חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק י'- הוראות כלליות

לתחילת העמוד פרק י'- הוראות כלליות
לתחילת העמוד 109. ביצוע ותקנות
 • (א) שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובענינים אלה:

  1. שיטת ההיוון של קצבאות כשזה דרוש לענין סעיפים 22, 26 (ב) או 60;

  2. התנאים שבהם יהיה מותר יהוונה של כל קצבה אחרת ושיטת היוונה, לרבות היוון קצבה שאינה משתלמת עדיין למי שזכאי לה בתוקף האמור בסעיף 46 (ב);

  3. הכללים והמבחנים לקביעת דרגת נכות על ידי הועדה הרפואית, וכן הדרכים להגשת דרישה לקביעת דרגת נכות מחדש לענין סעיף 98;

  4. דינים וחשבונות, הצהרות ותעודות שתובע גמלה או מקבלה חייב להגיש לשם מניעת תשלומי יתר ותשלומי כפל;

  5. סדרי הגשת תביעות לגמלאות;

  6. מועדים לעשיית כל פעולה לפי חוק זה, לרבות הגשת בקשות על פיו, במידה שלא נקבעו בחוק זה.

  (ב) תקנות לפי פסקה (2) לסעיף (א) -

  1. לא יורשה בהן היוון של יותר מעשרים וחמישה אחוזים מהקצבאות;

  2. ההיוון של קצבת פרישה לא יביא לפיהן, בחישוב קצבת שאיריו של הזכאי לפי סעיף 28 (א) רישה, לידי הפחתת קצבת השאירים;

  3. לא תהוון לפיהן קצבה שתגיע לזכאי כעבור שש שנים ממועד ההיוון.
  4. לא יורשה בהן היוון של שיעור מהסכום המועבר לבן זוג לשעבר כאמור בסעיף 58א, אלא אם כן ביקש הזכאי לקצבת פרישהלהוון את אותו שיעור גם מהחלק מקצבת הפרישה שנותר לו לאחר ההעברה, ובעד אותה תקופה, וניתנה לכך את הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.
לתחילת העמוד 110. שירות מלפני תחילת הנוסח הקודם
 • בתנאים שנקבעו על ידי הממשלה מותר לשלם גמלה לרגל פרישתו של עובד אף אם פרש לפני כ' באב תשט"ו (8 באוגוסט 1955); לענין קביעת זכות כלשהי לפי חוק זה תבוא בחשבון כל תקופת שירות שחלה לפני היום האמור.

לתחילת העמוד 111. תחילה
 • תחילתו של נוסח משולב זה ביום כ"ח בתמוז תש"ל (1 באוגוסט 1970).

לתחילת העמוד 112. תוספת ראשונה
 • (סעיף 107א(ג)(2)(ב))

  בתי חולים ממשלתיים;
  ממ"ג - מרכז למחקר גרעיני;
  רפא"ל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה.

לתחילת העמוד 113. תוספת שניה
 • (סעיפים 15(4),17(1),20,18(ד),46,35(ג),57(1),66,64(ב), 69,69א,76(א),105,95,80(א))

  חלק א'

  (סעיפים 15(4), 76(א))

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1964

  40

  אפריל עד אוגוסט 1964

  40 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1964 עד אפריל 1965

  40 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1965

  41

  ינואר עד אוגוסט 1966

  41 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1966 עד אפריל 1967

  41 ו-8 חודשים

  מאי 1967 ואילך

  42

   

  חלק ב'

  (סעיפים 15(4), 17(1), 35, 57(1), 69, 69א, 80, 95)

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1949

  55

  אפריל עד אוגוסט 1949

  55 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

  55 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1950

  56

  ינואר עד אוגוסט 1951

  56 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1951 עד אפריל 1952

  56 ו-8 חודשים

  מאי 1952 ואילך

  57

   

  חלק ג'

  (סעיפים 20(ד), 69(א))

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1954

  50

  אפריל עד אוגוסט 1954

  50 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1954 עד אפריל 1955

  50 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1955

  51

  ינואר עד אוגוסט 1956

  51 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1956 עד אפריל 1957

  51 ו-8 חודשים

  מאי 1957 ואילך

  52

   

   

  חלק ד'

  (סעיף 64)

  חודש הלידה

  גיל הזכאות (בשנים)

  עד מרס 1947

  57

  אפריל עד אוגוסט 1947

  57 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1947 עד אפריל 1948

  57 ו-8 חודשים

  מאי עד דצמבר 1948

  58

  ינואר עד אוגוסט 1949

  58 ו-4 חודשים

  ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

  58 ו-8 חודשים

  מאי 1950 ואילך

  59


  תוספת שלישית

  "חלק א'"

  (סעיף 8, ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית")

  (1) הדירוג המינהלי;

  (2) דירוג המח"ר;

  (3) דירוג המהנדסים;

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים;

  (5) דירוג העיתונאים בשירות הציבורי;

  (6) דירוג המשפטנים (לרבות סניגורים ציבוריים ולמעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג הפרקליטים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (8) דירוג הפסיכולוגים;

  (9) דירוג הרוקחים;

  (10) דירוג הפיזיותרפיסטים;

  (11) דירוג המרפאים בעיסוק;

  (12) דירוג האחים והאחיות;

  (13) דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים;

  (14) דירוג טכנאי הרנטגן;

  (15) דירוג הפארה-רפואיים (לרבות קלינאי תקשורת);

  (16) דירוג העובדים הסוציאליים;

  (17) דירוג מקצ"ט;

  (18) דירוג המפקחים הימיים;

  (19) דירוג שירות החוץ.

