חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)(נוסח משולב) התשמ"ה-1985
 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד

פרק ב': גימלאות ושיעורן

לתחילת העמוד סימן א': חישוב המשכורת הקובעת ותקופת השירות
 • 5. הגדרות

  בפרק זה -

  "אדם שאינו עומד ברשות עצמו" - מי שלא הגיע לגיל עשרים ואחת. או מי שהגיע לגיל עשרים ואחת אך אין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו;

   

  "המשכורת השנתית" - לגבי חייל שפרש משירותו - המשכורת הקובעת של החייל במועד פרישתו כפול שנים עשר;

  "היום הקובע" - היום הראשון של שנת כספים או היום הראשון בחודש הרביעי, השביעי או העשירי של שנת כספים;

  "המשכורת הקובעת" - לגבי אדם פלוני בזמן פלוני - המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיעה ביום הקובע הסמוך לפני אותו זמן, לחייל שדרגתו כדרגה שהיתה לאותו אדם ערב פרישתו מהשירות; אולם אם היה לאדם, ערב פרישתו משהירות, מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, תיחשב משכורתו הקובעת על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו של האדם;

  "תוספת קבועה"- תוספת המשתלמת על משכורתו היסודית של חייל, שהממשלה הכירה בה כתוספת קבועה לענין חוק זה, או לענין הוראה מסויימת שבחוק זה או לפיו.

  6. כללים לחישוב המשכורת הקובעת

  בחישוב המשכורת הקובעת של אדם פלוני בזמן יחולו כללים אלה:

  1. היתה משכורתו הקובעת כוללת תוספת משפחה - תחושב התוספת לפי הרכב משפחתו באותו זמן;

  2. היה סולם המשכורות באותו זמן שונה מן הסולם שהיה שבעת פרישתו משירות קבע - תחושב משכורתו הקובעת לפי הסולם המתחייב באותו זמן בתיאומים שקבעה הממשלה.

  7. חישוב תקופת השירות

  בחישוב תקופת השירות לצורך חוק זה יחולו כללים אלה:

  1. תקופה שאינה עולה כדי חודש מלא אך עולה על חמישה עשר ימים, תיחשב כחודש מלא, ותקופה שאינה עולה על חמישה עשר ימים - לא תיחשב כלל;

  2. תקופה שאינה עולה כדי שנה תמימה, יחושב בה כל חודש מלא כאמור בפסקה (1) כחלק השנים עשר של השנה;

  3. אין מביאים בחשבון אלא תקופת שירות המגיעה בעדה משכורת לחייל;

  4. חייל שתקופת שירותו הרצופה בשירות קבע נפסקה, מותר, לפי הוראות הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך, להביא בחשבון את תקופת השירות שלפני ההפסקה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.

  8. דין שירות חובה

  על אף האמור בחוק זה, לגבי מי שהתגייס לשירות חובה עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) הובא לצורך חוק זה תקופת שירות החובה בחשבון תקופת השירות של חייל ששירת בשירות קבע לפחות עשר שנים או שהוצא לקיצבה מכוח סעיף 13.

  9. תקופה ללא משכורת שמביאים אותה בחשבון

  (א) תקופת העדר שאינה מפסיקה את רציפות השירות מביאים אותה בחשבון תקופת השירות על אף האמור בסעיף 7(3), אף אם לא הגיעה בעדה לחייל משכורת, אך שולמו בעדה, על ידיו או מטעמו ולשם רכישת זכות הגימלה, תשלומים לאוצר המדינה, ששיעורם חושב לפי כללים שנקבעו בתקנות.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל אשר בתקופת העדר כאמור בסעיף קטן

  (א) עבד בשירות המדינה, תובא תקופת אותה עבודה בחשבון תקופת השירות, אם הוכיח להנחת דעתו של הממונה כי לא קיבל פיצויי פיטורים או הטבות פרישה אחרות וכי הוא אינו זכאי ולא היה זכאי לגימלה כל שהיא בעד תקופת עבודתו כאמור מלבד הגימלה שיקבל על פי הוראות חוק זה.

לתחילת העמוד סימן ב': גימלאות פרישה
 • 10. זכות לקיצבת פרישה

  (א) אלה זכאים לקיצבת פרישה:

  1. מי שיצא לקיצבה לפי סעיפים 12 או 13;

  2. מי שפוטר משירות קבע מחמת נכות במשמעותה בחוק הנכים שלקה בה באותו שירות, אם דרגת נכות זו היא שלושים וחמישה אחוזים או יותר;

  3. מי שפוטר משירות קבע לאחר תום חמש שנות שירות קבע מחמת נכות, וועדה רפואית, שהוקמה לפי סעיף 40 לחוק שירות בטחון, מצאה ערב פיטוריו שהוא בלתי כשר לשירות;

  4. מי שפוטר משירות קבע כשהוא בגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א׳ בתוספת, או יותר, לאחר תום עשר שנות שירות קבע.

  (ב) מי שפוטר משירות קבע מחמת ביצוע עבירה שיש עמה קלון ושהורשע עליה בפסק דין חלוט, ולא היה בשעת ביצועה זכאי לצאת לקיצבה לפי סעיף 12, הרי בלי לגרוע מהאמור בסעיף 19, רשאי הרמטכ"ל, בהחלטה מנומקת ובאישור שר הבטחון, להורות שהאדם אינו זכאי לגימלה, כולה או מקצתה.

  11. בדיקה רפואית

  בדיקה בידי הועדה הרפואית כאמור בסעיף 10 תיערך לפי המבחנים שנקבעו לפי סעיף 4(ב) לחוק שירות בטחון, וסעיף 6 לחוק שירות בטחון יחול על הבדיקה, בשינויים המחוייבים.

  12. יציאה לקיצבה לפי החלטת החייל

   חייל רשאי לצאת לקיצבה -

  1. לאחר עשרים וחמש שנות שירות קבע;

  2.  לאחר עשרים וחמש שנות שירות ובכללן לא פחות מעשר שנות שירות קבע אם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב׳ בתוספת;

  3.  לאחר עשר שנות שירות קבע אם הגיע לגיל ששים.

