חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ט'- אי-תחולה

לתחילת העמוד פרק ט'- אי-תחולה
לתחילת העמוד סימן א': עובדי המדינה
 • 107. אי-תחולה

  (א) הוראות חוק זה לא יחולו -

  1. על עובד המדינה אשר הזכויות הקשורות במותו או ביציאתו לקצבה נקבעות בחיקוק אחר;

  2.  על עובד המדינה המועסק כדין על פי חוזה יחידי, אם כך נקבע באותו חוזה ובמידה שנקבע;

  3. על עובד בשירות, במפעל או במוסד אשר ערב כ' באב תשט"ו (8 באוגוסט 1955) שילם אוצר המדינה בעד עובדיהם תשלומים לקרן פנסיה או לקרן תגמולים, כל עוד לא החליטה הממשלה אחרת בהחלטה שפורסמה ברשומות.

   

  (ב) הממשלה תחליט לפי פסקה (3) לסעיף קטן (א) לאחר התייעצות בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, עובד שהחלטה לפי אותה פסקה חלה עליו, יחול לגביו חוק זה כתום 30 יום מיום פרסום ההחלטה.

  107א. עובד חדש

  (א) הוראות חוק זה לא יחול על מי שהתמנה לפי חוק המינויים ביום הקובע החל לגביו או לאחריו (להלן - עובד חדש).

  (ב) עובד חדש יהיה מבוטח בקופת גמל לקצבה, בתנאים שייקבעו בהסכם הקיבוצי החל עליו; לא חל על עובד חדש הסכם קיבוצי, יהיה מבוטח בקופת גמל לקצבה בתנאים שייקבעו בחוזה העבודה החל עליו; לא ח לעליו הסכם או חוזה כאמור, יבוטח העובד באותם תנאים שבהם מבוטחים רוב העובדים החדשים בקופת גמל לקצבה על פי בחירתו.

  (ג) (1) שר האוצר יקבע את היום הקובע בהודעה ברשומות, ובלבד שהיום הקובע יהיה בתוך תקופה של 6 חודשים שתחילתה ביום י"ז באדר התשס"ב (1 במרס 2002).

  (2) (א) שר האוצר רשאי לקבוע יום קובע שונה לסוגי עובדים שונים.

  (ב) על אף הוראות פסקת משנה (א), לגבי עובדים במקום עבודה מהמפורטים בתוספת הראשונה, יקבע שר האוצר, בהתאם להוראות פסקה (1), יום קובע אחיד לכלל העובדים באותו מקום עבודה (בסעיף זה - יום קובע אחיד); ואולם רשאים הצדדים להסכם קיבוצי להסכים ביניהם לגבי סוג עובדים במקום עבודה מהמפורטים בתוספת הראשונה, כי לא יחול עליו התנאי בדבר יום קובע אחיד; הוסכם כאמור, יהיה היום הקובע שיקבע שר האוצר לגבי אותו סוג עובדים בתוך תקופה של שני חודשים שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר היום שבו הודיעו על כך לשר האוצר, ובלבד שבכל מקרה יהיה היום הקובע בתוך התקופה האמורה בפסקה (1).

   

  (3) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על עובדים שתנאי עבודתם על פי כל דין הם כתנאי עבודתם של עובדי המדינה.

  (ד) בסעיף זה, "קופת גמל לקצבה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

  107ב. סייג לתחולת סעיף 107א

  על אף הוראות סעיף 107א, הוראות חוק זה יחולו, לפי הענין, על כל אחד מאלה:

  (1) מי שערב היום הקובע היה מועסק לפי תקנה 1(5) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960, או לפי תקנה 1(4) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), התשכ"ב-1962, או לפי תקנה 1(4) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי הכנסת), התשכ"ד-1963, ונתמנה לשירות המדינהבכתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק המינויים (להלן - כתב מינוי) ביום הקובע או לאחריו, ובלבד שמועד תחילת מינויו קדם ליום הקובע;

  (2) מי שערב היום הקובע היה מועסק לפי אחד מהמפורטים להלן, ונתמנה לשירות המדינה בכתב מינוי ביום הקובע או לאחריו:

