חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ד': הוראות מיוחדות בענין גננות ומורים

לתחילת העמוד פרק ד': הוראות מיוחדות בענין גננות ומורים
לתחילת העמוד 64. הגדרות
 • בפרק זה -

  "גיל הפרישה לגננת" - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בתוספת השניה;

  "גננת" - עובדת המועסקת כגננת;

  "גננת ותיקה" - גננת ששירתה עשר שנים כגננת.

לתחילת העמוד 65. זכות פרישה מוקדמת
 • גננת ותיקה רשאית, נוסף לאמור בסעיף 17, לצאת לקצבה אם הגיעה לגיל הפרישה לגננת.

לתחילת העמוד 66. יציאה לקצבה לפי החלטת נציב השרות
 • (א) מקום שבסעיף 18 מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של יציאת גננת ותיקה לקצבה.

  (ב) על אף האמור בסעיף 18 רשאי נציב השירות לדחות את הוצאתו לקצבה של עובד הוראה לפי אותו סעיף עד יום 31 באוגוסט הסמוך שלאחר היום שבו הגיע עובד ההוראה לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

לתחילת העמוד 67. מענק נוסף לקצבה
 • מקום שבסעיף 22 מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של פרישת גננת.

לתחילת העמוד 67א. גמלה ופיצויי פרישה
 • בסעיף 39, סעיפים קטנים (ו) ו-(ז) ייקרא לגבי גננת ותיקה כאילו במקום "לגיל 60" בא "לגיל הפרישה לגננת".

לתחילת העמוד 68. תחילת תשלום קצבה
 • מקום שבסעיף 46 (ב) מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של יציאת גננת ותיקה לקצבה.

לתחילת העמוד 69. סייג להגבלה מחמת בריאות
 • מקום שסעיף 94 חל על גננת והיא הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת השניה בטרם שירתה חמש עשרה שנה, ייקרא הסעיף כאילו נאמר בו, במקום הסיפה שלאחר המלים "על אף המותנה" - "אם היא גננת ותיקה והגיעה לגיל הפרישה לגננת".