חוק שירות המדינה (גמלאות) - תקנות בדבר הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות ותנאים לצירופה לתקופת השירות

לתחילת העמוד תקנות בדבר הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות ותנאים לצירופה לתקופת השירות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -
  "הועד הלאומי" - הועד הלאומי כאמור בתקנות כנסת ישראל, לרבות הועד המנהל למערכת החינוך של הועד הלאומי (להלן-הועד המנהל), הועד המפקח לזרם החינוך של המזרחי ולזרם החינוך של העובדים וכל מוסד אחר שמילא את תפקידם לפני כינונם (להלן-הועד המפקח);

  "מוסד חינוך לילדים" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן-חוק הלימוד) למעט מוסד חינוך לחינוך בגן הילדים כמשמעותו באותו חוק;

  "מוסד לימוד" - אחד מאלה:

  (1) מוסד חינוך לילדים שהיה כפוף מבחינה חינוכית לפיקוחו של הועד הלאומי לרבות מוסד כזה בתקופה שלפני היותו כפוף כאמור;

  (2) מוסד חינוך לילדים שהפך למוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד לפני יום כ"ט באדר ב' תשי"ז (1 באפריל 1957) למעט אותו מוסד בתקופה שחדל להיות מוסד חינוך רשמי כאמור;

  (3) מוסד חינוך לילדים שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד;

  (4) בית מדרש למורים שהיה כפוף מבחינה חינוכית לפיקוחו של הועד הלאומי ושעבר לבעלות המדינה;

  (5) הועד המנהל;

  (6) הועד המפקח;

  "מוסד חינוך מעורב" - מוסד הכולל לימוד וכיתות תיכוניות;

  "כיתה תיכונית"- כיתה שניתן בה חינוך המיועד בדרך כלל לבני אדם בגיל 14 עד 18 שהשלימו את חינוכם היסודי, כמשמעותו בחוק הלימוד, למעט כיתות בבית מדרש למורים.
  "נציב השירות" - לרבות מי שהוסמך על ידיו לכך.

לתחילת העמוד 2. תנאים להכרת עבודה במוסד מוכר בשירות
 • עבודתו של אדם במוסד מוכר תיחשב כשירות לענין החוק (להלן-עבודה מוכרת), אם נתמלאו בו כל התנאים שפורטו בפסקאות (1) עד (3) ואחד בתנאים שפורטו בפסקאות (4) עד (6):

  1. עבד במוסד מוכר בשכר;

  2. בין עבודתו במוסד המוכר לבין עבודתו בשירות המדינה לא חלה הפסקה;

  3. הגיש בקשה לנציב השירות בדרך ובמועד שנקבעו בתקנה 8;

  4. חדל לעבוד במוסד מוכר מחמת חיסול המוסד או העברת תפקידיו, כולם או מקצתם, לשירות משירותי המדינה או מחמת שגוייס לשירות הבטחון לפני יום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948); עבד בסוכנות היהודית לארץ ישראל ועבר לשירות המדינה תוך התקופה שבין יום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948) ובין יום א' בניסן תש"ט (31 במרס 1949) או עבר לשירות המדינה לאחר אותה תקופה אלא שתוך אותה תקופה עבר לשירות מטעם המדינה הנחשב כשירות לענין החוק בהתאם לסעיף 62 לחוק;

  5. (עבד במוסד לימוד ועבר לשירות המדינה בתקופה שבין יום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948) לבין יום כ"ח באדר ב' תשי"ז (31 במרס 1957).
לתחילת העמוד 3. הפסקה
 • (א) הפסקה בין עבודה במוסד מוכר לבין עבודה בשירות המדינה לא תיחשבכהפסקה לצורך תקנה 2(2) אם היא חלה מחמת אחת מאלה:

  1. העובד היה בשירות מטעם המדינה הנחשב כשירות לענין החוק בהתאםלסעיף 62 לחוק;

  2. סיבות אשר, לדעת נציב השירות, לא היתה לעובד שליטה עליהן;

  3. העובד עבד כמורה במוסד לימוד, המשיך בו בעבודתו זו לאחר שהמוסדחדל להיות מוסד לימוד, עבר לשירות המדינה לפני יום כ"ט באדר ב' תשי"ז (1 באפריל 1957) ולא חלה הפסקה בין עבודתו באותו מוסד לבין עבודתו בשירות המדינה.


  (ב) תקופת הפסקה כאמור בתקנת משנה (א) לא תיחשב כתקופת עבודה מוכרת.

לתחילת העמוד 4. דין הפסקת עבודה במוסד מוכר וחזרה לעבודה באותו מוסד
 • אדם שפסק לעבוד במוסד מוכר וחזר מיד לעבוד באותו מוסד, יראוהו כאילו לא הפסיק לעבוד באותו מוסד; שב לעבוד באותו מוסד רק לאחר זמן - רשאי נציב השירות, אם ראה טעם לכך, לראות את תקופת עבודתו הראשונה ואת תקופת עבודתו החוזרת כתקופת עבודה אחת, ובלבד שתקופת ההפסקה לא תיחשב כתקופת עבודה מוכרת.

