חוק שירות המדינה (גמלאות) - תקנות בדבר חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו

לתחילת העמוד תקנות בדבר חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו
לתחילת העמוד 1. שר, חבר-הכנסת, שופט, דיין או חייל שעבר לשירות
 • חבר הממשלה כאמור בחוק המעבר, תש"ט-1949, חבר כנסת, שופט כאמור בחוק השופטים, תשי"ג-1953, דיין כמשמעותו בחוק הדיינים, תשט"ו-1955, קאדי כמשמעותו בחוק הקאדים, תשכ"א-1961, חייל כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל(גימלאות), תשי"ד-1954, שעבר לשרת את המדינה כעובד שהחוק חל עליו (להלן - עובד מדינה), ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

  (1) בין שירותו הקודם ובין שירותו כעובד המדינה לא חלה הפסקה העולה על עשרים וארבעה חודש;

  (2) הגיש בקשה לנציב השירות, באמצעות הנהלת משרדו, בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות לענין החוק, תוך שנים עשר חדשים מיום שעבר לשירות כעובד המדינה או - אם לא השלים חמש שנות שירות ופרש משירותו כעובד המדינה מחמת נכות, מחלה או מחמת מותו - הגישו הוא או שיריו בקשה כאמור, תוך ששה חדשים מיום פרישתו; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן;

  (3) נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו לא דחה את הבקשה תוך ששה חדשים מיום הגשתה;

  (4) הפיצויים, מענק השחרורים או ההטבות האחרות שקיבל מאוצר המדינה עם הפסקת שירותו הקודם הוחזרו במועד ובאופן שהורה החשב הכללי.

לתחילת העמוד 2. דין עובד שאינו אחד מאלה שבתקנה 1
 • (א) מי שהיה בשירות המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו והוא אינו נמנה עם הסוגים האמורים בתקנה 1 ועבר לשרת כעובד המדינה, ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, ותקופת שירותו הקודם תצורף כולה לתקופת שירותו כעובד המדינה, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

   

  1. בין שירותו הקודם ובין שירותו כעובד המדינה לא חלה הפסקה העולה על ששה חדשים;

  2. הוא הגיש בקשה לנציב השירות, באמצעות הנהלת משרדו, בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות לענין החוק (להלן-הבקשה), תוך שנים עשר חדשים מיום שעבד כעובד המדינה או - אם לא השלים חמש שנות שירות ופרש משירותו כעובד המדינה מחמת נכות או מחלה או מחמת מותו - הגישו הוא או שאיריו בקשה תוך ששה חודשים מיום פרישתו; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן;

  3. נציב השירות או מי שהסמיך לכך הסכים בכתב שתקופת שירותו הקודם תצורף לתקופת שירותו כעובד המדינה;

  4. פיצויי הפיטורים או ההטבות האחרות שקיבל מאוצר המדינה עם הפסקת שירותו הקודם הוחזרו במועד ובאופן שהורה החשב הכללי;

  5. שולם לאוצר המדינה, לא יאוחר מששה חדשים מיום הגשת הבקשה, סכום השווה ל-6.1/2% מן המשכורת הקובעת של הדרגה שנקבעה לו מיד לאחר שעבר לשרת כעובד המדינה, בשיעורה במועד שבו הוגשה הבקשה, כפול במספר החדשים וחלק החודש של שירותו הקודם.

  (ב) מי שעבר לשרת כעובד מדינה לפני יום פרסומן של תקנות שירות המדינה (גימלאות)(חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו)(תיקון), תש"ל-1970 (להלן-יום הפרסום), רשאי להגיש את הבקשה תוך תשעה חדשים מהיום האמור; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

  (ג) מי שעבר לשרת כעובד המדינה לפני יום פרסומן של תקנות שירות המדינה (גמלאות)(חישוב גמלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו)(תיקון), תשל"ב-1972, ומשרת כעובד המדינה, רשאי להגיש את הבקשה תוך שנים עשר חודש מיום פרסומן; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

לתחילת העמוד 2א. אדם שאוצר המדינה היה צריך לשלם בעדו תשלומים לקרן
 • (א) מי שחלה עליו תקנה 2 ובזמן שירותו הקודם או בחלק ממנו נמנה עם האנשים אשר ביום הפרסום היה אוצר המדינה משלם בעדם תשלומים לקרן פנסיה או לקרן תגמולים לשם הבטחת זכויות הגימלה שלהם, אך תשלומים כאמור לא שולמו על-ידי אוצר המדינה בעד תקופת שירותו הקודם או חלק ממנו, ייחשב שירותו הקודם שבעדו לא שולמו התשלומים כאמור שבו הוא נמנה עם סוג האנשים כאמור(להלן -שירות לא מבוטח) כשירות לענין החוק והוא יצורף כולו לתקופת שירותו כעובד המדינה, אם שולם לאוצר המדינה לא יאוחר מששה חדשים מיום הגשת הבקשה, סכום השווה ל-3.1/2% מן המשכורת הקובעת של הדרגה שנקבעה לו מיד לאחר שעבר לשרת כעובד המדינה, בשיעורה במועד שבו הוגשה הבקשה, כפול במספר החדשים וחלק החודש של שירותו הלא מבוטח.

