חוק שירות המדינה (גמלאות) - תקנות שירות המדינה (גימלאות),(היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ט- 1998

לתחילת העמוד תקנות שירות המדינה (גימלאות),(היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ט- 1998
לתחילת העמוד פרק א': כללי
 • 1. הגדרות

  בתקנות אלה -
  "גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב ביותר לגילו המצוין בלוח המתאים שבתוספת;

  "המקדם" - המספר הנקוב בלוח המתאים שבתוספת, לצד גיל הזכאי לקצבת פרישה או גיל שאיריו, במועד ההיוון;

  "מועד ההיוון" - אחד מאלה:

  (1) לענין סעיף 22(א)(2) לחוק -

  (א) לגבי זכאי לקיצבת פרישה שקיצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום האחרון לחודש שלאחר החודש בו פרש משירות;

  (ב) לגבי זכאי לקיצבת פרישה שקיצבתו משתלמת בראש כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום הראשון לחודש שלאחר החודש בו פרש משירות;

  (2) לגבי זכאי לקיצבת פרישה שביקש להוון חלק מקיצבתו בהתאם לסעיף 109(א)(2) לחוק - 

  (א) אם קיצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש - היום האחרון לחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות או היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, שמונה לפי סעיף 5 (להלן - הממונה), לפי המאוחר;

  (ב) אם קיצבתו משתלמת בראש כל חודש - היום הראשון לחודש שלאחר החודש בו פרש משירות או היום הראשון לחודש שלאחר החודש בו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, לפי המאוחר;

  (3) לענין סעיף 506 לחוק - היום האחרון לחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית המשפט נענה לבקשה - היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;

  "קיצבה שנתית" - הקיצבה המגיעה במועד ההיוון כפול שתים עשרה;


לתחילת העמוד פרק ב': היוון לענין סעיף 22(א)(2) לחוק
 • 2. הגדרות

  בפרק זה - "הפורש" - מי שלענין חישוב המענק המגיע לו, לפי סעיף 22 לחוק, מהוונים את ההפרש בין הקיצבאות כאמור בסעיף 22(א)(2) לחוק;

  "הקיצבה העתידה" - קיצבתו השנתית של הפורש, כשהיא מחושבת הן לענין המשכורת הקובעת והן לענין תקופת השירות, כאילו במועד ההיוון היתה תקופת שירותו של הפורש גדולה משהיתה למעשה בשיעור התקופה שבין יום הפרישה לבין היום בו יגיע לגיל 60;

  "A" - עודף קיצבתו העתידה של הפורש על קיצבתו השנתית;

  "קיצבת אלמנה" - קיצבתה השנתית של אלמנת זכאי לקיצבת פרישה אשר קיצבתו השנתית של בעלה, אילולא נפטר, היתה שווה לקיצבתו העתידה של הפורש;

  "הקיצבה העתידה של אלמנה" - קיצבתה השנתית של אלמנת זכאי לקיצבת פרישה, אשר קיצבתו השנתית של בעלה, אילולא נפטר, היתה שווה לקיצבתו העתידה של הפורש;

  "B" - עודף הקיצבה העתידה של אלמנה על קיצבת אלמנה;

  3. היוון הפרשי קיצבאותיו של פורש שאין לו בן זוג

  היה הפורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו אשה, יחושב הסכום האמור בסעיף 122(א)

  (2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת.

  4. היוון הפרשי קיצבאותיו של פורש שיש לו בן זוג

  (א) היה הפורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22 (א) (2) לחוק: (A כפול המקדם שבלוח 2 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת).

  (ב) לענין תקנה זו, יראו את הגיל במועד ההיוון לענין לוח 2, על אף האמור בתקנה 1, כנמוך בחמש שנים מגילו של הפורש במועד ההיוון.

   

  5. היוון הפרשי קיצבאותיה של אשה

  (א) היה הפורש אשה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת.

  (ב) היה הפורש אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 4 בתוספת).

  (ג) לענין תקנת משנה (ב), יראו את הגיל במועד ההיוון לעניין לוח 4,על אף האמור בתקנה 1, כגבוה בחמש שנים מגילה של הפורשת במועד ההיוון. יהא הסכום האמור בסעיף 18 (א)(2) לחוק:


לתחילת העמוד פרק ג': היוון על ידי הזכאי לקיצבת פרישה
 • 6. הגדרות

  בפרק זה -

  "האחוז הקובע" - האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה (להלן-הזכאי) מבקש להוון מקצבתו; 

  "C" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקיצבתו השנתית , הכל לפי קיצבתו של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון.

  7. חישוב קיצבת פרישה

  לצורך חישוב הקיצבה לענין פרק זה, רואים קיצבה שהוקטנה או שאינה משתלמת במועד ההיוון עקב הוראות סעיף 35 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.

  8. היוון קיצבת פרישה

  (א) זכאי, לרבות זכאי שקיצבתו עדיין אינה משתלמת לו בתוקף האמור בסעיף 46(ב) לחוק, רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו לתקופה של שש שנים.

  תק' תשע"ח-2018

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), זכאי לקצבת פרישה אינו רשאי להוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר כאמור בסעיף 58א לחוק, אלא אם כן ביקש להוון את אותו שיעור גם מהחלק מקצבת הפרישה שנותר לו לאחר ההעברה, ובעד אותה תקופה, וניתנה לכך הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

   

  9. החלק המתהוון של הקיצבאות

  בהיוון קיצבה לפי פרק זה מתהוון, ממועד ההיוון ועד תום שש שנים מאותו מועד, האחוז הקובע מהקיצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כשינויה מזמן לזמן, ובלבד שלא יובאו בחשבון -

  (1) שינוי בקיצבה עקב התחלת קבלת קיצבת זיקנה או קיצבת שאיר מהמוסד לביטוח לאומי לאחר מועד ההיוון, או הפסקתה לאחר מועד ההיוון;

  (2) אי תשלום הקיצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיף 35 לחוק;

  (3) הגדלה או הקטנה של קיצבה לאחר מועד ההיוון עקב שינוי בדרגת נכותו של הזכאי;

  (4) הקטנה או הפסקה של תשלום הקיצבה לאחר מועד ההיוון עקב הוראות סעיפים 32 או 34 לחוק.

  10. ניכוי מקצבה

  זכאי אשר הקצבה שהוא זכאי לה בחודש פלוני התהוונה בחלקה ועקב הוראות סעיפי 32, 34 או 35 לחור לא ניתן לנכות ממנה את האחוז הקובע שהתהוון כאמור בתקנה 9, כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון לחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום שלא ניתן לנכותו.

