חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ז': סייגי בריאות, גיל ונכות

לתחילת העמוד פרק ז': סייגי בריאות, גיל ונכות
לתחילת העמוד 94. עובד שנתקבל בהגבלה מחמת מצב בריאותו
 • (א) עובד אשר הועדה הרפואית, או רופא בשירות המדינה ששר הבריאות מינהו לכך, קבעו בשעת קבלתו לשירות או לאחר מכן, אך לא יאוחר משנה מיום קבלתו לשירות, כי ביום קבלתו לשירות היה מצב בריאותו לקוי, ובגלל זה הותנה כי שרותו לא ישא זכות לגמלאות (להלן-הגבלת זכות הגמלה) - יחול חוק זה עליו, על אף המותנה, אם שירת חמש עשרה שנה, יהא גילו אשר יהא, או אם הגיע לגיל 60 אחרי עשר שנות שירות; וכן יחול חוק זה על שאיריו, על אף המותנה, אם נפטר אחרי עשר שנות שירות.

  (ב) "קבלה לשירות", לענין סעיף זה - למעט קבלה על פי הרשאת העבדה לפי סעיף 38 לחוק המינויים.

  (ג) קביעת ועדה רפואית או רופא לפי סעיף זה, כי מצב בריאותו של עובד לקוי, יכול שתהא כללית או לגבי ליקוי או פגם מסויים בלבד; היתה הקביעה לגבי ליקוי או פגם סויים בלבד, לא תותנה הגבלת זכות הגמלה של העובד אלא למקרה של פרישה עקב הליקוי או הפגם האמור.

לתחילת העמוד 95. עובד שהתקבל בהסתייגות מחמת הגיל
 • עובד שבשעת קבלתו לשירות הוא בגיל 50 או למעלה מזה יהא מותר להתנות בעת קבלתו לשירות כי שירותו לא ישא זכות לגמלאות; אולם עובד שבשעת קבלתו לשירות טרם "הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה" שירת עשר שנים לפחות, יחול חוק זה עליו ועל שאיריו על אף המותנה.

לתחילת העמוד 96. קביעת נכות
 • (א) בכל מקום בחוק זה שמדובר בו בנכה או בנכות, לגבי אדם המתקבל לשירות תהא ראיה מכרעת ויחידה בדבר הנכות ודרגתה - קביעתם של ועדה רפואית או של רופא בשירות המדינה, שנעשתה בשעת קבלתו של אותו אדם לשירות או תוך שנה לאחר יום קבלתו לשירות. כמשמעותה בסעיף.

  (ב) בכל מקום בחוק זה שמדובר בנכה או בנכות, לגבי אדם הפורש מהשירות, תהא ראיה מכרעת ויחידה בדבר הנכות ודרגתה - קביעתה של ועדה רפואית לרבות הועדה הרפואית לעררים, שנעשתה סמוך לפני הפרישה או לאחר מכן.

לתחילת העמוד 97. ערר לועדה הרפואית לעררים
 • הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת ועדה רפואית, למעט החלטה לפי סעיף 94, רשאי לערור עליה בפני הועדה הרפואית לעררים בתנאים ובדרך שקבע שר האוצר בתקנות, ומותר לקבוע בתקנות אלה, באישורו ועדת העבודה של הכנסת, את התנאים שבהם רשאית הועדה הרפואית לעררים לחייב את העורר בהוצאות הערר.

לתחילת העמוד 98. בדיקה רפואית של נכים
 • (א) מי שדרגת נכותו קובעת את שיעור קצבתו רשאים הוא או הממונה לדרוש שייבדק שנית על ידי הועדה הרפואית לשם קביעת דרגת נכותו מחדש, אם עברו לפחות ששה חודשים מיום שנקבעה דרגת נכותו לאחרונה.

  (ב) בבואה לקבוע דרגת נכות מחדש, לא תביא הועדה הרפואית בחשבון אלא את הנכות הנובעת מהפגיעה או מהפגיעות שבגללן נקבעה לנבדק לראשונה דרגת נכות לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 99. צמצום וביטול של תניות
 • כדי להסיר ספק נאמר בזה שהתניה ששירותו של אדם פלוני לא ישא זכות לגמלאות ניתנת לצמצום או לביטול על ידי מי שהתנה אותה ובדרך שהתנה.