חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק ב': גמלאות ושיעורן

לתחילת העמוד פרק ב': גמלאות ושיעורן
לתחילת העמוד 8. הגדרות
 • בפרק זה -

  "מועד המעבר" - יום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009);

  "ממוצע משוקלל" של שיעורי חלקיות משרה - השבר היוצא מחיבור המכפלות של כל אחד מהשיעורים האמורים במספר החדשים שבהם שירת העובד לפי אותם שיעורים, וחלוקת סך הכל במספר כל החדשים שבהם שירת;

  "משכורת קובעת", לגבי אדם פלוני בזמן פלוני - שיעור המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, כמפורט להלן, לפי העניין, כפי שהוא מעודכן לפי הוראות סעיף 9: 

  (1) לגבי פלוני שפרש משירות אחרי מועד המעבר - שיעור המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיע ערב פרישתו של פלוני מהשירות, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו כאמור;

  (2) לגבי פלוני שפרש משירות לפני מועד המעבר - שיעור המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיע במועד המעבר, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;

  (3) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), הורד פלוני בדרגתו עקב אמצעי משמעת לפי כל דין, תחושב משכורתו הקובעת במשך כל תקופת ההורדה, בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה שאליה הורד, ובתום תקופת ההורדה תחזור ותחושב משכורתו הקובעת בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה שלפני ההורדה.

  "משכורת שנתית" לגבי עובד שפרש משירותו - משכורתו הקובעת במועד פרישתו כפול שנים עשר;

  "רשימת הדירוגים הבסיסית" - רשימת הדירוגים שבחלק א' לתוספת השלישית;

  "תוספת קבועה" - תוספת המשתלמת על משכורתו היסודית של עובד ושהוכרה על ידי הממשלה כתוספת קבועה לענין חוק זה.

לתחילת העמוד 9. עדכון המשכורת הקובעת
 • (א) המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה (בסעיף זה - חודש העדכון), בעד קצבת חודש ינואר ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.

  (א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהדירוגים המפורטים בתוספת שלישית א' ופרש בתקופות כמפורט באותה תוספת, תעודכן משכורתו הקובעת לא יאוחר מיום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014) גם בעדכון הנוסף החל לגביו, בעד קצבאות החודשים כמפורט בתוספת האמורה ואילך.

  (ב) בסעיף זה ובסעיף 9א -

  "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "המדד החדש" - מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

  "המדד הקודם" - מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון -

  1.  לגבי מי שפרש מהשירות עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) - מדד חודש דצמבר 2008;

  2. לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) - מדד החודש שבו פרש מהשירות.

   

  "העדכון הנוסף", לגבי אדם פלוני - עדכון כמפורט להלן, בהתאם לדירוג שבו דורג אותו אדם ערב פרישתו:

  (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות (1) עד (5), (6) למעט סניגורים ציבוריים, (8), (9) (12) עד (14) ו-16) עד (19) לרשימת הדירוגים הבסיסית וכן בדירוג מעברי הגבול, בדירוג קלדניות שופטים או בדירוג ביקורת המדינה - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו את פסקה (6) לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";


  (2) לגבי מי שערב פרישתו היה עובד כבאות בפנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 107 ג(ב) ודורג בדירוג הכבאים או בדירוג עובדי המינהל והשירותים (דירוג אחיד) - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום כ"ח בשבט התשע"ג (8 בפברואר 2013) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק א' לתוספת שלישית
  א', בהתאם למועד פרישתו;


  (3) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה (7) לרשימת הדירוגים הבסיסית, וכן מי שערב פרישתו שירת כסניגור ציבורי - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009( עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ב' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו את פסקה (7) לרשימת הדירוגים הבסיסית כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה";


  (4) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות (10), (11) או (15) לרשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ג' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

  (5) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג עובדי הוראה - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ד' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;


  (6) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ג' באב התש"ע (14 ביולי 2010) עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) - עדכון בשיעורים ממשכורתו הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ה' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;


  (7) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בפסקה (16) לרשימת הדירוגים הבסיסית - עדכון כמפורט להלן, לפי העניין:

  (א) אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) - תיווסף למשכורתו הקובעת תוספת בסכומים הקבועים לגביו בחלק ו' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

  (ב) אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), וערב פרישתו שירת במשרד הבריאות - תעודכן משכורתו הקובעת, לאחר עדכונה כאמור בפסקת משנה (א), בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ז' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו;

  (ג) עדכון כאמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב) יבוצע לפני העדכון  כאמור בפסקה (1);

  (8) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות שירת כעובד מינהל ומשק בבית חולים, ודורג בדירוג מהדירוגים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) לרשימת הדירוגים הבסיסית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ח' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרגה שבה דורג באותו מועד; עדכון כאמור בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה (1);


  (9) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג כאמור בפסקה (19) לרשימת הדירוגים הבסיסית בדרג מזכיר שני, מזכיר ראשון, יועץ, ציר-יועץ, ציר או שגריר - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק ט' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו ולדרג שבו דורג כאמור; עדכון כאמור בפסקה זו יבוצע לפני העדכון כאמור בפסקה (1);


  (10) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג המשפטנים או בדירוג הפרקליטים ומשכורתו הקובעת חושבה באותו מועד לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית - אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) - עדכון בשיעורים מהמשכורת הקובעת, הקבועים לגביו בחלק י' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו.

לתחילת העמוד 9א. תוספת לקצבה
 • (א) בסעיף זה -

  "המדד לשנת 2008" - שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד חודש דצמבר 2007;

  "קצבת הבסיס" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  1.  לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) - הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  2. לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1) בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

  3. לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) - קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2), בצירוף התוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו.

   

  (ב) מי שפרש משירות לפני יום כ"ג התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית או דורג בדירוג עובדי הוראה, תשולם לו או לשאירו תוספת לקצבה כמפורט להלן, הכל לפי העניין (בסעיף זה - תוספת שחיקה):


  (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית - תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 ואילך, בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

  (2) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג עובדי הוראה - תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 ואילך, בשיעור של 5% מקצבת הבסיס.

  (ג) מי שפרש מהשירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוגים המפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, בדירוג עובדי הוראה או בדירוג אחר שקבע לגביו שר האוצר שיעור בצו לפי פסקה (1)(ג), תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2009 ואילך, בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, הכל לפי העניין (בסעיף זה - תוספת בשל המדד לשנת 2008):

  (1) לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) - בשיעור ההפרש שבין המדד לשנת 2008 לבין אחד מאלה, לפי העניין:

  א. לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית - השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

  ב. לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג עובדי הוראה - שיעור של 0.25 נקודת האחוז;

   

  ג. לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג אחר - שיעור שקבע שר האוצר בצו, ובלבד שלא יעלה על השיעור בנקודות האחוז המפורט בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

  (2) לגבי מי שפרש מהשירות בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) - בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות.

   

  (ד) מי שפרש מהשירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009)וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, או בדירוג עובדי הוראה, או מי שפרש מהשירות עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) וערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים, תשולם לו או לשאירו, תוספת בעד הקצבאות המפורטות בחלק ג', בחלק ד' או בחלק ה' בתוספת הרביעית, בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו בחלקים האמורים, הכל לפי העניין ובהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה - תוספת בשל הסכמי שכר).

   

  (ה) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, כי תוספת שחיקה תשולם למי שפרש מהשירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או כי תוספת בשל הסכמי שכר תשולם למי שפרש מהשירות לפני יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) או לשאירו, הכל לפי העניין, גם אם ערב הפרישה לא דורג מי שפרש מהשירות כאמור בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, בדירוג עובדי הוראה או בדירוג הרופאים; בצו לפי סעיף קטן זה יקבע שר האוצר את שיעור תוספת השחיקה או התוספת בשל הסכמי שכר, שתשולם למי שפרש מהשירות כאמור או לשאירו, בהתאם למועד הפרישה, וכן את הקצבאות שבעדן תשולם התוספת, ואופן חישובה.

   

  (ו) לא קבע שר האוצר צו לפי סעיף קטן (ג)(1)(ג) או לפי סעיף קטן (ה), לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג שאינו מפורט ברשימת הדירוגים הבסיסית , ואינו דירוג עובדי הוראה או דירוג הרופאים (בסעיף זה - דירוג אחר), עד ליום כ' באב התש"ע (31 ביולי 2010), יראו את הדירוגהאחר כאילו נמנה עם רשימת הדירוגים הבסיסית לעניין התוספות לקצבה לפי סעיף זה, ואולם -

  1. ניתנה לאחר יום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) תוספת למשכורת הנכללת במשכורת הקובעת, שלפיה מחושבת קצבתו של מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009) או של שאירו, יופחת מסך התוספות לקצבה לפי סעיף זה סכום הקצבה שנוסף בשל התוספת למשכורת הקובעת;

  2. תוספת המגיעה לפי סעיף קטן זה למי שפרש משירות או לשאירו, שהיא תוספת שחיקה בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש אוגוסט 2010 ותוספת בשל הסכמי שכר בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש אוגוסט 2010, לפי סעיף קטן זה, תשולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת חודש ספטמבר 2010.