  11. בקשה להיוון קיצבה

  הרוצה להוון חלק מקיצבתו יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע; המבקש רשאי לכלול את הבקשה בטופס תביעתו לגימלה או להגישה לממונה בנפרד, ובלבד שהבקשה להיוון תוגש בתוך שנתיים ממועד הפרישה משירות; אולם מי שאינו זכאי לקיצבה עקב הוראות סעיף 35 לחוק, רשאי להגיש את הבקשה להיוון תוך 60 יום מיום שהחלה להשתלם לו קצבה.

  12. חישוב היוון קיצבה

  סכום ההיוון של חלק מקיצבתו של זכאי המועד ההיוון יהא -

  (1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 5 בתוספת;

  (2) באשה - C כפול המקדם שבלוח 6 בתוספת.

  13. היוון קיצבה שאינה משתלמת עדיין

  זכאי שלאור האמור בסעיף 46(ב) לחוק קיצבתו עדיין אינה משתלמת לו, יהא סכום היוון של חלק מקיצבתו במועד ההיוון כלהלן:

  (1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 7 בתוספת;

  (2) לבאשה - C כפול המקדם שבלוח 8 בתוספת.

  14. קיצבת שאירי הזכאי

  נפטר זכאי לפני תום שש שנים ממועד ההיוון, תחושב קיצבת שאיריו כאילו לא היוון הזכאי כל חלק מקיצבתו.

לתחילת העמוד פרק ד': תביעות נגד צד שלישי
 • 15. הגדרות

  בפרק זה -

  "נפגע" - אדם הזכאי לגימלה לפי החוק או ששאיריו זכאים כאמור, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגימלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן-העילה);

  "הפיצוי על גימלה" של אדם פלוני - הסכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 60 לחוק, מאת הצד השלישי, כפיצוי על הגימלה ששילם, או שעתיד לשלם, לאותו אדם או לשאיריו;

  "הקיצבה החוקית" - הקצבה המגיעה לשאיר אילולא הוראות סעיף 30 לחוק;


  "E" - קיצבתה השנתית המופחתת של אלמנת נפגע שנפטר;

  "F" - קיצבתו השנתית של אלמן של נפגע אשה שנפטרה;

  "H" - קיצבתו השנתית של יתומו של נפגע שנפטר, ורואים לענין זה את קיצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;

  "I" - קיצבתו השנתית של הורה של נפגע שנפטר אשר במועד ההיוון משכורתו הקובעת של הנפגע כללה תוספת משפחה בעדו;

  "J" - קיצבתו השנתית של נפגע;

   

  16. חישוב קיצבת השאירים

  (א) עלו, במועד ההיוון, סך כל הקצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע על השיעור הקיצוני כאמור בסעיף 30 לחוק, יראו לענין החישוב של H ,F ,E או -I, כאילו היתה קיצבתו של כל שאיר ושאיר הסכום הקטן משני אלה:

  1. הקיצבה החוקית;

  2. עודף השיעור הקיצוני על סך כל הקיצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.

   

  (ב) וזה סדר ההיוון:

  1. אלמנותיו של הנפגע, והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;

  2. אלמן של נפגע אשה;

  3. יתומים, והצעיר קודם למבוגר הימנו;

   

  17. התביעה בגרימת מוות

  גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו של שאיר פלוני צירוף של שלושת אלה:


  (1) סך כל הגימלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;

  (2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;

  (3) קיצבתו המהוונת של אותו שאיר במועד ההיוון.


  18. התביעה בגרימת נכות

  גרמה העילה לנכות של הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו צירוף של שלושת אלה:

  (1) סך כל הגימלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;

  (2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;

  (3) קיצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.

  19. היוון קיצבת אלמנה

  (א) אלמנת נפגע שנפטר, שבמועד ההיוון היתה זכאית לקיצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחושב קיצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 10 בתוספת.

  (ב) אלמנת נפגע שנפטר, שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היתה זכאית לקיצבה במועד ההיוון, תחושב קיצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 10 בתוספת.

  20. היוון קיצבת אלמנה

  (א) אלמן של נפגעת שנפטרה, שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחשב קיצבתו המהוונת: F כפול המקדם שבלוח 11 לתוספת).

  (ב) אלמן של נפגעת שנפטרה, שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היה זכאי לקצבה במועד ההיוון, תחושב קיצבתו המהוונת: F כפול המקדם שבלוח 12 לתוספת.

   

  21. היוון קיצבת יתום

  (א) יתומו הצעיר ביותר של עובד נפגע שנפטר ושהשאיר אחריו אלמנה, תחושב קיצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 13 בתוספת.

  (ב) שאר היתומים תחושב קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 14 שבתוספת.

  (ג) יתומו של עובד נפגע שנפטר שלא השאיר אחריו אלמנה, תחושב קיצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 בתוספת.

  (ד) יתומו הצעיר ביותר של זכאי לקצבה נפגע שנפטר שהשאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 16 בתוספת.

  (ה) שאר היתומים תחושם קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 שבתוספת.

   

  22. היוון קיצבת תלוי

  (א) קיצבתו המהוונת של אביו של נפגע שנפטר או חותנו שהוא בן משפחה תלוי כמשמעותו בסעיף 4(א)(5) לחוק, תחושב: I כפול המקדם בלוח 17 בתוספת.

  (ב) קיצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בת משפחה תלויה כאמור בתקנת משנה (א), תחושב: I כפול המקדם בלוח 18 בתוספת.

  23. היוון קיצבת נפגע-גבר

  היה הנפגע גבר, תהא קיצבתו המהוונת: (J כפול המקדם שבלוח 11 בתוספת).

  24. היוון קיצבת נפגע-אשה

  היה הנפגע אשה, תהא קיצבתה המהוונת: (J כפול המקדם בלוח 18 בתוספת).

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות שונות
 • 25. ביטול

  תקנות שירות המדינה (גימלאות)(היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשכ"ח-1968  (להלן-התקנות הקודמות) - בטלות.

  26. תחילה

  תחילתם של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

  27. הוראות מעבר

  (א) מי שפוטר מהשירות לפני יום התחילה וטרם קיבל את המענק לפי סעיף 22(א)(2) לחוק, יחולו עליו הוראות פרק ב' לתקנות אלה.

  (ב) לענין סעיף 60 לחוק –

  (1) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה ולא יחולו הוראות התקנות הקודמות;

  (2) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, וכבר הוגשה תביעה נגד צד שלישי, יחולו הוראות התקנות הקודמות, ולא יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה.