  (ב) לענין תקנת משנה (א) תוגש הבקשה תוך תשעה חדשים מיום הפרסום; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן. בקשה שהוגשה בהתאם לתקנה 1 (1) לתקנות שירות המדינה (גימלאות)(תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ"ט-1968, רואים אותה כבקשה שהוגשה לענין תקנה זו ביום הפרסום.

לתחילת העמוד 3. החזרת פיצויים והטבות אחרות
 • עלתה משכורתו הקובעת של אחד המנויים בתקנות 1 או 2 במועד הגשת הבקשה לנציב השירות לפי תקנות 1 (2) או 2(א)(2) (להלן-המשכורת המאוחדת) על משכורתו הקובעת שהיתה לו במועד שבו שילם אוצר המדינה את הפיצויים, המענק או ההטבות האחרות, הנזכרים בתקנות 1(4) ו-2(א)(4)(להלן-המשכורת המוקדמת) יחזרו פיצויי הפיטורין או המענק או ההטבות האחרות האמורות בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת המאוחדת לעומת המשכורת המוקדמת.

לתחילת העמוד 4. קביעת דרגה
 • לא נקבעה לאחד המנויים בתקנות 1 או 2 לגבי תקופת שירותו הקודם דרגה בסולם הדרגות של עובדי המדינה, יקבע נציב השירות או מי שהסמיך לכך לענין תקנה 3 את הדרגה שלפיה יש לחשב את המשכורת המאוחרת או המשכורת המוקדמת. בקביעת הדרגה כאמור יובאו בחשבון המשכורת והתפקיד ערב הפסקת השירות וכן סולם המשכורת של עובדי המדינה שנקבעה להם דרגה, בתיאורים שימצאם נציב השירות או מי שהסמיך על ידו לכך לצודקים.

 • היה המקרה שבעקבותיו פרש העובד משירותו הקודם, או משירותו כעובד המדינה, משמש עילה לחייב צד שלישי בתשלום פיצויי נזיקין לפי פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, וקיבל העובד או שאיריו, פיצויים כאמור, לא ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, אלא אם נתפצה אוצר המדינה על הגימלה ששילם או שעתיד לשלמה, עד לשיעור הפיצויים שקיבל העובד או שאיריו.

לתחילת העמוד 6. צירוף שירות
 • נתמלאו לגבי עובד התנאים שפורטו בתקנות 1 או 2, תצורף תקופת שירותו הקודם לתקופת שירותו כעובד המדינה, ובלבד שלגבי עובד כאמור בתקנה 2 יצורף לתקופת שירותו כעובד המדינה כל חודש של שירותו הקודם, שבעדו שולם לאוצר המדינה התשלום שנקבע בתקנה 2 (א)(5).

לתחילת העמוד 7. שמירה על זכויות וחישוב קיצבה
 • צורפה תקופת שירותו של אחד הנמנים בתקנה 1 בתפקיד שהחוק לא חל עליו לשירותו כעובד המדינה כאמור בתקנה 6 -

  (1) יקויימו זכויותיו שרכש לו בתקופת שירותו הקודם לגבי חישוב תקופת אותו שירות ולגבי הקיצבה המינימלית.

  (2) תשולם בעד תקופת שירותו הקודם קיצבה בשיעור בו זיכה אותו השירות האמור, ובלבד שאם משתלמת לו קיצבה בעד שירותו הקודם, ינוכה סכום הקיצבה האמורה מסכום הקיצבה המשתלמת לו לפי החוק.

לתחילת העמוד 8. ביטול
 • תקנות שירות המדינה (גימלאות)(חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשי"ח-1957-בטלות.

לתחילת העמוד 9. הוראות מעבר

 • (א) עובד שפרש לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן-יום הפרסום), או שאיריו שהיו זכאים להגיש כדין בקשה כאמור בתקנות 1(2) או 2(2), אילו היו תקנות אלה בתוקף אותה שעה, רשאים להגיש בקשה כאמור תוך ששה חדשים מיום הפרסום ובלבד שתקופת השירות שהחוק לא חל עליו תצורף לתקופת השירות כעובד המדינה רק אם שולמה לאוצר המדינה יתרת ההטבה בשיעורים ובתנאים שהורה החשב הכללי.

  (ב) בתקנה זו -

  "הטבה" - פיצויי פיטורין וכל הטבה אחרת ששולמו בעקבות פרישת העובד משירותו כעובד המדינה על ידי אוצר המדינה או על ידי קרן עזרה לשאירים של עובדי מדינה שנפטרו בשירות ואינם זכאים לקיצבה, מיסודה של החברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה בע"מ;


  "הגימלה המקורית"

  - כל סכומי הגימלה המגיעים לפי החוק עד ליום תשלום יתרת ההטבה לאוצר המדינה ולענין זה יובאו בחשבון גם גימלאות שאינן משתלמות בגלל הוראות סעיף 41 לחוק;

  "יתרת ההטבה" 

  - עודף ההטבה על הגימלה המקורית.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות המדינה (גימלאות)(חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א - 1961.