  (ז) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבה לפי סעיף 28 , ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה.

לתחילת העמוד 9ב. דין תוספת לקצבה
 • תוספת לקצבה המגיעה למי שפרש מהשירות או לשאירו לפי סעיף 9א, וכן תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, יראו אותן כחלק מהקצבה לעניין סעיפים 15(4) ו-(5), 24(א), (25(1), 26(ב)(1), 31, 32(א) ו-(ה), 33, 34, 35, 36(א), 37, 46 עד 48(א), 52, 56 עד 58, 61 ו-62(ב), וכחלק מהקצבה בהגדרה "גמלה" שבסעיף 1 לעניין סעיפים 5, 19(ג), 40, 42, 45, 48(א), 49, 50, 51, 52(ב), 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, ו-105.

לתחילת העמוד 10. חישוב תקופת השירות
 • בחישוב תקופת השירות לענין חוק זה יחולו כללים אלה:

  (1) תקופה שאינה עולה כדי חודש מלא אך עולה על חמישה עשר יום - תחושב כחודש מלא, ושאינה עולה על חמישה עשר יום - לא תחושב כלל.

  (2) תקופה שאינה עולה כדי שנה תמימה, יחושב בה כל חודש מלא, כאמור בפסקה (1), כחלק השנים עשר של השנה;

  (3) אין מביאים בחשבון אלא תקופת שירות שמגיעה בעדה משכורת לעובד.

  (4) עובד שתקופת שירותו הרצופה נפסקה, מותר להביא בחשבון את תקופת השירות שלפני ההפסקה, אם החליט כך נציב השירות לפי כללים שקבעה ועדת השירות.

  (5) תקפה שבה היה העובד מושעה לפי חוק המשמעת, בין משכורת ובין שלא במשכורת, לא תובא בחשבון, אלא אם הוחזר לשירות בתום תקופת ההשעיה או אם נפטר בתוך אותה תקופה.

  (6) עובד שהושעה לפי חוק המשמעת ופוטר תוך תקופת ההשעיה שלא מאחת הסיבות שהביאו לידי ההשעיה, יחליט בית הדין למשמעת שהוקם לפי החוק האמור (להלן - בית הדין למשמעת), על פי בקשתם של נציב השירות או של העובד,אם ובאיזו מידה יראו את תקופת ההשעיה כתקופת שירות; בהכרעתו יביא בית הדין בחשבון אם ובאיזו מידה הוכחה האשמה שגרמה להשעיית העובד.

לתחילת העמוד 11. תקופות ללא משכורת שמביאים אותן בחשבון
 • תקופת העדר שאינה מפסיקה את רציפות השירות מביאים אותה בחשבון תקופת השירות על אף האמור בסעיף 10(3) אם היא אחת מאלה:

  (1) תקופה שדינה כדין שירות לפי סעיף 12 לחוק החיילים המשוחררים.

  (2) תקופת שירות חלקי לפי חוק החיילים המשוחררים, או תקופת שירות מילואים לפי חוק שירות בטחון.

  (3) תקופה שמגיעים בעדה דמי לידה או דמי פגיעה בעבורה לפי חוק הביטוח הלאומי.

  (4) תקופה שלא הגיעה בעדה לעובד משכורת, אך שולמו בעדה, על ידיו או מטעמו, בהסכמת נציב השירות ולשם רכישת זכות גמלה, תשלומים לאוצר המדינה, ששיעורם חושב לפי כללים שנקבעו בתקנות על בסיס המשכורות שהיו מגיעות לעובד אילולא נעדר.

לתחילת העמוד 12. כללים לחישוב המשכורת הקובעת של עובד במשרה חלקית
 • (א) בחישוב המשכורת הקובעת של עובד שהועסק בכל תקופת שירותו או בחלק ממנה במשרה חלקית יחולו הוראות מיוחדות אלה:

  (1) הועסק העובד במשרה חלקית ששיעור חלקיותה לא נשתנה במשך כל תקופת שירותו - תהא משכורתו הקובעת שיעור חלקיות המשרה כשהוא מוכפל במשכורתה הקובעת של המשרה המלאה; 

  (2) הועסק העובד במשרה חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה - תהא משכורתו הקובעת שיעור יחסי של משכורתה הקובעת של המשרה מלאה, והוא כממוצע המשוקלל של שיעורי חלקיות משרתו, בתקופות השונות של שירותו, הוא הדין אם הועסק העובד בחלק מתקופת שירותו במשרה מלאה;

  (3) עלתה תקופת שירותו של העובד על 420 חודש, הרי אם חישוב זה נוח יותר לזכאי לגמלה מאשר החישוב לפי פסקה (2) יחושב הממוצע המשוקלל לפי שיעור חלקיות המשרה ב-420 חדשי השירות הנוחים ביותר לו; אולם קצבת פרישה המשתלמת לפי חישוב זה לא תעלה על שבעים אחוז מהמשכורת הקובעת המחושבת לפי ממוצע משוקלל זה, על אף האמור בסעיף 20(א);

  (4) נסתיים שירותו של עובד מסיבת מוות או מצב בריאות לקוי, יחושב הממוצע המשוקלל, לענין קצבת השאירים של עובד שנפטר בזמן שירותו וקצבה ששיעורה נקבע לפי דרגת נכותו של הזכאי, לפי שיעורי חלקיות המשרה בתקופות הנקובות להלן, אם חישוב זה נוח יותר לזכאי לגמלה מן החישוב לפי פסקאות (2) ו-(3);

  (א) חמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - אם נפטר העובד או פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא 25% או יותר;

  (ב) עשר שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה - בכל מקרה אחר;

  (5) נסתיים שירותו של עובד מסיבת מוות או מצב בריאות לקוי, אך היתה חלקיות משרתו בשעת פרישתו גבוהה מהממוצע המשוקלל לפי פסקאות (2), (3) או (4), תחושב המשכורת הקובעת, לענין קצבת השאירים של עובד שנפטר בזמן שירותו וקצבה ששיעורה נקבע לפי דרגת נכותו של הזכאי, לפי חלקיות המשרה בשעת הפרישה, ובלבד שתוך כלל תקופת שירותו שירת תקופת מינימום במשרה שחלקיותה אינה נמוכה מחלקיות המשרה בשעת הפרישה. תקופת המינימום היא ששים חודש בשוטר או בסוהר או אם סיבת הפרישה היתה פטירתו של העובד או פיטוריו מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו 25% או יותר, ובכל מקרהאחר - מאה ועשרים חודש.

  (6) תקופה שבה הועסק העובד במשרה חלקית תיחשב כתקופה שבה הועסק במשרה מלאה או במשרה שחלקיותה גבוהה יותר, אם שולמו בעדה על ידי העובד או מטעמו, בהסכמת נציב השירות ולשם רכישת זכות גמלה, תשלומים לאוצר המדינה ששיעורם חושב לפי כללים שנקבעו בתקנות על בסיס ההפרש שבין משכורתו של העובד במשרתו החלקית ובין המשכורת של המשרה המלאה או המשכורת של המשרה שחלקיותה גבוהה יותר, הכל לפי הענין;

  (7) שולמה למי שהועסקה בהוראה במשרה חלקית הטבת שכר על פי הסדר או הוראה החלים על עובדות הוראה שחלקיות משרתן 4/5 לפחות בתקופת שהן אמהות לילדים עד גיל 14, יראו לענין סעיף זה חלקיות משרתה בתקופה האמורה כמוגדלת בחלק העשירי של משרה מלאה, ובלבד שיעור החלקיות של המשרה לא יעלה עקב הגדלה זו על מאה אחוז.

  (ב) בחישוב המשכורת הקובעת של מי שפרש מהשירות לפני כ"ח בתשרי תשכ"ח (1 בנובמבר 1967) ייקראו פסקאות (4) ו-(5) של סעיף קטן (א) כאילו נאמר בהן כך:

  "(4) נסתיים שירותו של עובד מסיבת מוות או מצב בריאות לקוי, יחושב הממוצע המשוקלל, לענין קצבת השאירים של עובד שנפטר בזמן שירותו ולענין קצבה לפי סעיף 29 (ב) לפי שיעור חלקיות המשרה בחמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה, אם חישוב זה נוח יותר לזכאי לגמלה מהחישוב לפי פסקאות (2) ו-(3)

  (5) נסתיים שירותו של עובד מסיבת מוות או מצב בריאות לקוי, אך היתה חלקיות משרתו בשעת פרישתו גבוהה מהממוצע המשוקלל לפי פסקאות (2), (3) או (4), תחושב המשכורת הקובעת, לענין קצבת השאירים של עובד שנפטר בזמן שירותו ולענין קצבה לפי סעיף 20 (ב), לפי חלקיות המשרה בשעת הפרישה, ובלבד שבתוך כלל תקופת שירותו שירת ששים חודש במשרה שחלקיותה אינה נמוכה מחלקיות המשרה בשעת הפרישה".

