חוק שירות המדינה (גמלאות) - פרק א': הוראות כלליות

לתחילת העמוד פרק א': הוראות כלליות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "בני זוג" - 

  (1) עובד או זכאי לקצבת פרישה, ואשתו לרבות הידועה בציבור כאשתו;

  (2) עובדת או זכאית לקצבת פרישה, ובעלה לרבות הידוע בציבור כבעלה;

  "בן זוג לשעבר", של עובד או עובדת, או של זכאי או זכאית לקצבת פרישה - אחד מהמפורטים להלן, שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי יועבר לו חלק מקצבת פרישה המגיעה לעובד או לעובדת שפרשו משירות:

  (1) מי שהיתה אשתו של העובד או שהזכאי לקצבת פרישה, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו;

  (2) מי שהיה בעלה של העובדת או הזכאית לקצבת פרישה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה;

  (3) פרוד של קבע;

   

  "גיל פרישת חובה" - כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

   

  "גמלה" - קצבה או מענק;

  "הטבות פרישה" - גמלה, פיצויי פיטורים וכיוצא באלה;

  "היום הקובע" - יום שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 107א(ג);

  "התרת נישואין" - כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון;

   

  "ועדה רפואית" - הועדה המוסמכת לקבוע את כשרם הרפואי של בני אדם המתקבלים לשירות המדינה;

  "ועדת השירות" - ועדת שירות המדינה שנתמנתה על פי חוק המינויים;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

  "חוק החיילים המשוחררים" - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),התש"ט-1949.

  "חוק המינויים" - חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

  "חוק המשמעת" - חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963;

  "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" - חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014;

   

  "חוק יחסי ממון" - חוק יחסי ממון בין זוג, התשל"ג-1972;

   

  "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950.

  "חוק נכי המלחמה בנאצים" - חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

  "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב)

   

  "חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.

  "מועד ההעברה" - 45 ימים מהמועד שבו מסר הממונה או מי שהוא הסמיכו לכך הודעה בדבר רישום הערה בהתאם להוראות סעיף 42ב(ג);

   

  "מועד הפירוד" - המועד שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק דין לאיזון, לפי העניין, כמועד שבו חל פירוד בין עובד או זכאי לקצבת פרישה ובין בן זוגו לשעבר;

   

  "מענק" - תשלום חד-פעמי.

  "נכה" - אדם שנפגע כשרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה, ואין פגיעת כושר ארעית.

  "נציב השירות" - מי שנתמנה נציג שירות המדינה על פי חוק המינויים.

  "נציגות עובדי המדינה" - ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.

  "סוהר" - מי שנתמנה עם שירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לרבות סוהר מוסף זמני, ולמעט שוטר חדש כהגדרתו בסעיף 108ב.

  "עובד המדינה" או "עובד" - מי שנתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים וכן שוטר וסוהר, למעט עובד חדש כמשמעותו בסעיף 107א, וכן למעט - על אף האמור בסעיף 108 - מי שנתקבל לשירות המדינה בנציגות ישראל בחוץ לארץ במעמד עובד מקומי.

  "עומד ברשות עצמו" - מי שהגיע לגיל 18, ובילדו ובנכדו של נפטר, לרבות ילדו החורג או המאומץ - מי שהגיע לגיל 20, ואם הוא בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון תשי"ט-1959 [נוסח משולב] או בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית לפי חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 - מי שהגיע לגיל 21, והכל פרט למי שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו.

  "פירוד" - אחד מאלה:

  (1) התרת נישואין;

  (2) קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון או קביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בין דין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם;

   

  "פסק דין לאיזון" - פסק דין לפי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, בדבר חלוקת נכסים בין בני זוג שנפרדו בשל פקיעת נישואין עקב מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה או פסק דין אחר לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם שניתן עקב מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה;

   
  "פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" - פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של קצבת פרישה המגיעה לעובד שפרש משירות או לזכאי לקצבת פרישה, בין העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובין בן זוגו לשעבר, בשל פירוד;


  "פרוד של קבע", של עובד או של זכאי לקצבת פרישה - כל אחד מאלה:
  (1) אשתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה, שחלה בינה ובין העובד או הזכאי כאמור פרידה של קבע;

  (2) בעלה של העובדת או של הזכאית לקצבת פרישה, שחלה בינו ובין העובדת או הזכאית כאמור פרידה של קבע;


  "פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון" - פרוד של קבע, שנקבע בפסק דין לאיזון כי הוא היה זכאי לחלק מקצבת הפרישה שהיתה מגיעה לעובד שנפטר אילולא פטירתו או לחלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה שנפטר;


  "פרידה של קבע" - מצב שבו מתקיים לגבי בני זוג אחד מאלה:
  (1) חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים המפורטים להלן ואותו הליך לא נסגר בתקופה האמורה:

  (א) הליך להתרת נישואין;

  (ב) תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, במסגרת הליכי פירוד בין בני הזוג; 

  (ג) תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש במסגרת הליכי פירוד בין בני הזוג;

  (ד) בקשה לקביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין לפי סעיף 5א(א) לחוק יחסי ממון או לקביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בית דין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם;

  (ה) בקשה לנקוט אמצעים לשמירת זכויות, לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון;

  (2) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד, אף אם תחת קורת גג אחת, במשך תקופה מצטברת של 20 חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנתיים;

   

  "פרישה משירות" - יציאה לקצבה, מוות או פיטורים.