 • לוח 1 - (תקנה 3)
  פורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו בת-זוג

  גיל מקדם   גיל מקדם   גיל  מקדם
                 
    18 1.317   33 2.771   48 5.941
  18.5 1.350   33.5 2.842   48.5 6.073
    19 1.384   34 2.912   49 6.232
  19.5 1.419   34.5 2.987   49.5 6.400
    20 1.454   35 3.061   50 6.569
  20.5 1.491   35.5 3.139   50.5 6.748
    21 1.528   36 3.217   51 6.928
  21.5 1.567   36.5 3.299   51.5 7.119
    22 1.606   37 3.382   52 7.309
  22.5 1.646   37.5 3.486   52.5 7.513
    23 1.687   38 3.555   53 7.716
  23.5 1.730   38.5 3.646   53.5 7.933
    24 1.773   39 3.738   54 8.150
  24.5 1.818   39.5 3.834   54.5 8.383
    25 1.864   40 3.930   55 8.615
  25.5 1.911   40.5 4.031   55.5 8.63
    26 1.958   41 4.133   56 9.112
  26.5 2.008   41.5 4.240   56.5 9.379
    27 2.058   42 4.347   57 9.646
  27.5 2.110   42.5 4.460   57.5 9.933
     28 2.163    43  4.573    58  10.220 
  28.5 2.218    43.5  4.693    58.5  10.530 
     29 2.273    44  4.812    59  10.839 
  29.5 2.330    44.5  4.938    59.5  11.174 
     30 2.388   45 5.064   60 11.509
  30.5 2.449   45.5 5.198      
     31 2.510   46 5.332      
  31.5 2.573   46.5 5.473      
     32 2.637   47 5.614      
  32.5 2.704   47.5 5.764      


  לוח 2 - (תקנה 4)
  פורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג

  גיל מקדם   גיל מקדם   גיל  מקדם
                 
    18 0.370   33 0.781   48 1.683
  18.5 0.379   33.5 0.801   48.5 1.729
    19 0.388   34 0.821   49 1.775
  19.5 0.398   34.5 0.842   49.5 1.825
    20 0.408   35 0.863   50 1.874
  20.5 0.418   35.5 0.885   50.5 1.927
    21 0.429   36 0.908   51 1.980
  21.5 0.440   36.5 0.931   51.5 2.036
    22 0.451   37 0.954   52 2.093
  22.5 0.462   37.5 0.979   52.5 2.153
    23 0.474   38 1.004   53 2.214
  23.5 0.486   38.5 1.030   53.5 2.279
    24 0.498   39 1.056   54 2.344
  24.5 0.511   39.5 1.083   54.5 2.414
    25 0.524   40 1.111   55 2.484
  25.5 0.537   40.5 1.140   55.5 2.559
    26 0.550   41 1.169   56 2.634
  26.5 0.565   41.5

  1.199

    56.5 2.716
    27 0.579   42 1.230   57 2.797
  27.5 0.593   42.5 1.262   57.5 2.886
     28 0.608   43  1.295   58  2.974
  28.5 0.624   43.5  1.329   58.5  3.071
     29 0.639   44  1.364   59  3.167
  29.5 0.656   44.5  1.400   59.5  3.272
     30 0.672   45 1.436   60 3.377
  30.5 0.689   45.5 1.475      
     31 0.707   46 1.514      
  31.5 0.725   46.5 1.555      
     32 0.743   47 1.596      
  32.5 0.762   47.5 1.639    

   

  לוח 3 - (תקנה 5(א))
  פורשת אישה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג

  גיל מקדם   גיל מקדם   גיל  מקדם
                 
    18 1.491   33 3.115   48 6.582
  18.5 1.528   33.5 3.194   48.5 6.754
    19 1.566   34 3.273   49 6.926
  19.5 1.605   34.5 3.355   49.5 7.109
    20 1.644   35 3.438   50 7.291
  20.5 1.686   35.5 3.525   50.5 7.484
    21 1.727   36 3.612   51 7.677
  21.57 1.770   36.5 3.704   51.5 7.882
    22 1.814   37 3.795   52 8.086
  22.5 1.860   37.5 3.891   52.5 8.303
    23 1.905   38 3.988   53 8.521
  23.5 1.953   38.5 4.089   53.5 8.751
    24 2.001   39 4.190   54 8.981
  24.5 2.052   39.5 4.297   54.5 9.227
    25 2.102   40 4.404   55 9.472
  25.5 2.155   40.5 4.516   55.5 9.733
    26 2.208   41 4.628   56 9.994
  26.5 2.264   41.5 4.747   56.5 10.272
    27 2.319   42 4.865   57 10.550
  27.5 2.378   42.5 4.990   57.5 10.847
     28 2.436   43  5.114   58  11.145
  28.5 2.497   43.5  5.246   58.5  11.463
     29 2.559   44  4.377   59  44.781
  29.5 2.623   44.5  5.516   59.5  12.122
     30 2.688   45 5.654   60 12.463
  30.5 2.755   45.5 5.800      
     31 2.823   46 5.947      
  31.5 2.894   46.5 6.101      
     32 2.966   47 6.255      
  32.5 3.040   47.5 6.419    

   

   

  לוח 4 - (תקנה 5(ב))

  פורשת אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  0.107

   

  34

  0.238 

   

  50

  0.541 

  18.5

  0.110

   

  34.5

  0.244 

   

  50.5

  0.556 

    19

  0.113

   

  35

  0.250 

   

  51

  0.572 

  19.5

  0.116

   

  35.5

  0.257 

   

  51.5

  0.588 

    20

  0.118

   

  36

  0.263 

   

  52

  0.604 

  20.5

  0.121

   

  36.5

  0.270 

   

  52.5

  0.621 

    21

   0.124

   

  37

  0.277 

   

  53

  0.638 

  21.57

  0.128 

   

  37.5

  0.284 

   

  53.5

  0.657 

    22

  0.131 

   

  38

  0.291 

   

  54

  0.675 

  22.5

  0.134 

   

  38.5

  0.298 

   

  54.5

  0.695 

    23

  0.137 

   

  39

  0.306 

   

  55

  0.715 

  23.5

  0.141 

   

  39.5

  0.314 

   

  55.5

  0.736 

    24

  0.144 

   

  40

  0.322 

   

  56

  0.757 

  24.5

  0.148 

   

  40.5

  0.330 

   

  56.5

  0.780 

    25

  0.152 

   

  41

  0.339 

   

  57

  0.803 

  25.5

  0.156 

   

  41.5

  0.348 

   

  57.5

  0.828 

    26

  0.159 

   

  42

  0.356 

   

  58 

  0.853 

  26.5

  0.164 

   

  42.5

  0.366 

   

  58.5 

  0.880 

    27

  0.168 

   

  43 

  0.375 

   

  59 

  0.907 

  27.5

  0.172 

   

