חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ה': תחולת החוק על שוטרים וסוהרים

לתחילת העמוד פרק ה': תחולת החוק על שוטרים וסוהרים
לתחילת העמוד 69א. הגדרות
 • בפרק זה -

   

  "גיל פרישה מוקדמת לשוטר" - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בתוספת השניה;

  "גיל הפרישה לשוטר" - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה.

לתחילת העמוד 70. תיאומים
 • (א) חוק זה יחול על כל שוטר בתיאומים ובתוספות האחרות שנקבעו בפרק זה.

  (ב) לגבי שוטר או שאיריו -

  1. כל מקום שמדובר ב"נציב השרות" ייקרא כאילו המדובר ב"מפקח הכללי של המשטרה".

  2. סעיפים 103 ו-104 לא יחולו לגבי כללים, תנאים, הוראות או המלצות הנוגעים לשוטרים או לשאיריהם של שוטרים.

  3. סעיף 46(ב) לא יחול;

  4. במקום סעיפים 86 עד 93 יחולו הסעיפים 52ב עד 52ו לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) תשי"ד-1954, בשינויים ותיאומים אלה:

   

  (א) מקום שבסעיפים אלה מדובר בשירות הקבע ייקרא כאילו מדובר בו בשירות המדינה שחוק זה חל עליו;

  (ב) מקום שבסעיפים אלה מדובר בגימלאות לפי אותו חוק ייקרא כאילו מדובר בו בגימלאות לפי חוק זה.

  (ג) מקום שבסעיפים אלה מדובר בשר הבטחון ייקרא כאילו מדובר בשר האוצר.

  (ד) מקום שבסעיפים אלה מדובר בארגונים ציבוריים לעניין אותו חוק ייקרא כאילו מדובר בארגונים ציבוריים שאישרה הממשלה לעניין חוק זה.

לתחילת העמוד 71. רציפות שירות של שוטר
 • פסקאות (1) ו-(2) לסעיף 3 לא יחולו על שוטר, אולם רציפות בשירותו אין רואים כנפסקת מחמת העדרו משירות לרגל חופשה או מנוחה שניתנה לפי כללי השירות במשטרה.

לתחילת העמוד 71א. מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית
 • (א) ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, למעט לעניין חישוב תוספות ההפרשים לפי סעיף 9א(ח) המובא בסעיף 71א2, כך:

  "מועד המעבר" - יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012).

  (ב) ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8 תיקרא כאילו בסופה נאמר:

  "(4) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), פלוני שתכוף לפני פרישתו מהשירות היה לו מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, והמינוי היה לתקופה העולה על שישה חודשים, תחושב משכורתו הקובעת, בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו;


  (5) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), שולמה לאחר יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 3012), תוספת שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר המועד האמור על משכורתו של שוטר, בעד התקופה שלפני האמור על משכורתו של שוטר, בעד התקופה שלפני המועד האמור, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו."

   

  (ג) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ב' לתוספת השלישית".

לתחילת העמוד 71א1. עדכון המשכורת הקובעת
 • (א) סעיף 9 ייקרא כאילו אחרי סעיף קטן (א1) נאמר:

  "(א2) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (א1), לגבי מי שערב פרישתו משירות דורג בדירוג הרופאים ופרש משירות לפני יום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012), ושיעור הניכוי, בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1) בעד שנת 2012; לעניין זה, "שיעור הניכוי" - לפי פסקה (3) להגדרה "שיעור הניכוי" שבסעיף 9א המובא בסעיף 71א2.

  (ב) ההגדרה "המדד הקודם" שבסעיף 9(ב) תיקרא כאילו בכל מקום, במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011)" ובמקום "חודש דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2011".

   

  (ג) ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב) תיקרא כך: 
  ""העדכון הנוסף", לגבי שוטר פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג שבו דורג אותו שוטר או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, ערב פרישתו:

  (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו את פסקה (6) לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";

  (2) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים - אם פרש  מהשירות בתקופה שמיום ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010) עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ה' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

  (3) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות חושבה משכורתו הקובעת לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק י' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו.