  "קיצבה" - קצבת פרישה או קצבת שאיר.

  "קיצבת פרישה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו.

  "קיצבת שאיר" - סכום המשתלם מדי חודש לשאירו של עובד או של עובד שפרש משירותו.

  "שוטר" - כהגדרתו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971.

  "השיעור להעברה" - השיעור מקצבת הפרישה שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כשיעור שיועבר לבן הזוג לשעבר, או השיעור שנקבע בפסק דין לאיזון כשיעור שהיה מועבר לפרוד של קבע מקצבת הפרישה שהיתה מגיעה לזכאי לה אילולא נפטר;

   

  "השיעור המשותף" - השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת השירות שעד למועד הפירוד;

   

  "שירות" - שירות כעובד.

  "התקופה המשותפת" - תקופה החלה בתקופת השירות, שנקבע לגביה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק דין לאיזון, לפי העניין, כי נצברה במהלכה קצבת פרישה המשותפת לעובד או לזכאי לקצבת פרישה ולבן זוגו לשעבר;

   

  "תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" - תוספת המגיעה לפי חיקוק אחר, לקצבה כהגדרתה בסעיף זה.

  "תקופת שירות" - תקופת שירות רצופה.

   

לתחילת העמוד 2. הפסקת רציפות מחמת פיטורים או התפטרות
 • כדי להסיר ספק נאמר בזה

   

  (1) רציפות בשירות יראו כנפסקת מחמת פיטוריו או התפטרותו של עובד, אף אם מיד וללא הפסקה לאחר סיום שירותו עקב הפיטורים או התפטרות נתקבל שנית לשירות; הוראה אינה גורעת מהאמור בסעיף 10(4).

  (2) התפטר או פוטר עובד מחלק של משרתו בלבד וקיבל הטבות פרישה עקב ההתפטרות או הפיטורים, יראו את שירותו בחלק המשרה שבעדו שולמו הטבות הפרישה כשירות שרציפותו נפסקה.

לתחילת העמוד 3. תקופות שאינן מפסיקות רציפות
 • רציפות בשירות אין רואים אותם כנפסקת מחמת העדרו של העובד מעבודתו לרגל אחד מאלה:

  (1) פגרה, חופשה או מנוחה הניתנת לפי החוק או בהסכמת האדם המוסמך לכך בשירות המדינה;

  (2) שביתה;

  (3) תאונה בעבודה, מחלה או כל הפסקה אחרת שחלה בשירות ואין לעובד שליטה עליה;


  (4) שירות צבאי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים, וכל העדר שלאחריו אם הוא חל בתקופה שדינה כדין שירות לפי סעיף 12 לאותו חוק;

  (5) שירות חלקי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים;

  (6) שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות בטחון;

  (7) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעות חירום, התשכ"ז-1967;

  (8) כל העדר אחר שנקבע בתקנות כבלתי מפסיק את רציפות השירות.

לתחילת העמוד 4. שאירים
 • (א) אלה הם שאיריו של נפטר, לענין חוק זה:

   (1) מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה ולמעט מי שבשעת מותו היתה פרודה של קבע שלו (להלן - אלמנה);

  (2) מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה ולמעט מי שבשעת מותו היה פרוד של קבע שלה (להלן - אלמן);

  (2א) בן זוגו לשעבר;

  (2ב) פרוד של קבע שלו שניתן לגביו פסק דין לאיזון;

  (3) ילדו, ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם, וכן נכדו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו (להלן - יתום);

  (4) הורהו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו, ודינו יהא כדין תלוי כאמור בפסקה (5);

  (5) בן משפחה אחר, אשר תלותו בנפטר היתה סיבה להגדלת משכורתו או קצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו; ואם במות הנפטר לא היה להרכב המשפחה השפעה על שיעור משכורת המשתלמת לעובדים - בן משפחה אשר תלותו בנפטר הוכרה לפי כללים שנקבעו בתקנות (להלן - תלוי).

  (ב) לאלמנה או לאלמן ייקרא להלן "בן זוג".

לתחילת העמוד 5. ממונה על תשלום גמלאות
 • שר האוצר ימנה אדם אחד או יותר להיות ממונה על תשלום הגמלאות (להלן - ממונה); הודעה על מינוי ממונה ועל מענו תפורסם ברשומות

לתחילת העמוד 6. סמכויות עזר
 • על ממונה יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד 7. ועדה רפואית לעררים
 • (א) שר הבריאות ימנה ועדה רפואית לעררים.

  (ב) שר הבריאות, בהתיעצות עם שר האוצר, יקבע את דרכי מינויה של הועדה הרפואית לעררים ואת דרכי הרכבתה לכל ערר.

  (ג) הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה תפורסם ברשומות.