חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ג'1: הוראות מיוחדות בענין עובדי שירותי הבטחון

לתחילת העמוד פרק ג'1: הוראות מיוחדות בענין עובדי שירותי הבטחון
לתחילת העמוד 63א. הגדרות
 • בפרק זה -

  "שירותי הבטחון" - שירות הבטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

  "עובד שירותי הבטחון" - למעט עובד חדש בשירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 108ב עובד המדינה בשירותי הבטחון;

  "שירות בשירות הבטחון" - שירות של עובד שירותי הבטחון בשירותי הבטחון.

לתחילת העמוד 63א1. מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית
 • (א) ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כך:
  ""מועד המעבר" - יום כ"ב בניסן התשע"ו ) 30 באפריל 2016.";


  (ב) ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8 תיקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו בסופה נאמר:
  "(4) על אף הוראות פסקאות (1) ו–)(2), שולמה, לאחר מועד המעבר, תוספת על משכורתו של פלוני בעד התקופה שלפני מועד המעבר, שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ושנכרת לאחר המועד האמור, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת."


  (ג) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ד' לתוספת השלישית".

לתחילת העמוד 63א2. עדכון המשכורת הקובעת
 • (א) סעיף 9 ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו -

  (1) בסעיף קטן (א1), במקום "כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014)" נאמר "כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016)";

  (2) אחרי סעיף קטן (א1) נאמר: 
  "(א2) העדכון הנוסף בעד קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2015 ישולם בשיעורים כמפורט בפסקאות שלהלן ובמועדים כמפורט בהן:

  (1) סכום השווה ל– 50% מסך העדכון הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)(1) המובא בסעיף 63א3;

  (2) סכום השווה ל– 52% מסך העדכון הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)(2) המובא בסעיף 63א.

  (א3) על אף הוראות סעיף קטן (א2), נפטר מי שזכאי לעדכון הנוסף כאמור באותו סעיף קטן, ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד–פעמי בגובה התשלומים לפי אותו סעיף קטן שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור הריבית כאמור . בסעיף 9א(י)2) המובא בסעיף 63א3, (א4) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(א1) לגבי מי שפרש משירות לפני מועד המעבר ומשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית, ושיעור היתרה לניכוי בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 בלא הפחתת היתרה לניכוי, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיפים קטנים (א) ו–(א1) בעד השנים 2016 ו– 2017;
  לעניין זה, "היתרה לניכוי" - כהגדרתה בסעיף 9א(א) המובא בסעיף 63 א3".


  (ב) סעיף 9(ב) ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו -

  (1) בהגדרה "המדד הקודם" - 

  (א) בפסקה (1), במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) ולגבי מי שפרש בחודש נובמבר 2013 " ובמקום "חודש דצמבר 2008 " נאמר "חודש דצמבר 2013";

  (ב) בפסקה (2), במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ו בתשרי התשע"ד  (30 בספטמבר 2013), למעט מי שפרש בחודש נובמבר 2013";


  (2) במקום ההגדרה "העדכון הנוסף" נאמר: 
  ""העדכון הנוסף", לגבי עובד של שירותי הביטחון פלוני - עדכון בשיעור ממשכורתו הקובעת השווה להפרש שבין השיעור האמור בפסקה (1) לבין השיעור האמור בפסקה (2), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, ולעניין קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2015 - עדכון כאמור כשהוא מוכפל ב– 0.395:

  (1) שיעור כמפורט להלן, בהתאם לדירוג שבו דורג אותו עובד או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, ערב פרישתו:

  (א) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - השיעור הקבוע לגביו בחלק א' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;
  לעניין פסקה זו יקראו את פסקה (6) לרשימת הדירוגים הבסיסית, כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";

  (ב) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות חושבה משכורתו הקובעת לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) - השיעור הקבוע לגביו בחלק י' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;


  (2) שיעור הניכוי כהגדרתו בסעיף 9א(א) המובא בסעיף 63 א 3, החל לגבי העובד.