   

לתחילת העמוד 71א2. תוספות לקצבה
 • סעיף 9א ייקרא כאילו נאמר בו:

  "(א) בסעיף זה -

  "המדד השנתי", לשנה מסוימת - שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה;

  "מוקבל לנושא משרה שיפוטית" - מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית;

   

  "קצבת הבסיס" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) - הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (2) לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1), בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (3) לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2), בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (4) לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3), בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  "שיעור הניכוי" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית - שיעור של 2.25%;

  (2) לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית - שיעור של 8.5%;

  (3) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים -

  (א) אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות והשיעורים כלהלן:

   

  (1) לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד חודש ינואר 2012 - השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש אוגוסט 2011 בקצבה המגיעה לו בעד חודש יולי 2011, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא יובאו בחשבון תוספת ביגוד ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי להן;

   

  (2) לגבי קצבת חודש פברואר 2012 ואילך - הסך הכולל של השיעור האמור בפסקה (1) והשיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהו זכאי לה;

  (3) אם פרש מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) עד יום ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012) - השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה לו בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה;

   

   

  (ב) מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה - תוספת שחיקה).

  (ג) מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, הכל לפי העניין (בפרק זה - תוספת בשל המדד לשנת 2008):

  1. לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) - בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

  2. לגבי מי שפרש משירות במהלך 2008 - בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות.

   

  (ד) מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (3), (4) ו-(6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 0.3% מקצבת הבסיס (בסעיף זה - תוספת בשל הסכמי שכר).

  (ה) מי שפרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס השווה להפרש כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, או לשיעור כמפורט בפסקה (4), והכל בהתאם למועד פרישתו (בפרק זה - תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011):

  1. לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

  2. לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 - ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

  3. לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 - ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

  4. לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 - שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) - ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור הניכוי, ובלבד שהוא הפרש חיובי.

  (ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות, לפי אותם סעיפים קטנים, לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), או לשאירו, נמוך מ-5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו לפי סעיף קטן (ה), בעד חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכולל כאמור; לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה שקדמה למועד פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר.

  (ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), הסכום הכולל של כל התוספות המגיעות לפי אותם סעיפים קטנים למי שפרש משירות או לכל שאיריו בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 (בסעיף קטן זה - הסכום החודשי הכולל) ישולם בהתאם להוראות אלה:

  1. במועד תשלום הקצבה שבעדה משולם הסכום החודשי הכולל, ישולם הסכום האמור או 940 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

  2. עלה הסכום החודשי הכולל על סכום של 940 שקלים חדשים, ישולם ההפרש שביניהם, בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2012:

  (א) במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר 2014 ישולם מההפרש סכום השווה למחצית ההפרש או ליתרת ההפרש שאינה עולה על 300 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם;

  (ב) יתרת ההפרש, ככל שתיוותר, תשולם במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, כך שבכל שנה ישולמו 50% מיתרת ההפרש.

  (ח) מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן (ט) מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

  1. לגבי מי שזכאי לתוספת שחיקה - תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2011 אילו סעיף קטן (ב) היה חל לגבי אותן קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית;

  2. לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 - תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, אילו סעיף קטן (ג) היה חל לגבי אותן קצבאות;

  3. לגבי מי שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר - תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011 אילו סעיף קטן (ד) היה חל לגבי אותן קצבאות;

  4. לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2) - תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השווה ל-0.61% מקצבת הבסיס:

  (א) לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

  (ב) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 - שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

  (5) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3) - תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית או בדירוג הרופאים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה לשיעור הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-4.51% מקצבת הבסיס:

  (א) לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

  (ב) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 - שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

  (ג) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 - שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.

  (ט) התוספות לפי סעיף קטן (ח) יהיו בשיעורים כמפורט בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט בהן:

  (1) סכום השווה ל-50% מסך התוספות לפי סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% מהסכום האמור בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של השנה שבה שולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012;

  (2) סכום השווה ל-52% מסך התוספות לפי סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים 2014 עד 2018, במועדי תשלום הקמצבה בעד חודש פברואר בכל מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 20% מהסכום האמור בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה שבה מבוצע התשלום.

   

  (י) על אף האמור בסעיפים קטנים (ז) ו-(ט), נפטר מי שזכאי לתוספות עאמור באותם סעיפים קטנים, ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד-פעמי בגובה התשלומים לפי אותם סעיפים קטנים שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית של 0.64%.