  (א) כתב הרשאה שניתן לפי סעיף 37 לחוק המינויים;

  (ב) הרשאה להעסקה לשעה שניתנה בכתב לפי סעיף 38 לחוק המינויים;

  (ג) הרשאה להעסקה לשעה שניתנה בכתב לפי סעיף 39א לחוק המינויים;

  (3) מי שערב היום הקובע לעובדים מסוגו היה מועסק אצל מעביד ששר האוצר התקשר עמו בהסכם לפי סעיף 86, והוראות הסכם זה חלו לגביו ביום הקובע כאמור, ואשר נתמנה לשירות המדינה בכתב מינוי ביום הקובע או לאחריו;

  (4) מי שנתמנה בכתב מינוי ביום הקובע או לאחריו וערב היום הקובע היה שוטר או סוהר, ובלבד שאותו אדם לא יצא לקצבה עקב שירותו במשטרה או בשירות בתי הסוהר, לפי הענין, ושלא היתה הפסקה בין שירותו במשטרה או בשירות בתי הסוהר לבין תחילת שירותו בשירות המדינהבתפקיד שלו התמנה בכתב מינוי;

   

  (5) עובד שירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א.

   

  107ג. עובד איגוד כבאות או רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות

  (א) על אף הוראות סעיף 107א והאמור בכל דין או הסכם, הוראות חוק זה יחולו על עובד כבאות בפנסיה תקציבית שהתמנה לפי חוק המינויים ביום כינון הרשות (בסעיף זה - עובד קיים), בשינויים אלה:

  (1) ההגדרה "תוספת קבועה" לעניין פרק ב' תיקרא כך:

  "תוספת קבועה" - תוספת המשתלמת על משכורתו היסודית של עובד המתקיים בה אחד משני אלה:

  (1) תוספת שהוכרה על ידי הממשלה כתוספת קבועה לעניין חוק זה;

  (2) תוספת שהיתה נכללת במשכורתו הקובעת של עובד לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים, אילו המשיך לעבוד באיגוד ערים לכבאות או במחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית עד למועד פרישתו משירות, והכל בכפוף להוראות מגבילות;

  (2) תקופות עבודתו של עובד קיים באיגוד ערים לכבאות או ברשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות שאלמלא הוראות חוק רשות הכבאות וההצלה היו נושאות זכות לגמלאות לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים, יראו אותן כתקופת שירות לעניין חוק זה, ולא יחולו לגבי תקופות העבודה האמורות הוראות הסדר הפנסיה התקציבית הקיים. 

   

  (ב) בסעיף זה - 

  "הסדר פנסיה תקציבית קיים" - הסדר תשלומים המשולמים למי שפרש מאיגוד ערים לכבאות או מרשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי הסכם, מקופת האיגוד או הרשות המקומית, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו - לשאירו, והכל בכפוף להוראות מגבילות;

   

  "הוראות מגבילות" - כל אחת מאלה;

  (1) סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  (2) הוראות סעיף 23 לחוק התקציב לשנת הכספים 1982, התשמ"ב-1982;

  (3) הוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1983, התשמ"ג-1983;

  (4) הוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1984, התשמ"ד-1984;

   

  "עובד רשות הכבאות וההצלה" - חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

   

  "יום כינון הרשות", "עובד עובר" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות" - כהגדרתם בסעיפים 2 ו-97 לחוק רשות הכבאות וההצלה;

   

  "עובד כבאות בפנסיה תקציבית" - עובד עובר, שהסדר הפנסיה החל לגביו ערב יום כינון הרשות הוא הסדר פנסיה תקציבית קיים.

   

  108. אי תחולה על יחידות מסויימות

  קבעה הממשלה, על פי סעיף 4 לחוק המינויים, שירות, מפעל או יחידה שעל עובדיהם או על סוג של עובדיהם לא יחולו הוראות חוק המינויים או מקצתן, רשאית היא, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובהודעה ברשומות, לקבוע כי על אותם עובדים לא יחול חוק זה או כל חלק ממנו, אולם כל עוד לא עשתה כן יהיה דינם של עובדים אלה, לענין חוק כזה, כדין עובדי המדינה לכל דבר.