לתחילת העמוד 63א3. תוספות לקצבה
 • סעיף 9א ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו נאמר בו:
  "(א) בסעיף זה -
  "היתרה לניכוי" - ההפרש שבין שיעור הניכוי לבין השיעור האמור בפסקה (1) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב), המובא בסעיף 63 א 2, ואם ההפרש הוא שלילי - 0;

  "מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה" - שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שבה פרש העובד משירות לעומת מדד החודש שבו פרש;

  "המדד השנתי", לשנה מסוימת - שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה;

  "מוקבל לנושא משרה שיפוטית" - מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית;

  "מכפלת המדדים השנתיים", לגבי שנים מסוימות - מכפלת המדד השנתי לשנה הראשונה שבאותן שנים בכל אחד מהמדדים השנתיים של שאר השנים האמורות;

  "מקדם החלוקה", לגבי קצבה מסוימת - שיעור הניכוי בעד אותה קצבה, ככל שקיים, בתוספת 100%, ואם לא קיים שיעור ניכוי - 100;

  "קצבת הבסיס" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) - הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו כשהיא מחולקת במקדם החלוקה, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש משירות כאמור, או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (2) לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור  בסעיף קטן (ג) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1)בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (3) לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף  קטן )(ד) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2), בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  (4) לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו–(ו) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3), בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;


  "קצבת הבסיס לצורך ניכויים" - קצבת הבסיס לפי פסקה (1) להגדרה "קצבת הבסיס";


  "שיעור הניכוי" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית -

  (א) אם פרש עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) -

  (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2012 - 2.25%;

  (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש יוני 2013 - 4.4643%;

  (3) לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך - 5.4643%;

  (ב) אם פרש במהלך השנים 2011 ו– 2012 -

  (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש יוני 2013 - 2.1655%;

  (2) לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך - 3.1435%;

  (ג) אם פרש מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013), לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך - 0.9572%;


  (2) לגבי מוקבל לנושאי משרה שיפוטית - 

  (א) אם פרש עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) - 

  (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2010 עד חודש דצמבר 2010 - 0.61%;

  (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2011 - 4.52%;

  (3) לגבי קצבאות חודש ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 - 8.51%;

  (4) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש דצמבר 2013 - 11.33%;

  (5) לגבי קצבאות חודש ינואר 2014 עד חדוש דצמבר 2014 - 14.28%;

  (6) לגבי קצבאות חודש ינואר 2015 ואילך - 16.42%;


  (ב) אם פרש במהלך שנת 2012 - 

  (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש דצמבר 2013 - 2.38%;

  (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2014 עד חודש דצמבר 2012 - 5.091%;

  (3) לגבי קצבאות חודש ינואר 2015 ואילך - 7.073%;


  (ב) מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה - תוספת שחיקה).


  (ג) מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, והכול לפי העניין (בפרק זה - תוספת בשל המדד לשנת 2008):

  (1) לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) - בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

  (2) לגבי מי שפרש משירות במהלך שנת 2008 - בשיעור מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה.

  (ד) מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (4) עד (6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעור 0.3% מקצבת הבסיס (בסעיף זה - תוספת בשל הסכמי שכר).


  (ה) מי שפרש משירות לפני יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) או בחודש נובמבר 2013 , תשולם לו או לשאירו, לפני העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 השווה להפרש כמפורט בפסקאות (1) עד (6), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכול בהתאם למועד פרישתו (בפרק זה - תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013):

  (1) לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - ההפרש שבין מכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2009 עד 2013 כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס, לבין שיעור הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס לצורך ניכויים;

  (2) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 - ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים;

  (3) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 - ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 עד 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים;

  (4) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 - ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2012 ו– 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים;

  (5) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2012 - ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים;

  (6) לגבי מי שפרש מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) ולגבי מי שפרש בחודש נובמבר 2013 - ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים.