   13. יציאה לקיצבה לפי החלטת הרמטכ"ל

  חייל ששירת בשירות קבע שמונה שנים לפחות והגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א׳ בתוספת, רשאי הרמטכ"ל להורות על יציאתו לקיצבה.

  14. שיעור קיצבת הפרישה

  (א) הזכאי לקיצבת פרישה תשולם לו כל ימי חייו קיצבה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול מספר חדשי שירותו, ובלבד שלא יעלה על שבעים אחוזים ממשכורתו זו ולא יפחת מעשרים אחוזים ממנה;

   

  (ב) אדם שועדה רפואית קבעה סמוך לפרישתו, כי הוא בעל דרגת נכות של חמישים אחוזים או יותר, וכן אדם שפוטר משירות קבע בגלל נכות בדרגה קטנה מזו, לא תפחת קיצבתו מעשרים אחוזים ממשכורתו הקובעת בצירוף שלושה פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו;

   

  (ג) מי שנתקבל לשירות קבע כשהוא נכה, יראו כדרגת נכותו לענין סעיף זה את ההפרש שבין דרגת נכותו בזמן קבלתו לשירות קבע ובין דרגת נכותו בזמן פרישתו;

   

  (ד) הזכאי לקיצבת פרישה בשל פיטוריו מחמת נכות, כמשמעותה בחוק הנכים, שלקה בה בשירות קבע ודרגת נכותו היא שלושים וחמישה אחוזים או יותר, הברירה בידו לבחור באחת מאלה:

   

  1. קיצבה לפי סעיף קטן (א) או (ב) ועל אף האמור בסעיף 32(ב) ו-(ג) גם מלוא התגמולים והזכויות לפי חוק הנכים;
  2. קיצבה של עשרים וחמישה אחוזים ממשכורתו הקובעת, ובלבד שלגבי זכאי שכאמור שדרגת נכותו היא ששים אחוזים או יותר, קיצבתו ביחד עם התגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים לא יפחתו מחמישים אחוזים ממשכורתו הקובעת.

   

  15. מענק נוסף לקיצבה

   

  חייל שפוטר מהשירות והוא זכאי לקיצבת פרישה לפי פסקאות (2), (3) או (4) של סעיף 10(א), וכן חייל שהרמטכ"ל הורה על יציאתו לקיצבה לפי סעיף 13 - ישולם לו, נוסף על הקיצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבעה של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על משכורתו השנתית.

   

  16. שירות בטחוני

   (א) מי שפרש משירות קבע וזכאי לקיצבת פרישה ובחשבון תקופת שירותו כלולה תקופת שירות בטחוני, תשולם לו בעד תקופת שירותו הבטחוני קיצבה בשיעור השווה לשיעור שהיה מגיע לו אילו היתה זאת תקופת שירות קבע;

   (ב) בסעיף זה, "שירות בטחוני" - שירות שאדם שירת לפני הקמת צבא-הגנה לישראל, והוא נקבע בתקנות כשירות בטחוני ורשות שנקבעה לכך הכירה בו לפי התקנות. 

  17. קיצבה מוגדלת

   על אף האמור בסעיף 14(א), מי שבחשבון תקופת שירותו כלולה תקופת שירות חובה כאמור בסעיף 8, תשולם לו קיצבה לפי כל שנות שירותו גם אם תעלה על שבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת, ובלבד שלא תעלה על שיעור זה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול במספר החדשים של שירות החובה כאמור

  18. הגדלת תקופת השירות בתנאים מסויימים

  (א) חייל המשרת בתפקיד שהממשלה קבעה אותו כתפקיד מיוחד לענין חוק זה, תחושב תקופת שירותו בתפקיד זה כתקופה גדולה משהיתה למעשה ובשיעור שקבעה הממשלה.

   (ב) הרמטכ"ל אשרי בתנאים שהממשלה קבעה, להורות כי לצורך קביעת כל זכות של חייל פלוני לפי חוק זה תחושב תקופת שירות הקבע ששירת אותו חייל בהיותו מעל לגיל ארבעים, כולה או מקצתה, כתקופה גדולה משהיתה למעשה ובשיעור שקבעה הממשלה.

   

  19. דין מי שגורש מן הצבא

   מי שנידון בידי בית דין צבאי לגירוש מן הצבא, לא יהיה זכאי לגימלה.

  20. דין זכאי לקיצבת פרישה שחזר לשירות

  (א) זכאי לקיצבת פרישה שחזר לשירות קבע יהיה רשאי להודיע בכתב, תוך שנים עשר חדשים מיום שחזר לשירות, אך לא לאחר פרישתו מהשירות החוזרכי במקום זכותו לקיצבה בעד שירותו הקודם הוא בוחר בצירוף תקופת שירותו הקודם לתקופת שירותו החוזר.

   (ב) הודיע חייל כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:

  1. זכותו לקיצבה בעד שירותו הקודם בטלה מיום שחזר לשירות, והוא חייב להחזיר לאוצר המדינה, בשיעורים שנקבעו בתקנות. את סכומי הקיצבה שקיבל בעד התקופה שבה שירת שירות חוזר;

  2. תקופת שירותו הקודם תצורף לתקופת שירותו החוזר;

  3. קיבל החייל בעד פרישתו מהשירות הקודם מענק לפי סעיף 15 ופרש מהשירות החוזר בנסיבות שאף הן מזכות אותו במענק (להלן-המענק השני), תקופת השירות הקודם לא תבוא בחשבון בחישוב השיעור של המענק השני. והמענק השני ביחד עם המענק שקיבל בעת פרישתו מהשירות הקודם לא יעלה על המשכורת השנתית;

  4. היוון הזכאי חלק מקיצבתו בעד שירותו הקודם יראו, בחישוב הקיצבה שתגיע לו אחרי פרישתו מהשירות החוזר, את תקופת שירותו הקודם כמופחתת בשיעור שבו היוון את הקיצבה כאמור;

  5. המשכורת הקובעת, לענין חישוב הקיצבה שתגיע לאחר הפרישה מהשירות החוזר, תחושב לפי דרגתו של החייל בזמן פרישתו הראשונה או האחרונה, לפי הדרגה הגבוהה יותר: היתה המשכורת הקובעת שלפיה חושבה קיצבתו של החייל בזמן פרישתו הראשונה גבוהה מן המשכורת הקובעת בעת פרישתו משירותו החוזר, תחושב הקיצבה לפי המשכורת הקובעת הגבוהה יותר.