   

  (יא) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבה לפי סעיף 28, ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה.

לתחילת העמוד 72. דיון תוספות לקצבה
 • סעיף 9ב ייקרא כאילו -

  (1) האמור בו מסומן "(א)" ובו, במקום "ו-62(ב)" נאמר "62(ב) ו-78";

  (2) אחרי סעיף קטן (א) בא:

  "(ב) לעניין סעיף קטן (א) -

  1. תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ז) או (ט) של סעיף 9א, המובא בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), למעט לעניין סעיפים 31 ו-37, כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות באותו מועד שבו הן משולמות בפועל;

  2. תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיף קטן (ז) של סעיף 9א, המובא בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין סעיפים 31 ו-37 כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף אם שולמו, כולן או חלקן, לפי הוראות אותו סעיף קטן, לאחר מועד תשלום הקצבה כאמור."
לתחילת העמוד 72א. יציאה לקצבה מרצון
 • סעיף 17 ייקרא כאילו בסופו בא:

  "(4) אם הוא שוטר - לאחר ששירת עשרים וחמש שנים, מהן לא פחות מחמש עשרה שנה במשטרה, ואם הגיע לגיל פרישה מוקדמת לשוטר והמפקח הכללי של המשטרה הסכים לפרישתו".

לתחילת העמוד 72ב. יציאה מוקדמת
 • בחירתו של שוטר לפי סעיף 17א תהא מותנת בהסכם המפקח הכללי של המשטרה לסיום שירותו.

  73. יציאה לקצבה לפי הוראה

  סעיף 18 לא יחול על שוטר, אולם שוטר ששירת עשר שנים לפחות, רשאי המפקח הכללי של המשטרה להורות על יציאתו לקצבה, אם הגיע השוטר לגיל הפרישה לשוטר.

  74. תוצאות השעיה

  (א) פסקאות (5) ו-(6) לסעיף 10 ייקראו כאילו במקום "לפי חוק המשמעת" בא "לפי כל חוק הדן בהשעיית שוטרים מהשירות".

  (ב) פסקה (6 לסעיף 10 תיקרא כאילו במקום "בית הדין למשמעת שהוקם לפי החוק האמור (להלן - בית הדין למשמעת)" ו-"בית הדין" בא "המפקח הכללי של המשטרה".

  75. חישוב המשכורת הקובעת במשרה חלקית

  סעיף 12 (א) ייקרא כאילו במקום פרטים (א) ו-(ב) שבפסקה (4) בא:

  "(א) חמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - אם נסתיים השירות מסיבת מוות או פוטר העובד מסיבת מצב בריאות לקוי;

  "(ב) עשר שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - אם העובד יצא לקצבה לאחר שועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה".

לתחילת העמוד 73. יציאה לקצבה לפי הוראה
 • סעיף 18 לא יחול על שוטר, אולם שוטר ששירת עשר שנים לפחות, רשאי המפקח הכללי של המשטרה להורות על יציאתו לקצבה, אם הגיע השוטר לגיל הפרישה לשוטר.

   

לתחילת העמוד 74. תוצאות השעיה
 • (א) פסקאות (5) ו-(6) לסעיף 10 ייקראו כאילו במקום "לפי חוק המשמעת" בא "לפי כל חוק הדן בהשעיית שוטרים מהשירות".

  (ב) פסקה (6 לסעיף 10 תיקרא כאילו במקום "בית הדין למשמעת שהוקם לפי החוק האמור (להלן - בית הדין למשמעת)" ו-"בית הדין" בא "המפקח הכללי של המשטרה".

לתחילת העמוד 75. חישוב המשכורת הקובעת במשרה חלקית
 • סעיף 12 (א) ייקרא כאילו במקום פרטים (א) ו-(ב) שבפסקה (4) בא:

  "(א) חמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - אם נסתיים השירות מסיבת מוות או פוטר העובד מסיבת מצב בריאות לקוי; 

  "(ב) עשר שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - אם העובד יצא לקצבה לאחר שועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה".

לתחילת העמוד 76. שלילת גימלה בגלל עבירה
 • (א) סעיף 15 ייקרא כאילו במקום פסקאות (2) עד (4) בא:

  "(2) מי שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי וכן מי שפוטר מסיבה אחרת לאחר עשר שנות שירות כשהוא בגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר ולא נשללה ממנו זכות לגמלה לפי החלטה של המפקח הכללי של המשטרה".