  (ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות, לפי אותם סעיפים קטנים, מתוך קצבת הבסיס, בתוספת השיעור האמור בפסקה (1) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב), המובא בסעיף 63 א 2, לפורש שערב פרישתו היה מדורג
  בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), או לשאירו, נמוך מ– 5% , ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו לפי סעיף קטן (ה), בעד חודש ינואר 2016 ואילך, שיעור מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכוללכאמור; לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספת לקצבה שממנה הופחת שיעור הניכוי וכן תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה שקדמה למועד פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר.


  (ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), תוספות לפי אותם סעיפים קטנים בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2016 עד חודש דצמבר 2017 ישולמו בהתאם להוראות אלה:

  (1) במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2016 עד חודש דצמבר 2016 - ישולם שליש מכל אחת מהתוספות המגיעות בעד
  אותה קצבה;

  (2) במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2017 עד חודש דצמבר 2017 - ישולמו שני שלישים מכל אחת מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה;

  (3) ההפרשים שבין מלוא התוספות בעד הקצבאות כאמור בפסקאות )(1) ו–(2) לבין התוספות ששולמו במועד תשלום הקצבאות
  כאמור באותן פסקאות, ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2019 עד 2021 , כך שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת.

   

  (ח) מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן (ט) מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין -

  (1) לגבי מי שזכאי לתוספת שחיקה - תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2015 , אילו סעיף קטן (ב) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב– 0.395 , ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית;

  (2) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 - תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2015 , אילו סעיף קטן (ג) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב– 0.395;

  (3) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר - תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2015 , אילו סעיף קטן (ד) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב– 0.395;

  (4) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים - 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2) תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, כשהיא מוכפלת ב– 0.395:

  (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

  (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

  (5) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3), תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב– 0.395:

  (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת  2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

  (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

  (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;


  (6) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (4) -  תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 עד קצבת חודש דצמבר 2012 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב– 0.395:

  (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים
  השנתיים לגבי השנים 2010 ו– 2011 ובקצבת הבסיס;

  (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 ו– 2011 ובקצבת הבסיס;

  (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2011 ובקצבת הבסיס;

  (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;


  (7) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (5) - תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2013 עד קצבת חודש דצמבר 2013 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב– 0.395:

  (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2012 ובקצבת הבסיס;

  (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2012 ובקצבת הבסיס;

  (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 ו– 2012 ובקצבת הבסיס;

  (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2012 ובקצבת הבסיס;

  (ה) אם פרש במהלך שנת 2012 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;


  (8) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (6) -
  תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2014 עד קצבת חודש דצמבר 2015 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב– 0.395:

  (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009( - המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס;

  (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס;

  (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 עד 2013 ובקצבת הבסיס;

  (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2012 ו– 2013 ובקצבת הבסיס;

  (ה) אם פרש במהלך שנת 2012 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2013 ובקצבת הבסיס;

  (ו) אם פרש מיום י"ט בטבת התשע"ג 1 בינואר 2013) עד יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) או שפרש בחודש נובמבר 2013 - מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.


  (ט) התוספות לפי סעיף קטן (ח) יהיו בשיעורים כמפורט בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט בהן:

  (1) סכום השווה ל– 50% מסך התוספות לפי סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים 2016 עד 2025 , במועדי תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של השנה שבה שולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2015;

  (2) סכום השווה ל– 52% מסך התוספות לפי  סעיף קטן )ח( ישולם בתשלומים במהלך השנים 2016 עד 2025, במועדי תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה שבה מבוצע התשלום.


  (י) על אף האמור בסעיפים קטנים (ז) ו–(ט), נפטר מי שזכאי לתוספות כאמור באותם סעיפים קטנים, ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד–פעמי בגובה התשלומים לפי אותם סעיפים קטנים שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ז)(3) - 0.64%;

  (2) לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ט) - 2.8%.

   

  (יא) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר, של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבה לפי סעיף 28 ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה. 