  (ג) סעיף זה יחול גם על מי שזכאי לקיצבה לרגל פרישה מכל שירות אחר מטעם המדינה שנתקבל לשירות קבע, כאילו היה שירותו האחר שירות לפי חוק זה וכאילו המענק והקיצבה שקיבל בזכות השירות האחר. הם מענק וקיצבה לפי
  חוק זה, לפי הענין.

   

לתחילת העמוד סימן ג': גימלאות לשאירים
 • 21. שאירים

  אלה הם שאיריו של נפטר, לענין חוק זה -

  (1) מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, או מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה (להלן - בן-זוג);

  (2) ילדו ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם, וכן נכדו שאינו עומד שרשות עצמו ושכל פרנסתו עליו (להלן יתום);

  (3) בן משפחה אחר אשר תלותו בנפטר היתה סיבה להגדלת משכורתו או קיצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו; אם במות הנפטר לא היה להרכב המשפחה השפעה על שיעור המשכורת או הקיצבה - בן משפחה אשר תלותו בנפטר הוכרה לפי הכללים שנקבעו בתקנות (להלן - תלוי).

  22. קיצבה לשאיריו של חייל שנפטר

  חייל שנפטר בזמן שירות קבע והוא שירת בו לפחות שלוש שנים - תשולם לשאיריו, כל תקופת הזמן המפורשת בסעיף זה. קיצבה באחוזים ממשכורתו הקובעת, והם:

  (1) לבן-זוג, כל עוד לא נישא - ארבעים אחוזים;

  (2) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן-זוג הזכאי לקיצבה - עשרה אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;

  (3) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן-זוג הזכאי לקיצבה חמישה עשר אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה עשר אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;

  (4) לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם - עשרה אחוזים לכל אחד; ובאין אחרי הנפטר בן-זוג ויתום הזכאים לקיצבה - חמישה עשר אחוזים לכל אחד.

  23. קיצבה לשאירים הזכאים לתגמולים

  (א) חייל שנפטר בזמן שירות קבע ושאיריו זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים (בסעיף זה - תגמולים)או לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. , יהיו שאיריו זכאים לקיצבה כמפורט להלן:

  1. בן-זוג כל עוד לא נישא ויתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, יהיו זכאים לקיצבה לפי סעיף 22 אף אם החייל שירת בשירות קבע פחות משלוש שנים;

  2. כל עוד בן-הזוג או היתומים זכאים לתגמולים, תנוכה מקיצבתם מחצית הקיצבה או מחצית התגמולים, ואם זכותם לתגמולים הומרה לפי סעיף 30 לחוק משפחות החיילים - מחצית הקיצבה או מחצית התגמולים שהיו זכאים להם אילולא הומרה זכאותם כאמור, לפי הסכום הקטן יותר;

  3. היה סך כל הקיצבאות המגיעות לבן-הזוג וליתומים בצירוף התגמולים המגיעים להם עולה על המשכורת הקובעת של החייל שנפטר, ינוכה הסכום העודף מקיצבתם;

  4. לענין פסקה (3), לא תבוא בחשבון התגמולים התוספת לפי סעיף 14(1) לחוק משפחות החיילים, ובזכאי לתגמולים לפי סעיף 9(ב) לאותו חוק - לא יבוא בחשבון ההפרש שבין אותם תגמולים לבין התגמולים לפי סעיף 9(א) לאותו חוק;

  5. תלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם יהיו זכאים לקיצבה של עשרה אחוזים מהמשכורת הקובעת של החייל, לכל תלוי.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נישא בן-זוג הזכאי לקיצבה לפי סעיף זה, ינוכה מקיצבת כל יתום, כל עוד אינו עמד ברשות עצמו, שליש קיצבתו או מחצית התגמולים, לפי הסכום הקטן יותר.

  (ג) קיצבה לשאיר לפי סעיף קטן (א) תשולם כל עוד לא חדל אותו שאיר להיות זכאי לתגמולים; המיר שאיר את זכותו לתגמולים לפי סעיף 30 לחוק משפחות החיילים, תשולם לו אותה קיצבה משך כל הזמן שבו היה זכאי לתגמולים אלמלא הומרה זכותו זו כאמור.

  (ד) שאירים הזכאים לקיצבה לפי סעיף 22 ולפי סעיף זה, הברירה בידם לבחור באחת מהן; לא היתה בחירת כל השאירים אחידה, יכריע הממונה.

  (ה) השאיר אחריו הנפטר יותר מבן-זוג אחד או שבן-הזוג והיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד, או התלויים אינם סמוכים כך, יקבע הממונה את אופן חלוקתה של הקיצבה בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם.

   

  23א. קיצבה ומענק

  (א) חייל שנפטר בזמן שירות קבע לאחר שירות צבאי של חמש עשרה שנים לפחות, הברירה בידי שאיריו לבחור בקיצבה לפי סעיף 22 או בקיצבה לפי סעיף 25 שהיתה משתלמת להם אילו יצא הנפטר לקיצבה ביום פטירתו, בתוספת המענק לפי סעיף 15 שהיה משתלם לו במקרה כאמור.