  (ב) המפקח הכללי של המשטרה לא יתן החלטה כאמור בסעיף 15 (2) אלא באישור שר המשטרה ואם פוטר השוטר לרגל עבירה, לרבות עבירה משמעתית שעבר בתקופת שירותו, ובנסיבות הענין יש בעבירה משום קלון או משום פגיעה חמורה בחובותיו כשוטר.

לתחילת העמוד 77. מענק נוסף לקצבה
 • סעיף 22 ייקרא כאילו נאמר בו:

  22.(א) שוטר שפוטר מהשירות והוא זכאי עקב פיטוריו לקצבה לפי חוק זה. וכן שוטר שהמפקח הכללי של המשטרה הורה על יציאתו לקצבה לפי סעיף 73, ישולם לו, נוסף על הקצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבע של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על משכורתו השנתית.

  (ב) פוטר שוטר בנסיבות שבהן ניתן היה לשלול ממנו את זכותו לגימלה מכוח סעיף 76(ב), אך לא השתמש בסמכות זו, רשאי המפקח הכללי של המשטרה, באישור של המשטרה, להחליט שלא ישולם לו המענק לפי סעיף זה, כולו או מקצתו.

  (ג) שוטר שיצא לקצבה בנסיבות המתוארות בסעיף 17(4), ישולם לו נוסף לקצבה מענק, באחוזים כאמור להלן מהסכום השווה לחלק העשרים וארבעה של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו או למשכורתו השנתית, הכל לפי הקטן יותר:

  (1) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת לשוטר, בשנה או יותר אך לא ביותר משנתיים - 15%.

  (2) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת לשוטר, בשנתיים או יותר אך לא ביותר משלוש שנים - 30%.

  (3) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת לשוטר, בשלוש שנים או יותר אך לא ביותר מארבע שנים - 50%.

  (4) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת לשוטר, בארבע שנים או יותר אך לא ביותר מחמש שנים - 75%.

  (5) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת לשוטר בחמש שנים או יותר - 100%.

  (ד) שאיריו של שוטר שנפטר לאחר ששירת עשרים וחמש שנים, מהן לא פחות מחמש עשרה שנה במשטרה,ובזמן פטירתו הגיע לגיל פרישה מוקדמת לשוטר, הברירה בידיהם לבחור באחת מאלה:

  (1) הקצבה על פי סעיף 26;

  (2) הקצבה על פי סעיף 28 שהיתה משתלמת להם אילו הנפטר יצא לקצבה ביום פטירתו, בתוספת המענק על פי סעיף קטן (ג) לסעיף זה שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקצבה ביום פטירתו.

  (ה) שאיריו של שוטר כאמור בסעיף קטן (ד), הזכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים, הברירה בידיהם לבחור באחת מאלה:

  1. קצבה לפי סעיף 78(ג); 

  2. קצבה לפי סעיף 78(ט) שהיתה משתלמת להם אילו הנפטר יצא לקצבה ביום פטירתו ובחר בקצבה לפי סעיף 78(ב)(1) בתוספת אחוז מהמענק על פי סעיף קטן (ג) לסעיף זה שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקצבה ביום פטירתו.

  (ו) השאיר הנפטר אחריו יותר מבן זוג אחד, או שבן הזוג והיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד, או שהתלויים אינם סמוכים כך, או נחלקו הדעות בין השאירים בדבר הבחירה, תעשה הבחירה לפי סעיפים קטנים(ד) או (ה) בידי הממונה, ואם לפי בחירה זו יגיע גם מענק. יחלק אותו הממונה בין השאירים, הכל בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם

  (ז) לא השאיר שוטר כאמור בסעיף קטן (ד) אחריו שאירים, יהיו יורשיו זכאים למענק לפי סעיף קטן (ג) שהיה משתלם לנפטר אילו יצא לקצבה ביום פטירתו.

לתחילת העמוד 77ב. קופה ציבורית לעניין גמלאות כפל
 • סעיף 32 (א)(4) ייקרא כאילו אחרי "לעניין סעיף 35 "יבוא "כנוסחו אילולא הוראות סעיף 78א".

