חוק שירות המדינה (גמלאות) - תקנות שירות המדינה (גימלאות)(הגשת תביעות, הצהרות והודעות), התשי"ז- 1956

לתחילת העמוד תקנות שירות המדינה (גימלאות)(הגשת תביעות, הצהרות והודעות), התשי"ז- 1956
לתחילת העמוד 1. הגשת תביעה לגימלה
 • (א) עובד או שאירו התובעים גימלה יגישו תביעתם לממונה, באמצעות המשרד שבו שירת עובד לאחרונה ובטופס שיורה הממונה, ויצרפו אליה תעודות שיש בהן לבסס את תביעתם.
  (ב) שאיריו של זכאי לקצבת פרישה התובע גימלה יגיש תביעתו לממונה, במכתב רשום ובטופס שיורה הממונה ויצרף אליה תעודות שיש בהן לבסס את תביעתו

לתחילת העמוד 2. הגשת הצהרות
 • מקבל גימלה יצהיר, לפי דרישת הממונה, כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גימלה או על שיעור הגימלה המשתלמת לו.

לתחילת העמוד 3. מסירת הודעה
 • ואלה המאורעות שמקבל הגימלה יודיע עליהם לממונה תוך שלושים יום מיום אירעו לו:

  (1) קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שנקבעה לפי סעיף 28 לחוק (להלן בסעיף זה - קופה ציבורית), ושיעורה;

  (2) קבלת קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי ושיעורה;

  (3) קבלת גימלה לפי חוקי השיקום, כמשמעותה בסעיף 27 לחוק, ושיעורה;

  (4) קבלת קיצבה נוספת לפי החוק או פיצויים שבועיים לפי פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, או קיצבה או תשלום כיוצא בה המשתלמים על פי חוק אחר או הסכם או הסדר כלשהו מאוצר המדינה או מקופה ציבורית, או מקרן פנסיה או מקרן תגמולין שהקופה הציבורית קשורה בהן;

  (5) נישואין, גירושין, פטירתו של תלוי, או היות ילד או תלוי לעומד ברשות עצמו;

  (6) כל מאורע אחר שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גימלה או על שיעור הגימלה המשתלם לו;

  (7) שינוי המען של מקבל הגימלה, בציון המען החדש.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות המדינה (גימלאות)(הגשת תביעות, הצהרות והודעות), התשי"ז-1956".