  (ב) שאיריו של חייל כאמור בסעיף קטן (א), הזכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים, הברירה בידיהם לבחור בקיצבה לפי סעיף 23 או בקיצבה לפי סעיף 32(ה) שהיתה משתלמת להם אילו יצא הנפטר לקיצבה ביום פטירתו ובחר בקיצבה לפי סעיף 14(א) בתוספת המענק לפי סעיף 15 שהיה משתלם לו במקרה כאמור.

  (ג) המענק שישולם לשאיריו של חייל כאמור בסעיף קטו (א), שבזמן פטירתו טרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, 
  בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג׳ בתוספת, יהיה, על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), שיעור באחוזים מן המענק שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקיצבה ביום פטירתו, לפי שנות שירותו, כמפורט להלן:

  אחוזים

  שנות שירות

  15

  עשרים ואחת         

  30

  עשרים ושתיים       

  50

  עשרים ושלוש         

  75

  עשרים וארבע       

  100

  עשרים וחמש ויותר      (ד) השאיר אחריו הנפטר יותר מבן זוג אחד או שבן הזוג והיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד או שהתלויים אינם סמוכים כך או נחלקו הדעות בין השאירים בדבר הבחירה, יעשה הממונה את הבחירה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואם לפי בחירה זו יגיע גם מענק, יחלק אותו הממונה בין השאירים, הכל בהתחשב במצבם ובכל הסכם שביניהם.

  (ה) לא השאיר הנפטר אחריו שאירים יהיו יורשיו זכאים למענק לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקיצבה ביום פטירתו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג).

   

  24. מענק לרגל פטירתו של חייל

  (א) חייל שנפטר בזמן שירות קבע לאחר ששירת בו פחות משלוש שנים ושאיריו אינם זכאים לקיצבה לפי סעיף 23 ישולם להם מענק בשיעור שתקבע הממשלה ובלבד שלא יעלה על משכורתו השנתית של הנפטר.

  (ב) המענק ישולם לבן-זוגו וליתומיו של הנפטר, ובאין אחריו לא בן-זוג ולא יתומים - לשאיריו האחרים.

  (ג) אופן חלוקת המענק בין השאירים ייקבע בתקנות.

  25. קיצבה לשאיריו של זכאי לקיצבת פרישה

  (א) זכאי לקיצבת פרישה שנפטר - תשולם לשאיריו כל תקופת הזמן המפושרת בסעיף זה קיצבה באחוזים מהקיצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, והם:

  1. לבן-זוג, אם היה בן-זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד, כל עוד לא נישא - ששים אחוזים, ובלבד שקיצבתו לא תעלה על ארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

  2. ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן-זוג הזכאי לקיצבה - חמישה עשר אחוזים לכל יתום;

  3. ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן-זוג הזכאי לקיצבה - חמישה עשר אחוזים לכל יתום בתוספת עשרים וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;

  4. לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין אחרי הנפטר לא בן-זוג ולא יתום הזכאים לקיצבה - עשרים אחוזים לכל אחד.

  (ב) קיצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, כאמור ברישה של סעיף קטן (א) היא הקיצבה שהיה מקבל אותה סמוך לפני פטירתו אילולא הוראות סעיפים 31, 33 ו-54(ב).

  (ג) הופחתה או נשללה מקצתה של קיצבתו של זכאי לפי סעיפים 10(ב), 59, 64(ב) או 67 יראו כקיצבתו שהיתה מגיעה לו אילולא נפטר את הקיצבה כאמור בסעיף קטן (ב) כפי שהופחתה או נשללה: ואם נשללה כאמור כולה - לא תשולם קיצבה לשאירים.

  26. קיצבת שאיר ששיעורה נקבע בידי הממונה

  (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן ישולמו לשאיריו של הנפטר, במקום הקיצבאות בשיעורים שנקבעו בסעיפים 22, 23, 25 או 32(ה), קיצבאות בשיעורים שיקבע הממונה בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם, ובלבד שסך כל הקיצבאות שיקבע לא יעלה על השיעור המרבי או על סך כל הקיצבאות שהיו מדגיעות לשאיריו אילולא הוראת סעיף זה, לפי הסכום הקטן יותר; ואלה המקרים:

  1. סך כל הקיצבאות המגיעות לשאיריו של נפטר עולה על השיעור המרבי;

  2. הנפטר השאיר אחריו יותר מבן-זוג אחד, או יתומים מבני-זוג אחדים, או שהיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד.

  (ב) חל סעיף 23(א)(3) ישולמו לבן-הזוג וליתומים, במקום הקיצבאות בשיעורים שנקבעו בסעיף 23, קיצבאות בשיעורים שיקבע הממונה בהתחשב עם מצבם של בן-הזוג והיתומים ועם כל הסכם שביניהם, ובלבד שסך כל הקיצבאות שישולמו לכלל השאירים לא יעלה על השיעור המרבי, או על סך כל הקיצבאות שהיו מגיעות לשאיריו אילולא הוראות סעיף זה, לפי הסכום הסכום הקטן יותר.

  (ג) בסעיף זה "השיעור המרבי" -

  (1) לגבי שאיריו של חייל - שבעים אחוזים מהמשכורת הקובעת של החייל, ואם כלולה בחשבון תקופת שירותו תקופת שירות חובה - הקיצבה שהיתה מגיעה לו לפי סעיף 17(1) אילולא נפטר;

  (2) לגבי שאיריו של זכאי לקיצבת פרישה - שבעים וחמישה אחוזים מקיצבתו של הזכאי, ולגבי ב-זוג של זכאי כאמור משיותר מיתום אחד סמוך על שולחנו וכל עוד שני יתומים כאמור לפחות זכאים לקיצבה - תשעים אחוזים מקיצבתו של הזכאי.

