חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ח': שונות

לתחילת העמוד פרק ח': שונות
לתחילת העמוד 100. הגדלת תקופת השירות בתנאים מסויימים
 • (א) עובד המועסק בתנאי עבודה שקבעה הממשלה כתנאים מיוחדים לענין סעיף זה, רשאי נציב השירות להורות בהודעה ברשומות ובתנאים שקבעה הממשלה כי לצורך קביעת זכויותיו של אותו עובד לפי חוק זה, כולן או מקצתן, תחושב תקופת שירותו, כולה או מקצתה, כתקופה גדולה משהיתה למעשה, ובשיעור שקבעה הממשלה.

  (ב) לגבי עובד שסעיף קטן (א) אינו חל עליו רשאי נציב השירות להורות, בהודעה ברשומות ובתנאים שקבעה הממשלה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי לצורך קביעת זכויותיו של העובד לפי חוק זה, כולן או מקצתן, תחושב תקופת שירותו, כולה או מקצתה, כתקופה גדולה משהיתה למעשה, בשיעור שקבעה הממשלה.

לתחילת העמוד 100א. שירות בבריגדה היהודית ובצבא הבריטי
 • מי שבתקופה שבין י"ז באלול תרצ"ט (1 בספטמבר 1939) לבין ו' בתשרי תש"ז (1 באוקטובר 1946) התגייס בארץ ישראל לשירות פעיל בבריגדה היהודית או ביחידה אחרת שבצבא הבריטי על פי קריאת המוסדות הלאומיים בארץ ישראל יווספו על תקופת שירותו ארבע חמישיות מתקופת שירותו הפעיל בתקופה האמורה, כאילו היו תקופות שירות, ובלבד שהגיש לנציב השירות בקשה להכיר בשירות פעיל זה, במועדים ובדרך שייקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 100ב. שירות ביטחוני אחר לפני הקמת המדינה
 • מי שהתגייס בארץ-ישראל לפני יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) לשירות פעיל ומלא בנוטרות של ממשלת ארץ-ישראל או ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ- ישראל למען עצמאות ישראל, אף אם שירותו הוא ביחידה זו או מקצתו היה בחוץ לארץ, יווספו על תקופת שירותו ארבע חמישיות מתקופת שירותו הפעיל והמלא כאמור כאילו היתה תקופת שירות, ובלבד שהגיש לנציב השירות, במועדים ובדרך שנקבעו בתקנות, בקשה להכיר בשירות פעיל ומלא זה.

לתחילת העמוד 101. דין החלטה של נציב השירות
 • לענין סעיפים 43 ו-44 יהיה דין החלטת נציב השירות לפי חוק זה כדין החלטת הממונה, וכל האמור בסעיפים אלה לגבי הממונה ייקרא, במקרה זה, כאילו המדובר הוא בנציב השירות.

לתחילת העמוד 102. אצילת סמכויות
 • (א) הממונה רשאי, באישור שר האוצר, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה למעט סמכויותיו לפי סעיפים 30(א), 44, 48, 49 (ב), 50, 51 60 (ב), 61 ו-62.

  (ב) נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכויותיו לפי סעיפים 10(4), 11(4), 63טז(ב) ו-66(ב) וכן לפי סעיף 18 לגבי עובדים שהגיעו לגיל 65.

לתחילת העמוד 103. הוראות ועדת השירות ונציב השירות לאחר משא ומתן עם העובדים
 • (א) כל כלל, תנאי או הוראה כללית אחרת הנקבעים לפי חוק זה על ידי נציב השירות או ועדת השירות ייקבעו אחרי משא ומתן עם נציגות עובדי המדינה ועם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה.

  (ב) נתגלעו חילוקי דעות בין ועדת השירות או נציב השירות ובין נציבות עובדי המדינה בענין שסעיף קטן (א) חל עליו, רשאית נציגות עובדי המדינה להביא את השאלה שבמחלוקת בפני ועדת תיווך.

  (ג) ועדת התיווך תהיה של שלושה חברים שיתמנו על ידי שר העבודה; חבר אחר יתמנה לפי המלצת ועדת השירות, חבר שני לפי המלצת נציגות עובדי המדינה והחבר השלישי ישמש כיושב ראש; עובד המדינה לא יתמנה כחבר ועדת התיווך.