לתחילת העמוד 77א. מבוטל
לתחילת העמוד 78. קצבה בנוסף לתגמולים
 • (א) בסעיף זה -

  "תגמולים לפי חוק הנכים", "תגמולים לפי חוק משפחות החיילים" - תגמולים כאמור המגיעים לשוטר או לשאיריו, הכל לפי הענין, מכוח חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

  "השיעור הקיצוני" - כמשמעותו בסעיף 30(ב);

  (ב) פוטר שוטר מהשירות מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים שלקה בה באותו שירות ושדרגתה היא 35% או יותר, וזכאי הוא בגללה לתגמולים לפי חוק הנכים, הברירה בידו אף אם לא השלים חמש שנות שירות, ועל אף האמור בסעיפים 15 ו-34, לבחור באחת מאלה, ולא ייגרע מכך מזכויותיו האחרות לפי חוק הנכים;

  1. קצבה על פי סעיף 20(א) וכן מלוא התגמולים והזכויות המגיעים לו על-פי חוק הנכים;

  2. קצבה של 25% ממשכורתו הקובעת ומלוא התגמולים המגיעים לו על-פי חוק הנכים, ובלבד שקצבתו של שוטר כאמור שדרגת נכותו היא 60% או יותר, ביחד עם התגמולים המגיעים לו על פי חוק הנכים, לא יפחתו מ-50% ממשכורתו הקובעת.

  (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), זכאי לקצבה אשר לפני יום כ"א באדר ב' תשכ"ה (25 במרס 1965) בחר בקצבה לפי סעיף 17 (ב) לחוק שירות המדינה (גמלאות), תשט"ו 1955, תשולם לו קצבה לפי סעיף 20 (ב) וכן 25% מהתגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים אם חישוב זה יותר נוח לו.

  (ג) נפטר שוטר בזמן שירותו, ושאיריו זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים, יהיו שאיריו זכאים אף אם לא השלים חמש שנות שירות, ועל אף האמור בסעיפים 26 ו-34, לקצבה כמפורט להלן:

  1. בן זוג כל עוד לא נישא ויתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם זכאים לקצבה על פי סעיף 26;

  2. כל עוד בן הזוג או היתומים זכאים לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים, תנוכה מקצבתם מחצית התגמולים;

  3. היה סך הקצבאות המגיעות לשאיריו של הנפטר בצירוף התגמולים המגיעים להם עולה על 90% ממשכורתו הקובעת של הנפטר - ינוכה הסכום העודף מקצבתם;

  4. נישא בן זוג של שוטר הזכאי לקצבה לפי סעיף זה - ינוכה מקצבת כל יתום של אותו שוטר, כל עוד אינו עומד ברשות עצמו, שליש קצבתו או מחצית התגמולים לפי חוק משפחות החיילים, הכל לפי הסכום הקטן יותר, על אף האמור בפסקה (2).

  5. תלויים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם זכאים לקצבה של עשרה אחוזים מהמשכורת הקובעת של הנפטר לכל תלוי.

  (ד) בחישוב התגמולים לענין פסקה (3) לסעיף קטן (ג) לא יובא בחשבון -

  1. בזכאי לתגמולים לפי סעיף 9(ב) לחוק משפחות החיילים - ההפרש בין אותו תגמול לבין התגמול לפי סעיף 9(א) לאותו חוק.

  2. בזכאי לתגמול לפי סעיף 11 לחוק משפחות החיילים - ההפרש בין אותו תגמול לבין התגמול לפי סעיף 10 לאותו חוק שהיה מגיע לאותו זכאי.

  3. התוספת לפי סעיף 14(1) לחוק משפחות החיילים.

  (ה) בכל אחד מן המקרים המנויים להלן ישולמו לשאיריו של שוטר שנפטר במקום הקצבאות בשיעורים שנקבעו בסעיפים קטנים (ג) עד (ח), קצבאות בשיעורים שיקבע הממונה בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם וכפוף לאמור בסעיף קטן (ו); ואלה המקרים:

  1. סך כל הקצבאות המגיעות לשאיריו של הנפטר עולה על השיעור הקיצוני;

  2. השיעור הקיצוני בצירוף התגמולים המגיעים לפי סעיף זה עולה על 90% ממשכורתו הקובעת של הנפטר והסכום העודף נוכה מקצבתם של השאירים בהתאם לסעיף זה;

  3. הנפטר השאיר אחריו יותר מבן זוג אחד, או יתומים מיותר מבן זוג אחד, או שהיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד.