  "חלק ב'"

  ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיך 8, כפי שהוחלה לגבי שוטרים  בסעיף 71א(ג)

  (1) הדירוג האחיד;

  (2) דירוג המח"ר;

  (3) דירוג המהנדסים;

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים;

  (5) דירוג המח"ר המועדף;

  (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג משטרתי מיוחד;

  (8) דירוג מחקר ופיתוח משטרתי;

  (9) דירוג הקצינים הטכניים;

  (10) דירוג הקצינים המקצועיים.

  "חלק ג'"

  ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיך 8, כפי שהוחלה לגבי סוהרים  בסעיף 81(5א)

  (1) הדירוג האחיד;

  (2) דירוג המח"ר;

  (3) דירוג המהנדסים;

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים;

  (5) דירוג המח"ר המועדף;

  (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג הרוקחים;

  (8) דירוג האחים והאחיות;

  (9) דירוג טכנאי הרנטגן;

  (10) דירוג שירות בתי הסוהר מיוחד;

  (11) דירוג הקצינים הטכניים;

  (12) דירוג הקצינים המקצועיים.

  תוספת רביעית
  חלק א'
  (סעיף 9א(ב))

   

  שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

  מועד פרישה

  בעד קצבת חודש

  בעד קצבת חודש אפריל 2009 עד קצבת חודש מרס 2010

  בעד קצבת חודש אפריל 2010 ואילך

  יולי 2008 עד קצבת

  חודש מרס 2009

  עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)

  5

  9

  12

  מיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר  2001) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001)

  5

  9

  11

  מיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)

  5

  9

  10

  מיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)

  5

  9

  9

  מיום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)

  5

  8

  8

  מיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)

  5

  7

  7

  מיום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

  5

  6

  6

  מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31  בדצמבר 2007)

  5

  5

  5

   

  חלק ב'
  (סעיף 9א(ג))

  מועד הפרישה

  שיעור הניכוי מהמדד לשנת 2008 בנקודות האחוז

  עד יום ה' בטבת התשס"א

  0.6

  (31 בדצמבר 2000)

  מיום ו' בטבת התשס"א

  0.55

  (1 בינואר 2001) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001)

  מיום י"ז בטבת התשס"ב

  0.5

  (1 בינואר 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)

  מיום כ"ז בטבת התשס"ג

  0.45

  (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת

  התשס"ד (31 בדצמבר 2003)

  מיום ז' בטבת התשס"ד

  0.4

  (1 בינואר 2004) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)

  מיום כ' בטבת התשס"ה

  0.35

  (1 בינואר 2005) עד יום ל' בכסלו

  התשס"ו (31 בדצמבר 2005)

  מיום א' בטבת התשס"ו

  0.3

  (1 בינואר 2006) עד יום י' בטבת

  התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

  מיום י"א בטבת התשס"ז

  0.25"

  (1 בינואר 2007) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

   

  חלק ג'

  (סעיף 9א(ד))
  לגבי דירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית

  מועד פרישה

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים
  בעד קצבת חודש דצמבר 2009 ואילך

  עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009)

  5


   חלק ד'

  (סעיף 9א(ד))
  לגבי דירוג עובדי הוראה 

  מועד פרישה

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים בעד קצבת חודש דצמבר 2009 ואילך

  עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009)

  1.95

   

  חלק ה'

  (סעיף 9א(ד))
  לגבי דירוג הרופאים

   

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים

  מועד פרישה

  בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש מאי 2010

  בעד קצבת חודש יוני 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010

  בעד קצבת חודש ינואר 2011 ואילך

  עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

  3.964

  7.927

  11.891

  מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום י"ח בסיוון התש"ע
  (31 במאי 2010)

  0

  3.813

  7.625

  מיום י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)

  0

  0

  3.672

   

   

  תוספת חמישית
  (סעיפים 63יד(ז) ו-63יז)

   

   

  שיעור העדכון (באחוזים)

  מועד תחילת שירות ברשות

  בחודש ינואר
  2012

  בחודש ינואר
  2013

  בחודש יולי
  2013

  מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) עד יום א' באלול התשע"א (31 באוגוסט 2011)

  1.7115

  0.7326

  0

  מיום ב' באלול התשע"א (1 בספטמבר 2011) עד יום ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011)

  1.7115

  0.8757

  0

  מיום ג' בתשרי התשע"ב (1 באוקטובר 2011) עד יום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011)

  1.7115

  1.0188

  0

  מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011) עד יום ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011)

  1.7115

  1.1619

  0

  מיום ה' בכסלו התשע"ב (1 בדצמבר 2011) עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)

  1.7115

  1.3049

  0

  מיום ז' בטבת התשע"ב (2 בינואר 2012) עד יום ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012)

  0

  1.4480

  0

  מיום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012) עד יום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012)

  0

  1.5911

  0

  מיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012)

  0

  1.7342

  0

  מיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012)

  0

  1.8773

  0

  מיום ט' באייר התשע"ב (1 במאי 2012) עד יום י' בסיוון התשע"ב (31 במאי 2012)