לתחילת העמוד 5. דין עובד שעבד במספר מוסדות מוכרים
 • לענין תקנות אלה רואים אדם שעבד במספר מוסדות מוכרים כאילו עבד במוסד מוכר אחד, ובלבד שלא חלה הפסקה בין עבודתו במוסד אחד לבין עבודתו במשנהו נציב השירות רשאי, אם ראה טעם לכך, לראות עבודה במספר מוסדות מוכרים כעבודה במוסד מוכר אחד אף אם חלה הפסקה ברציפות העבודה, ובלבד שתקופת ההפסקה כאמור לא תיחשב כתקופת עבודה מוכרת.

לתחילת העמוד 6. דין תקופת עבודה חלקית
 • עובד במוסד מוכר שהיה רק בחלק משעות העבודה המקובלות אותה שעה לגבי עובדים מסוגו, תהיה תקופת עבודתו לענין תקנות אלה חלק יחסי מאותה תקופה, כיחס מספר השעות שעבד למספר השעות המקובלות כאמור.

לתחילת העמוד 7. דין עבודה במוסד חינוך מעורב
 • בחישוב תקופת עבודה מוכרת של מורה במוסד חינוך מעורב יובאו בחשבון רק שעות העבודה במוסד הלימוד שבאותו מוסד. הגיעו שעות עבודתו במוסד הלימוד בשנת לימודים פלונית ליותר ממחצית שעות העבודה שהיו מקובלות באותה תקופה לגבי מורים במוסדות לימוד והוא עסק בשאר שעות עבודתו כמורה בכיתות התיכוניות, יובאו בחשבון לגבי אותה שנת לימודים כל שעות עבודתו באותו מוסד חינוך מעורב, אם היה החישוב לטובת המורה.

לתחילת העמוד 8. בקשה להכרת עבודה במוסד מוכר והכרה
 • (א) בקשה בדבר הכרת עבודה במוסד מוכר תוגש על ידי העובד או שאיריו באמצעות הנהלת משרדו של העובד ויצורפו אליה הוכחות בדבר עבודתו של העובד במוסד.

  (ב) הבקשה תוגש עד יום ג' באדר ב' תשכ"ב (9 במרס 1962) או תוך שמונה עשר חודש מיום פרסום הודעה ברשומות בדבר הכרת המוסד כמוסד מוכר או תוך שמונה עשר חודש מיום שעבר המבקש לשירות המדינה, הכל לפי המועד המאוחר. נציב השירות רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

  (ג) נציב השירות יודיע למבקש בכתב אם הוכרה עבודתו של העובד במוסד מוכר כשירות לעניין החוק ואיזו תקופת עבודה הוכרה.

לתחילת העמוד 9. צירוף תקופת עבודה לפי הסכם
 • תקופת עבודתו המוכרת של אדם שעבר ממוסד מוכר לשירות המדינה לפי הסכם, תצורף לשירותו במדינה בשיעור שנקבע באותו הסכם.

לתחילת העמוד 10. צירוף תקופת עבודה במוסד לימוד
 • (א) תקופת עבודה מוכרת כמורה במוסד או כמפקח על מורים בועד המנהל תצורף כולה לשירות המדינה אם לא שולמו פיצויים מכל מקור שהוא בעקבות הפרישה מהעבודה במוסד המוכר.

  (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מי שיצא לקיצבה לפי סעיף 15 לחוק לפני הגיעו לגיל 65 אלא אם ועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות המדינה.

  (ג) מי שיצא לקצבה אחרי י"ח באלול תשל"ז (1 בספטמבר 1977) לא יחולו עליו הוראות תקנת משנה (ב).

לתחילת העמוד 11. צירוף תקופת עבודה במוסד חינוך מעורב
 • תקופת עבודה מוכרת כמורה במוסד חינוך מעורב אשר כל שעות העבודה באותה תקופה הובאו בחשבון לצורך חישוב תקופת העבודה המוכרת, יצורפו ארבע חמישיות ממנה לתקופת השירות במדינה.

לתחילת העמוד 12. צירוף תקופת עבודה במקרים אחרים
 • תקופת עבודה מוכרת שהוראות תקנות 9 עד 11 אינן חלות עליה תצורף כולה לשירות במדינה, ובלבד שלענין סעיפים 17 (א) ו-18 לחוק יצורפו רק ארבע חמישיות ממנה לתקופת השירות במדינה.

לתחילת העמוד 13. מבוטלת
לתחילת העמוד 14. קיצבת מינימום
 • סכום הקיצבה המשתלמת לפי החוק לא יפחת מסכום הקיצבה שהיתה משתלמת לאותו עובד אילו לא צורפה תקופת עבודתו המוכרת באותו מוסד לתקופת שירות במדינה.