  27. מענק לבן-זוג שנישא

  (א) בן-זוג שהוא זכאי לקיצבה ונישא - ישולם לו מענק כסכום הקיצבה שהיה זכאי לה אילולא נישא, כמפורט בסעיף קטן (ד) כפול שלושים ושש, ולגבי בן-זוג שבגלל האמור בסעיפים 26 או 28 משלמים לו קיצבה בשיעור מופחת או שאין משלמים לו קיצבה, תיחשב בקיצבה לענין זה הקיצבה שהיה זכאי לה אילולא הוראות הסעיפים האמורים.

  (ב) לענין קביעת המענק המגיע לפי סעיף קטן (א) לבן-זוג שסעיף 23 חל עליו, לא ינוכה כל סכום לפי סעיף 23 (א)(2).

  (ג) שולם מענק לבן-זוג לפי סעיף 29(א), תנוכה מחצית ממנו מהמחצית הראשונה של המענק המשולם לפי סעיף קטן (ד), והמחצית השניה ממנו תנוכה מהמחצית השניה של המענק המשולם לפי סעיף קטן (ד).

  (ד) מחצית המענק לפי סעיף זה תשולם לבן-זוג עם הגשת בקשתו לכך, אך לא לפני הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקיצבה שהיה זכאי לה לאחרונה לפני הנישואין; המחצית השניה תשולם לו בתום שנתיים לאחר הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקיצבה שהיתה משתלמת לו אותה שעה אילולא נישא.

  (ה) פקעו הנישואין השניים במות בן-הזוג של מי שהיה זכאי לקיצבה כאמור כאמור בסעיף קטן (א) תוך עשרים שנים מהיום שנתקיימו, או פקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך עשרים שנים מיום שנתקיימו, תשולם לבן הזוג מיום פקיעת הנישואין אותה קיצבה משתלמת לו אותה שעה, אילולא נישא, אולם אם כבר שולם לו מענק או מחציתו לפי סעיף זה, יופחת מן הקיצבה סכום השווה לסכום המענק שקיבל, ובלבד שלא יופחת בשום חודש סכום העולה על שליש ממנה.

  (ו) פקעה זכותו של בן-הזוג לקיצבה לפני שסך כל ההפחתות לפי סעיף קטן

  (ה) הגיע כדי שיעור המענק שקיבל, תהיה היתרה חוב של בן-הזוג או של עזבונו לאוצר המדינה.

  28. קיצבה לבן-זוג בהתחשב עם גילו

  על אף האמור בסעיפים אחרים בחוק זה -

  (1) בן-זוג שאין עמו יתום, וסעיפים 23 או 32(ה) אינם חלים עליו והוא עומד ברשות עצמו - לא תשולם לו קיצבת שאיר כל עוד לא הגיע לגיל ארבעים וחמש;

  (2) בן-זוג שאין עמו יתום, וסעיפים 23 או 32(ה) חלים עליו והוא עומד ברשות עצמו - לא תשולם לו קיצבת שאיר כל עוד לא הגיע לגיל שלושים וחמש;

  (3) ילדם של הנפטר ובן-זוגו, שנולד אחרי פטירת אביו, רואים אותו, לענין זכויות בן-הזוג לפי סעיף זה, כאילו היה בחיים בשעת הפטירה.

  29. מענק לבן-זוג במקום קיצבה

  (א) בן-זוג שאינו מקבל קיצבת שאיר בגלל האמור בסעיף 28 או בפסקה (1) לסעיף 25(א) לגבי תקופת הנישואין - ישולם לו מענק שסכומו כסכום הקיצבה שהיה זכאי לה, אילולא האמור בסעיפים אלה, כפול שנים עשר, ובן-הזוג כאמור שסעיפים 23 או 32(ה) חלים עליו ישולם לו מענק שסכומו כסכום קיצבה זו כפול שלושים; אולם לבן-זוג שאינו מקבל קיצבתשאיר בגלל האמור בסעיף 28, יהיה המענק -

  1. אם הגיע במות הנפטר לגיל ארבעים ושלוש - מכפלת מחצית הקיצבה האמורה במספר החדשים שנותרו עד שיגיע לגיל ארבעים וחמש;

  2. אם הגיע במות הנפטר לגיל שלושים ושתים וחצי וסעיפים 23 או 32(ה) חלים עליו - מכפלת הקיצבה האמורה במספר החדשים שנותרו עד שיגיע לגיל שלושים וחמש.

  (ב) לענין קביעת המענק המגיע לפי סעיף קטן (א) לבן-זוג שסעיף 23 חל עליו, לא ינוכה כל סכום לפי סעיף 23 (א)(2).

   

  30. דין אשה הזכאית למזונות

  (א) חייל שנתגרש מאשתו ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב, רואים את האשה, בענין זכויות הקשורות במותו לפי חוק זה, כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד שאם הגיע לה קיצבה, לא תעלה על סכום המזונות שהאדם היה חייב בהם ערב פטירתו.

  (ב) חל שינוי ניכר במשכורת הקובעת מאז נקבעה זכות הגרושה לקיצבה, רשאי הממונה לשנות את קיצבתה לטובתה לפי חישובים ונימוקים שבית משפט היה רשאי לעשות זאת לגבי מזונותיה, אילולא פטירתו של החייב.

  (ג) חייל שאשתו עזבה אותו מרצונה, דינה לענין חוק זה כדין גרושה, בין שהניח ובין שלא הניח אחריו אשה אחרת, ובלבד שנתמלאו אחד מאלה:

  1. האשה עזבה את החייל לא יאוחר משנה לפני מותו ולא חזרה אליו לפני מותו ולא חזרה אליו לפני מותו ולא הגישה תוך שנה לאחר שעזבה אותו תביעה למזונות לבית משפט או לבית דין מוסמך;

  2. תביעת האשה למזונות הסתיימה בפסק דין של בית המשפט או של בית דין מוסמך, או שהחייל והאשה ערכו הסכם בכתב בדבר המזונות. 