  0

  2.0204

  0

  מיום י"א בסיוון התשע"ב (1 ביוני 2012) עד יום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012)

  0

  2.1635

  0

  מיום י"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012) עד יום י"ב באב התשע"ב (31 ביולי 2012)

  0

  2.1635

  0.157

  מיום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012) עד יום י"ג באלול התשע"ב (31 באוגוסט 2012)

  0

  2.1635

  0.314

  מיום י"ד באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012) עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012)

  0

  2.1635

  0.471

  מיום ט"ו בתשרי התשע"ג (1 באוקטובר 2012) עד יום ט"ו בחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012)

  0

  2.1635

  0.627

  מיום ט"ז בחשוון התשע"ג (1 בנובמבר 2012) עד יום ט"ז בכסלו התשע"ג (30 בנובמבר 2012)

  0

  2.1635

  0.784

  מיום י"ז בכסלו התשע"ג (1 בדצמבר 2012) עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)

  0

  2.1635

  0.941

  מיום כ' בטבת התשע"ג (2 בינואר 2013) עד יום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013)."

  0

  0

  0.941

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • חלק א'

  (סעיף 8, ההגדרה ״רשימת הדירוגים הבסיסית״)

  (1) הדירוג המינהלי ; 

  (2) דירוג המח״ר; 

  (3) דירוג המהנדסים; 

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים; 

  (5) דירוג העיתונאים בשירות הציבורי; 

  (6) דירוג המשפטנים (לרבות סניגורים ציבוריים ולמעט מי שמשכורתו הקובעת) חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג הפרקליטים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (8) דירוג הפסיכולוגים; 

  (9) דירוג הרוקחים; 

  (10 ) דירוג הפיזיותרפיסטים; 

  (11 ) דירוג המרפאים בעיסוק; 

  (12 ) דירוג האחים והאחיות; 

  (13 ) דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים; 

  (14 ) דירוג טכנאי הרנטגן;

  (15 ) דירוג הפארה - רפואיים (לרבות קלינאי תקשורת); 

  (16 ) דירוג העובדים הסוציאליים; 

  (17 ) דירוג מקצ״ט; 

  (18 ) דירוג המפקחים הימיים; 

  (19) דירוג שירות החוץ.

   

  חלק ב' 

  ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי הוחלה לגבי שוטרים בסעיף 71א(ג)

  (1) הדירוג האחיד;

  (2) דירוג המח"ר; 

  (3) דירוג המהנדסים; 

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים; 

  (5) דירוג המח"ר המועדף; 

  (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג משטרתי מיוחד; 

  (8) דירוג מחקר ופיתוח משטרתי; 

  (9 ) דירוג הקצינים הטכניים; 

  (10) דירוג הקצינים המקצועיים. 

   

  חלק ג'
  ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי סוהרים בסעיף 81(5א)


  (1) הדירוג האחיד; 

  (2) דירוג המח"ר; 

  (3) דירוג המהנדסים; 

  (4) דירוג ההנדסאים והטכנאים; 

  (5) דירוג המח"ר המועדף; 

  (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג הרוקחים; 

  (8) דירוג האחים והאחיות; 

  (9) דירוג טכנאאי הרנטגן;

  (10) דירוג שירות בתי הסוהר מיוחד;

  (11) דירוג הקצינים הטכניים;

  (12) דירוג הקצינים המקצועיים.

   

  חלק ד'
  ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי עובדי שירותי הביטחון בסעיף 63 א 1


  (1) הדירוג המינהלי; 

  (2) דירוג המח"ר; 

  (3) דירוג המח"ר המיוחד; 

  (4) דירוג המהנדסים; 

  (5) דירוג ההנדסאים והטכנאים; 

  (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);

  (7) דירוג הקצינים הטכניים."

לתחילת העמוד תוספת שלישית א'
 • (ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9(ב), 63א2(ב)(2) ו– 71א1(ג))
  חלק א'
  (פסקאות (1) ו–(2) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב) ופסקה (1)(א) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)

  שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  קצבת חודש יולי 2013

  מינואר 2009 עד מרס 2010

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד תום החודש שבו חל מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.1488