  43.5 

  0.385 

   

  59.5 

  0.937 

     28

  0.176 

   

  44 

  0.395 

   

  60

  0.966 

  28.5

  0.181 

   

  44.5 

  0.405 

   

   60.5

  0.998 

     29

  0.185 

   

  45

  0.416 

   

  61 

  0.031 

  29.5

  0.190 

   

  45.5

  0.427 

   

  61.5 

  1.066 

     30

  0.195 

   

  46

  0.438 

   

  62

  1.101

  30.5

  0.200 

   

  46.5

  0.450 

   

  62.5

  1.140

     31

  0.205 

   

  47

  0.461 

   

  63

  1.179

  31.5

  0.210 

   

  47.5

  0.474

   

  63.5

  1.22

     32

  0.215 

   

  48

   0.486

   

  64

  1.265

  32.5

  0.221

   

  48.5

  0.500 

   

  64.5

  1.313

  33

  0.226

   

  49

  0.513 

   

  65

  1.360

  33.5

  0.232 

   

  49.5

  0.527 

   

   

   


  לוח 5 - (תקנה 12(1))

  חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתו של זכאי בוגר

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  5.203

   

  39

  5.189

   

  60

  3.903

  18.5

  5.202

   

  39.5

  5.188

   

   60.5

  3.903

    19

  5.202

   

  40

  5.186

   

  61 

  3.903

  19.5

  5.201

   

  40.5

  5.185

   

  61.5 

  3.903

    20

  5.201

   

  41

  5.184

   

  62

  3.903

  20.5

  5.201

   

  41.5

  5.182

   

  62.5

  3.903

    21

  5.200

   

  42

  5.180

   

  63

  3.903

  21.57

  5.200

   

  42.5

  5.179

   

  63.5

  3.903

    22

  5.200

   

  43 

  5.177

   

  64

  3.903

  22.5

  5.200

   

  43.5 

  5.175

   

  64.5

  3.903

    23

  5.200

   

  44 

  5.173

   

  65

  3.903

  23.5

  5.201

   

  44.5 

  5.171

   

   65.5

  3.903

    24

  5.201

   

  45

  5.169

   

  66 

  3.903

  24.5

  5.201

   

  45.5

  5.166

   

  65.5 

  3.903

    25

  5.201

   

  46

  5.164

   

  67

  3.903

  25.5

  5.201

   

  46.5

  5.161

   

  67.5

  3.903

    26

  5.201

   

  47

  5.159

   

  68

  3.903

  26.5

  5.201

   

  47.5

  5.156

   

  68.5

  3.903

    27

  5.201

   

  48

  5.153

   

  69

  3.903

  27.5

  5.201

   

  48.5

  5.149

   

  69.5

  3.903

     28

  5.201

   

  49

  5.146

   

  70

  4.666

  28.5

  5.201

   

  49.5

  5.142

   

   70.5

  4.639

     29

  5.201

   

  50

  5.139

   

  71 

  4.612

  29.5

  5.201

   

  50.5

  5.135

   

  71.5 

  4.583

     30

  5.201

   

  51

  5.131

   

  72

  4.554

  30.5

  5.201

   

  51.5

  5.126

   

  762.5

  4.523

     31

  5.201

   

  52

  5.122

   

  73

  4.491

  31.5

  5.200

   

  52.5

  5.117

   

  73.5

  4.457

     32

  5.200

   

  53

  5.112

   

  74

  4.423

  32.5

  5.199

   

  53.5

  5.107

   

  74.5

  4.387

  33

  5.199

   

  54

  5.101

   

  75

  4.350

  33.5

  5.198

   

  54.5

  5.095

   

   75.5

  4.311

  34

  5.198

   

  55

  5.089

   

  76 

  4.272

  34.5

  5.197

   

  55.5

  5.083

   

  76.5 

  4.230

  35

  5.197

   

  56

  5.079

   

  77

  4.188

  35.5

  5.196

   

  56.5

  5.069

   

  77.5

  4.143

  36

  5.195

   

  57

  5.061

   

  78

  4.099

  36.5

  5.194

   

  57.5

  5.053

   

  78.5

  4.051

  37

  5.193

   

  58 

  5.045

   

  79

  4.004

  37.5

  5.192

   

  58.5 

  5.036

   

  79.5

  3.953

  38

  5.191

   

  59 

  5.027

   

  80

  3.903

  38.5

  5.190

   

  59.5 

  5.017

   

   

   

    


  לוח 6 - (תקנה 12 (2))
  חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתה של זכאית אישה

  4.83

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  5.209

   

  39

  5.189

   

  60

  5.071

  18.5

  5.209

   

  39.5

  5.188

   

   60.5

  5.064

    19

  5.208

   

  40

  5.186

   

  61 

  5.056

  19.5

  5.208

   

  40.5

  5.185

   

  61.5 

  5.047

    20

  5.208

   

  41

  5.184

   

  62

  5.038

  20.5

  5.208

   

  41.5

  5.182

   

  62.5

  5.028

    21

  5.208

   

  42

  5.180

   

  63

  5.019

  21.57

  5.208

   

  42.5

  5.179

   

  63.5

  5.008

    22

  5.208

   

  43 

  5.177

   

  64

  4.997

  22.5

  5.208

   

  43.5 

  5.175

   

  64.5

  4.985

    23

  5.208

   

  44 

  5.173

   

  65

  4.973

  23.5

  5.208

   

  44.5 

  5.171

   

   65.5

  4.960

    24

  5.208

   

  45

  5.169

   

  66 

  4.947

  24.5

  5.208

   

  45.5

  5.166

   

  65.5 

  4.932

    25

  5.208

   

  46

  5.164

   

  67

  4.918

  25.5

  5.208

   

  46.5

  5.161

   

  67.5

  4.902

    26

  5.208

   

  47

  5.159

   

  68

  4.86

  26.5

  5.208

   

  47.5

  5.156

   

  68.5

  4.868

    27

  5.208

   

  48

  5.153

   

  69

  4.850

  27.5

  5.208

   

  48.5

  5.149

   

  69.5

   

  4.831

     28

  5.207

   

  49

  5.146

   

  70

  4.8120

  28.5

  5.207

   

  49.5

  5.142

   

   70.5

  4.790

     29

  5.207

   

  50

  5.139

   

  71 

  4.769

  29.5

  5.207

   

  50.5

  5.135

   

  71.5 

  4.746

     30

  5.207

   

  51

  5.131

   

  72

  4.722

  30.5

  5.206

   

  51.5

  5.126

   

  762.5

  4.697

     31

  5.206

   

  52

  5.122

   

  73

  4.671

  31.5

  5.206

   

  52.5

  5.117

   