   

לתחילת העמוד סימן ד': גימלאות והכנסות ממקורות שונים
 • 31. הגבלת גימלאות כפל

  (א) בסעיף זה -

  "גימלאות כפל" - שתי קיצבאות או יותר לפי חוק זה, או קיצבה אחת או יותר לפיו בצירוף אחת או יותר מגימלאות אלה:

  (2) קיצבה או תשלום דומה המשתלמים מאוצר המדינה לפי חוק אחר או לפי הסכם או הסדר, למעט גימלה לפי חוקי השיקום כמשמעותם בסעיף 32;

  (3) קיצבה או תשלום דומה המשתלמים לפי חוק אחר או הסכם או הסדר מקופה ציבורית שנקבעה לענין סעיף 33, או מקרן פנסיה או מקרן תגמולים שהקופה הציבורית קשורה בהן לצורך קיצבה או תשלום כאמור.

  (ב) היה אדם זכאי לגימלאות כפל וסך כולן, לרבות אותו חלק מהן שהיוון,עלה על שבעים אחוזים מהמשכורת הקובעת, ואם כלולה בחשבון תקופתשירותו תקופת שירות חובה - על הקיצבה הנקבעת לפי סעיף 17, תופחת הקיצבה שבו עודף סך כל גימלאות הכפל של שבעים אחוזים מהמשכורת הקובעת או על הקיצבה הנקבעת לפי סעיף 17, לפי הענין; הוראה זו תחול על קיצבת יתום ועל קיצבה המגיעה מכוח שירות בממשלת ארץ-ישראל שלא לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970.

  (ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי -

  1. בן-זוג הזכאי לגימלאות כפל, שהאחת מהן היא קיצבת שאיר עקב פטירת בן זוגו והשניה היא קיצבת פרישה;

  2. הזכאי לגימלאות כפל, שהאחת מהן היא קיצבת פרישה או קיצבת שאיר לבן-זוג והשניה היא קיצבה בשל פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

  (ד) (1) על אף האמור בכל חוק אחר, אם היה הזכאי לקיצבה לפי חוק זה זכאי לקיצבה מופחתת לפי חוק אחר בשל קיצבה לפי חוק זה (בסעיף זה -הקיצבה לפי החוק האחר) תהיה ההפחתה של כל קיצבה בשיעור שיחסו הכולל שיש להפחית, אילו היתה ההפחתה נעשית על פי הוראות סעיף קטן (ב), הוא ביחס כל קיצבה וקיצבה אל הסכום הכולל של הקיצבאות לפני ההפחתה.

  (2) היתה הקיצבה לפי החוק האחר קיצבה לפי חוק שירות המדינה(גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, ומשתלמת מאוצר המדינה. יחולו הוראות מיוחדות אלה:

  א) לא ינהגו לפי פסקה (1) ולפי סעיף 32 של אותו חוק;

  ב) הקיצבה לפי אותו חוק לא תעלה על הסכום שבו עודף הסכום הכולל שהיה משתלם לזכאי לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לולא הוראות פסקה זו, על קיצבה לפי חוק זה.

  (ה) המשכורת הקובעת, לענין סעיף זה, תהא המשכורת הקובעת שלפיה מחושבת כל קיצבה לפי חוק זה או המשכורת שלפיה מחושבות הגימלאות האחרות, לפי המשכורת הגבוהה יותר; לא היו הגימלאות האחרות מחושבות על בסיס משכורת, תיקבע המשכורת לענין זה בהתאם לעקרונות שלפיהם מחושבת המשכורת הקובעת.

  32. גימלה לפי חוק זה ולפי חוקי השיקום

  (א) בסעיף זה -

  "חוקי השיקום" - חוק הנכים, חוק משפחות החיילים, חוק נכי המלחמה בנאצים, התי"ד-1954, חוק התגמולים לנפגעי פעולת איבה, התש"ל-1970, וכל חוק אחר ששר הבטחון יכריז עליו כעל חוק שיקום לענין סעיף זה;

  "גימלה לפי חוקי השיקום" - תגמולים, הענקה, מענק, וכל תשלום חוזר או חד-פעמי אחר המגיעים לפי חוקי השיקום.

  (ב) הזכאי עקב מאורע אחד לגימלה לפי חוק זה ולגימלה לפי חוקי השיקום, הברירה בידו לבחור באחת מהן.

  (ג) בחר בגימלה לפי חוק זה, יהיה זכאי לקבל גם עשרים וחמישה אחוזים מהגימלה לפי חוקי השיקום ואת כל שאר הזכויות המגיעות לפיהם, אולם מי שבחר בקיצבה לפי סעיף 14(ד)(2) או זכאי לקיצבה לפי סעיף 23 יהיה רשאי לקבל את מלוא התגמולים נוסף לקיצבה לפי סעיפים אלה ואין רואים קיצבה זו כהכנסה לענין חוקי השיקום.

  (ד) הזכאי שלא עקב מאורע אחד לגימלה לפי חוק זה ולגימלה לפי חוקי השיקום, זכאי לקבל את שתי הגימלאות גם יחד.

  (ה) בן-זוג ויתומים של זכאי לקיצבת פרישה שנפטר, והם זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים או שהמירו את זכותם לתגמולים לפי סעיף 30 לחוק האמור, יהיו זכאים, על אף האמור בהוראות האחרות של סעיף זה, למחצית קיצבתם לפי סעיף 24, אם אותו זכאי, אילולא נפטר,היה זכאי לקיצבה לפי סעיף 14(ד)(2), ולרבע מהקיצבה האמורה - בכל מקרה אחר; בנוסף לקיצבה יהיו זכאים למלוא התגמולים אם הומרו לפי סעיף 30 לחוק האמור, ואין רואים את הקיצבה כהכנסה לענין חוקי השיקום.

  33. קיצבה ומשכורת מקופת הציבור

  (א) בסעיף זה -

  "הכנסה מקופת הציבור" - משכורת מאוצר המדינה או מקופה אחרת שקבעה הממשלה כקופה ציבורית לענין סעיף זה;

  "קיצבה רגילה" - קיצבה שהיתה מגיעה אלמלא הוראות סעיף זה;

  "הכנסה כוללת" - הכנסה מקופת הציבור בצירוף הקיצבה הרגילה.

