חוק שירות המדינה (גמלאות) - תיאומים לענין תוספת קצינים מקצועיים ותוספת קצינים טכניים לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968

לתחילת העמוד תיאומים לענין תוספת קצינים מקצועיים ותוספת קצינים טכניים לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968
לתחילת העמוד 1. תוספת קצינים מקצועיים
 • (א) לדרוג שכר קצינים מקצועיים יהיה זכאי שומר בדרגת שכר של שמר עד גונן, בתנאי שהוא ממלא אחר התנאים הבאים:

  (1) הוא משובץ בתפקיד המוגדר כתפקיד פיקודי כמפורט בתוספת א';

  (2) הוא בעל ותק של 17 שנות שירות לפחות במשמר הכנסת;

  (3) הוא בוגר קורס סמלים, או קורס קצינים, או ארבע השתלמויות במסגרת היחידה, כמפורט בתוספת ב'.

  (ב) תחילתו של סעיף זה ביום ו' בניסן התש"ן (1 באפריל 1990).

  תוספת קצינים טכניים

לתחילת העמוד 2. תוספת קצינים טכניים
 • (א) לדרוג שכר קצינים טכניים יהיה זכאי קצין משמר בדרגת שכר של רב שמר עד גונן, בתנאי שהוא ממלא אחר התנאים הבאים:

  (1) הוא בוגר קורס סמלי אג"מ במשטרה או קורס סמלים במג"ב, ובשומרת- השתלמות מקצועית או אחרת לפי קביעת קצין הכנסת;

  (2) הוא בוגר קורס קצינים במשטרה או בצה"ל;

  (3) הוא משובץ בתפקיד פיקודי, כמפורט בתוספת א', ובלבד שתקן התפקיד הוא אקדמאי;

  (4) הוא בעל ותק של 15 שנות שירות לפחות במשמר הכנסת.

  (ב) שומר בדרגת שכר של שמר, אשר דורג בדרוג קצינים טכניים בתקופה שביןיום ו' בניסן התש"ן (1 באפריל 1990) לבין יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991) וקצין בדרגת רב שמר אשר דורג בדרוג קצינים טכניים לפני תחילתם של תיאומים אלה, יראו אותם כזכאים לדרוג שכר קצינים טכניים על פי תיאומים אלה.

  תוספת א'

  תפקידי פיקוד: 1. מפקד מחלקה; 2. סגן מפקד מחלקה; 3. מפקד גזרה;4. ראש לשכה.

  תוספת ב'

  השתלמויות יחידתיות: 1. כיבוי אש; 2. עזרה ראשונה; 3. פינוי וחילוץ (הגא); 4. חבלה;
  5. מטווחים.