לתחילת העמוד 13. משרה חלקית ששיעורה פחות משליש
 • (א) שירותו של עובד שחלקיות משרתו אינה מגיעה כדי שליש לא יובא בחשבון גמלתו של זכאי לגמלה, לצורך חישוב תקופת השירות ולצורך חישוב המשכורת הקובעת, זולת לענין -

  (1) קצבת שאירים עובד שנפטר בזמן שירותו ושירת חמש שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר.

  (2) קצבה ששיעורה נקבע על פי דרגת נכותו של הזכאי אם פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו 25% או יותר - לאחר ששירת עשר שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר.

  (3) קצבה ששיעורה נקבע על פי דרגת נכותו של הזכאי אם פרש מסיבת מצב בריאות לקוי ופסקה (2) אינה חלה עליו - לאחר ששירת עשר שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר.

  (4) שירותו של עובד עד י"ב באב תשכ"ז (18 באוגוסט 1967).

  (ב) תקופת שירות חלקי לא תפסיק את רציפות השירות, אף אם אין היא מובאת בחשבון כאמור בסעיף זה.

לתחילת העמוד 14. שירות ביותר ממשרה אחת
 • (א) הועסק העובד בעת אחת במשרה מלאה אחת ובמשרה או במשרות נוספות תחושב הגמלה על יסוד המשרה המלאה בלבד.

  (ב) הועסק עובד בעת אחת במספר משרות חלקיות העולות ביחד על משרה מלאה, לא יהיו הוא ושאיריו זכאים לגמלה בעד אותה תקופה אלא בשל משרה מלאה אחת; לענין זה יראו כחלק העודף על משרה מלאה את העבודה במשרות שבהן משכורתו הקובעת היא הנמוכה ביותר.

לתחילת העמוד 15. זכות לקצבת פרישה
 • אלה זכאים לקצבת פרישה:

  (1) מי שיצא לקצבה לפי סעיפים 17, 17א או 18;

  (2) מי שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא 25% או יותר;

  (3) מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשפסקה (2) אינה חלה עליו;

  (4) מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבה אחרת כשהוא בגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר, ולא נפסל לשירות המדינה לפי החלטת בית-דין למשמעת; אלא שאם פוטר כאמור על פי החלטת בית-הדין למשמעת, בלי שנפסל לשירות, ולפני שהגיע לגיל 60 או לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה (בפסקה זו - הגיל הקובע) לאחר ולאחר עשרים וחמש שנות שירות, ראשי בית-הדין להחליט על הקטנת קיצבת הפרישה שלו, ובלבד שלא תקטן הקיצבה שתשולם לנידון מהמועד שבו הגיע לגיל 60 או לגיל הקובע, לפי הענין, מהסכום שהיה משתלם לו אילו היתה משכורתו הקובעת, לענין חישוב סכום הגימלה, בגובה השכר הממוצע, כמשמעותו לענין חישוב גימלאות לפי חוק הביטוח (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, אלא אם כן הורה בית הדין להמיר את הקיצבה בפיצוי פיטורים.

  (5) על אף האמור בפסקה (4) רשאי בית הדין להחליט על שלילה מוחלטת של הזכות לקיצבת פרישה בנסיבות חמורות במיוחד ומנימוקים שיפורשו בהחלטתו.

לתחילת העמוד 16. דין מתגייס לשירות קבע
 • על אף האמור בסעיף 43 לחוק החיילים המשוחררים - עובד שהתגייס לשירות קבע לא ייחשב, לצורך קביעת זכויותיו לגמלה, כעובד שפוטר.

לתחילת העמוד 17. יציאה לקצבה לפי רצון העובד
 • עובד רשאי לצאת לקצבה -

  (1) לאחר ששירת עשרים וחמש שנים, אם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה;

  (2) לאחר ששירת עשר שנים, אם הגיע לגיל ששים או ועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות המדינה;

  (3) לאחר תקופת שירות של עשרים שנה בהוראה, כמורה או כגננת, יהא גילו בשעת הפרישה אשר יהא.

לתחילת העמוד 17א. יציאה מוקדמת לקצבה
 • (א) עובד שנסתיים שירותו לאחר ששירת עשר שנים, ואינו זכאי לקצבת פרישה על פי הוראות אחרות של חוק זה, יחול עליו סעיף 46(ג), אולם נפסל העובד לשירות בהחלטת בית הדין למשמעת, אך בלי שפסל אותו לשירות, שלא תשולם לו קצבת פרישה, כולה או מקצתה תפקע או תצומצם תחולתו של הסעיף, לפי הענין.

  (ב) סעיף זה אינו חל על מי שקיבל פיצויים עקב סיום שירותו וכן על מי שזכויותיו לגמלאות עקב שירותו נשמרו על פי סעיפים 86 או 92 או על פי חוק אחר.

  (ג) לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 8, ולעניין סעיפים 9 עד 9ב, יראו את מועד סיום השירות של מי שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף זה, כמועד פרישתו מהשירות.

  ואולן אם נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משף התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ונרשמה הערה לפי סעיף 42ב(א), תידרש הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר של העובד לבחירת העובד בקבלת פיצויים עקב סיום שירותו, אלא אם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו כאמור.

לתחילת העמוד 18. יציאה לקיצבה לפי החלטת נציב השירות
 • (א) עובד ששירת עשר שנים לפחות, רשאי נציב השירות להחליט על יציאתו לקיצבה אם הגיע העובד לגיל 60 והוא חייב לעשות כן בתום החודש שבו הגיע העובד לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף זה - גיל פרישת חובה) אולם נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות ובהסכמת העובד, להרשות את המשך העסקתו של העובד מעבר לגיל פרישת חובה לתקופה שלא תעלה על התקופה שיקבע, אם הוכח להנחת דעתה של ועדת השירות שהעובד מסוגל להמשיך בעבודה במשרתו.

  (ב) (1) עובד ששירת עשר שנים לפחות לגיל פרישת חובה, רשאי נציב השירות להחליט גם על יציאתו לקצבה לגבי חלק ממשרתו בלבד, ואם הגיע העובד לגיל 65 והוכח להנחת דעתה של ועדת השירות שהעובד מסוגל להמשיך בעבודה חלקית במשרתו - יהא נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי להרשות את המשך העסקתו של העובד לגבי חלק ממשרתו ולתקופה שלא תעלה על התקופה שיקבע; כל החלטת נציב השירות לפי פסקה זו טעונה הסכמת העובד.

  (2) קצבתו של העובד כאמור, כל עוד הוא מוסיף לשרת במשרה חלקית, תחושב באופן יחסי לחלק המשרה שלגביו הוצא לקצבה; לא הגיעה חלקיות המשרה שבה הוסיף העובד לשרת כדי השיעור הבא בחשבון לענין סעיף 13 - תחושב כלל קצבתו, לאחר פרישתו מהמשרה החלקית שבה הוסיף לשרת, בכפוף לאמור בסעיף 46 (א), כאילו הוצא לקצבה מלאה במועד שבו הוצא לקצבה לגבי החלק הראשון של משרתו.

  (ג) שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את התנאים והדרכים לשימוש בסמכויות של יציב השירות ושל ועדת השירות לפי סעיף זה, לרבות תקופות המקסימום להארכת השירות.

  (ד) עובד הרואה את עצמו נפגע על ידי הוצאתו לקצבה לפני שהגיע לגיל פרישת חובה, רשאי לערור על החלטת נציב השירות לפני ועדת השירות תוך תקופה ובדרך שנקבעו בתקנות. ועדת השירות תיתן הזדמנות לנציב עובדי המדינה להשמיע את דבריה ורשאית היא לקבל את הערר או לאשר את החלטת הנציב, בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון, והחלטתה תהא סופית.

לתחילת העמוד 19. מתן הודעה מוקדמת
 • (א) עובד היוצא לקצבה לפי סעיף 17 יתן הודעה מוקדמת על רצונו לצאת לקצבה, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

  (ב) נציב השירות יתן לעובד הודעה מוקדמת על החלטתו להוציא לקצבה, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

  (ג) פרש העובד בלי שניתנה הודעה מוקדמת כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), רואים אותו, לענין הזכויות לגמלה, כאילו פרש בתום התקופה שנקבעה למתן הודעה ותחילתה ביום הפרישה בפועל, או ביום מתן אותה הודעה - אם ניתנה למועד שלפני תום התקופה שנקבעה; לענין הזכויות למשכורת בעד התקופה האמורה ופיצוי על אי-מתן ההודעה, יהא דין יציאה או הוצאה לקצבה בלא הודעה מוקדמת כאמור כדין התפטרות או פיטורים ללא הודעה מוקדמת.