לתחילת העמוד 104. הוראות הממשלה ושר האוצר לפי המלצת הועדה לשירות לאחר משא ומתן עם העובדים
 • כל כלל, תנאי או הוראה אחרת שנקבעים לפי חוק זה על ידי הממשלה או על ידי שר האוצר, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, ייקבעו לפי המלצת ועדת השירות; ועל מתן המלצה לכלל, לתנאי או להוראה כללית אחרת יחולו חובת המשא ומתן וזכות התיווך כאמור בסעיף 103.

לתחילת העמוד 105. גמלאות לעובדי תאגידים
 • (א) בכל מקום שנקבע בחוק כי תנאי עבודתם של עובדי תאגיד שהוקם על פי חוק הם כתנאי עבודתם של עובדי המדינה, יהיו הרשויות הפועלות לפי חוק זה מוסמכות לפעול גם לגבי עובדי התאגיד, כאילו היו עובדי המדינה, ובלבד שנציב השירות לא יחליט על יציאתו לקצבה של עובד תאגיד שלא הגיע לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 אלא על פי המלצת מי שמוסמך למנות את עובדי התאגיד.

  (ב) הגמלאות לעובדי התאגיד ישולמו מקופת התאגיד.

   

  (ג) על אף האמור בכל דין או הסכם החל ביום כינון הרשות תשלום לגמלאי איגוד לכבאות, ולגמלאי רשות מקומית, מאוצר המדימה, קצבה שלה הוא זכאי בהתאם להוראות הסדר פנסיה תקציבית קיים, אשר יחולו עליה הוראות חוק זה, והרשויות הפועלות לפי חוק זה יהיו מוסמכות לפעול גם לגבי הגמלאים האמורים, כאילו היו עובדי המדינה.

   

  (ג1) על אף האמור בסעיף 24 )ב* לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 123 לחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 (בסעיף קטן זה - חוק רשות השידור), הוראות סעיף 9(א1) לא יחולו על עובדי רשות השידור שפרשו משירותם, שחוק זה חל לגביהם מכוח סעיף 24 לחוק רשות השידור, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, והכול במועד שקבע ובשינויים שקבע.

   

  (ג2) על אף האמור בכל דין או הסכם, מיום ביטולו של חוק רשות השידור, התשכ"ב-1965, בסעיף 123 לחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014, תשולם לגמלאי רשות השידור, מאוצר המדינה, קצבה שלה הם זכאין לפי הסדר פנסיה תקציבית, והרשויות הפועלות לפי חוק זה יהיו מוסמכות לפעול גם לגבי הגמלאים האמורים, כאילו היו עובדי המדינה; לעניין זה - 

  "גמלאי רשות השידור" - מיש שפרש לקצבה מרשות השידור וזכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית;

  "הסדר פנסיה תקציביצ" - הסדר תשלומים המשולמים למי שפרש מרשות השידור מדי חודש בחודשו באופן רציף, מרשות השידור לפי חוק זה או לפי הסכם במשך כל חייו, ולאחר מותו - לשאירו, והכל בכפוף להוראות מגבילות כהגדרתן בסעיף 107ג.

   

  (ד) בסעיף זה - 

  "גמלאי איגוד לכבאות" -  מי שפרש לקצבה מאיגוד ערים לכבאות לפני יום כינון הרשות, והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים מקופת האיגוד;

  "גמלאי רשות מקומית" - מי שפרש לקצבה מרשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות, לפני יום כינון הרשות, ערב פרישתו הועסק במחלקה האמורה והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים מקופת הרשות המקומית;

  "הסדר פנסיה תקציבית קיים" - כהגדרתו בסעיף 107ג(ב), ולעניין אופן חישוב המשכורת הקובעת תחול פסקה (2) להגדרה "תוספת קבועה" כאמור בסעיף 107ג(א)(1);

  "יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקת כבאות" - כהגדרתם בסעיפים 2 ו-97 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בהתאמה.

   

לתחילת העמוד 106. עונשין
 • (א) מי שמסר במזיד לאדם המליט בענין זכויותיו לפי חוק זה ידיעה כוזבת באותו ענין, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות.

  (ב) מי שגרם במרמה, או ביודעין על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לענין, למתן גמלה או להגדלתה, בין לידיו ובין לידי הזולת, דינו - מאסר שנה או קנס 1000 לירות.

  (ג) אין סעיף זה גורע מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חיקוק אחר.