  0

  0

  0

  אפריל 2010

  2.25

  0.1281

  0

  0

  מאי 2010

  2.25

  0.2736

  0

  0

  יוני 2010

  2.25

  0.4191

  0

  0

  יולי 2010

  2.25

  0.5647

  0

  0

  אוגוסט 2010

  2.25

  0.7102

  0

  0

  ספטמבר 2010

  2.25

  0.8557

  0

  0

  אוקטובר 2010

  2.25

  1.0013

  0

  0

  נובמבר 2010

  2.25

  1.1467

  0

  0

  דצמבר 2010

  2.25

  1.2924

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  1.4379

  0

  0

  פברואר 2011

  0

  1.5834

  0

  0

  מרס 2011

  0

  1.7115

  0.0172

  0

  אפריל 2011

  0

  1.7115

  0.1603

  0

  מאי 2011

  0

  1.7115

  0.3033

  0

  יוני 2011

  0

  1.7115

  0.4464

  0

  יולי 2011

  0

  1.7115

  0.5895

  0

  אוגוסט 2011

  0

  1.7115

  0.7326

  0

  ספטמבר 2011

  0

  1.7115

  0.8757

  0

  אוקטובר 2011

  0

  1.7115

  1.0188

  0

  נובמבר 2011

  0

  1.7115

  1.1619

  0

  דצמבר 2011

  0

  1.7115

  1.3049

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  1.4480

  0

  פברואר 2012

  0

  0

  1.5911

  מרס 2012

  0

  0

  1.7342

  אפריל 2012

  0

  0

  1.8773

  מאי 20120

  0

  0

  2.0204

  יוני 2012

  0

  0

  2.1635

  יולי 2012

  0

  0

  2.1635

  0.1569

  אוגוסט 2012

  0

  0

  2.1635

  0.3137

  ספטמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.4706

  אוקטובר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.6275

  נובמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.7843

  דצמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.9412

  מינואר 2013 עד יוני 2013

  0

  0

  0

  0.9412

   

  חלק ב'
  (פסקה (3) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  שיעור העדכון (באחוזים)

   

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש אפריל 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  קצבת חודש יולי 2013

  ינואר 2009

  0.3502

  0

  0

  0

  0

  פברואר 2009

  0.6108

  0

  0

  0

  0

  מרס 2009

  0.9167

  0

  0

  0

  0

  אפריל 2009

  1.2229

  0

  0

  0

  0

  מאי 2009

  1.5295

  0

  0

  0

  0

  יוני 2009

  1.8365

  0

  0

  0

  0

  יולי 2009

  2.1437

  0

  0

  0

  0

  אוגוסט 2009

  2.4513

  0

  0

  0

  0

  ספטמבר 2009

  2.7592

  0

  0

  0

  0

  אוקטובר 2009

  3.0675

  0

  0

  0

  0

  נובמבר 2009

  3.3761

  0

  0

  0

  0

  דצמבר 2009

  3.6851

  0

  0

  0

  0

  ינואר 2010

  3.9944

  0

  0

  0

  0

  פברואר 2010

  4.3040

  0

  0

  0

  0

  מרס 2010

  4.6140

  0

  0

  0

  0

  אפריל 2010

  4.9243

  0

  0

  0

  0

  מאי 2010

  5.2349

  0

  0

  0

  0

  יוני 2010

  5.5459

  0

  0

  0

  0

  יולי 2010

  5.8572

  0

  0

  0

  0

  אוגוסט 2010

  6.1689

  0

  0

  0

  0

  ספטמבר 2010

  6.2500

  0.2173

  0

  0

  0

  אוקטובר 2010

  6.2500

  0.5113

  0

  0

  0

  נובמבר 2010

  6.2500

  0.8056

  0

  0

  0

  דצמבר 2010

  6.2500

  1.0000

  0.0992

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  1.0000

  0.3912

  0

  0

  פברואר 2011

  0

  1.0000

  0.6835

  0

  0

  מרס 2011

  0

  1.0000

  0.9761

  0

  0

  אפריל 2011

  0

  0

  1.2691

  0

  0

  מאי 2011

  0

  0

  1.5623

  0

  0

  יוני 2011

  0

  0

  1.8559

  0

  0

  יולי 2011

  0

  0

  2.1498

  0

  0

  אוגוסט 2011

  0

  0

  2.4440

  0

  0

  ספטמבר 2011

  0

  0

  2.7385

  0

  0

  אוקטובר 2011

  0

  0

  2.9051

  0.1247

  0

  נובמבר 2011

  0

  0

  2.9051

  0.4115

  0

  דצמבר 2011

  0

  0

  2.9051

  0.698

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  0

  0.9861

  0

  פברואר 2012

  0

  0

  0

  1.2738

  0

  מרס 2012

  0

  0

  67.93

  1.5619

  0

  אפריל 2012

  0

  0

  86.52

  1.8502

  0

  מאי 2012

  0

  0

  101.12

  2.1389

  0

  יוני 2012

  0

  0

  100.00

  2.4279

  0

  יולי 2012

  0

  0

  98.75

  2.7338

  0

  אוגוסט 2012

  0

  0

  97.50

  3.0401

  0

  ספטמבר 2012

  0

  0

  96.25

  3.3313

  0.0149

  אוקטובר 2012

  0

  0

  95.01

  3.3313

  0.3120

  נובמבר 2012

  0

  0

  93.77

  3.3313

  0.6093

  דצמבר 2012

  0

  0

  92.54

  3.3313

  0.9070

  מינואר 2013 עד יוני 2013

  0

  0

  0

  0

  0.9070

   

   

  חלק ג'
  (פסקה (4) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  שיעור העדכון (באחוזים)

   

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  קצבת חודש יולי 2013

  מינואר 2009 עד מרס 2010

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד תום החודש שבו חל מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.2679