לתחילת העמוד 20. שיעור קצבת הפרישה
 • (א) הזכאי לקצבת פרישה תשולם לו כל ימי חייו קצבה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול במספר חודשי שירותו, ובלבד שלא יעלה על שיבעים אחוז ממשכורתו זו ולא יפחת מעשרים אחוז ממנה. אולם אם הועסק העובד בכל תקופת שירותו או בחלק ממנה במשרה חלקית, יכולה הקצבה לעלות על שבעים אחוז ממשכורתו הקובעת, ובלבד שלא תעלה על שבעים אחוז מהמשכורת הקובעת של העובד המחושבת כאילו עבד במשרה מלאה בכל תקופת שירותו.

  (ב) אדם שועדה רפואית קבעה, סמוך לפרישתו, כי הוא נכה בעל דרגת נכות של 50% או יותר, וכן אדם שפוטר מן השירות בגלל נכות בדרגה קטנה מזו, לא תפחת קצבתו מעשרים אחוז ממשכורתו הקובעת בצירוף שלושה פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו.

  (ג) מי שנתקבל לשירות כשהוא נכה, יראו כדרגת נכות לענין סעיף זה את ההפרש שבין דרגת נכותו בזמן קבלתו לשירות ובין דרגת נכותו בזמן פרישתו.

  (ד) מי שנתקבל לשירות תוך שנתיים מיום עלייתו ארצה ושירת עשר שנים לפחות עד פרישתו, ואינו מקבל קיצבת פרישה מעבודה או תשלומי ביטוח סוציאלי ממדינה אחרת, וביום התקבלו לשירות הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בתוספת השניה; לא תפחת קיצבתו מ-35% ממשכורתו הקובעת; עובד כאמור יהא זכאי לתוספת קיצבה של 2% ממשכורתו הקובעת בעד כל שנת עבודה נוספת מעבר לעשר שנים, ובלבד שקיצבתו לא תעלה על 70% ממשכורתו זו.

  (ה) עובד כאמור בסעיף קטן (ד) והזכאי להגדלת תקופת שירותו מכוח סעיף 100(ב) בגלל אחד מאלה:

  1. שירות מחתרתי בחוץ לארץ;

  2. היותו אסיר ציון;

  3. היותו ניצול רדיפות הנאצים;

  4. היותו הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

  5. טעמים רפואיים ומשפחתיים;

  6. שירות סדיר כחייל של מי שגוייס בחוץ לארץ לפני עלייתו לארץ, ושירת בתקופת מלחמת העולם השניה בשירות הצבא הבריטי או בצבאות בנות הברית, כשהשירות האמור אינו מובא בחשבון כשירות לצורך הגימלאות;

  7. היותו בעל עיטור על"ה בהוענק בעד פעילות שאיננה חופפת פעילות אחרת המזכה בהכרת שירות על פי החוק.

   

  - יהיה זכאי לשתי ההגדלות, ובלבד שתקופת השירות של העובד כפי שהוגדלה כך לא תעלה על פי שניים משנות שירותו בפועל.

לתחילת העמוד 21. מתי לא תובא נכות בחשבון
 • (א) אדם שדרגת נכותו קובעת את שיעור קצבתו, כל נכות שבעדה קיבל או היה זכאי לקבל פיצויים או הטבות אחרות מאוצר המדינה וסעיף 60 אינו חל עליה, לא תובא בחשבון לענין חישוב קיצבתו או קצבת שאיריו אלא אם הוחזר לאוצר המדינה אותו חלק מהפיצויים או ההטבות שקיבל הבא לפצותו על תקופת נכות שהוא זכאי בה גם לקצבה, או אם ויתר על החלק האמור, הכל לפני הענין. הוראות ס"ק זה לא יחולו לגבי קצבה של מי שבחר בקצבה לפי סעיף 34(ג) למעט מי שסעיף 78 חל עליו.

  (ב) מי שנתמלאו בו אלה:

  1. דרגת נכותו קובעת את שיעור קצבתו;

  2. סעיף 60 אינו חל על אותה נכות;

  3. קיבל בעד הנכות פיצויים שלא מאוצר המדינה לפי כל חובה חוקית, פרט לחוזה ביטוח, או מענק מהמוסד לביטוח לאומי, מבלי ששולם לאוצר המדינה אותו חלק מהם הבא לפצותו על תקופת נכותו שבה זכאי הוא גם לקצבה לפי חוק זה, או קיבל בעדה קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, פרט לקיצבה לפי פרק ו' 2 לחוק הביטוח הלאומי. 

  לא תבוא בחשבון - לענין חישוב קצבתו או קצבת שאיריו לפי חוק זה - כל נכות שבעדה קיבל פיצויים, מענק או קצבה כאמור.

  (ג) נגרמה לעובד על ידי צד שלישי נכות העשויה לקבוע את שיעור קצבתו, וסעיף 60 אינו חל עליה, חייב הוא להודיע על כך לממונה במועד ובדרך שנקבעו בתקנות ולעשות כל פעולה סבירה שהממונה ידרוש ממנו כדי לקבל פיצויים מהצד השלישי; למטרה זו רשאי הממונה לדרוש מהעובד למסור למי שיורה יפוי-כח להגיש נגד הצד השלישי על חשבון אוצר המדינה תביעה לפיצוי מלא או חלקי על הנכות, הכל כפי שיורה הממונה; לא עשה העובד את המוטל עליו לפי סעיף קטן זה, לא תובא הנכות בחשבון לענין חישוב קצבתו או קצבת שאיריו.

  (ד) שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר חישוב חלק הפיצויים או המענק שיש להחזיר או לשלמו לאוצר המדינה לפי סעיף זה, בדבר אופן החזרתו ובכל ענין אחר הנוגע לביצוע סעיף זה; בין השאר רשאי הוא לקבוע בתקנות אלה כי תשלומי פיצויים או מענק בעד נכות יובא בחשבון לענין חישוב הגימלאות לפי סעיף זה רק אם נתקבלו על ידי העובד תוך תקופה מסויימת לפני פרישתו, שנקבעה באותן תקנות.

  (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שפרש מהשירות לפני י"ב באב התשכ"ז (18 באוגוסט 1967) ועל שאיריו.

לתחילת העמוד 21א. הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 • (א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, נרשמה הערה לפי סעיף 42ב, ומתקיימות הוראות סעיף 58א לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה: 

  (1) תופחת קצבת הפרישה המגיעה לזכאי לקצבת  פרישה (בסעיף זה - הקצבה המלאה) בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, בתוספת לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (בסעיף זה - סכום ההפחתה);

  (2) לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת  הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 58 א ייוותר בידי הזכאי לקצבת פרישה ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הזכאי לקצבת פרישה לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי זכאי לקצבת פרישה לפני ההפחתה" - ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן הזוג  לשעבר אילולא ההפחתה לפי סעיף 58 א(א)(1);

  (3) לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק  מקצבת פרישה לפי סעיף 58 א, יחולו הוראות אלה:

  (א) הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לזכאי לקצבת פרישה או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני - החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

  (ב) ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לזכאי לקצבת פרישה קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2); לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


  (4) נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה  כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לזכאי לקצבת פרישה.


  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

  (1) נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה;

  (2) הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 42 א הוגשה לממונה לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו החל העובד לקבל קצבת פרישה, לפי המאוחר.

לתחילת העמוד 22. מענק נוסף לקצבה
 • (א) מי שפוטר מהשירות לפני שהגיע לגיל 60 והוא זכאי לקצבת פרישה לפי סעיפים 15(2), (3) או (4) או 78 - ישולם לו, נוסף על הקצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבעה של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו ובלבד שהמענק לא יעלה על הסכום הקטן משני אלה:

  1. משכורתו השנתית;

  2. הסכום היוצא מהיוון קצבה, ששיעורה כמפרש שבין הקצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו ובין הקצבה שהיתה מגיעה לו, אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 60 ובהגיעו לגיל 60 היה זכאי לתוספת משפחה בגלל אותם בני משפחה שבגללם היה זכאי לתוספת משפחה בשעת פרישתו.

   

  (ב) היה הזכאי לקצבת פרישה כאמור עובד במשרה חלקית, תחושב הקצבה שהיתה מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 60, לפי חלקיות המשרה שלפיה מחושבת הקצבה של אותו עובד בזמן פיטוריו.

  (ג) פוטר אדם כאמור בסעיף קטן (א) על פי החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפסל לשירות, רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי למענק, כולו או מקצתו.