  73.5

  4.644

     32

  5.206

   

  53

  5.112

   

  74

  4.616

  32.5

  5.205

   

  53.5

  5.107

   

  74.5

  4.586

  33

  5.205

   

  54

  5.139

   

  75

  4.555

  33.5

  5.205

   

  54.5

  5.134

   

   75.5

  4.522

  34

  5.204

   

  55

  5.130

   

  76 

  4.489

  34.5

  5.204

   

  55.5

  5.125

   

  76.5 

  4.454

  35

  5.203

   

  56

  5.121

   

  77

  4.418

  35.5

  5.203

   

  56.5

  5.115

   

  77.5

  4.380

  36

  5.202

   

  57

  5.110

   

  78

  4.341

  36.5

  5.202

   

  57.5

  5.104

   

  78.5

  4.300

  37

  5.201

   

  58 

  5.099

   

  79

  4.259

  37.5

  5.200

   

  58.5 

  5.092

   

  79.5

  4.214

  38

  5.200

   

  59 

  5.086

   

  80

  4.170

  38.5

  5.199

   

  59.5 

  5.079

   

   

   


  לוח 7 - (תקנה 13(1))

  גבר זכאי שקצבתו עדיין אינה משתלמת לו

  גיל

  מקדם

   50

  2.967

   50.5

  3.046

     51

  3.124

   51.5

  3.207

  52

  3.291

  52.5

  3.379

  53

  3.467

  53.5

  3.561

  54

  3.655

  54.5

  3.755

  55

  3.854

  55.6

  3.961

  56

  4.067

  56.5

  4.180

  57

  4.293

  57.5

  4.414

  58

  4.535

  58.5

  4.665

  59

  4.794

  59.5

  4.933

  60

  5.071


  לוח 8 - (תקנה 13(2))

  זכאית אישה שקצבתה עדיין אינה משולמת לה

  גיל

  מקדם

   50

  2.967

   50.5

  3.046

     51

  3.124

   51.5

  3.207

  52

  3.291

  52.5

  3.379

  53

  3.467

  53.5

  3.561

  54

  3.655

  54.5

  3.755

  55

  3.854

  55.6

  3.961

  56

  4.067

  56.5

  4.180

  57

  4.293

  57.5

  4.414

  58

  4.535

  58.5

  4.665

  59

  4.794

  59.5

  4.933

  60

  5.071


  לוח 9 - (תקנה 19 (א))
  אלמנת נפטר שבמועד ההיוון היתה זכאית לקצבה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  13.468

   

  44 

  18.395

   

  70

  10.593

  18.5

  13.221

   

  44.5 

  18.310

   

   70.5

  10.381

    19

  12.974

   

  45

  18.225

   

  71 

  10.170

  19.5

  12.974

   

  45.5

  18.138

   

  71.5 

  9.959

    20

  12.615

   

  46

  18.050

   

  72

  9.748

  20.5

  12.534

   

  46.5

  17.961

   

  762.5

  9.538

    21

  12.452

   

  47

  17.872

   

  73

  9.329

  21.57

  12.448

   

  47.5

  17.781

   

  73.5

  9.121

    22

  12.444

   

  48

  17.690

   

  74

  8.913

  22.5

  12.514

   

  48.5

  17.596

   

  74.5

  8.708

    23

  12.584

   

  49

  17.503

   

  75

  8.503

  23.5

  12.555

   

  49.5

  17.405

   

   75.5

  8.301

    24

  12.926

   

  50

  17.308

   

  76 

  8.099

  24.5

  13.133

   

  50.5

  17.205

   

  76.5 

  7.900

    25

  13.340

   

  51

  17.103

   

  77

  7.702

  25.5

  13.600

   

  51.5

  17.994

   

  77.5

  7.508

    26

  13.860

   

  52

  16.885

   

  78

  7.314

  26.5

  14.159

   

  52.5

  16.769

   

  78.5

  7.125

    27

  14.458

   

  53

  16.652

   

  79

  6.935

  27.5

  14.781

   

  53.5

  16.528

   

  79.5

  6.751

     28

  15.103

   

  54

  16.403

   

  80

  6.567

  28.5

  15.432

   

  54.5

  16.271

   

  80.5

  6.388

     29

  15.761

   

  55

  16.138

   

  81

  6.209

  29.5

  16.080

   

  55.5

  15.997

   

  81.5

  6.036

     30

  16.399

   

  56

  15.856

   

  82

  5.862

  30.5

  16.695

   

  56.5

  15.707

   

  82.5

  5.695

     31

  16.990

   

  57

  15.557

   

  83

  5.528

  31.5

  17.252

   

  57.5

  15.400

   

  83.5

  5.368

     32

  17.513

   

  58 

  15.242

   

  84

  5.207

  32.5

  17.735

   

  58.5 

  15.077

   

  84.5

  5.053

  33

  17.957

   

  59 

  14.912

   

  85

  4.900

  33.5

  18.143

   

  59.5 

  14.740

   

  85.5

  4.753

  34

  18.329

   

  60

  14.568

   

  86

  4.606

  34.5

  18.467

   

   60.5

  14.389

   

  86.5

  4.466

  35

  18.605

   

  61 

  14.210

   

  87

  4.326

  35.5

  18.703

   

  61.5 

  14.025

   

  87.5

  4.194

  36

  18.801

   

  62

  13.840

   

  88

  4.062

  36.5

  18.862

   

  62.5

  13.649

   

  88.5

  3.937

  37

  18.923

   

  63

  13.459

   

  89

  3.812

  37.5

  18.951

   

  63.5

  13.264

   

  89.5

  3.695

  38

  18.979

   

  64

  13.069

   

  90

  3.579

  38.5

  18.977

   

  64.5

  12.869

   

  90.5

  3.470

  39

  18.975

   

  65

  12.670

   

  91

  3.362

  39.5

  18.949

   

   65.5

  12.467

   

  91.5

  3.259

  40

  18.922

   

  66 

  12.264

   

  92

  3.157

  40.5

  18.875

   

  65.5 

  12.058

   

  92.5

  3.060

  41

  18.829

   

  67

  11.852

   

  93

  2.962

  41.5

  18.766

   

  67.5

  11.644

   

  93.5

  2.870

  42

  18.704

   

  68

  11.435

   

  94

  2.778

  42.5

  18.630

   

  68.5

  11.225

   

  94.5

  2.691

  43 

  18.557

   

  69

  11.015

   

  95

  2.604

  43.5 

  18.476

   

  69.5

  10.804

   

   

   

   

  לוח 10 - (תקנות 19(ב))
  אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון לא היתה זכאית לקצבה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  1.104

   

     32

  4.972

  18.5

  1.127

   