לתחילת העמוד 63ב. מענק נוסף לקצבה לעובד שירותי הבטחון
 • (א) לזכאי לקצבת פרישה לפי סעיף 15(2), (3) או (4), לפי סעיף 17(1) או לפי סעיף 18, שהיה עובד שירותי הבטחון בתכוף לפני פרישתו המזכה אותו לקצבה, ישולם, בנוסף לקצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבע של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על משכורתו השנתית וסעיף 22 לא יחול.

  (ב) פוטר אדם כאמור בסעיף קטן (א) על פי החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפסל לשירות, רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי למענק, כולו או מקצתו.

לתחילת העמוד 63ג. דין שירות חובה
 • (א) מי שפרש מהשירות כעובד שירותי הביטחון, תובא בחשבון תקופת שירותו לעניין חוק זה, תקופת שירות החובה שקדמה לשירותו, בהתקיים שניים אלה:

  (1) הוא הצטרף לשירות ביטחוני מזכה עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000);
  (2) הוא שירת עשר שנים לפחות, במצטבר, בשירות ביטחוני מזכה, אחד או יותר.

  (ב)  בסעיף זה, "שירות ביטחוני מזכה" ו"שירות חובה" - כהגדרתם בסעיף 79 א(ב).

  (ג) מי שבחשבון תקופת שירותו כלולה תקופת שירות חובה כאמור בסעיף קטן (א) והוא זכאי לקצבת פרישה, תשולם לו, על אף האמור בסעיף 20 (א), קצבה לפי כל שנות שירותו גם אם תעלה על 70% ממשכורתו הקובעת ובלבד שלא תעלה על שיעור זה בסכום השוה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול במספר החדשים של שירות החובה כאמור.

  (ד) סעיף זה יחול גם על מי שפרש מהשירות לפני יום ו' בתמוז התשל"ט (1 ביולי 1979), ואולם לא יינתן מכוח סעיף קטן זה תשלום כלשהו בעד התקופה שקדמה ל-1 בחודש שלאחר פרסומו.

לתחילת העמוד 63ד. שיעור קצבת הפרישה
 • סעיף 20 ייקרא לגבי עובד שירותי הבטחון כאילו -

  (1) בסעיף קטן (ג), אחרי "כשהוא נכה" בא "בין כמשמעותו בחוק זה ובין כמשמעותו בחוק הנכים".

  (2) בסופו בא:

  (ד) עובד שירותי הבטחון הזכאי לקצבת פרישה בשל פיטוריו מחמת נכות, כמשמעותה בחוק הנכים, שלקה בה בשירות בשירותי הבטחון ודרגת נכותו היא שלושים וחמישה אחוזים או יותר, הברירה בידו לבחור באחת מאלה;

  (1) קצבה לפי סעיף קטן (א) ועל אף האמור בסעיף 34 (ב) ו-(ג) - גם מלוא התגמולים והזכויות לפי חוק הנכים.

  (2) קצבה של עשרים וחמשה אחוזים ממשכורתו הקובעת;

  ובלבד שלגבי זכאי כאמור שדרגת נכותו היא ששים אחוזים או יותר, קצבתו ביחד עם התגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים לא יפחתו מחמישים אחוזים ממשכורתו הקובעת.

לתחילת העמוד 63ד1. בוטל- הגבלת גמלאות כפל
לתחילת העמוד 63ד2. קצבה ומשכורת
 • סעיף 35 ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו -
  (1) במקום סעיף קטן (א) בא: 

  "(א) זכאי לקצבת פרישה שהוא עובד שירותי הביטחון, שחזר לשירות בשירותי הביטחון, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה.";

  (2) בוטל.

  (3) בוטל.

  (4) בוטל.

  (5) בוטל.

  ""הכנסה כוללת" - המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה הרגילה;

  "המשכורת הקיימת" - המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר המדינה;

  "קצבה רגילה" - קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה."