לתחילת העמוד 22א. מענק נוסף לקצבה - בוטל
לתחילת העמוד 23. מענק לבעל קצבת נכות נמוכה מ- 25%
 • עובד - למעט שוטר וסוהר - שפוטר אחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו נמוכה מ- 25% והוא זכאי עקב פיטורים אלה לפיצויי פיטורים, ישולם לו נוסף לפיצויים אלא מענק בשיעור של אחוז אחד מסכום הפיצויים לכל אחוז מאותה דרגת נכות.

לתחילת העמוד 24. ברירת זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות
 • (א) זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות יהיה רשאי להודיע בכתב,כי במקום זכותו לקצבה בעד שירותו הקודם הוא בוחר בצירוף תקופת שירותו הקודם לתקופת שירותו החוזר.

  (ב) הודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר תוך שתים-עשר חדשים מהמאוחר מאלה:

  1. יום סיום תקופת הנסיון בשירות החוזר, ואם לא חלה בו תקופת נסיון - יום שחזר העובד לשירות;

  2. יום שמי שנקבע בתקנות הודיע לעובד על זכותו לפי סעיף קטן (א); אולם לא לאחר שפרש העובד מהשירות החוזר.
לתחילת העמוד 25. דין עובד שצירף תקופות שירות
 • הודיע עובד כאמור בסעיף 24, יחולו הוראות אלה:

  (1) זכותו לקצבה בעד שירותו הקודם בטלה מיום שחזר לשירות, והוא חייב להחזיר לאוצר המדינה, בשיעורים שנקבעו בתקנות, אם סכומי הקצבה שקיבל בעד התקופה שבה שירת שירות חוזר;

  (2) תקופת שירותו הקודם תצורף לתקופת שירותו החוזר;

  (3) קיבל העובד בעת פרישתו מהשירות הקודם מענק לפי סעיף 22 או 63ב יחזיר לאוצר המדינה, בתנאים, לרבות תשלום בשיעורים, שנקבעו בתקנות, חלק יחסי מן המענק ששיעורו כיחס בין התקופה המתחילה עם חזרתו לשירותתת החוזר ומסתיימת בהגיעו לגיל 60, לבין התקופה המתחילה עם פרישתו מהשירות הקודם ומסתיימת בהגיעו לגיל 60.

  (4) על אף האמור בפסקה (3) רשאי העובד, במקום להחזיר חלק מן המענק כאמור באותה פסקה, לדרוש כי, בחישוב הקצבה שהגיע אחרי פרישתו מהשירות החוזר, יראו את משרתו בשירות הקודם כמשרה חלקית בלבד, ואם היתה המשרה חלקית - כמשרה ששיעור חלקיותה קטן ממה שהיה למעשה הכל לפי שיעורים, כללים ותנאים שנקבעו בתקנות; אולם פסקה זו לא תחול אם כתוצאה מאותו חישוב תרד חלקיות המשרה בשירות הקודם מתחת לשיעור המובא בחשבון לענין סעיף 13.

  (5) היוון העובד חלק מקצבתו בעד שירותו הקודם יראו בחישוב הקצבה שתגיע אחרי פרישתו מהשירות החוזר, את משרתו בשירות הקודם כמשרה חלקית ששיעור חלקיותה כיחס שבין החלק הבלתי הוון של הקצבה בעד השירות הקודם לבין קצבה מלאה לפני ההיוון.


  (6) היוון חלק מקצבה כאמור בפסקה (5) בעד תקופה מסויימת בלבד, תשולם הקצבה לפי האמור בפסקה (5) אחרי הפרישה מהשירות החוזר, רק במשך פרק הזמן שבו עולה התקופה שבעדה הוונה הקצבה על התקופה שבה הגיעה לזכאי קצבה מוקטנת עקב היוון לפני תחילתו של השירות החוזר; תם אותו פרק זמן, תשולם הקצבה כאילו לא לא הוון חלק מהקצבה בעד השירות הקודם.

  (7) המשכורת הקובעת, לענין חישוב הקצבה שתגיע לאחר הפרישה מהשירות החוזר, תחושב לפי דרגתו של העובד בזמן פרישתו הראשונה או האחרונה הכל לפי הדרגה הגבוהה יותר.

   

לתחילת העמוד 26. קצבה לשאריו של עובד
 • (א) עובד שנפטר בזמן שירותו והוא שירת לפחות שלוש שנים - תשולם לשאיריו, כל תקופת הזמן המפורשת בסעיף זה, קצבה באחוזים ממשכורתו הקובעת, והם -

  (1) לבן זוג כל עוד לא נישא - 

  (א) באין אחרי הנפטר בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה - ארבעים אחוזים;

  (א1) לעניין סעיף קטן (א)(2) עד (4), יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.

  (ב) אם הותיר אחריו הנפטר, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (1א) -

  (1) עד החודש שבו היה מגיע העובד לגיל פרישת חובה אילולא נפטר (בסעיף זה - החודש הקובע) - ארבעים אחוזים;

  (2) החל בחודש שלאחר החודש הקובע - ההפרש שבין ארבעים אחוזים למכפלת השיעור להעברה בארבעים אחוזים;

  (2) ליתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג הזכאי לקצבה - עשרה אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;

  (3) ליתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה - חמישה עשר אחוז לכל יתום בתוספת חמישה עשר אחוז לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;

  (4) לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם- עשרה אחוזים לכל אחד, ובאין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתומים הזכאים לקצבה - חמישה עשר אחוז לכל אחד.

  (ב)(1) מי שהיה ליתום של עובד לאחר שהגיע לגיל 18 והוא זכאי לקצבה לפי סעיף קטן (א), לרבות קצבה ששיעורה נקבע לפי סעיף (א), רשאי להוות את הקצבה האמורה כולה.

  (2) הוראה זו אינה חלה-

  (א) על יתום שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו.

  (ב) אם בחרו שאירי העובד בהטבות פרישה אחרות במקום כל הגמלאות המגיעות להם לפי חוק זה כאמור בסעיף 40.

לתחילת העמוד 27. מענק לשאירים באין קצבה
 • (א) עובד שנפטר בזמן שירותו לאחר ששירת פחות משלוש שנים, ישולם לרגל פטירתו מענק לשאיריו בשיעור שתקבע הממשלה (בסעיף זה - המענק).

  (ב) ועדת השירות תקבע את הכללים לחלוקת המענק בין השאירים ושיעורי הסכומים שינוכו ממשכורתו של עובד על חשבון המענק שיגיע לרגל פטירתו.

  (ג) בסעיף זה, "שאיר" - למעט בן זוג לשעבר, ופרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון.

לתחילת העמוד 28. קצבה לשאיריו של זכאי לקצבת פרישה
 • (א) זכאי לקצבת פרישה שנפטר - תשולם לשאיריו כל תקופת הזמן המפורשת בסעיף זה, ובכפוף להוראות סעיף 109 (ב) (2), קצבה באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, והם -

  (1) לבן זוג, אם היה בן זוג לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד - 

  (א) באין אחרי הזכאי לקבצת פרישה שנפטר בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה, וכל עוד לא נישא בן הזוג - שישים אחוזים, אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

  (ב) אם הותיר אחריו הזכאי לקצבת פרישה שנפטר, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (1א), וכל עוד לא נישא בן הזוג - ההפרש שבין שישים אחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר בלא הפחתה לפי סעיף 21 א(א), אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים;

  (1א) לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות ולא מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף 21 א(ב), וכל עוד לא נישא בן הזוג לשעבר או הפרוד של קבע - מכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים; לעניין זה, לגבי בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, יראו את הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, כקצבה המלאה שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 21 א(א).

  (2) ליתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג הזכאילקצבה - חמישה עשר אחוז לכל יתום.

  (3) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאילקצבה - חמישה עשר אחוז לכל יתום בתוספת עשרים וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד.

  (4) לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ובאין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתום הזכאים לקצבה - עשרים אחוז לכל אחד.

  (א1) לעניין סעיף קטן (א)(2) עד (4), יראו בן הזוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.

   

  (ב) קצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר - כאמור ברישה לסעיף קטן (א) -היא הקצבה שהיה מקבל אותה תכוף לפני פטירתו אילולא הוראות סעיפים 32, 33, 35, ו-46 (ב) או (ד) בצירוף תוספות לפי סעיף 9א, ככל שהיה זכאי תיקון סעיף 28 להן.

   

  (ג) הופחתה או נשללה קצבתו של זכאי לפי סעיפים 53 או 61, יראו כקצבתו שהיתה מגיעה לו אילולא נפטר את הקצבה כאמור בסעיף קטן (ב) כפי שהופחתה או נשללה.

  (ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על שאיריו של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 17א ונפטר בטרם היה זכאי לה לפי האמור בסעיף 46(ג), ולענין זה תבוא במקום הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר - הקצבה שהיתה מגיעה לו אילו במועד הפטירה היה כבר זכאי לה.