  32.5

  5.212

    19

  1.150

   

  33

  5.452

  19.5

  1.184

   

  33.5

  5.694

    20

  1.217

   

  34

  5.935

  20.5

  1.267

   

  34.5

  6.173

    21

  1.317

   

  35

  6.410

  21.5

  1.383

   

  35.5

  6.645

    22

  1.450

   

  36

  6.879

  22.5

  1.535

   

  36.5

  7.111

    23

  1.620

   

  37

  7.343

  23.5

  1.732

   

  37.5

  7.572

    24

  1.843

   

  38

  7.802

  24.5

  1.973

   

  38.5

  8.030

    25

  2.102

   

  39

  8.258

  25.5

  2.255

   

  39.5

  8.486

    26

  2.408

   

  40

  8.715

  26.5

  2.583

   

  40.5

  8.945

    27

  2.758

   

  41

  9.175

  27.5

  2.954

   

  41.5

  9.409

     28

  3.149

   

  42

  9.644

  28.5

  3.362

   

  42.5

  9.885

     29

  3.575

   

  43 

  10.126

  29.5

  3.800

   

  43.5 

  10.377

     30

  4.026

   

  44 

  10.627

  30.5

  4.260

   

  44.5 

  10.890

     31

  4.494

   

  45

  11.153

  31.5

  4.733

   

   

   

   

  לוח 11 - (תקנות 20(א) ו-23)

  אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה וכן נפגע גבר

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  10.467

   

  44 

  9.847

   

  70

  8.670

  18.5

  10.119

   

  44.5 

  9.951

   

   70.5

  8.616

    19

  9.771

   

  45

  10.054

   

  71 

  8.472

  19.5

  9.433

   

  45.5

  10.145

   

  71.5 

  8.322

    20

  9.094

   

  46

  10.236

   

  72

  8.171

  20.5

  8.788

   

  46.5

  10.315

   

  762.5

  8.015

    21

  8.482

   

  47

  10.394

   

  73

  7.859

  21.57

  8.219

   

  47.5

  10.461

   

  73.5

  7.699

    22

  7.955

   

  48

  10.528

   

  74

  7.540

  22.5

  7.736

   

  48.5

  10.583

   

  74.5

  7.378

    23

  7.517

   

  49

  10.639

   

  75

  7.215

  23.5

  7.343

   

  49.5

  10.682

   

   75.5

  7.053

    24

  7.169

   

  50

  10.726

   

  76 

  6.890

  24.5

  7.035

   

  50.5

  10.758

   

  76.5 

  6.727

    25

  6.902

   

  51

  10.790

   

  77

  6.565

  25.5

  9.806

   

  51.5

  10.812

   

  77.5

  6.404

    26

  6.710

   

  52

  10.833

   

  78

  6.243

  26.5

  6.646

   

  52.5

  10.844

   

  78.5

  6.084

    27

  6.582

   

  53

  10.856

   

  79

  5.926

  27.5

  6.547

   

  53.5

  10.885

   

  79.5

  5.770

     28

  6.512

   

  54

  10.861

   

  80

  5.615

  28.5

  6.502

   

  54.5

  10.856

   

  80.5

  5.463

     29

  6.493

   

  55

  10.851

   

  81

  5.311

  29.5

  6.506

   

  55.5

  10.840

   

  81.5

  5.163

     30

  6.519

   

  56

  10.828

   

  82

  5.016

  30.5

  6.554

   

  56.5

  10.810

   

  82.5

  4.873

     31

  6.589

   

  57

  10.793

   

  83

  4.730

  31.5

  6.645

   

  57.5

  10.768

   

  83.5

  4.591

     32

  6.702

   

  58 

  10.744

   

  84

  4.453

  32.5

  6.779

   

  58.5 

  10.713

   

  84.5

  4.320

  33

  6.857

   

  59 

  10.681

   

  85

  4.187

  33.5

  6.955

   

  59.5 

  10.642

   

  85.5

  4.059

  34

  7.054

   

  60

  10.603

   

  86

  3.932

  34.5

  7.172

   

   60.5

  10.555

   

  86.5

  3.810

  35

  7.289

   

  61 

  10.507

   

  87

  3.688

  35.5

  7.424

   

  61.5 

  10.450

   

  87.5

  3.572

  36

  7.558

   

  62

  10.393

   

  88

  3.456

  36.5

  7.705

   

  62.5

  10.326

   

  88.5

  3.347

  37

  7.852

   

  63

  10.260

   

  89

  3.237

  37.5

  8.007

   

  63.5

  10.183

   

  89.5

  3.134

  38

  8.162

   

  64

  10.106

   

  90

  3.030

  38.5

  8.319

   

  64.5

  10.019

   

  90.5

  2.932

  39

  8.476

   

  65

  9.932

   

  91

  2.834

  39.5

  8.631

   

   65.5

  9.834

   

  91.5

  2.742

  40

  8.786

   

  66 

  9.736

   

  92

  2.650

  40.5

  8.934

   

  65.5 

  9.629

   

  92.5

  2.562

  41

  9.082

   

  67

  9.521

   

  93

  2.475

  41.5

  9.221

   

  67.5

  9.403

   

  93.5

  2.393

  42

  9.360

   

  68

  9.286

   

  94

  2.311

  42.5

  9.488

   

  68.5

  9.159

   

  94.5

  2.234

  43 

  9.616

   

  69

  9.032

   

  95

  2.157

  43.5 

  9.732

   

  69.5

  8.896

   

   

   

   


  לוח 12 - (תקנה 20 (ב))
  אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון לא היה זכאי לקצבה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  0.049

   

     32

  0.508

  18.5

  0.050

   

  32.5

  0.592

    19

  0.051

   

  33

  0.676

  19.5

  0.052

   

  33.5

  0.787

    20

  0.053

   

  34

  0.898

  20.5

  0.054

   

  34.5

  1.043

    21

  0.056

   

  35

  1.187

  21.5

  0.058

   

  35.5

  1.372

    22

  0.060

   

  36

  1.556

  22.5

  0.063

   

  36.5

  1.786

    23

  0.066

   

  37

  2.016

  23.5

  0.071

   

  37.5

  2.298

    24

  0.075

   

  38

  2.580

  24.5

  0.082

   

  38.5

  2.917

    25

  0.089

   

  39

  3.255

  25.5

  0.098

   

  39.5

  3.653

    26

  0.107

   

  40

  4.050

  26.5

  0.120

   

  40.5

  4.511

    27

  0.133

   

  41

  4.971

  27.5

  0.151

   

  41.5

  5.498

     28

  0.170

   

  42

  6.025

  28.5

  0.195

   

  42.5

  6.621

     29

  0.220

   