לתחילת העמוד 15. שיעור הקיצבה לשאירים
 • נפטר זכאי לקיצבה לפי החוק, שהגיעה לו קיצבה ממוסד מוכר ושאיריו אינם זכאים לקיצבה מאותו מוסד, תחושב הקיצבה המגיעה לשאיריו לפי הקיצבה שהיתה משתלמת לנפטר אילולא הגיעה לו קיצבה מהמוסד המוכר.

לתחילת העמוד 16. ביטול
 • תקנות שירות המדינה (גימלאות)(הכרת עבודה במוסד מוכר בשירות), תשט"ז- 1956 (להלן - התקנות הפוקעות) - בטלות.

לתחילת העמוד 17. הוראות מעבר
 • (א) בקשה בדבר הכרת עבודה במוסד מוכר שהוגשה כדין לפי התקנות הפוקעות, יראוה כאילו הוגשה לפי תקנות אלה.

  (ב) תקופת עבודה שהוכרה לפי התקנות הפוקעות ותקופת עבודה מוכרת שצורפה, לפי אותן תקנות, לתקופת השירות במדינה ואשר תקנות 6, 7 ו-11 לא היו חלות עליהן אילו תקנות אלו היו בתקפן בעת הגשת הבקשה להכרתה ובעת הכרתה או צירופה לתקופת השירות, הכל לפי הענין, יראו כאילו אושרו או הוכרו, הכל לפי הענין, לפי תקנות אלה.

  (ג) מיום פרסום תקנות אלה ברשומות ואילך יחולו הוראות תקנות 6, 7 ו-11 אף על תקופת עבודה שהוכרה לפי התקנות הפוקעות ועל תקופת עבודה מוכרת שצורפה לתקופת השירות במדינה לפי אותן תקנות.

  (ד) תקופת עבודה במוסד מוכר שלא הוכרה לפי התקנות הפוקעות או לא צורפה לפיהן לתקופת השירות במדינה, יחולו לגבה הוראות תקנות אלה אף אם הבקשה להכרתה הוגשה לפני פרסום תקנות אלה ברשומות.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות המדינה (גימלאות)(הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשכ"ב-1962.

  הודעות בדבר הכרה במוסדות

  מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 61 (ב) לחוק שירות המדינה (גימלאות),תשט"ו-1955, אישרה הממשלה, בישיבתה מיום א' בתמוז תשט"ז (10 ביוני 1956), את כל אחד מהמוסדות המפורטים להלן כמוסד מוכר:

  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

  הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י;

  ממשלת פלשתינה (א"י);

  הרבנות הראשית לישראל ובתי הדין הדתיים;

  מגבית ההתגייסות וההצלה;

  ההגנה (מנגנון הקבע) כולל המוסד לעליה "ב";

  הסתדרות מדיצינית "הדסה";

  שירות הדסה לנוער;

  התחנה לחקר החקלאות, רחובות;

  הודעות בדבר הכרה במוסדות

  מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 61 (ב) לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955, אישרה הממשלה את כל אחד מהמוסדות המפורטים להלן כמוסד מוכר:

  1. מוסד חינוך לילדים שהיה כפוף מבחינה חינוכית לפיקוחו של הועד הלאומי, לרבות מוסד כזה בתקופה שלפני היותו כפוף כאמור;

  2. מוסד חינוך לילדים שהפך למוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן-חוק הלימוד), לפני יום כ"ט באדר ב' תשי"ז (1 באפריל 1957), למעט אותו מוסד בתקופה שחדל להיות מוסד חינוך רשמי כאמור;

  3. מוסד חינוך לילדים שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד;

  4. בית מדרש למורים שהיה כפוף מבחינה חינוכית לפיקוחו של הועד הלאומי ושעבר לבעלות המדינה;

  5. הועד המנהל למערכת החינוך של הועד הלאומי;

  6. הועד המפקח לזרם החינוך הכללי, לזרם החינוך של המזרחי ולזרם החינוך של העובדים, לרבות כל מוסד אחר שמילא את תפקידם לפני כינונם. בהחלטה זו -

  "מוסד חינוך לילדים"  - כמשמעותו בחוק הלימוד, למעט מוסד חינוך לחינוך בגן ילדים כמשמעותו באותו חוק;

  "הועד הלאומי" - הועד הלאומי כאמור בתקנות כנסת ישראל, לרבות המוסדות המנויים בפסקאות 5 ו-6 לעיל וכל מוסד אחר שמילא את תפקידם לפני כינונם.

  בית החולים נהריה.

  כל אחד מהמוסדות של מלב"ן המפורטים להלן:

  מחלקת הריאות
  בית החולים באר-יעקב
  בית החולים פרדסיה ב'
  מנגנון הקבע של הארגון הצבאי הלאומי;
  מנגנון הרבע של לוחמי חירות ישראל.