   

  (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) - 

  (1) לבן זוג של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 17א ונפטר בטרם היה זכאי לה לפי האמור בסעיף 46(ג), והותיר אחריו, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (2), תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר אם במועד הפטירה היה כבר זכאי לה, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין: 

  (א) עד החודש שבו היה מגיע הנפטר לגיל פרישת חובה אילולא נפטור (בסעיף זה - החודש הקובע) - שישים אחוזים,  אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

  (ב) החל בחודש שלאחר החודש הקובע - ההפרש שבין שישים אחוזים, אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים;

  (2) לבן הזוג לשעבר או לפקוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, של מי שבחר בזכויות לקצבה כאמור בפסקה (1) ונפטר כאמור באותה פסקה, תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה בסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר אם במועד הפטירה היה כבר זכאי לה, שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 21א(א), אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ואולם לא תשולם לבן הזוג לשעבר או לפרוד של קבע קצבה כאמור אלא החל מהחודש שלאחר החודש הקובע.

לתחילת העמוד 29. קצבה לפי חוק זה וקצבת ביטוח (מבוטל).
לתחילת העמוד 30. קצבת שאיר ששיעורה נקבע על ידי הממונה
 • (א) היה סך כל הקצבאות המגיעות לשאיריו של נפטר עולה על השיעור הקיצוני, או שהשאיר אחריו הנפטר יותר מבן זוג אחד או יתומים מיותר מבין זוג אחד, או שהיתומים אינם סמוכים על שולחן אחד - תשולם לשאיריו, במקום הקצבאות בשיעורים שנקבעו בסעיפים 26 או 28, קצבאות בשיעורים שיקבע הממונה, בהתחשב עם מצבם של השאירים ועם כל הסכם שביניהם; ובלבד -

  1. ששיעור הקצבה שיקבע הממונה לשאיר פלוני מהשאירים כאמור לא יעלה על שיעור הקצבה שהיתה מגיעה לאותו שאיר אילולא הוראות סעיף זה.

  2. שסך כל הקצבות שיקבע הממונה יהיה השיעור הקיצוני או סך כל הקצבאות שהיו מגיעות לשאירים אילולא הוראות סעיף זה, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

   

  (א1) לעניין סעיף קטן (א), יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג, ואולם האמור באותו סעיף קטן לא יחול אם השאיר אחריו הנפטר בן זוג אחד ובן זוג לשעבר אחד, או בן זוג אחד ןפרוד של קבע אחד שניתן לגביו פסק דין לאיזון.

   

  (ב) השיעור הקיצוני לגבי שאיריו של עובד הוא שבעים אחוז ממשכורתו הקובעת של העובד, ולגבי שאיריו של זכאי לקצבת פרישה - תשעים אחוזים מקצבתו.

לתחילת העמוד 31. מענק לבן זוג שנישא
 • (א) בן זוג שהוא זכאי לקצבה ונישא - ישולם לו מענק כסכום הקצבה שהיה זכאי לה, ללוא נישא, כמפורט בסעיף קטן (ג) כפול שלושים ושש, ובבן זוג שבגלל האמור בסעיפים 20 או 36 משלמים לו קצבה בשיעור מופחת או אין משלמים לו קצבה, תיחשב כקצבה לענין זה הקצבה שהיה זכאי לה אילולא הוראות הסעיפים האמורים.

  (ב) מענק ששולם לבן זוג לפי סעיף 37 ינוכה מהמענק המשתלם לפי סעיף קטן (א).

  (ג) מחצית המענק לפי סעיף זה ישולם לבן זוג עם הגשת בקשתו לכך, אך לא לפני הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה שהיה זכאי לה לאחרונה לפני הנישואין, והמחצית השניה תשולם לו בתום שנתיים לאחר הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה שהיתה משתלמת לו אותה שעה לולא נישא.

  (ד) פקעו הנישואין השניים, תשולם לבן הזוג מיום הפקעת הנישואין אותה קיצבה שהיתה משתלמת לו אתה שעה אילולא נישא, אולם אם כבר שולם לו מענק או מחציתו לפי סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבל, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש מעל למחציתה.

  (ה) פקעה זכותו של בן הזוג לקצבה לפי סך כל ההפחתות לפי סעיף קטן (ד) הגיע כדי שיעור המענק שקיבל, תהיה היתרה חוב של בן הזוג או של עזבונו לאוצר המדינה.

  (ו) לענין סעיף זה, "פקיעה" - לרבות במות בן הזוג.

   

  (ז) לעניין סעיף זה יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.

לתחילת העמוד 32. הגבלת גימלאות כפל
 • (א) בסעיף זה, "גמלאות כפל" - שתי קצבות לפי חוק זה, או קצבה אחת לפי חוק זה בצירוף אחת או יותר מגמלאות אלה:

   

  1. נמחק בתיקון מס' 30;

  2. פיצויים שבועיים לפי פקודת הפיצויים לעובדים, 1947;

  3. קצבה או תשלום כיוצא בה המשתלמים מאוצר המדינה לפי חוק אחר או לפי הסכם או הסדר כלשהו או מקרן פנסיה או מקרן תגמולים על פי התקשרות עם אוצר המדינה לצורך קצבה או תשלום כאמור, למעט גמלה לפי חוק-השיקום כמשמעותם בסעיף 34;

  4. קצבה או תשלום כיוצא בה המשתלמים על פי חוק אחר או הסכם או הסדר כלשהו מקופה ציבורית שקבעה הממשלה לענייין סעיף זה, או מקרן פנסיה או מקרן תגמולין שהקופה הציבורית קשורה בהן לצורך קצבה או תשלום כאמור.

  (ב) היה אדם זכאי לגמלאות כפל וסך כולם, לרבות אותו חלק מהן שהיוון, עלה על 70% מהמשכורת הקובעת, תופחת הקצבה לפי חוק זה או אחת משתי הקצבאות לפיו, הכל לפי הענין, בסכום שבו עודף סך כל גימלאות הכפל על 70% מהמשכורת הקובעת; הוראה זו לא תחול על קצבת יתום ועל קצבה שלא לפי חוק זה המגיעה מכוח שירות בממשלת ארץ-ישראל.

  (ג) על אף האמור בכל חוק אחר, אם היה הזכאי לקצבה לפי חוק זה זכאי לקצבה מופחתת לפי חוק אחר בשל קצבה לפי חוק זה, תהיה הפחתה של כל קצבה בסכום שיחסו לכלל הסכום שיש להפחית אילו היתה ההפחתה נעשית על פי הוראות סעיף קטן (ב) כיחס של כל קצבה אל סכומן הכולל של הקצבאות לפני ההפחתה.

  (ד) משכורת הקובעת לענין סעיף זה תהא המשכורת הקובעת המשוקללת שלפיה מחושבת כל קצבה לפי חוק זה, או המשכורת שלפיה מחושבות הגמלאות האחרות,הכל לפי המשכורת הגבוהה יותר; לא היו הגמלאות האחרות מחושבות על בסיס משכורת, תיקבע המשכורת לענין סעיף זה בהתאם לעקרונות שלפיהם מחושבת המשכורת הקובעת, בסעיף קטן זה -

  "משכורת קובעת משוקללת" - כמפורט להלן, לפי העניין:

  1. לגבי מי שמגיעה לו תוספת לקצבה לפי סעיף 9א - המשכורת הקובעת, בתוספת הסכום המתקבל מהכפלת התוספות לקצבה ביחס שבין המשכורת הקובעת לבין הקצבה המגיעה למי שפרש כאמור או לשאירו;

  2. לגבי מי שאינה מגיעה לו תוספת לקצבה לפי סעיף 9א - המשכורת הקובעת; לענין הגדרה זו, חל סעיף 12 על המשכורת הקובעת לפי חוק זה, תחושב המשכורת הקובעת המשוקללת, לפי המשכורת הקובעת, הקצבה, והתוספות לקצבה שהיו מחושבות לגבי מי שפרש מהשירות או שאירו אילו עבד מי שפרש כאמור במשרה מלאה בכל תקופת שירותו;

   "תוספות לקצבה" - התוספות לקצבה כאמור בסעיף 9ב המגיעות למי שפרש מהשירות או לשאירו.

   

  (ה) שירת עובד בעת אחת בשירות המדינה ובגוף שקופתו נקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף זה, וסך כל הקצבאות והגמלאות המגיעות עקב שירות כאמור עודף על הקצבה שהיתה מגיעה אילו בתקופה האמורה שירת בשירות המדינה במשרה מלאה, במשכורת השווה למשכורת הקובעת כאמור בסעיף קטן (ד) - תופחת הקצבה לפי חוק זה בעודף כאמור.

  (ו) סעיף זה אינו גורע מהאמור בסעיף 21.

  (ז) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי אלה:

  1. הזכאי לגימלאות כפל, כאשר האחת היא קצבת שאיר עקב פטירת בן זוגו והשניה היא קצבת פרישה.