  (ב) זכאי לקיצבה, להוציא בן-זוג, הזכאי לקיצבת שאיר, המקבל גם הכנסה מקופת הציבור, יחולו עליו הוראות אלה:

  (1) זכאי לקיצבת פרישה שהכנסתו מקופת הציבור פחותה מהמשכורת הקובעת, והוא חייל שחזר לשירות קבע או עובד בשירות צבא-הגנה לישראל, תשולם לו קיצבה כהפרש שבין הכנסה זו לבין המשכורת הקובעת, ובלבד שלא תעלה על הקיצבה הרגילה; עלתה ההכנסה על המשכורת הקובעת, לא תשולם לו כל הקיצבה;

  (2) על אף האמור בפסקה (1) -

   

  (א) זכאי לקיצבת פרישה שהוא עובד בשירות צבא-הגנה לישראל והגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב׳ בתוספת (בסעיף זה - הגיל הקובע), תשולם לו קיצבה לפי פסקה (3);

  (ב) זכאי לקיצבת פרישה שהוא עובד בשירות צבא-הגנה לישראל ולא הגיע לגיל הקובע, לא תפחת קיצבתו משליש הקיצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות פסקה (1), ובלבד שעברה תקופת המתנה המתחילה עם יום יציאתו לקיצבה, והיא שנתיים אם יצא לקיצבה בטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג׳ בתוספת, ושנה אחת בכל מקרה אחר;

  (3) זכאי לקיצבת פרישה שאינו נמנה עם המפורטים בפסקה (1) והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת - תשולם לו קיצבה בשיעור שני שלישים מהקיצבה הרגילה הכוללת על המשכורת הקובעת, לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על המשכורת הקובעת, לא תפחת קיצבתו מכוח סעיף זה.

  (ג) זכאי לקיצבת פרישה שהיוון חלק מקיצבתו, ייעשה החישוב לענין סעיף קטן (ב) כאילו הוא מקבל קיצבה מלאה, ורק לאחר שתופחת הקיצבה עקב קבלת הכנסה מקופת הציבור ינוכה ממנה חלק הקיצבה שהיוון.

  (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על זכאי לקיצבת פרישה שהגיע לגיל הקובע.

  34. גימלה ומענק שחרור

  (א) חייל או שאירו הזכאים בגלל פרישת החייל לגימלה לפי חוק זה, לא יהיו זכאים בגלל אותה עילה למענק שחרור אלא בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף זה.

  (ב) מי שאינו זכאי לקיצבה לפי חוק זה, בגלל בחירתו לפי סעיף 32, ומגיע לו מענק שחרור, לא תבוא בחשבון שיעורו של המענק כל תקופת שירות שלאחר חמש שנות שירותו הראשונות.

  (ג) הוראת סעיף קטן (א) תחול אף אם ויתר הזכאי על גימלתו, או אף אם הגימלה אינה משתלמת לו עקב ההוראות שבסעיפים 10, 19, 28, 33, 54(ב) 57, 60, 61, 64(ב), 64(ג) ו-67.

  (ד) חייל שנתקיימו בו שניים אלה:

  1. תקופת שירותו בפועל היתה 35 שנים לפחות;

  2. הוא זכאי לקיצבת פרישה בשיעור המרבי או שהיה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, יהיו הוא או שאיריו, לפי הענין, זכאים למענק שחרור, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על תקופת השירות המזכה אותו בקיצבה בשיעור המרבי, או שהיתה מזכה אותו כך אילול נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות בפועל, הכל לפי הארוכה שביניהן.

  (ה) חייל שנתקיימו בו ארבעה אלה:

  1. הוא פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב׳ בתוספת;

  2. הוא זכאי לגימלאות כפל לפי סעיף 31(א)(2) או (3), או לקיצבתפרישה בנסיבות שחלים עליהן סעיפים 37 או 38, או היה זכאי להן לולא נסתיים שירותו בפטירתו;

  3. תקופת שירותו בפועל, בין שחוק זה חל עליו ובין שחוק זה אינו חל עליו, אך תקופת השירות מובאת בחשבון על פי סעיף 37, ותקופת עבודתו אצל המעביד אחר שחל עליו סעיף 38, וכן תקופת עבודתו שעליה איננו זכאי לקיצבה לפי חוק זה אלא לקיצבה או לתשלום כיוצא בה כאמור בסעיף 31(א)(2) או (3), מצטרפות ביחד לתקופה של 35 שנים לפחות;

  4. הוא זכאי לקיצבה שביעור המרבי בשל הקבוע בסעיפים 37 או 38, או על פיהם, או בשל האמור בסעיף 31(ב), או שהיה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו.

  יהיו הוא או שאיריו, לפי הענין, זכאים למענק שחרור, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על התקופות המזכות אותו בקיצבה בשיעור המרבי או שהיו מזכות אותו כך לולא נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות ועבודה כאמור בפסקה (3), הכל לפי הארוכה שביניהן (להלן-תקופת השירות העודפת).

  (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), אם על פי הסכם או הוראה בחוק, מופחת שיעור הקיצבה המשתלם מטעם מעביד קודם בחלק משיעור הקיצבה שהיתה מגיעה לחייל בשל תקופת השירות העודפת אילולא ההגבלה בדבר השיעור המרבי, לא ישולם מענק שחרור בעד אותו חלק של התקופה העודפת שלגביו הופחתה הקיצבה כאמור.

  (ז) בסעיף זה -

  "שיעור מרבי" - השיעור המרבי של קיצבת הפרישה שהיה משתלם לחייל שפרש ושאין עוד להגדילו על ידי דחיית הפרישה למועד אחר;

  "תקופת שירות בפועל" - לרבות -

  1. תקופת עבודה במוסד מוכר שצורפה לתקופת שירות לפי סעיף 36 לחוק זה או לפי סעיף 83 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970;

  2. תקופת העדר משירות המובאת בחשבון מכח האמור בסעיף 9 לחוק זה או סעיף 11(4) לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, ולמעט שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.

