חוק שירות המדינה (גמלאות) - כללי שרות המדינה (גמלאות) (מענק לשאירים), התשט"ז-1956

לתחילת העמוד כללי שרות המדינה (גמלאות) (מענק לשאירים), התשט"ז-1956
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בכללים אלה, "המענק" - המענק שישולם לשאיריו של עובד לרגל פטירתו, לפי סעיף 27 לחוק.

לתחילת העמוד 2. המענק לבן הזוג
 • הניח עובד שנפטר בן זוג בלבד, ישולם לו המענק, ואם הניח גם יתומים, ישולם לו מחציתו. הניח העובד אלמנות, יחולק ביניהם המענק המגיע לבן זוג בחלקים שווים.

לתחילת העמוד 3. המענק ליתומים
 • הניח העובד יתומים, יחולק ביניהם המענק, לאחר ניכוי החלק המגיע לבן הזוג, בחלקים שווים.

לתחילת העמוד 4. המענק לשאירים אחרים
 • לא הניח אחריו העובד לא בן זוג ולא יתומים, יחולק המענק בין שאיריו האחרים בחלקים שווים.

לתחילת העמוד 4א. המענק לבן הזוג ליתומים ולשאירים אחרים
 • הניח עובד שנפטר שאירים אחרים בנוסף על בן זוג ויתומים, יחולק בין השאירים האחרים, בחלקים שווים, ההפרש בין המענק המגיע לכל השאירים לבין המענק שהיה מגיע אילו הניח בן זוג ויתומים בלבד, ויתרת המענק תחולק בין בן הזוג והיתומים לפי הוראות סעיפים 2 ו-3.

לתחילת העמוד 5. שיעור הניכוי ממשכורת העובד
 • (א) ממשכורתו של עובד שלא השלים ביום 31 בדצמבר של שנה פלונית שתי שנות שירות, ינכו בשנה שלאחר מכן, באופן ובמועד שיורה החשב הכללי, על חשבון המענק סכום השווה ל-1.5 פרומיל מסכום המענק לשאיר אחד כפי שהוא בתוקף בחודש ינואר באותה שנה (להלן בכללים אלה - ניכוי אחיד) או סכום השווה לשני אחוזים ממשכורתו המלאה בעד חודש ינואר של אותה שנה, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

  (ב) ממשכורתו של עובד אשר נתקבל לשירות לאחר יום הראשון בינואר של שנה פלונית ינכו, באותה שנה, באופן ובמועד שיורה החשב הכללי, על חשבון המענק, ניכוי אחיד או סכום השווה לשני אחוזים ממשכורתו החודשית המלאה הראשונה, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

  (ג) לגבי עובד ארעי המבוטח ב"מבטחים" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (להלן-מבטחים) וחל עליו הסכם רציפות זכויות לפי החוק, יוחל בניכוי האמור ביום שבו יחול על העסקתו החוק ויימשך עד תום שלוש שנים מיום שהחל להיות מבוטח במבטחים.

לתחילת העמוד 6. עובד הנעדר בחודש ינואר
 • ממשכורתו של עובד אשר סעיף 5 (א) חל עליו והנעדר בחודש ינואר שלאחר מכן משירותו וכן לא הגיעה לו משכורת בעדו, ינכו באופן ובמועד שיורה החשב הכללי, על חשבון המענק, ניכוי אחיד או סכום השווה לשני אחוזים ממשכורתו החודשית המלאה שקיבל מיד לפני העדרו מהשירות, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

 • לכללים אלה יקראו "כללי שירות המדינה (גמלאות)(מענק לשאירים), התשט"ז- 1956.