  43 

  7.218

  29.5

  0.254

   

  43.5 

  7.888

     30

  0.288

   

  44 

  8.558

  30.5

  0.335

   

  44.5 

  9.306

     31

  0.381

   

  45

  10.054

  31.5

  0.445

   

   

   


  לוח 13 - (תקנה 21 (א))
  יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

  0

  22.592

   

  10.5

  10.168

  0.5

  22.112

   

  11

  9.658

  1

  21.632

   

  11.5

  9.163

  1.5

  20.996

   

  12

  8.668

  2

  20.360

   

  12.5

  8.183

  2.5

  19.707

   

  13

  7.699

  3

  19.053

   

  13.5

  7.222

  3.5

  18.397

   

  14

  6.745

  4

  17.742

   

  14.5

  6.272

  4.5

  17.097

   

  15

  5.798

  5

  16.452

   

  15.5

  5.326

  5.5

  15.826

   

  16

  4.853

  6

  15.200

   

  16.5

  4.378

  6.5

  14.598

   

  17

  3.903

  7

  13.996

   

  17.5

  3.424

  7.5

  13.420

   

    18

  2.945

  8

  12.844

   

  18.5

  2.460

  8.5

  12.290

   

    19

  1.976

  9

  11.735

   

  19.5

  1.485

  9.5

  11.207

   

    20

  0.994

  10

  10.678

   

  20.5

  0.497

   

   

   

    21

  0.000

   


  לוח 14 - (תקנה 21 (ב))
  יתומים אחרים

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

  0

  19.042

   

  10.5

  9.596

  0.5

  18.700

   

  11

  9.158

  1

  18.357

   

  11.5

  8.722

  1.5

  17.901

   

  12

  8.285

  2

  17.444

   

  12.5

  7.849

  2.5

  16.974

   

  13

  7.412

  3

  16.503

   

  13.5

  6.973

  3.5

  16.027

   

  14

  6.534

  4

  15.551

   

  14.5

  6.091

  4.5

  15.075

   

  15

  5.648

  5

  14.599

   

  15.5

  5.200

  5.5

  14.129

   

  16

  4.751

  6

  13.658

   

  16.5

  4294

  6.5

  13.194

   

  17

  3.383

  7

  12.730

   

  17.5

  3.373

  7.5

  12.75

   

    18

  2.908

  8

  11.819

   

  18.5

  2.434

  8.5

  11.369

   

    19

  1.960

  9

  10.919

   

  19.5

  1.475

  9.5

  10.477

   

    20

  0.990

  10

  10.035

   

  20.5

  0.495

   

   

   

    21

  0.000

   

  לוח 15 - (תקנה 21(ג) ו-(ה))
  יתומו של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

  0

  15.492

   

  10.5

  9.025

  0.5

  15.288

   

  11

  8.658

  1

  15.083

   

  11.5

  8.281

  1.57

  14.806

   

  12

  .903

  2

  14.529

   

  12.5

  7.514

  2.5

  14.241

  13

  7.125

  3

  3.954

   

  13.5

  6.724

  3.5

  13.657

   

  14

  6.324

  45.9

  13.360 

   

  14.5

  5.911

  4.55.498

  13.053 

   

  15

  5.498

  55.0

  12.747 

   

  15.5

  5.073

  5.5

  12.431 

   

  16

  4.649

  64

  12.116 

   

  16.5

  4.211

  6.53.

  11.790 

   

  17

  3.773

  7

  11.465 

   

  17.5

  3.323

  7.5

  11.129 

   

    18

  2.872

  8

  10.794 

   

  18.5

  2.408

  8.5

  10.449 

   

    19

  1.943

  9

  10.103 

   

  19.5

  1.465

  9.5

  9.747 

   

    20

  0.986

  10

  9.391 

   

  20.5

  0.493

   

   

   

    21

  0.000

  לוח 16 - (תקנה 21(ד))
  יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

  0

  19.297

   

  10.5

  10.226

  0.5

  19.060

   

  11

  9.755

  1

  18.824

   

  11.5

  9.282

  1.5

  18.406

   

  12

  8.808

  2

  17.988

   

  12.5

  8.332

  2.5

  17.555

   

  13

  7.856

  3

  17.123

   

  13.5

  7.376

  3.5

  16.679

   

  14

  6.897

  4

   16.236

   

  14.5

  6.414

  4.5

  15.784 

   

  15

  5.931

  5

  15.333 

  15.5

  5.445

  5.5

  4.876 

  14. 

  16

  4.958

  6

  419 

   

  16.5

  4.468

  6.5

  13.958 

   

  17

  3.978

  7

  13.496 

   

  17.5

  3.485

  7.5

  13.032 

   

    18

  2.991

  8

  12.568 

   

  18.5

  2.495

  8.5

  12.101 

   

    19

  1.998

  9

   11.634

   

  19.5

  1.499

  9.5

  11.166 

   

    20

  1.000

  10

  10.697 

   

  20.5

  0.500

   

   

   

    21

  0.000

  לוח 17 (תקנה 22(א))
  קצבתו המהוונת של אבי הנפגע שנפטר ושל חותנו שהוא בן משפחה תלוי

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  27.108

   

  44 

  20.196

   

  70

  9.408

  18.5

  27.014

   

  44.5 

  20.051

   

   70.5

  8.202

    19

  26.921

   

  45

  19.833

   

  71 

  8.996

  19.5

  26.826

   

  45.5

  19.648

   

  71.5 

  8.793

    20

  26.731

   

  46

  19.464

   

  72

  8.590

  20.5

  26.635

   

  46.5

  19.276

   

  762.5

  8.391

    21

  26.538

   

  47

  19.088

   

  73

  8.192

  21.57

  26.439

   

  47.5

  18.896

   

  73.5

  7.996

    22

  26.340

   

  48

  18.705

   

  74

  7.801

  22.5

  26.239

   

  48.5

  18.511

   

  74.5

  7.610

    23

  26.137

   

  49

  18.317

   

  75

  7.419

  23.5

  26.033

   

  49.5

  18.119

   

   75.5

  7.233

    24

  25.929

   

  50

  17.922

   

  76 

  7.046

  24.5

  25.821

   

  50.5

  17.722

   

  76.5 

  6.865

    25

  25.714

   

  51

  17.522

   

  77

  6.683

  25.5

  25.603

   

  51.5

  17.319

   

  77.5

  6.507

    26

  25.491

   

  52

  17.116

   

  78

  6.331

  26.5

  25.377

   

  52.5

  16.911

   

  78.5

  6.160

    27

  25.262

   

  53

  16.705

   

  79

  5.989

  27.5

  25.143

   

  53.5

  16.498

   

