - עד שועדת הערעור תורה לבצעה, בין בהחלטה הסופית ובין בהחלטת ביניים.

לתחילת העמוד 51. דין החלטת הרמטכ"ל
 • לענין סעיפים 47, 48, 49 ו-50, יהי דין החלטה לפי חוק זה, של הרמטכ"ל או של מי שהוא הסמיך, כדין החלטת הממונה, וכל האמור בסעיפים אלה לגבי הממונה ייקרא לענין זה כאילו מדובר ברמטכ"ל או במי שהוא הסמיך.

לתחילת העמוד 52. בדיקות רפואיות של נכים
 • (א) אדם שדרגת נכותו קובעת את שיעור קיצבתו, רשאי הממונה להורות לו שייבדק בדיקה נוספת בידי ועדה רפואית לשם קביעת דרגת נכותו מחדש, אם עברו לפחות ששה חדשים מהיום שדרגת נכותו נקבעה לאחרונה.

  (ב) אדם כאמור רשאי לדרוש שייבדק בידי הועדה הרפואית לשם קביעת דרגת נכותו מחדש אם עברו לפחות ששה חדשים מהיום שנקבעה דרגת נכותו לאחרונה.