  (ו) שיעור הקצבה שיקבע הממונה לשאיר פלוני לפי סעיף קטן (ה) לא יעלה על שיעור הקצבה שהיתה מגיעה לו אילולא הוראות סעיף קטן (ה), וסך כל הקצבאות שיקבע הממונה כאמור לא יעלה על השיעור הקיצוני או על סך כל הקצבאות שהיו מגיעות לשאירים אילולא הוראות סעיף קטן (ה), הכל לפי הסכום הקטן יותר.

  (ז) קצבה לשאיר לפי סעיף זה תשולם כל עוד לא חדל השאיר להיות זכאי לתגמולים.

  (ח) אין רואים קצבה לפי סעיף זה כהכנסה לענין סעיפים 10 ו-22 לחוק משפחות החיילים.

  (ט) נפטר זכאי לקצבה לפי סעיף קטן (ב) ושאיריו זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים יבחרו בתגמולים כאמור, יחולו הוראות אלה:

  1. ישולם להם, על אף האמור בסעיף 34, חלק מהקצבה לפי סעיף 28 שהיו זכאים לה ללוא בחירתם, בשיעור שהוא מחצית אם בחר הנפטר בזכויות לפי סעיף קטן (ב)(2), ורבע אם בחר בזכויות לפי סעיף קטן (ב)(1) או אם חל עליו סעיף קטן (ב1).

  2. היה סך כל הקצבאות המגיעות לשאירים בצירוף התגמולים המגיעים להם עולה על 90% מהמשכורת הקובעת של הנפטר - ינוכה העודף מקצבתם.

  3. על השאירים יחול סעיף קטן (ה) אולם בכל מקום שמדובר שם בשיעורים שנקבעו בסעיף קטן זה.

  (י) המיר אדם את זכותו לתגמולים לפי סעיף 30 לחוק משפחות החיילים, רואים אותו, לענין זכותו לקצבה לפי סעיף זה, כאילו זכאי הוא לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים במשך תקופה שיחסה לחודש ימים כיחס הסכום שבו הומרה הזכות לתגמולים לתגמולו החודשי של האדם בשעת ההמרה.

לתחילת העמוד 78א. קצבה ומשכורת
 •  

  סעיף 35 ייקרא כך:
  (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: 

  (א) זכאי לקצבת פרישה שהוא שוטר, שחזר לשירות במשטרה או החל לשרת בשירות בתי הסוהר, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, הכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה.";


  (2) בוטל.


  (3) בוטל.


  (4) בוטל.


  (5) בוטל.

לתחילת העמוד 78ב. גמלה ופיצויי פרישה
 • בסעיף 39, סעיפים קטנים (ו) ו-(ז) ייקראו כאילו במקום "לגיל 60" בא "לגיל הפרישה לשוטר".

לתחילת העמוד 78ג. דחיית התחלה של תשלום הקצבה
 • סעיף 46 ייקרא כאילו בסופו בא:

  "(ד) עובד שיצא לקצבה לפי חוק 17(4) לפני שהגיע לגיל הפרישה לשוטר תשולם לו קצבת פרישה, על אף האמור בסעיף קטן (א), מהחודש המתחיל אחרי היום שבו יגיע לגיל חמישים וחמש; אולם אם קבעה הועדה הרפואית כי אין הוא מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות - תשולם הקצבה מהחודש המתחיל אחרי היום שבו נולדה העילה לקצבה, ואם אי כושרו להשתכר כאמור התחיל לאחר מכן מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי כושרו האמור.

לתחילת העמוד 79. הכרה בשירות בטחוני
 • (א) בסעיף זה "שירות בטחוני" -

  (1) שירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית כמשמעותן בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י - 1950 בתקופה שתחילתה ביום י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) וסופה ביום ו' בתשרי התש"ז (1 באוקטובר 1946).

  (2) שירות מלא ביחידותיו המגוייסות של ארגון ההגנה בארץ-ישראל;

  (3) שירות פעיל ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ-ישראל למען עצמאות ישראל;

  (4) שירות פעיל כשוטר של ממשלת ארץ-ישראל;

  (5) שירות מלא בנוטרות ממשלת ארץ-ישראל.