  0

  0

  0

  אפריל 2010

  4.0500

  0.2265

  0

  0

  מאי 2010

  4.0500

  0.4840

  0

  0

  יוני 2010

  4.0500

  0.7414

  0

  0

  יולי 2010

  4.0500

  0.9988

  0

  0

  אוגוסט 2010

  4.0500

  1.2563

  0

  0

  ספטמבר 2010

  4.0500

  1.5137

  0

  0

  אוקטובר 2010

  4.0500

  1.7711

  0

  0

  נובמבר 2010

  4.0500

  2.0286

  0

  0

  דצמבר 2010

  4.0500

  0.0992

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  2.5434

  0

  0

  פברואר 2011

  0

  2.8009

  0

  0

  מרס 2011

  0

  3.0583

  0

  0

  אפריל 2011

  0

  3.2196

  0.0931

  0

  מאי 2011

  0

  3.2196

  0.3425

  0

  יוני 2011

  0

  3.2196

  0.5919

  0

  יולי 2011

  0

  3.2196

  0.8413

  0

  אוגוסט 2011

  0

  3.2196

  1.0907

  0

  ספטמבר 2011

  0

  3.2196

  1.3401

  0

  אוקטובר 2011

  0

  3.2196

  1.5895

  0

  נובמבר 2011

  0

  3.2196

  1.8389

  0

  דצמבר 2011

  0

  3.2196

  2.0883

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  2.3377

  0

  פברואר 2012

  0

  0

  2.5871

  0

  מרס 2012

  0

  0

  2.8365

  0

  אפריל 2012

  0

  0

  3.0859

  0

  מאי 2012

  0

  0

  3.3353

  0

  יוני 2012

  0

  0

  3.5847

  0

  יולי 2012

  0

  0

  3.5847

  0.1498

  אוגוסט 2012

  0

  0

  3.5847

  0.2996

  ספטמבר 2012

  0

  0

  3.5847

  0.4494

  אוקטובר 2012

  0

  0

  3.5847

  0.5993

  נובמבר 2012

  0

  0

  3.5847

  0.7491

  דצמבר 2012

  0

  0

  3.5847

  0.8989

  מינואר 2013 עד יוני 2013

  0

  0

  0

  0.8989

   

   

   

  חלק ד'
  (פסקה (5) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  שיעור העדכון (באחוזים)

   

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש אפריל 2013

  קצבת חודש יולי 2013

  מינואר 2009 עד מרס 2010

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד תום החודש שבו חל מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.1488

  0

  0

  0

  אפריל 2010

  2.2500

  0.1281

  0

  0

  מאי 2010

  2.2500

  0.2736

  0

  0

  יוני 2010

  2.2500

  0.4191

  0

  0

  יולי 2010

  2.2500

  0.5647

  0

  0

  אוגוסט 2010

  2.2500

  0.7102

  0

  0

  ספטמבר 2010

  2.2500

  0.8557

  0

  0

  אוקטובר 2010

  2.2500

  1.0013

  0

  0

  נובמבר 2010

  2.2500

  2.1468

  0

  0

  דצמבר 2010

  2.2500

  1.2924

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  1.4379

  0

  0

  פברואר 2011

  0

  1.5834

  0

  0

  מרס 2011

  0

  1.7115

  0.0172

  0

  אפריל 2011

  0

  1.7115

  0.1603

  0

  מאי 2011

  0

  1.7115

  0.4464

  0

  יוני 2011

  0

  1.7115

  0.5919

  0

  יולי 2011

  0

  1.7115

  0.5895

  0

  אוגוסט 2011

  0

  1.7115

  0.7326

  0

  ספטמבר 2011

  0

  1.7115

  0.8757

  0

  אוקטובר 2011

  0

  1.7115

  1.0188

  0

  נובמבר 2011

  0

  1.7115

  1.1619

  0

  דצמבר 2011

  0

  1.7115

  1.3049

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  1.4480

  0

  פברואר 2012

  0

  0

  1.5911

  0

  מרס 2012

  0

  0

  1.7342

  0

  אפריל 2012

  0

  0

  1.8773

  0

  מאי 2012

  0

  0

  2.0204

  0

  יוני 2012

  0

  0

  2.1635

  0

  יולי 2012

  0

  0

  2.1635

  0.1569

  אוגוסט 2012

  0

  0

  2.1635

  0.3137

  ספטמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.4706

  אוקטובר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.6275

  נובמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.7843

  דצמבר 2012

  0

  0

  2.1635

  0.9412

  מינואר 2013 עד מרס 2013

  0

  0

  2.1635

  0.9412

  מאפריל 2013 עד יוני 2013

  0

  0

  0

  0.9412

   

   

  חלק ה'
  (פסקה (6) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב) ופסקה (2) להגדרה "העדכון הנוסף"
  שבסעיף 71 א 1(ג))
  שיעור העדכון (באחוזים)

  מועד הפרישה

  קצבת חודש אוגוסט 2011

  עד יום ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010 עד יום ג' באלול התש"ע (13 באוגוסט 2010)

  0.191

  מיום ד' באלול התשע"א (14 באוגוסט 2010) עד יום ה' בתשרי התשע"א (13 בספטמבר 2010)

  0.382

  מיום ו' בתשרי התשע"א (14 בספטמבר 2010) עד יום ה' בחשון התשע"א (13 באוקטובר 2010)

  0.573

  מיום ו' בחשוון התשע"א (14 באוקטובר 2010) עד יום ו' בכסלו התשע"א (13 בנובמבר 2010)

  0.764

  מיום ז' בכסלו התשע"א (14 בנובמבר 2010) עד יום ו' בטבת התשע"א (13 בדצמבר 2010)

  0.955

  מיום ז' בטבת התשע"א (14 בדצמבר 2010) עד יום ח' בשבט התשע"א (13 בינואר 2011)

  1.146

  מיום ט' בשבט התשע"א (14 בינואר 2011) עד יום ט' באדר א' התשע"א (13 בפברואר 2011)