  108א. הסכם לביטוח מיוחד

  (א) ביטוח זכויות פנסיה של עובד המדינה בשל רכיבי משכורת שאינם חלק מהמשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף 8, מקצתם או כולם, בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, ייעשה בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אחר, שיאושרו על ידי שר האוצר.

  (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי ליצור לעובד או לאדם אחר שהוראות חוק זה חלות עליו מכוח חוק או הסכם אף אחת מזכויות אלה:

  1. זכות לגמלאות בשל רכיבי משכורת כאמור בסעיף קטן (א);

  2. זכות לביטוח זכויות פנסיה בשל רכיבי משכורת כאמור בסעיף קטן (א), בלי שנעשה לגביו הסכם קיבוצי או חוזה עבודה כאמור בסעיף קטן (א).
לתחילת העמוד סימן ב': סוהר, שוטר ועובד שירותי הביטחון
 • 108ב. הגדרות

  בפרק זה -

  "המועד הקובע" - יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);

  "סוהר חדש" - מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לרבות סוהר מוסף זמני, שגויס אחרי המועד הקובע, ולמעט מי שנתקיימו בו אחד התנאים שבסעיף 108ח;

  "עובד שירותי הביטחון" ו"שירותי הביטחון" - כהגדרתם בסעיף 63א;

  "עובד חדש בשירותי הביטחון" - עובד המדינה בשירותי הביטחון, שהתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים אחרי המועד הקובע, למעט מי שנתקיימו בו אחד התנאים שבסעיף 108ח;

  "עובד ביטחון חדש" - סוהר חדש, שוטר חדש ועובד חדש בשירותי הביטחון;

  "קופת ביטוח" -קופת גמל לקצבה, שהיא קופת ביטוח כהגדרתה בתקנות קופות הגמל;

  "קופת גמל לקצבה", "קרן ותיקה", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית"- כהגדרתן בתקנות קופות הגמל;

  "קרן חדשה" - קרן חדשה מקיפה וקרן חדשה כללית;

  "קרן פנסיה" - קרן ותיקה או קרן חדשה;

   

  "שוטר חדש" - מי שנמנה עם חיל המשטרה, לרבות שוטר מוסף זמני, שגויס אחרי המועד הקובע, למעט מי שנתקיימו בו אחד התנאים שבסעיף 108ח;

   

  "תקנות קופות הגמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

  108ג. עובד ביטחון חדש

  הוראות חוק זה לא יחולו על עובד ביטחון חדש, ואולם -

  (1) הוראות סעיפים 63ז עד 63יב יחולו על עובד חדש בשירותי הביטחון, אלא אם כן נקבעו הוראות אחרות בענינים האמורים באותם סעיפים בתקנות לפי סעיף 108ז;

  (2) יחולו עליו הוראות סימן זה.

  108ד. ביטוח לעובד ביטחון חדש

  עובד ביטחון חדש יהיה מבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח או בשתיהן, בהתאם להוראות סימן זה.

  108ה. הפרשות לקרן פנסיה

  (א) בשל משכורתו של עובד ביטחון חדש ישולמו, מדי מחודש, החל בחודש ינואר 2004, לקרן פנסיה או לקופת ביטוח כאמור בסעיף קטן (ב) סכומים כמפורט להלן:

   

  1. מאוצר המדינה - סכום בשיעור מהמשכורת המבוטחת של עובד הביטחון החדש, השווה לשיעור שמשלמת המדינה לקופת גמל לקצבה מהמשכורת המבוטחת של עובד חדש כאמור בסעיף 107א שלא חל עליו הסכם או חוזה;

  2. ממשכורתו של עובד הביטחון החדש - סכום בשיעור מהמשכורת המבוטחת של עובד הביטחון החדש, השווה לשיעור שמנוכה מהמשכורת המבוטחת של עובד חדש כאמור בפסקה (1), או שיעור גבוה יותר עד לתקרה הקבועה על פי דין אם ביקש זאת עובד הביטחון החדש.