  2. הזכאי לגימלאות כפל, כאשר האחת היא קיצבת פרישה או קיצבת שאיר עקב פטירת בן זוגו והשניה היא קיצבה בשל פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.
לתחילת העמוד 33. סייגים לסעיף 32
 • (א) סעיף 32 אינו חל על קצבה לפי חוק זה של מי שלפני כ"ח בתשרי תשכ"ח (1 בנובמבר 1967) (להלן בסעיף זה - יום התיקון) היה זכאי לה ולגמלה מן המפורטות בסעיף 32 (א) למעט קצבה שניה לפי חוק זה וקצבה בגלל פגיעה בעבודה לפי חוק הבטוח הלאומי (להלן בסעיף זה - קצבת פגיעה בעבודה).

  (ב) מי שהיה לפני התיקון זכאי לשתי קצבאות לפי חוק זה ובחר באחת מהן, זכאי לקבל את שתי הקצבאות לגבי הזמן שמיום התיקון ואילך, בכפוף לאמור בסעיף 32; אולם אם שולמו פיצויי פיטורים עקב פרישה מן השירות שהיתה מזכה אותו הקצבה אילו סעיף 32 עמד בתוקף אותה שעה לא תבוא בחשבון תקופת שירותו התקופה שבעדה שושלמו הפיצויים.

  (ג) מי שלפני יום התיקון פרש מהשירות בנסיבות שהיו מזכות אותו או את שאיריו, לפי בחירתם, בקצבה לפי חוק זה או בקצבת פגיעה בעבודה, יחולו עליו הוראות מיוחדות אלה:


  1. בחר הזכאי לקצבה כאמור בקצבת פגיעה בעבודה, יהא זכאי גם לקצבה לפי חוק זה לגבי הזמן שמיום התיקון ואילך, בכפוף לאמור בסעיף 32, אולם אם שולמו עקב הפרישה פיצויי פיטורים, לא תבוא בחשבון הקצבה לפי חוק זה תקופת השירות שבעדה שולמו הפיצויים.


  2. בחר הזכאי בקצבה לפי חוק זה, יהא זכאי גם לקצבת פגיעה בעבודה לגבי הזמן שמיום התיקון ואילך, בכפוף לאמור בסעיף 32, ובלבד שהתביעה לקצבת פגיעה בעבודה הוגשה על ידיו תוך שנים עשר חדשים מאירוע המקרה שהיה מזכה אותו בקצבת פגיעה בעבודה, לולא בחר בקצבה לפי חוק זה או שהמוסד לביטוח לאומי שילם לאוצר המדינה פיצוי לפי חוק זה, כפי שעמד ערב יום התיקון, על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלם;


  3. על אף האמור בפסקה (2) רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם קצבת פגיעה בעבודה, כולה או מקצתה, אף אם נתבעה אחרי המועד האמור באותה פסקה.
לתחילת העמוד 34. גמלה לפי חוק זה ולפי חוק השיקום
 • (א) בסעיף זה -

   

  "חוקי השיקום" - חוק הנכים, חוק משפחת החיילים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970 וכל חוק אחר, ששר האוצר, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, קבע בצו כחוק שיקום לעניין חוק זה.

  "גמלה לפי חוקי השיקום" - תגמולים, הענקה או מענק המגיעים לפי חוקי השיקום .

  (ב) הזכאי עקב מאורע אחר לקצבה לפי פרק זה ולגמלה לפי חוקי השיקום - הברירה בידו לבחור באחת מהן, אולם משפרש עובד מהשירות ועקב הפרישה נהיה לזכאי גם לגמלה לפי חוקי השיקום מחמת שינוי בשיעור הכנסותיו, לא יגרע הדבר מזכויותיו לגמלאות לפי חוק זה.

   

  (ג) בחר בקצבה לפי פרק זה, יהיה זכאי לקבל גם עשרים וחמישה אחוזים מהגמלה לפי חוקי השיקום ואת כל שאר הזכויות המגיעות לפיהם.

  (ד) (1) הזכאי, שלא עקב מאורע אחד, לגמלה לפי חוק זה לגמלה לפי חוקי השיקום, יהא זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.

  (2) סעיף קטן זה יחול, לגבי הזמן שלאחר כ"ז בתשרי התשכ"ח (31 באוקטובר 1967), אף על מי שפרש עד אותו יום, ובלבד שאם קיבל הטבות פרישה מאוצר המדינה עקב הפרישה מן השירות, הוחזרו הטבות אלה לפי כללים ותנאים שנקבעו בתקנות.

  (ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), עובד שפוטר מהשירות מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים, שלקה בה באותו שירות ודרגתה היא 35% או יותר, וזכאי הוא בגללה לתגמולים לפי חוק הנכים, יהיה זכאי לקיצבה לפי סעיף 20 (א) וכן למלוא התגמולים והזכויות המגיעים לו לפי חוק הנכים.

  (ו)

  (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג), עובד שנפטר בזמן שירותו ושאיריו זכאים מחמת פטירתו לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), וגם לקצבה לפי 7 חוק זה, יהיו שאיריו זכאים למלוא התגמולים וההטבות המגיעים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וגם לקצבה לפי חוק זה, ואין רואים קצבה זו כהכנסה לעניין חוקי השיקום; ואולם כל עוד בן הזוג או היתומים זכאים לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תנוכה מקצבתם לפי חוק זה מחצית מסכום התגמולים או מחצית מסכום הקצבה, לפי הסכום הנמוך, והתגמולים וההטבות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ישולמו במלואם .

  (2) היה סך כל הקצבאות המגיעות לבן הזוג וליתומים לפי חוק זה בצירוף התגמולים המגיעים להם לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת של העובד שנפטר, ינוכה הסכום העודף מקצבתם לפי חוק זה, והתגמולים וההטבות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ישולמו במלואם; לעניין זה, "משכורת קובעת משוקללת" - משכורת קובעת משוקללת כהגדרתה בסעיף 32 (ד), ואולם הסיפה להגדרה האמורה, החל במילים "לעניין הגדרה זו" - לא תחול.

  (3) לעניין פסקה (2), לא תובא בחשבון התגמולים התוספת לפי סעיף 14 (1) לחוק משפחות החיילים, ובזכאי לתגמולים לפי סעיף 9)ב( לאותו חוק - לא יובא בחשבון ההפרש שבין אותם תגמולים לבין התגמולים לפי סעיף 9)א( לאותו חוק" .

לתחילת העמוד 35. קצבה ומשכורת
 • (א) זכאי לקצבת פרישה, שחזר לשירות במשרד הממשלתי, ביחידת הסמך או בגוף אחר שהוראות סעיף קטן זה חלות עליו או הוחלו עליו שמהם פרש, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה.


  (ב) לענין סעיף קטן (א) תחושב המשכורת הקיימת לפי המשכורת שקיבל הזכאי לקצבה מאוצר המדינה בעד החודש שבו מגיעה הקצבה.


  (ג) חל סעיף 12 על החישוב של המשכורת הקובעת, יובא בחשבון לצורך ההפחתה לפי סעיף קטן (א) רק אותו חלק ממשכורתו הקיימת של הזכאי לקצבה ששיעורו כיחס שבין חלקיות משרתו של העובד שלפיה מחושבת משכורתו הקובעת לבין משכורת של משרה מלאה.

  (ד) זכאי לקצבת פרישה שתכוף לפני פרישתו עבד במשרה חלקית ושנתמלאו בו אלה:

  1. ערב פרישתו עבד במשרה נוספת בשירות המדינה ומשרה זו אינה מזכה בגמלה או בתשלום כיוצא בה;

  2. הוא מוסיף לעבוד במשרה כאמור בפסקה (1);

  משכורתו בעד העבודה כאמור בפסקה (2) לא תובא בחשבון לענין ההפחתה לפי סעיף זה, אלא במידה ששיעור חלקיות משרתו בעבודה כאמור ביחד עם שיעור חלקיות המשרה שממנה פרש עולים על משרה מלאה.

  (ה) זכאי לקצבת פרישה שהיוון חלק מקצבתו, ייעשה החישוב לענין סעיף קטן (א) כאילו מקבל הזכאי קצבה מלאה, ורק לאחר שתופחת הקצבה עקב קבלת משכורת מאוצר המדינה, ינוכה ממנה חלק הקצבה שהיוון.

  (ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על זכאי לקצבת פרישה שהגיע לגיל 60; ואם ערב פרישתו מהשירות היה עובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 63א,שוטר או סוהר, משהגיעו לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השנייה.

  (ז) בסעיף זה - 

  "הכנסה כוללת" -  המשכורת הקיימת בצירוף הקבלה הרגילה;

  "משכורת קובעת" - משכורת קובעת משוקללת כהגדרתה בסעיף 32(ד), ואולם הסיפה להגדרה האמורה, החל במילים "לעניין הגדרה זו" - לא תחול.