  1.337

  מיום י' באדר א' התשע"א (14 בפברואר 2011) עד יום ז' באדר ב' התשע"א (13 במרס 2011)

  1.528

  מיום ח' באדר באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011) עד יום ט' בניסן התשע"א (13 באפריל 2011)

  1.719

  מיום י' בניסן התשע"א (14 באפריל 2011) עד יום ט' באייר התשע"א (13 במאי 2011)

  1.910

  מיום י' באייר התשע"א (14 במאי 2011) עד יום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011)

  2.101

  מיום י"ב בסיוון התשע"א (14 ביוני 2011) עד יום י"א בתמוז התשע"א (13 ביולי 2011)

  2.929

  מיום י"ב בתמוז התשע"א (14 ביולי 2011) עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011)

  2.483

   

   

   חלק ו'
  (פסקה (7)(א) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  תוספת )(סכום בשקלים חדשים)

   

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  קצבת חודש יולי 2013

  ינואר 2009

  20.80

  0

  0

  0

  פברואר 2009

  41.54

  0

  0

  0

  מרס 2009

  62.22

  0

  0

  0

  אפריל 2009

  82.84

  0

  0

  0

  מאי 2009

  103.40

  0

  0

  0

  יוני 2009

  123.89

  0

  0

  0

  יולי 2009

  144.33

  0

  0

  0

  אוגוסט 2009

  164.71

  0

  0

  0

  ספטמבר 2009

  185.02

  0

  0

  0

  אוקטובר 2009

  205.28

  0

  0

  0

  נובמבר 2009

  225.48

  0

  0

  0

  דצמבר 2009

  245.61

  0

  0

  0

  ינואר 2010

  265.69

  0

  0

  0

  פברואר 2010

  285.71

  0

  0

  0

  מרס 2010

  305.68

  0

  0

  0

  אפריל 2010

  325.58

  0

  0

  0

  מאי 2010

  345.43

  0

  0

  0

  יוני 2010

  365.22

  0

  0

  0

  יולי 2010

  384.95

  0

  0

  0

  אוגוסט 2010

  388.44

  16.18

  0

  0

  ספטמבר 2010

  387.88

  36.36

  0

  0

  אוקטובר 2010

  387.32

  56.48

  0

  0

  נובמבר 2010

  386.76

  76.55

  0

  0

  דצמבר 2010

  386.21

  96.55

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  102.15

  0

  0

  פברואר 2011

  0

  121.49

  0

  0

  מרס 2011

  0

  140.77

  0

  0

  אפריל 2011

  0

  160.0

  0

  0

  מאי 2011

  0

  179.17

  0

  0

  יוני 2011

  0

  198.29

  0

  0

  יולי 2011

  0

  217.35

  0

  0

  אוגוסט 2011

  0

  236.36

  0

  0

  ספטמבר 2011

  0

  255.32

  0

  0

  אוקטובר 2011

  0

  266.29

  7.93

  0

  נובמבר 2011

  0

  265.35

  27.72

  0

  דצמבר 2011

  0

  264.41

  47.46

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  30.61

  0

  פברואר 2012

  0

  0

  49.30

  0

  מרס 2012

  0

  0

  67.93

  0

  אפריל 2012

  0

  0

  86.52

  0

  מאי 2012

  0

  0

  101.12

  3.93

  יוני 2012

  0

  0

  100.00

  23.53

  יולי 2012

  0

  0

  98.75

  43.07

  אוגוסט 2012

  0

  0

  97.50

  62.55

  ספטמבר 2012

  0

  0

  96.25

  91.97

  אוקטובר 2012

  0

  0

  95.01

  101.33

  נובמבר 2012

  0

  0

  93.77

  120.62

  דצמבר 2012

  0

  0

  92.54

  139.86

  מינואר 2013 עד יוני 2013

  0

  0

  0

  82.40

   

   

  חלק ז'
  (פסקה (7)(ב) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  שיעור העדכון באחוזים

   

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  ינואר 2009

  0.044

  0

  פברואר 2009

  0.087

  0

  מרס 2009

  0.131

  0

  אפריל 2009

  0.175

  0

  מאי 2009

  0.218

  0

  יוני 2009

  0.262

  0

  יולי 2009

  0.306

  0

  אוגוסט 2009

  0.350

  0

  ספטמבר 2009

  0.393

  0

  אוקטובר 2009

  0.437

  0

  נובמבר 2009

  0.481

  0

  דצמבר 2009

  0.524

  0

  ינואר 2010

  0.568

  0

  פברואר 2010

  0.612

  0

  מרס 2010

  0.655

  0

  אפריל 2010

  0.699

  0

  מאי 2010

  0.743

  0

  יוני 2010

  0.786

  0

  יולי 2010

  0.830

  0

  אוגוסט 2010

  0.874

  0

  ספטמבר 2010

  0.917

  0

  אוקטובר 2010

  0.961

  0

  נובמבר 2010

  1.005

  0

  דצמבר 2010

  1.049

  0

  ינואר 2011

  0

  0.043

  פברואר 2011

  0

  0.086

  מרס 2011

  0

  0.129

  אפריל 2011

  0

  0.172

  מאי 2011

  0

  0.215

  יוני 2011

  0

  0.258

  יולי 2011

  0

  0.301

  אוגוסט 2011

  0

  0.345

  ספטמבר 2011

  0

  0.388

  אוקטובר 2011

  0

  0.431

  נובמבר 2011

  0

  0.474

  דצמבר 2011

  0

  0.517

   