   

  (ב) קרן הפנסיה או קופת הביטוח, שהסכומים האמורים בסעיף קטן (א) ישולמו לה תהיה -

   

  1. לגבי עובד ביטחון חדש הרשאי להיות מבוטח בקרן ותיקה על פי דין - קרן ותיקה כאמור אם ביקש זאת העובד, ואם לא ביקש זאת - קרן פנסיה או קופת ביטוח כאמור בפסקה (2);

  2. לגבי עובד ביטחון חדש שפסקה (1) אינה חלה עליו - קרן חדשה או קופת ביטוח, ובלבד ששיעורי ההפרשה מאוצר המדינה לא יעלו על האמור בסעיף קטן (א)(1).

  (ג) בסעיף זה -

  "המשכורת המבוטחת" -

  1. לגבי שוטר חדש וסוהר חדש - הרכיבים המשולמים לשוטר החדש או לסוהר החדש, שהיו מובאים בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לשוטר או לסוהר שחוק זה חל עליהם, בתוספת רכיבים שקבעה הממשלה;

  2. לגבי עובד חדש בשירותי הביטחון - רכיבים המשולמים לעובד החדש בשירותי הביטחון שקבעה הממשלה;

  "משכורת קובעת" - כהגדרתה בסעיף 8.

  108ו. קביעת קרן הפנסיה או תכנית הביטוח של עובד הביטחון החדש

  (א) קרן הפנסיה או תכנית הביטוח כאמור בסעיף 108ה(ב)(2) תיקבע בידי עובד הביטחון החדש על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  (ב) לא יאוחר מ-30 ימים לפני תחילת עבודתו, תימסר לעובד הביטחון החדש הודעה שתכלול את כל האמור להלן:

  1. זכותו לבחור בקרן חדשה או בקופת ביטוח לפי שיקול דעתו;

  2. פרטים על האפשרויות הפנסיוניות השונות העומדות לפניו, ובכלל זה פרטים על קרן הפנסיה או קופת הביטוח שנבחרו כאמור בסעיף קטן (ג);

  3. ההוראות שיחולו עליו אם לא יבחר קרן פנסיה או קופת ביטוח, כאמור בסעיף קטן (ג).

  (ג) משרד ראש הממשלה או המשרד לביטחון הפנים, לפי הענין, בהסכמת שר האוצר, יקבעו קרן פנסיה או קופת ביטוח שבה יהיו מבוטחים -

  1. עובד ביטחון חדש שבחר להיות מבוטח בה;

  2. עובד ביטחון חדש שלא בחר בקרן או בקופת ביטוח, אחרות, עד למועד תחילת התשלומים בשל משכורתו כאמור בסעיף 108ה.

   

  108ז. תקנות

  שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע, בשים לב לצרכים המיוחדים של המשטרה, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הוראות בענינים הנוגעים לביטוח הפנסיוני של עובדי ביטחון חדשים, לרבות לענין תשלום גמלאות לעובד ביטחון חדש שפרש לגמלאות לפני גיל הפרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004; תקנות כאמור לענין עובדים חדשים בשירות הביטחון ייקבעו בהתייעצות עם ראש הממשלה, ולענין שוטרים וסוהרים - בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

  108ח. סייג לתחולת סימן זה

  על אף הוראות סימן זה, הוראות חוק זה יחולו, לפי הענין, על כל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (6), ולא יראו כל אחד מהם כסוהר חדש, כעובד חדש בשירותי הביטחון או כשוטר חדש, לפי הענין:

  (1) עובד שירותי הביטחון שבמועד הקובע היה מועסק לפי אחד מהמפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף 107 ב(2), ונתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים לאחר המועד הקובע;

  (2) עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים שבמועד הקובע היה מועסק בחוזה לפי סעיף 40 לחוק המינויים ונתמנה לשירות המדינה לפי החוק האמור לאחר המועד הקובע, ובלבד שהתקיימו בו התנאים שיקבע שר האוצר בכללים לענין זה; כללים כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות;

  (2א) עובד שירות הביטחון הכללי שבמועד הקובע היה מועסק בחוזה לפי סעיף 40 לחוק המינויים והתקיים בו אחד מאלה: 

  (1) נתמנה לשירות המדינה לפי החוק האמור לאחר המועד הקובע; 

  (2) עבר להיות מועסק בהרשאה להעסקה לשעה או בכתב העסקה, והכל כפי שקבע ראש הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, לפי סעיפים 2(ג) ו-21 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ונתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים לאחר המועד הקובע;  
  ובלבד שהתקיימו בו התנאים שיקבע שר האוצר בכללים לעניין זה; כללים כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות.