  35. מענק במקום גימלה

  (א) חייל שנפטר לאחר שלוש שנות שירות קבע, רשאים שאיריו, אם שוכנע הממונה כי הבחירה היא לטובתם, לבחור, במקום בכל הגימלאות האחרות המגיעות להם לפי חוק זה, בסכום הגבוה מבין אלה:

  1. מענק לפי סעיף 24 כאילו שירת החייל פחות משלוש שנים;

  2. מענק שחרור בשל כל תקופת שירותו של החייל.

  (ב) האמור בסעיף קטן (א)(2) לא יחול על שאיר שבחר בגימלה לפי חוקי השיקום, בהתאם לאמור בסעיף 32(ב).

לתחילת העמוד סימן ה': תקופות עבודה במקומות אחרים
 • 36. דין עבודה במוסך מוכר

  (א) אדם שפרש ממוסד מוכר ועבר לשירות קבע, תיחשב עבודתו באותו מוסד כשירות לענין חוק זה, ותקופת עבודתו במוסד תצורף, כולה או מקצתה, לתקופת שירותו בשירות קבע, הכל לפי כללים ותנאים שנקבעו בתקנות.

  (ב) בסעיף זה, "מוסד מוכר" - מוסד או ארגון או חלק מגוף כזה, שהממשלה אישרה כמוסד מוכר לענין סעיף זה, כאשר תפקידיו, כולם או מקצתם, הפכו לשירות משירותי המדינה.

  37. העברה מסוג שירות למשנהו

  מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שחוק זה לא חל עליו ועבר לשירות קבע - ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין חוק זה ותקופת שירותו הקודם תצורף, כולה או מקצתה, לתקופת שירות הקבע, בהתחשב עם כל תשלום או זכות שרכש לרגל פרישתו משירותו הקודם, הכל לפי כללים ותנאים שנקבעו בתקנות.

  38. הסכם עם מעביד

  (א) שר הבטחון רשאי להתקשר בהסכם עם מעביד בהסכם כללי או מיוחד לאדם ששמו נקוב בהסכם, שלפיו תקופת עבודתו, כולה או מקצתה, של העובר משירות הקבע אל לעבודה אצל מעביד או להיפך, תבוא בחשבון לענין זכויות לגימלאות, כולן או מקצתן, מן המדינה לפי חוק זה או מן המעביד שלא לפי חוק זה, וכן מקצתן מזו ומקצתן מזה, הכל לפי תנאיםשיראו לקבוע בהסכם, לרבות תשלום ותחולה למפרע.

  (ב) לענין סעיף קטן (א), דין הסכם כאמור עם קרן פנסיה או עם קרן תגמולים, שעובדי המעביד קשורים בה או המשרתת את עובדי המעביד - כדין הסכם עם המעביד.

  (ג) בסעיף זה, "תקופת עבודה" - תקופת שירות בשירות הקבע או תקופת עבודה אצל המעביד.

  39. זכויות אדם לפי הסכם

  (א) הסכם לפי סעיף 38 שינו, לענין הזכויות של האדם שההסכם חל עליו ושל שאיריו, כדין הסכם שאף הם צד בו, ודין גימלאות המגיעות לאדם לפי ההסכם מאוצר המדינה - כדין גימלאות לפי חוק זה.

  (ב) מי שפרש משירות הקבע ועבר לעבוד אצל מעביד ואותה פרישה מהווה עילה לתשלום גימלה לפי חוק זה על השירות שממנו פרש, יהא זכאי לגימלה זו בלבד; אולם -

  1. אם העובד הודיע לממונה בכתב, תוך התקופה שנקבעה בהסכם הכללי, כי הוא בוחר בזכויותיו לפי אותו הסכם יהא זכאי רק לזכויות אלה;

  2. הביא הממונה את ההסכם לידיעת העובד בדרך שנקבעה בתקנות, יהיה העובד זכאי לזכויותיו לפי ההסכם בלבד, זולת אם הודיע לממונה תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות, כי הוא בוחר בזכויותיו לפי חוק זה ולא לפי ההסכם.

  40. תנאי הסכם מיוחד

  לא יתקשר שר הבטחון בהסכם מיוחד לפי סעיף 38 אלא בהסכמת האדם שההסכם חל עליו; השר יקבע בתקנות את התנאים שבהם מותר להתקשר בהסכמים כאמור, ובלבד שלא יתנו על הסכמת האדם.

  41. אצילת סמכויות

  שר הבטחון רשאי לאצול מסמכויותיו להתקשר בהסכם מיוחד לפי סעיף 38.

  42. הסכם בדבר רציפות זכויות

  (א) עבר אדם מעבודה אצל מעביד לשירות הקבע ולא חל על העברתו זו הסכם לפי סעיף 38, יהא מותר, לענין זכויותיו וזכויות שאיריו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, להביא בחשבון את תקופת עבודתו של אותו אדם במקום עבודתו הקודם, כולה או מקצתה, הכל לפי תנאים וכללים שנקבעו בתקנות, לרבות תשלום ותחולה למפרע.

  (ב) עבר אדם משירות הקבע לעבודה אצל מעביד ולא חל על העברתו הסכם לפי סעיף 38, רשאי שר הבטחון להתקשר איתו בהסכם שלפיו ישולמו לו או לשאיריו גימלאות, בעד תקופת שירותו בשירות הקבע כולה או מקצתה, הכל לפי תנאים וכללים שנקבעו בתקנות, לרבות תשלומי העובד לאוצר המדינה ותחילה למפרע.

  43. מניעת גימלאות כפל

  על אף האמור בסעיפים 37 עד 42, לא יהא אדם זכאי לגימלה בקשר לתקופה אחת גם לפי חוק זה וגם מן המעביד האחר או מן המדינה, שלא לפי חוק זה, והברירה בידו.