   

  חלק ח'
  (פסקה (8) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))
  מי שערב פרישתו דורג בדירוג המינהלי בדרגה שאינה עולה על דרגה +17 או בדירוג המח"ר, בדירוג המהנדסים או בדירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה שאינה עולה על דרגה +38
  שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש אוגוסט 2010

  קצבת חודש אוגוסט 2011

   

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד תום החודש שבו חל מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.3684

  0

  אוגוסט 2010

  0

  0.234

  ספטמבר 2010

  0

  0.467

  אוקטובר 2010

  0

  0.701

  נובמבר 2010

  0

  0.935

  דצמבר 2010

  0

  1.168

  ינואר 2011

  0

  1.402

  פברואר 2011

  0

  1.636

  מרס 2011

  0

  1.869

  אפריל 2011

  0

  2.103

  מאי 2011

  0

  2.336

  יוני 2011

  0

  2.570

  יולי 2011

  0

  2.804

   

   

  מי שערב פרישתו דורג בדירוג המינהלי בדרגה 18 ומעלה או בדירוג המח"ר, בדירוג המהנדסים או בדירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה 39 ומעלה שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש אוגוסט 2010

  קצבת חודש אוגוסט 2011

   

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד תום החודש שבו חל מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.2631

  0

  אוגוסט 2010

  0

  0.238

  ספטמבר 2010

  0

  0.48

  אוקטובר 2010

  0

  0.71

  נובמבר 2010

  0

  0.95

  דצמבר 2010

  0

  1.19

  ינואר 2011

  0

  1.43

  פברואר 2011

  0

  1.67

  מרס 2011

  0

  1.90

  אפריל 2011

  0

  2.14

  מאי 2011

  0

  2.38

  יוני 2011

  0

  2.62

  יולי 2011

  0

  2.86

   

   

  חלק ט'

  (פסקה (9) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב))

  דרג מזכיר שני, מזכיר ראשון או יועץ

  שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  ינואר 2009

  0.0749

  0

  0

  פברואר 2009

  0.1496

  0

  0

  מרס 2009

  0.2240

  0

  0

  אפריל 2009

  0.2982

  0

  0

  מאי 2009

  0.3722

  0

  0

  יוני 2009

  0.4460

  0

  0

  יולי 2009

  0.5196

  0

  0

  אוגוסט 2009

  0.5929

  0

  0

  ספטמבר 2009

  0.6661

  0

  0

  אוקטובר 2009

  0.7390

  0

  0

  נובמבר 2009

  0.8117

  0

  0

  דצמבר 2009

  0.8842

  0

  0

  ינואר 2010

  0.9565

  0

  0

  פברואר 2010

  1.0286

  0

  0

  מרס 2010

  1.1004

  0

  0

  אפריל 2010

  1.1721

  0

  0

  מאי 2010

  1.2435

  0

  0

  יוני 2010

  1.3148

  0

  0

  יולי 2010

  1.3858

  0

  0

  אוגוסט 2010

  1.4566

  0

  0

  ספטמבר 2010

  1.5273

  0

  0

  אוקטובר 2010

  1.5977

  0

  0

  נובמבר 2010

  1.6679

  0

  0

  דצמבר 2010

  1.7379

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  0.1264

  0

  פברואר 2011

  0

  0.2524

  0

  מרס 2011

  0

  0.3780

  0

  אפריל 2011

  0

  0.5033

  0

  מאי 2011

  0

  0.6282

  0

  יוני 2011

  0

  0.7528

  0

  יולי 2011

  0

  0.8771

  0

  אוגוסט 2011

  0

  1.0010

  0

  ספטמבר 2011

  0

  1.1245

  0

  אוקטובר 2011

  0

  1.2477

  0

  נובמבר 2011

  0

  1.3706

  0

  דצמבר 2011

  0

  1.4931

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  0.1224

  פברואר 2012

  0

  0

  0.2445

  מרס 2012

  0

  0

  0.3663

  אפריל 2012

  0

  0

  0.4877

  מאי 2012

  0

  0

  0.6088

  יוני 2012

  0

  0

  0.7296

  יולי 2012

  0

  0

  0.8499

  אוגוסט 2012

  0

  0

  0.9698

  ספטמבר 2012

  0

  0

  1.0894

  אוקטובר 2012

  0

  0

  1.2086

  נובמבר 2012

  0

  0

  1.3275

  דצמבר 2012

  0

  0

  1.4460

   

   

   

  דרג ציר-יועץ, ציר או שגריר
  שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  ינואר 2009