  79.5

  5.824

     28

  25.024

   

  54

  16.290

   

  80

  5.658

  28.5

  24.901

   

  54.5

  16.080

   

  80.5

  5.499

     29

  24.779

   

  55

  15.870

   

  81

  5.340

  29.5

  24.652

   

  55.5

  15.658

   

  81.5

  5.187

     30

  24.526

   

  56

  15.446

   

  82

  5.033

  30.5

  24.395

   

  56.5

  15.232

   

  82.5

  4.886

     31

  24.265

   

  57

  15.019

   

  83

  4.739

  31.5

  24.130

   

  57.5

  14.804

   

  83.5

  4.598

     32

  23.996

   

  58 

  14.588

   

  84

  4.457

  32.5

  23.858

   

  58.5 

  14.372

   

  84.5

  4.323

  33

  23.270

   

  59 

  14.155

   

  85

  4.188

  33.5

  23.578

   

  59.5 

  13.938

   

  85.5

  1.060

  34

  23.436

   

  60

  13.721

   

  86

  3.932

  34.5

  23.290

   

   60.5

  13.503

   

  86.5

  3.810

  35

  23.145

   

  61 

  13.284

   

  87

  3.688

  35.5

  22.995

   

  61.5 

  13.066

   

  87.5

  3.572

  36

  22.846

   

  62

  12.848

   

  88

  3.456

  36.5

  22.693

   

  62.5

  12.629

   

  88.5

  3.347

  37

  22.540

   

  63

  12.411

   

  89

  3.237

  37.5

  22.383

   

  63.5

  12.192

   

  89.5

  3.134

  38

  22.227

   

  64

  11.974

   

  90

  3.030

  38.5

  22.066

   

  64.5

  11.757

   

  90.5

  2.932

  39

  21.906

   

  65

  11.539

   

  91

  2.834

  39.5

  21.742

   

   65.5

  11.322

   

  91.5

  2.742

  40

  21.578

   

  66 

  11.106

   

  92

  2.650

  40.5

  21.411

   

  65.5 

  10.891

   

  92.5

  2.562

  41

  21.43

   

  67

  10.675

   

  93

  2.475

  41.5

  21.072

   

  67.5

  10.462

   

  93.5

  2.393

  42

  20.901

   

  68

  10.248

   

  94

  2.311

  42.5

  20.727

   

  68.5

  10.037

   

  94.5

  2.234

  43 

  20.552

   

  69

  9.826

   

  95

  2.157

  43.5 

  20.374

   

  69.5

  9.617

   

   

   

  לוח 18 (תקנות 22(ב) ו-24)
  קצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בן משפחה תלוי ושל נפגעת אישה

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

   

  גיל

  מקדם

    18

  27.857

   

  44 

  21.375

   

  70

  10.648

  18.5

  27.770

   

  44.5 

  21.203

   

   70.5

  10.429

    19

  27.684

   

  45

  21.032

   

  71 

  10.210

  19.5

  27.595

   

  45.5

  20.856

   

  71.5 

  9.994

    20

  27.506

   

  46

  20.681

   

  72

  9.778

  20.5

  27.415

   

  46.5

  20.502

   

  762.5

  9.564

    21

  27.323

   

  47

  20.323

   

  73

  9.350

  21.57

  27.230

   

  47.5

  20.141

   

  73.5

  9.139

    22

  27.136

   

  48

  19.958

   

  74

  8.928

  22.5

  27.040

   

  48.5

  19.772

   

  74.5

  8.720

    23

  26.943

   

  49

  19.586

   

  75

  8.513

  23.5

  26.844

   

  49.5

  19.396

   

   75.5

  8.309

    24

  26.745

   

  50

  19.207

   

  76 

  8.105

  24.5

  26.643

   

  50.5

  19.014

   

  76.5 

  7.906

    25

  26.540

   

  51

  18.821

   

  77

  7.706

  25.5

  26.435

   

  51.5

  18.625

   

  77.5

  7.511

    26

  26.330

   

  52

  18.429

   

  78

  7.316

  26.5

  26.221

   

  52.5

  18.229

   

  78.5

  7.126

    27

  26.113

   

  53

  18.030

   

  79

  6.936

  27.5

  26.001

   

  53.5

  17.827

   

  79.5

  6.752

     28

  25.889

   

  54

  17.625

   

  80

  6.567

  28.5

  25.774

   

  54.5

  17.419

   

  80.5

  6.388

     29

  25.659

   

  55

  17.214

   

  81

  6.209

  29.5

  25.541

   

  55.5

  17.006

   

  81.5

  6.036

     30

  25.423

   

  56

  16.798

   

  82

  5.862

  30.5

  25.301

   

  56.5

  16.587

   

  82.5

  5.695

     31

  25.179

   

  57

  16.376

   

  83

  5.528

  31.5

  25.054

   

  57.5

  16.163

   

  83.5

  5.368

     32

  24.929

   

  58 

  15.950

   

  84

  5.207

  32.5

  24.801

   

  58.5 

  15.734

   

  84.5

  5.053

  33

  24.672

   

  59 

  15.519

   

  85

  4.900

  33.5

  24.540

   

  59.5 

  15.301

   

  85.5

  4.753

  34

  24.408

   

  60

  15.084

   

  86

  4.606

  34.5

  24.273

   

   60.5

  14.865

   

  86.5

  4.466

  35

  24.137

   

  61 

  14.646

   

  87

  4.326

  35.5

  23.998

   

  61.5 

  14.425

   

  87.5

  4.194

  36

  23.859

   

  62

  14.205

   

  88

  4.062

  36.5

  23.717

   

  62.5

  13.983

   

  88.5

  3.937

  37

  23.574

   

  63

  16.761

   

  89

  3.812

  37.5

  23.428

   

  63.5

  13.538

   

  89.5

  3.695

  38

  23.282

   

  64

  13.316

   

  90

  3.579

  38.5

  23.132

   

  64.5

  13.093

   

  90.5

  3.470

  39

  22.982

   

  65

  12.870

   

  91

  3.362

  39.5

  22.829

   

   65.5

  12.646

   

  91.5

  3.259

  40

  22.675

   

  66 

  12.423

   

  92

  3.157

  40.5

  22.518

   

  65.5 

  12.200

   

  92.5

  3.060

  41

  22.361

   

  67

  11.977

   

  93

  2.962

  41.5

  22.201

   

  67.5

  11.754

   

  93.5

  2.870

  42

  22.040

   

  68

  11.532

   

  94

  2.778

  42.5

  21.876

   

  68.5

  11.310

   

  94.5

  2.691

  43 

  21.711

   

  69

  11.088

   

  95

  2.604

  43.5 

  21.543

   

  69.5

  10.868