  "המשכורת הקיימת" - המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר המדינה;

  "קצבה רגילה" - קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה.

   

לתחילת העמוד 36. קצבה לבן זוג שהגיע לגיל 45
 • (א) על אף האמור בסעיפים הקודמים, תשולם קצבת שאיר לבן זוג העומד ברשות עצמו רק החל מהגיעו לגיל ארבעים וחמש, זולת אם לו או לנפטר ילד שנתמלאו בו שניים אלה:

  1. הוא אינו עומד ברשות עצמו;

  2. הוא ילד של הנפטר ובן הזוג כאחד או פרנסתו כולה על בן הזוג, או פרנסתו עליו במידה שקבע שר האוצר באישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

   

  (ב) ילדו של הנפטר ובן הזוג כאחד שנולד אחרי פטירת אביו, רואים אותו, לענין זכויות בן הזוג לפי סעיף זה, כאילו היה בחיים בשעת הפטירה.

   

  (ג) אלמנתו של מי שנפטר לפני כ"ח בתשרי התשכ"ח (1 בנובמבר 1967) שאין לה ילד והיא עומדת ברשות עצמה לא תשולם לה קצבת שאיר כל עוד הגיע לגיל 45, על אף האמור בסעיף קטן (א).

   

  (ד) לעניין סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.

לתחילת העמוד 37. מענק לבן הזוג כשאין קצבה
 • (א) בן זוג שאיננו מקבל קצבת שאיר בגלל האמור בסעיף 36 או בסעיף 28(א)(1) לגבי תקופת הנישואין - ישולם לו מענק כקצבה שהיה זכאי לה אילולא האמור בסעיפים אלה כפול שנים עשר; אולם בן זוג שסעיף 36 חל עליו ושהגיע במות הנפטר לגיל 43, יהיה המענק בשיעור המכפלה של מחצית הקצבה האמורה במספר החדשים שנותרו עד שיגיע לגיל 45.

   

  (ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג, ויחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינוי זה: במקום "תקופת הנישואין" יקראו "התקופה המשותפת".

לתחילת העמוד 38. בוטל - דין אשה הזכאית למזונות
לתחילת העמוד 39. גימלה ופיצויי פרישה
 • (א) עובד או שאירו הזכאים, בגלל פרישת העובד, לגמלה לפי חוק זה, פרט למענק לפי סעיפים 23 או 27, לא יהיו זכאים בגלל אותה עילה לפיצויי פיטורין המשתלמים לעובד או לשאיריו, אלא בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף זה.

  (ב) שאיר הזכאי בגלל מותו של עובד לגמלה לפי חוק זה, לא יהיה זכאי בגלל אותה עילה למענק ביטוח חיים שאוצר המדינה משתתף במימונו.

  (ג) מי שאינו זכאי לקצבה לפי חוק זה בגלל בחירותו לפי סעיף 34 ומגיעים לו פיצויי פיטורים, לא יעלה סכום הפיצויים על המשכורת הקובעת שהיתה לעובד תכוף לפני פרישתו, כפול חמש; שירת העובד בכל שנות שירותו או בחלק מהן במשרה חלקית, תיקבע המשכורת הקובעת, לעניין זה,לפי הממוצע המשוקלל של חלקיות משרתו בכל שנות שירותו, או בחמש שנות השירות האחרונות, או לפי חלקיות המשרה בשעת הפרישה ובלבד שתוך כלל תקופת שירותו שירת שישים חודש לפחות במשרה שחלקיותה אינה נמוכה מחלקיות המשרה בשעת הפרישה - הכל לפי החישוב הנוח יותר לעובד או לשאיריו, לפי העניין.

  (ד) מי שחל עליו סעיף 33 (ג) ובחר בקצבת פגיעה בעבודה לפני יום התיקון כמשמעותו באותו סעיף, ינהגו בו, לעניין זכותו לפיצויי פיטורים, כפי שנוהגים לפי סעיף קטן (ג) במי שאינו זכאי לקצבה בגלל בחירתו לפי סעיף 34.

  (ה) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, אף אם ויתר הזכאי על גמלתו או אף אם הגמלה אינה משתלמת לו עקב ההוראות שבסעיפים 15(4), 17א, 35, 36, 46, 50, 54, 55, 56, 60(ב), 60(ג) או 61.

  (ו) עובד שנתקיימו בו שלושה אלה:

  1. פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל 60;

  2. תקופת שירותו בפועל היתה 35 שנים לפחות;

  3. הוא זכאי לקצבת פרישה בשיעור המירבי, או היה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, יהיו הוא או שאיריו, לפי העניין, זכאים לפיצויי פיטורים, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על תקופת השירות המזכה אותו בקצבה בשיעור המירבי, או שהיתה מזכה אותו כך לולא נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות בפועל, הכל לפי הארוכה שביניהן.

  (ז) עובד שנתקיימו בו ארבעה אלה:

  1. פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל 60;

  2. הוא זכאי לגמלאות כפל לפי סעיף 32(א) (3) או (4), או לקצבת פרישה בנסיבות שחלים עליה סעיפים 85 או 86, או היה זכאי להן לולא נסתיים שירותו בפטירתו;

  3. תקופת שירותו בפועל מטעם המדינה, בין שחוק זה חל עליו וביןשחוק זה איננו חל עליו אך תקופת השירות מובאת בחשבון על פי סעיף 85, ותקופת עבודתו אצל מעביד אחר שחל עליה סעיף 86, וכן תקופת עבודתו שעליה העובד איננו זכאי לקצבה לפי חוק זה אלא לקצבה או לתשלום כיוצא בה כאמור בסעיף 32(א) (3) או (4), מצטרפות ביחד לתקופה של 35 שנים לפחות;

  4. הוא זכאי לקצבה בשיעור מרבי בשל הקבוע בסעיפים 85 או 86 או על פיהם, או בשל האמור בסעיף 32(ב), או שהיה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, יהיו הוא או שאיריו, לפי העניין, זכאים לפצויי פיטורים, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על תקופות השירות המזכות אותו בקצבה בשיעור המירבי, או שהיו מזכות אותו כך לולא נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות ועבודה כאמור בפסקה (3), הכל לפי הארוכה שביניהן (להלן - תקופת השירות העודפת).


  (ח) על האמור בסעיף קטן (ז), אם על פי הסכם, או הוראה בחוק, מופחת
  שיעור הקצבה המשתלם בטעם מעביד קודם, בחלק משיעור הקצבה שהיתה מגיעה לעובד בשל תקופת השירות העודפת אילולא ההגבלה בדבר השיעור המירבי, לא ישולמו פיצויי פיטורים בעד אותו חלק של התקופה העודפת שלגביו הופחתה הקצבה כאמור.

  (ט) בסעיף זה -

  "שיעור מירבי" - השיעור המרבי של קצבת הפרישה שהיה משתלם לעובד אילו פרש ושאין עוד להגדילו על ידי דחיית הפרישה למועד אחר;

  "פיצויי פיטורים" - כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

  "תקופת שירות בפועל" - לרבות -

  1. תקופת עבודה במוסד מוכר שצורפה לתקופת שירות לפי סעיף 83, או לפי סעיף 52 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות), התשי"ד-1954.
  2. תקופת העדר משירות המובאת בחשבון תקופת השירות מכוח האמור בסעיף 11(4) או בסעיף 12(4) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) התשי"ד-1954.
לתחילת העמוד 40. מענק לשאירים במקום גימלאות אחרות
 • (א) עובד שנפטר לאחר שלוש שנות שירות, רשאים שאיריו, אם שוכנע הממונה כי הבחירה היא לטובתם לבחור במקום כל גמלאות האחרות המגיעות להם לפי חוק זה, באחד מאלה:

  1. פיצויי הפיטורים שהיו מגיעים להם לולא האמור בסעיף 39(א);

  2. המענק שהיה משתלם להם לפי סעיף 27 אילו שירת העובד פחות משלוש שנים, ואם היו מגיעים להם פיצויי פיטורים לולא האמור בסעיף 39(א) - בתוספת פיצויים אלה, במלואם או בשיעור המשכורת הקובעת שהיתה לעובד תכוף לפני פרישתו כפול שלוש, הכל לפי הקטן יותר. שירת העובד בכל שנות שירותו או בחלק מהן במשרה חלקית, תיקבע המשכורת הקובעת, לעניין זה,לפי הממוצע המשוקלל של חלקיות המשרה בכל שנות שירותו, או בחמש שנות השירות האחרונות, או לפי חלקיות המשרה בשעת הפרישה ובלבד שתוך כלל תקופת שירותו שירת ששים חודש לפחות במשרה שחלקיותה אינה נמוכה מחלקיות המשרה בשעת הפרישה - הכל לפי החישוב הנוח יותר לשאירים.
לתחילת העמוד 41. דין העובדת כדין העובד - בטל.