  0.0599

  0

  0

  פברואר 2009

  0.1792

  0

  0

  מרס 2009

  0.1792

  0

  0

  אפריל 2009

  0.2386

  0

  0

  מאי 2009

  0.2978

  0

  0

  יוני 2009

  0.3568

  0

  0

  יולי 2009

  0.4157

  0

  0

  אוגוסט 2009

  0.4744

  0

  0

  ספטמבר 2009

  0.5329

  0

  0

  אוקטובר 2009

  0.5912

  0

  0

  נובמבר 2009

  0.6494

  0

  0

  דצמבר 2009

  0.7074

  0

  0

  ינואר 2010

  0.7652

  0

  0

  פברואר 2010

  0.8229

  0

  0

  מרס 2010

  0.8803

  0

  0

  אפריל 2010

  0.9377

  0

  0

  מאי 2010

  0.9948

  0

  0

  יוני 2010

  1.0518

  0

  0

  יולי 2010

  1.1087

  0

  0

  אוגוסט 2010

  1.1653

  0

  0

  ספטמבר 2010

  1.2218

  0

  0

  אוקטובר 2010

  1.2782

  0

  0

  נובמבר 2010

  1.3343

  0

  0

  דצמבר 2010

  1.3903

  0

  0

  ינואר 2011

  0

  0.1585

  0

  פברואר 2011

  0

  0.2026

  0

  מרס 2011

  0

  0.3034

  0

  אפריל 2011

  0

  0.4040

  0

  מאי 2011

  0

  0.5043

  0

  יוני 2011

  0

  0.6043

  0

  יולי 2011

  0

  0.7040

  0

  אוגוסט 2011

  0

  0.8035

  0

  ספטמבר 2011

  0

  0.9027

  0

  אוקטובר 2011

  0

  1.0016

  0

  נובמבר 2011

  0

  1.1002

  0

  דצמבר 2011

  0

  1.1985

  0

  ינואר 2012

  0

  0

  0.0986

  פברואר 2012

  0

  0

  0.1968

  מרס 2012

  0

  0

  0.2949

  אפריל 2012

  0

  0

  0.3926

  מאי 2012

  0

  0

  0.4901

  יוני 2012

  0

  0

  0.5873

  יולי 2012

  0

  0

  0.6842

  אוגוסט 2012

  0

  0

  0.7807

  ספטמבר 2012

  0

  0

  0.8770

  אוקטובר 2012

  0

  0

  0.9729

  נובמבר 2012

  0

  0

  1.0686

  דצמבר 2012

  0

  0

  1.1640

   

   

  חלק י'
  (פסקה (10) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב) ופסקה (1)(ב) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)
  שיעור העדכון (באחוזים)

  חודש הפרישה

  קצבת חודש ינואר 2010

  קצבת חודש ינואר 2011

  קצבת חודש ינואר 2012

  קצבת חודש ינואר 2013

  מינואר 2009 עד דצמבר 2009

  מספר החודשים שחלפו מתחילת חודש ינואר 2009 עד מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.0511

  0

  0

  0

  מינואר 2010 עד דצמבר 2010

  0

  מספר חודשי השירות שחלפו מתחילת חודש ינואר 2010 עד מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.3234

  0

  0

  מינואר 2011 עד דצמבר 2011

  0

  0

  מספר חודשי השירות שחלפו מתחילת חודש ינואר 2011 עד מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.3185

  0

  מינואר 2012 עד דצמבר 2012

  0

  0

  0

  מספר חודשי השירות שחלפו מתחילת חודש ינואר 2012 עד מועד הפרישה, כשהוא מוכפל ב-0.2166

   

   

לתחילת העמוד תוספת רביעית
 • חלק א׳
  (סעיפים 9א(ב), 63א3(ב) ו-71א2(ב))
  שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס 

   

  שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

  מועד פרישה

  בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש מרס 2009

  בעד קצבת חודש אפריל 2009 עד קצבת חודש מרס 2010

  בעד קצבת חודש אפריל 2010 ואילך

  עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)

  5

  9

  12

  מיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001)

  5

  9

  11

  מיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)

  5

  9

  10

  מיום כ״ז בטבת

  התשס״ג (1 בינואר

  2003) עד יום ו' בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003)

  5

  9

  9

  מיום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)

  5

  8

  8

  מיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)

  5

  7

  7

  מיום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

  5

  6

  6

  מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

  5

  5

  5

   

  חלק ב׳
  (סעיפים 9א(ג), 63א3(ג) ו-71א2(ג))

  מועד פרישה

  שיעור הניכוי מהמדד לשנת 2008 בנקודות האחוז

  עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)

  0.6

  מיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001)

  0.55

  מיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)

  0.5

  מיום כ״ז בטבת

  התשס״ג (1 בינואר

  2003) עד יום ו' בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003)

  0.45

  מיום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)

  0.4

  מיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)

  0.35

  מיום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

  0.3

  מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

  0.25

   

   

   

  חלק ג׳
  (סעיף 9א(ד))
  לגבי דירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית

  מועד פרישה

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים בעד קצבה חודש דצמבר 2009 ואילך

  עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009)

  5

   

   

  חלק ד׳ 
  (סעיף 9א(ד))
  לגבי דירוג עובדי הוראה

  מועד פרישה

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים בעד קצבת חודש דצמבר 2009 ואילך

  עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009)

  1.95

   

   

  חלק ה׳ 
  (סעיף 9א(ד)) 
  לגבי דירוג הרופאים

   

   מועד פרישה

  שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים בעד קצבת חודש דצמבר 2009 ואילך

   

  בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש מאי 2010

  בעד קצבת חודש יוני 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010

  בעד קצבת חודש ינואר 2010 ואילך

  עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

  3.964

  7.927

  11.891

  מיום ו' בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט"ז בסיוון התש"ע (31 בדצמבר 2010)

  0

  3.813

  7.625

  מיום י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)

  0

  0

  3.672