חוק שירות המדינה (גמלאות) - תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית), התשכ"ט-1968

לתחילת העמוד תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית), התשכ"ט-1968
לתחילת העמוד 1. הגשת ערר
 • ערר על החלטת ועדה רפואית (להלן-הערר) יוגש לועדה הרפואית לעררים שהודעה על מינויה ועל מענה פורסמה בילקוט הפרסומים 4051, התשנ"ג, עמ' 243 (להלן -הועדה).

לתחילת העמוד 2. המועד להגשת הערר
 • הערר יוגש תוך ששים יום מיום שנשלחה אל העורר החלטת הועדה הרפואית.

לתחילת העמוד 3. אופן הגשת הערר
 • הערר יהיה בכתב ויוגש בשלוש עותקים: עותק נוסף של הערר יישלח על ידי העורר אל ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות, ירושלים.

לתחילת העמוד 4. פרטי הערר
 • כתב הערר ייחתם בידי העובד או נציגו ויפורטו בו -

  (1) שמו ומענו של העורר ומספר הזהות שלו;

  (2) נימוקי הערר;

  (3) הסעד המבוקש.

לתחילת העמוד 5. צירוף מסמכים
 • העורר רשאי לצרף לכתב הערר מסמכים רפואיים; צירף העורר מסמכים כאמור, יצרף העתק מהם לעותק הערר ששלח לראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות כאמור בתקנה 3.

לתחילת העמוד 6. הודעה לעורר
 • הועדה תודיע לעורר על המועד והמקום לדיון בערר; ההודעה תישלח בדואר רשום לפחות 15 יום לפני מועד הדיון.

לתחילת העמוד 7. ייצוג העורר בפני הועדה
 • בפני הועדה רשאים להתייצב העורר וכן רופא שהעורר ייפה את כוחו לייצגו בפני הועדה.

לתחילת העמוד 8. בדיקת העורר
 • הועדה רשאית לבדוק את העורר והיא חייבת לעשות זאת אם דרש זאת העורר.

לתחילת העמוד 9. התייצבות
 • הומצאה לעורר הודעה כאמור בתקנה 6 ולא התייצב, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר בהעדרו או לדחות את הדיון למועד אחר; לא התייצב העורר מסיבה שנתקבלה על דעת הועדה, תדון הועדה בערר מחדש אם דרש זאת העורר.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות המדינה (גימלאות)(ערר על החלטת ועדה רפואית), התשכ"ט - 1968.