חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - פרק א': מבוא

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד פרק א': מבוא
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "גימלה" - קיצבה או מענק;

  "ועדה רפואית" - ועדה המוסמכת לקבוע את כשרם הרפואי של בני אדם המתקבלים לשירות קבע או המשרתים בו, וכן של זכאים לקיצבת פרישה;

  "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב);

  "חייל" - חייל כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1995 (בחוק זה - חוק השיפוט הצבאי), המשרת לפי התחייבות לשירות קבע למעט חייל חדש, כהגדרתו בסעיף 67א;

  "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

  "חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 (נוסח משולב);

  "ממונה" - מי שמונה לממונה על תשלום גימלאות לפי סעיף 43;

  "מענק" - תשלום חד-פעמי;

  "מענק שחרור" - מענק המשתלם עקב שחרור משירות קבע;

  "נכה" - חייל שכשרו לשירות נפגע פגיעה שאינה פגיעה ארעית וכתוצאה מן הפגיעה אינו מסוגל לשירות שבן גילו ומינו מסוגל לו;

  "פקודות הצבא" - כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי;

  "פרישה משירות" - לרבות יציאה לקיצבה, מוות או פיטורים;

  "קיצבה" - סכום המשתלם מידי חודש -

  1.  לחייל שפרש משירותו (להלן-קיצבת פרישה);

  2. לשאיריו של חיל או של זכאי לקיצבת פרישה (להלן - קיצבת שאיר);


  "הרמטכ"ל" - ראש המטה הכללי של בצבא-הגנה לישראל;

  "שירות" - שירות קבע וכל שירות אחר המקנה זכות לפי חוק זה;

  "שירות חובה" - שירות צבאי שלא לפי התחייבות לשירות קבע, למעט שירות מילואים לפי הפרק הרביעי לחוק שירות הבטחון;

  "שירות קבע" - שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;

לתחילת העמוד 2. שירות רצוף
 •  כל מקום שחוק זה מדבר בתקופת שירות, הכוונה היא לתקופת שירות רצופה.

לתחילת העמוד 3. תקופות שאינן מפסיקות רציפות
 • רציפות בשירות אין רואים אותה כנפסקת מחמת העדרו של החייל משירותו לרגל אחת מאלה -

  1. חופשה או מנוחה שניתנו לפי כללי השירות;

  2. הפסקה שחלה בשירות ואין לחייל שליטה עליה;

  3. כל הפסקה אחרת שנקבעה בתקנות כבלתי מספקת את רציפות השירות;
לתחילת העמוד 4. דין אי-חידוש התחייבות
 • חייל שנתמלאו בו אלה:

  1. נסתיימה תקופת השירות הנקובה בהתחייבותו לשירות קבע וההתחייבות לא חודשה לתקופה כלש שהיא;

  2. הציע, במועד ובדרך שנקבעו בפקודות הצבא, לחדש את התחייבותו והרשות שהרמטכ"ל הסמיך לכך בפקודות הצבא הודיעה לחייל, כי איננה מוכנה לחדש את ההתחייבות, או לא השיבה על הצעת החייל תוך תקופה שנקבעה בפקודות הצבא, רואים אותו כמי שפוטר בתום תקופת השירות הנקובה בהתחייבות; אולם אם הציע החייל לחדש את ההתחייבות לשירות קבע לתקופה פלונית והרשות כאמור הודיעה לו על נכונותה לחדשה לתקופה אלמונית, ומשום כך לא חודשה ההתחייבות, לא יראו את החייל כמפוטר;