  (ב) מי שנתקבל לשירות במשטרת ישראל לפני י"א באייר התש"ח (1 במאי 1958) ושירת בה, בתפקיד שהכיר בו המפקח הכללי של המשטרה בתפקיד משטרתי, חמש שנים לפחות, יוסיפו על תקופת שירותו במדינה לענין חוק זה את תקופת שירותו הבטחוני, ובלבד שהגיש בקשה להכיר בשירותו הבטחוני, בליווי הוכחות בכתב, למפקח הכללי של המשטרה או למי שמינה לכך, עד למועד שנקבע לכך בתקנות.

לתחילת העמוד 79א. דין שירות חובה
 • (א) מי שפרש מהשירות כשוטר, תובא בחשבון תקופת שירותו לעניין חוק זה, תקופת שירות החובה שקדמה לשירותו, התקיים שניים אלה:

  (1) הוא הצטרף לשירות ביטחוני מזכה עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000);

  (2) הוא שירת עשר שנים לפחות, במצטבר, בשירות ביטחוני מזכה, אחד או יותר.

   

  (ב) בסעיף זה "שירות ביטחוני מזכה" - שירות בשירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63 א, שירות במשטרת ישראל, שירות בשירות בתי הסוהר או שירות בשירות קבע כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה 1985, "שירות חובה" - שירות בצבא ההגנה לישראל שלא על פי התחייבות לשירות קבע ושלא לפי הפרק הרביעי לחוק שירות ביטחון, (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.

   

  (ג) סעיף זה יחול גם על מי שפרש מהשירות לפני יום א' בניסן התשל"ו(1 באפריל 1976); ואולם לא יינתן מכוח סעיף קטן זה תשלום כלשהו בעד התקופה שקדמה ל-1 בחודש שלאחר פרסומו.

לתחילת העמוד 79ב. קצבה מוגדלת
 • מי שבחשבון תקופת שירותו כלולה תקופת שירות חובה כאמור בסעיף 79א והוא זכאי לקצבת פרישה, תשולם לו, על אף האמור בסעיף 20(א), קצבה לפי שנות שירותו גם אם תעלה על 70% ממשכורתו הקובעת ובלבד שלא תעלה על שעור זה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול במספר החדשים של שירות החובה כאמור.

לתחילת העמוד 80. סייג להגבלה מחמת בריאות או גיל
 • (א) סעיף 94(א) ייקרא כאילו נאמר בו, במקום הסיפה שלאחר המלים "על אף המותנה" - "אם הגיע לגיל הפרישה לשוטר" אחרי עשר שנות שירות, וכן יחול חוק זה על שאיריו, על אף המותנה, אם נפטר אחרי עשר שנות שירות.

  (ב) קבלה לשירות לפי סעיף 94, אין קבלה כשוטר מוסף זמני במשמע.

  (ג) סעיף 95 ייקרא כאילו במקום "בגיל 50" בא "בגיל 45" ובמקום "טרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה" בא "טרם הגיע לגיל פרישה מוקדמת לשוטר".

לתחילת העמוד 81. תחולה לגבי סוהרים
 • הוראות סעיפים 70 עד 80 יחולו על כל סוהר בשינויים ותיקונים אלה:

  (1) בכל מקום שמדובר ב"שוטר" קרי "סוהר", ובמקום שמדובר ב"שוטר מוסף זמני" קרי "סוהר מוסף זמני";

  (2) בכל מקום שמדובר ב"משטרה" או ב"משטרת ישראל" קרי "שירות בתי הסוהר" למעט בהגדרה "שירות ביטחוני מזכה" שבסעיף 79א(ב);

  (3) בכל מקום שמדובר ב"מפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי הסוהר";

  (4) בכל מקום שמדובר ב"תפקיד משטרתי" קרי "תפקיד פעיל כסוהר";

  (5) בכל מקום שמדובר ב"חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו-1955" קרי "חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

  (5א) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת השלישית";

  (6) הסיפה לסעיף 76 (ב) המתחילה במילים "והוא נידון עליה למאסר של שלושה חדשים לפחות" לא תחול.

  (7) בסעיף 78 א(1), בסעיף קטן (א) המובא בו, במקום הרישה עד המילים "בשירות בתי הסוהר" יבוא "זכאי לקצבת פרישה שהוא סוהר, שחזר לשירות בשירות בתי הסוהר או  החל לשרת במשטרה.