   

  (3) עובד ביטחון חדש שמתקיימים בו כל אלה:

  (א) במועד הקובע הוא היה מועסק אצל מעביד ששר האוצר התקשר עמו בהסכם לפי סעיף 86 (בפסקה זו - המעסיק הקודם), והוראות הסכם זה חלו לגביו במועד הקובע;

  (ב) לאחר המועד הקובע הוא החל לשרת כעובד ביטחון חדש;

  (ג) לא היתה הפסקה בין עבודתו אצל המעסיק הקודם לבין תחילת שירותו כעובד ביטחון חדש;

  (ד) הוא לא יצא לקצבה עקב עבודתו אצל המעסיק הקודם;

  (4) מי שהיה שוטר וחזר להיות שוטר חדש, מי שהיה סוהר וחזר להיות סוהר חדש, או מי שהיה עובד שירותי הביטחון, וחזר להיות עובד חדש בשירותי הביטחון, ובלבד שהוראות חוק זה חלו עליו תקופה של עשר שנים לפחות ולא היתה הפסקה בשירותו לתקופה העולה על שנתיים;

  (5) עובד ביטחון חדש שמתקיימים בו כל אלה:

  (א) במועד הקובע הוא היה עובד המדינה, שוטר, סוהר או חייל המשרת בצבא הגנה לישראל לפי התחייבות לשירות קבע או שלאחר המועד היה חייל המשרת בצבא הגנה לישראל לפי התחייבות לשירות קבע ואינו חייל חדש כהגדרתו בעיף 67א לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

   

  (ב) הוראות חוק זה או הוראות חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985, למעט פרק ד'1 שבו, לפי הענין, חלו עליו תקופה של ארבעים ושניים חודשים לפחות;

  (ג) לאחר המועד הקובע הוא החל לשרת כעובד ביטחון חדש;

  (ד) לא היתה הפסקה העולה על שישה חודשים בין שירותו כאמור בפסקת משנה (א) לבין המועד שבו החל לשרת כעובד ביטחון חדש; לענין זה יראו גם את המועד שבו החל עובד חדש בשירותי הביטחון לעבוד בחוזה לפי סעיף 40 לחוק המינויים  או לעבוד בהרשאה להעסקה לשעה או בכתב העסקה, כאמור בפסקה (2א)(2), כמועד תחילת שירותו כעובד ביטחון חדש;

  (ה) הוא לא יצא לקצבה עקב שירותו כאמור בפסקת משנה (א);

  (6) עובד ביטחון חדש שהתקיימו בו התנאים המזכים במענק או בקצבה לפי סעיפים 15(2) או (3), 23, 26, 27, 28 77(ה) או 78, לפני שהותקנו תקנות לפי סעיף 108ז.


  108ט. הסדרי מעבר לפנסיה צוברת לעובד ביטחון

  הוראות חוק זה לא יחולו על עובד ביטחון שנתקיימו בו התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2), ויראו אותו כעובד ביטחון חדש:

  (1) הוא הגיש בקשה להיות עובד ביטחון חדש לפי הוראות סימן זה, ובכלל זה ביקש כי הוראות חוק זה לא יחולו עליו;

  (2) בקשתו אושרה בהתאם לתקנות שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לרבות לענין זכאות לרכוש ביטוח פנסיוני בעבור תקופות שירות קודמות למועד הגשת הבקשה וזכאות לתגמול בשל התקופה האמורה; תקנות כאמור ייקבעו, לענין עובדים בשירות הביטחון - בהתייעצות עם ראש הממשלה, ולענין שוטרים וסוהרים - בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.