לתחילת העמוד 63ה. גמלה ותגמול
 • סעיף 34(ג) ייקרא לגבי עובד שירותי הבטחון כאילו בסופו בא: "אולם מי שבחר בקצבה לפי סעיף 20 (ד)(2) או שהוא זכאי לקצבה לפי סעיף 23 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק שירות הקבע בצה"ל), יהיה רשאי לקבל את מלוא התגמולים בנוסף לקצבה לפי סעיפים אלה ואין רואים קצבה זו כהכנסה זו לענין חוקי השיקום".

לתחילת העמוד 63ו. דין נכות
 • סעיף 61 ייקרא לגבי עובד שירותי הבטחון כאילו ברישה, אחרי "דרגת נכותו" בא "לרבות נכות כמשמעותה בחוק הנכים".

לתחילת העמוד 63ז. דין נכה
 • (א) חוק הנכים יחול על עובד שירותי הבטחון בתיאומים ובשינוייםשנקבעו בסעיף קטן (ב) וביתר הוראות פרק זה.

  (ב) לענין סעיף קטן (א), כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בעובד שירותי הבטחון או בשירות בשירותי הבטחון, הכל לפי ענין.

לתחילת העמוד 63ח. דין משפחת ניספה
 • (א) חוק משפחות החיילים יחול על עובד שירותי הבטחון שנפטר ועל בני משפחתו של עובד שירותי הבטחון שנפטר, בתיאומים והשינויים שנקבעו בסעיף (ב) וביתר הוראות פרק זה.

  (ב) לענין סעיף קטן (א), כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בעובד שירותי הבטחון או בשירות בשירותי הבטחון, הכל לפי ענין.

לתחילת העמוד 63ט. אזכורים
 • כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בסעיפים 63ז ו-63ח.

לתחילת העמוד 63ט1. תחולה על עובדים זמניים
 • הוראות סעיפים 63ז ו-63ח יחולו גם על מי שמועסק בשירותי הביטחון במסגרת יחסי עבודה ולא התמנה לפי חוק המינויים, ובלבד שהוא מועסק כאמור בהרשאה להעסקה לשעה או בכתב העסקה, כמשמעותם בסעיף 108ח(2א)(2), או בחוזה מיוחד כמשמעותו בסעיף 40 לחוק המינויים, ואולם לעניין פגיעה תוך כדי השירות וערב השירות, שאינה פגיעה מזכה לפי חוקי השיקום כהגדרתה בסעיף 295א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, יחולו עליו הוראות פרק ה' לחוק האמור, וכן יחולו עליו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 295א)ה* עד (ח) ו-295ב לאותו חוק.

לתחילת העמוד 63י. זכויות יתר
 • כל חיקוק המעניק או הנותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או כנותן סמכות להעניק אותם גם לעובד שירותי הבטחון שהוא נכה או לבן משפחה של עובד שירותי הבטחון שנספה.

לתחילת העמוד 63יא. עובד שנעדר
 • לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, הרשות הצבאית המוסמכת, לגבי עובד שירותי הבטחון שנעדר תהיה מי ששר האוצר מינהו לענין סעיף זה.

לתחילת העמוד 63יב. קצבה לשאירים
 • עובד שירותי הבטחון שנפטר בזמן שירותו בשירותי הבטחון, ושאיריו זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יחולו על השאירים הוראות סעיפים 23,23א,29,28,27,26 ו-32 (ה) לחוק שירות הקבע בצה"ל בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

לתחילת העמוד 63א4. דין תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר
 • סעיף 9ב ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו -
  (1) האמור בו מסומן ")(א)" ובו, במקום "ו– 62 (ב)" נאמר " 62 (ב), 63 ב ו– 63 ה";

  (2) אחרי סעיף קטן (א) בא: 

  "(ב) לעניין סעיף קטן (א) -

  (1) תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ז)(3) או (ט) של סעיף 9א, המובא בסעיף 63 א 3, יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), למעט לעניין סעיפים 31 ו– 37 , כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות באותו מועד שבו הן משולמות בפועל;

  (2) תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים )ז() 3( או )ט( של סעיף 9א, המובא בסעיף 63 א 3, יראו אותן לעניין סעיפים 31 ו– 37 כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר מועד תשלום הקצבה כאמור."